Gazelle van 't arrondissement Mperen. Zondag 20n Augusti 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: Uit Frankrijk geen bijzonder nieuws, De politiek sluimert sinds de vakantiën. Holland bevindt zich noch altijd in eene ministerieele krisis. De koning heeft een lang onderhoor gehad met M Kap- peyne, die er zal in gelukt zijn een ka binet samen te stellen. De sluiting van het engelsch parle ment heeft eergisteren, om 1 ure, plaats gehad. De boodschap der koningin zegt dat de betrekkingen met den vreemde vrien delijk zijn. Z. M. heeft volle vertrouwen dat die goede overeenkomst zal behouden blijven. De pogingen door hel gouvernement gedaan te zamen met de andere mogend heden, om het geschil tusschen Turkije en de ehristene onderdanen van Bosnië en Herzegowine bij te leggen, zijn tot hiertoe zonder goeden uilslag gebleven. Het konflikt in die provintie begonnen, heeft zich tot Servie en Montenegro uit gebreid. Indien eene goede gelegenheid zich aanbiedt zal het gouvernement, te zamen met zijne bondgenooten, gereed zijn om zijne goede diensten aan te bieden, tot eene bemiddeling tusschen de oorlogs voerende partijen. Het overige der redevoering betreft uitsluitelijk koloniën en de inwendige belangen. De Beran, liberaal, is te Leeds (Enge- land'1 lid van het Parlement gekozen. Eene depeche van de Daily Tèlégraph geeft als zeker het aanbod eener bemid deling tusschen Servie en Turkije, van wege het engelsch gouvernement. Uit Zara wordt gemeld dat nabij Kuci, een gevecht tusschen Turken en Monte- grijnen heeft plaats gehad, die geheel den dag heeft geduurd. De Turken zijn achteruil geslagen en hebben vele wapens, oorlogstuig en vaan dels verloren. De verliezen van dooden en gekwet- sen, zegt men, zijn zeer aanzienlijk. Zondag laatst was het de sluiting der Landbouwwerktuigen Tentoonstelling en Uitreiking der prijzen aan de verschillige medekampers, op het middaguur, in de groote Hallezaal (oostkant), in tegenwoor digheid van eene uilgelezene menigte en den bijstand van verschillige overheden en hooggeplaatste personen. De zitting werd geopend door eene wel gepaste redevoering, uilgesproken door den Voorzitter der Landbouwma'atschap- pij, Mijnheer Henri Carton. Na het doel dezer tentoonstelling vast gesteld te hebben, slipte hij den vooruit gang aan die gedaan is in de mekaniekerij voor den landbouw. Ter gelegenheid van den Prijskamp voor het Hoornvee, bevool hij ons oud vlaamsch ras aan, dat de eerste plaats bekleed in al de gewestelijke prijskampen van het noorden van Frankrijk, en dat door M. Dufowr, een fransche landbouw kundige, aangewezen wordt als zijnde geroepen om al de koeistallen van het noord-oosten van Vlaanderen te bevol ken, terwijl men alhier, door alle slach van schadelijke en onkundige middels, dit ras tracht te verbasteren. Dan komt M. de voorzitter op het On derwijs in den landbouw en toont er het nut van: Sedert eenige jaren, zegt hij, al onze pogingen strekken om het landbouwon derwijs in de gemeentescholen te bren gen en reeds komen de uitslagen onze hoop te overtreffen en spoort ons aan om voort te slappen op den ingeslagen weg, zooveel te meer daar de aanmoedigingen ons niet ontbreken. M. de Provinciale Opziener deelt geheel in onze inzichten met dit onderwijs in te schrijven onder de keusvakken van het lager onderwijs, en M. de Gouverneur heeft eene schitte rende hulde gebracht aan onze pogingen, met te verklaren, in eene zijner redevoe ringen, dat het aan de Landbouwmaat- schappij van het Arrondissement Yperen is, dat de eer toekomt, het initiatief ge nomen te hebben het landbouwonderwijs in samenwerking te brengen met het let terkundig onderwijs. Sedertdien, zegt M. Carton, hebben wij, niet alleenlijk de beste onderwijzers zich met de landbouw kennissen zich zien in gemeens stellen, maar zij hebben hunne collegas in state gesteld om nut uit hunne studiën te trek ken, om op hunne beurt, in hunne scho len, het aangeleerde, met vrucht, aan hunne leerlingen over te zetten. M. de Voorzitter sluit zijne redevoe ring met bedankingen toe te sturen aan de stedelijke overheid der stad Yperen, over hare welwillendheid met dewelke zij de lokalen ten dienste gesteld heeft, noo- dig tot deu goeden uitslag der feest. Deze redevoering werd dikwils onder broken door het handgeklap der aanwe zigen. Daarna is er overgegaan tot de uit reiking der belooningen. MM. Verhille, van Nieukerke, en Lo- bedeye,van Brielen, beiden hoofdonder wijzers, ontvanen elk eene zilveren ver gulde medailje en eene premie, de eerste voor zijnen Landbouwhandboek ten ge- bruike der lagere scholen, en de laat ste voor zijne Beschrijving der beste grasplanten Het muziek der Pompiers heeft de plechtigheid opgeluisterd door het uil- voeren e.eniger zijer beste stukken. De aanwezigen stelden veel belang in het feest, maai' zij waren meest aange daan wanneer vijftien werklieden zich aanboden om de belooning te ontvangen hunner lange en getrouwe diensten er waren er onder die 40 en 51 jaren dienst bij dezelfde meesters telden. Deze plechtigheid eindigde door een banket in de Kasselrij, alwaar er een 75lai leden aan deel namen en verschillige ee- redronken zijn voorgedragen geweest, die allen zeer wel onthaald en toegejuicht werden. Zilveren verguhl medaiijen vqn verdien sten. Zilveren vergulde medaiijen. Yerdjenst-Medailjen in zilver. Zilveren medaiijen. Bronzen medaiijen. Eere-meldingen. REDEVOERING uitgesproken door Mr. Jules deLaveleté, over het graf van Mijnheer KEINGIAERT de GIIELUVÈLT, den dag zijner ter aardebestelling te Gheluvelt, den IE Augusti 1876. Mijneheeren, Sedert eenige maanden wordt het Gemeente-Bestuur van Gheluvelt wel vreedelijk beproefd. Het is nog maar weinigTijd gele den dat wij onzen eersten Schepene, een oud gediende in de bestuurlijke loopbaan naar zijne laatste rust plaats geleidden. Heden staan wij voor eene andere doodkist, welke de stoffelijke over blijfsels behelst van dezen die ons welbeminden Burgemeester was en aan wien wij thans de laatste eer komen bewijzen. Aan mij, Mijnheeren, valt de taak, met een bloedend bert, Ued, in eenige woorden den man af te schetsen, vyat hij was als magistraat, als vader en als vriend. Francis-Ghislain-Bruno Keingiaert de Gheluvelt is te Yperen geboren, uit eene onzer oudste edele familjen. Hij behoorde aan dien edeldom, dien zich geern in cie hut des armen bevindt omdat er daar droefheid te lenigen valt, overtuigd dat bij was dat de ware grootheid bestaat in de zege ningen der ongelukkigen te verdie nen meer dan jacht te maken op eer en wereldsche glorie. Na zijn onderwijs volbracht in het athenee van Gent, vindt men hem later terug in de Hoogschool van Leuven, (welke alsdan de Universi teit van den Staat was). Daar door drong bij zich van deze sterke over tuigingen, die geheel zijn leven hem voor leidsdraad gediend hebben in het uitoefenen van zijne openbare ambten. Toen hij de Universiteit verliet ging hij Brussel bewonen, alwaar hij zich, bij het hooge gezelschap, liet kenmerken door een onderschei den uiterlijk, welke altoos de vrucht is eener goede opvoeding en onuit- wischbare familjeoverleveringen van over eeuwen. Door het afsterven van zijnen broeder, M. Bruno Keingiaert de Gheluvelt, volgde hij hem den 9n Januari 1834 als Burgemeester op. Van dan af, nam hij de magistra tuur ter lierte, niet alsof een open baar ambt voor hem eene onderschei ding of eene helooning scheen, maar als eenen plicht dien, hij te vervullen Bureel: Uixmudestraat, 119. 10 centiemen den regel. '15 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's ja ars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nammer. Men schrijft in op al de postbureelen. DE TOEKOMST r d. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. C-40. - 12-07. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Korlrijk. 5-54. - 9-46.- 41-15. - 2-35. - 5-25- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. LA VI» BOl W lEMdONS l ELLI \G OPSOMMING der toegekende b^Jooniiigcn 1. MM. Martinyen G. Van Acker, van Gent, voor hunne rijtuig-assen en petrooi-gaz. 2. H. Renette, Leuven, voor zijne buizen en waterloopen in gepersde steenmoortel. 5.E. Garpenlier, Brussel, verzameling van ge reedschappen. 4. L. Duvieusart, Molenbeek, Maaimachienen. 5. Van Maele, Thielt, gereedschappen. 6. F. Boubers, Gent, idem. 1.MM. Legros-Demanet, Namen, hoveniersge reedschappen. 2. Outricke en Cie. Meenen, voor zijne mede werking lot het opluisteren der t. ntoonstelling. 1. MM. O.-F. Scherren, Luik, basculen. 2. Boomputte, Melle, basculen en instrumenten 3. Rasseneur, Frasnes-bij-Buissenalinstru menten. 4. J. Muliez, Moorseele, zwingelmacbien. 5. J. Dailie, Bergen, harnassementen. 6. H. Dehout, Fiasiies-bij-BuissYnal, halsban den. 7. A. Bubhe-Guvelie, Yperen, arnachementen en bespannings-voorwerpen. 8. Leclercq - Bourgumion Brugge, gereed schappen. 9. Contamine, Peruwelz, nieuwe soort van ijs- beslag. 10. E. Fagel, Brussel, vee-basculen 11F. Courtois-Van Roy, Brussel, chimische vette. 12. C. Lambrecht, Brugge, chimische vette. 13. Outricke en Cie. Meenen, ijzergeut. 14. F. Simon, Andenne, plans van hofsteden. 1.MM. Lapiere-VandevyverYperen, Alters, standbeelden en ornementen van hovingen. 2. Baujin, Brussel,boterkeerns. 5. Creton-Feys, Yperen, verzameling hovenier gereedschappen. 4- Cuvelie-Verfaillie Yperen, landbouw- en hovenier-gereedschappen. 5. F. Verhalle, Ruyssclede, bolerkeern. 6. De Ronghe, Ardoye, kruiwagen-zaaier. 7. J. J. Duchène, Aische-en-Refailleboter- keern 8. B. DesmedtYperen verzameling instru menten. 9. Üecostei'-Vandevelde, Thielt, aalpompen. 10. Deroli en Cie,. Snaeskerke, collectie instru menten. 11. A. Rifflet, rijschool, Yperen, peerden-ijzers. 12. H. Vandermarliere, Yperen, id. 13. C. Lambrecht, Brugge, hoveniers-gereed schappen. 14. Meuwis Waeslen verzameling gereed schappen. 1. J. Fiers, Yperen, pomp. 2. J. Cuvelie, Yperen, verzameling machienen. Gegeven voor eigen gefabrikeerde voorwerpen. 3. C. Rabau, Yperen, camion-wielen. 4. J. LescouwierBixschote voorkomings- thermomeler, met alarm-bel. 5. Fl. Gouwy, Yperen, waschmachien. 6. Ch. Opsomer, S'-Jan, oliën en vetten. 1. Ch. T'Kindt, Nevele, hofstê-plan. 2. Fl. T'Kindt, id. id.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1