Gazelle van 'I arrondissement IJperen. Oorlogstijdingen. Klacht door de H. Moeder Gods aan haren zoon. De toestand. Nr 753. 15e Jaar. Zondag 27n Augusti 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiliige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: De senaloriale kiezing in Mayenne is voor den republiekeinschen kandidaat niet voordeelig geweest. M. Bernard Dti- breil is met 189 stemmen gekozen ge worden tegen 139 aan M. Goyer-Dubi- quon gegeven. De uitslag der benoemingen van de bureelen der departementale raden, zijn voldoende voor de republiekeinsche partij In de Gironde, waar M. Dccazes verleden jaar was gekozen geworden met de mede werking der bonapartisten, zijn deze dit maal geslagen geworden door eene ver zoening der orleanisten met de republie- keinen. M. A. Léon is met eene tame lijke groote meerderheid gekozen gewor den. Hij heeft eene republiekeinsche geloofsbelijdenis afgelegd. Generaal Chanzy, algemeene gouver neur van Algerie, heeft niet lang gewacht in de onder zijn bestuur zijnde kolonie het gezag uit te oefenen hem door de nieuwe wet op de meiers verleend. Hij heeft kiezingen bevolen in al de gemeenten aan de fransche gelijk gesteld, alsook het vervangen der meiers en ad- junkten door het bestuur van 24 mei op gedrongen. De dood woedt onder de onafstelbare republiekeinsche senateurs. De Phare de la Manche kondigt het overlijden aan van M. den graaf de Tocqueville. welke van het linker center deel maakte. Eene hevige finantieele krisis woedt in Portugaal. Na te Oporto losgeborsten te zijn. is zij naar Lissabon voortgezet. De banken door de schuldeischers over vallen, hebben hunne bureelen moeten sluiten, eenigen zijn zelfs verplicht ge weest hunne betalingen op te schorsen. Men verzekert nogthans dat zij meer te goed hebben dan zij moeten geven, en dat hunnen toestand enkel toe te schrij ven is aan gebrek van muntspeciën. Zelfs is de Banque du Portugal door het algemeene noodlot aangetast. De koop lieden verwachten dat men uit Londen den toestand op zijn effen zal brengen. Van zijnen kant heeft het gouvernement het inzicht uitgedrukt al de vervaldagen twee maanden te verschuiven. Men verzekert in de gouvernementale kringen dat tot heden Turkije, aan de vertegenwoordigers der groote mogend heden, nog geen voorstel gedaan heeft dat tot grondslag dienen kan voor de vredelievende onderhandelingen. De Agence Reuter kondigt de vol gende depeche uit Weenen af Een telegram uit Belgrade meldt dat niettegenstaande de vredelievende nei ging van prins Milan, de krijgspartij de bovenhand behaald heeft. Tchernaïeff heeft Monteverde naar Bel grade gezonden om zijnen bijval over te brengen; hij verbindt zich om eerlang de Turken op de vlucht te jagen, al de posi- tien te hernemen en den oorlog op het turksche grondgebied voort te zetten. Tchernaïeff heeft geprotesteerd tegen de vredelievende neigingen van prins Milan, en daar de minis'ers den generaal ondersteunen, heeft de prins bevolen de vijandlijkhcden voort te zetten. Belgrade, woensdag 23 oogst. Offi cieel. Gisteren is de veldslag tusschcn Nisch en Alexinatz voortgezet. De vierde dag is nog bloediger en hardnekkiger dan de voorgaanden. Het gevecht heeft tot laat in den nacht geduurd. Beide legers hebben hunne positien behouden alhoe wel de Turken versterkingen bekomen hadden waardoor zij met 30,000 mannen waren. In al de veldslagen wordt er van den heldenmoed der Serviers gesproken, en het gevecht wordt heden op de gansche lijn hernomen. Het servische leger is voor Zaïlchar gekomen, de eenige stad uit Servië welk nog door de Turken bezet wordt. De correspondent van hel Reutersch Agentschap zendt uit Belgrade het vol gend telegram van den 23 gedagteekend: Het turksche leger onder de bevelen Eyoub-Pacha is naar Clescinatz terugge keerd en heeft het leger van Abdul-Kerim vervoegd na vrachteloos getracht te hebben het servisch leger te Bauja te verslagen en over den Tresibala achter uit gedreven te zijn. De Turken hebben nu voor doel Ales- cinatz te hernemen. Gisteren heeft bet leger van Tcher naïeff tegen 30,000Turkenslaggeleverd. De herhaalde aanvallen der Turken zijn door de Serviers op de gansche lijn verijdeld geworden. Heden is de slag herbegonnen. M. Ris- tich was aanwezig. De Serviers hebben hunne positien behouden. De Turken omsingelen Alexinatz, welke zij eerlang zullen bombardeeren. Moukhtaren Walnnoud-Pacha hebben versterkingen bekomen en zullen tegen de Montenegrijnen den aanval wagen. De heilige Moeder van Christus vroeg onlangs aan haren Zoon, of het nog lang ging duren dat hij haar op zulk eene schandelijke wijze zou laten miskennen hebben Eertijds, zegde zij, was ik de eenigste O. L. Y. die van al de christene volkeren aanbeden wierd nooit en sprak men van andere dan van uwe Moeder, de ware Moeder Godsen nu en hoor ik bijna nooit mijnen naam meer noemen, en als het lijdend volk eene weldaad uit den hemel wilt bekomen, dan neemt het bijna altijd zijnen toevlucht tot O. L. Vrouw van Halle, Scherpenheuvel, der Zeven Weenen, Hulpe der Christenen, van Bijstand, Onbevlekte Ontvangenis, Ter Sneeuw, Dadizeele, de komedie- spedsler van Salette, die voor hare be driegerij tot 2 jaren gevang is veroor deeld, en eindelijk de vrouw van den kruidenier, die te Lourdes met eenen officier in eene grot is betrapt geweest, en op wiens naam er nu mirakuleus water verkocht wordt, waarmede hel domme volk zich laat bedriegen en zijn geld laat aftroggelen Wat kan ik er aan doen, lieve Moeder? antwoordde Christus al wat gij zegt en is ongelukkiglijk maar al te waar maar in den tijd dat gij alleen aanbeden wierdt, dan had ik ook mijne ware discipelen, mijne onbaatzuchtige en getrouwe die naren, die al mijne princiepen letterlijk aan het volk verkondigden zij leerden het den waren God en zijne Goddelijke Moeder aanbidden zij leerden de vol keren elkander beminnen en eendrachtig zijn, en toen leefden mijne opvolgers gelijk ik geleefd heb, zij hielden zich te vreden met hetgeen zij noodig hadden voor hun dagelijksch onderhoud. Maar nu is het geheel anders De geestelijken en zijn nu mijne dienaren niet meer, zij zijn groolendeels hoovaar- dige en hebzuchtige roofvogels geworden; zij zaaijen twist en tweedracht onder het volk zij en prediken nu het evangelie niet meer, maar zij beleedigen gestadig de vreedzame en treffelijke liberale men- schen, die hunne nieuwmode religie ver achten en aan mij getrouw blijven Ja, daarom vervolgen zij op de schandelijkste wijze de eerlijkste lieden, en hitsen het dom fanatiek volk door hunne lastertaal tegen hen op En zoo leiden zij het menschdom naar den burgeroorlog, om te gemakkelijker alles te overheerschen, al de fortuinen in te palmen, en de uilgeplunterde men- schen voor hen als slaven te doen krui pen Ja, zij hebben nu te Roomen eenen paus die zij in mijne plaats aanbidden en die volksbedriegers zeggen dat hij arm is en op nat strooi slaapt, ten einde de lichtgeloovigen, bij middel van den St-Pieterspenning en Nieuwjaargiften jaarlijks verscheide miljoenen af te per sen En dien ouden schooijer bewoont een paleis waar er 13,000 verscheidene zalen en kamers en daarbij 23 groote lusthoven zijn, op eene uitgestrektheid van 44 hectaren grond Daarbij heeft hij nog eene groote hoeveelheid goederen en eene gekende fortuin van 300 miljoen franken Het is reeds 14 jaren dat dien ouden kluchtspeler op den naam van onzen getrouwen poortier doet schooijen, en Pieter heeft er nog geen cent van ont vangen En dat is her. dan nog niet genoeg daarbij hebben zij nog verscheidene be- driegelijke strooperijen, zoo als de Voort planting van het Geloof, den H. Fran- ciskus, St-Joseph, hel H. Hair, en mijn bloed dal zij te kussen geven, en die in het geheel van mij niet is. En de schandelijke uitvinding der gif ten voor de kinders van China, waarvoor zij al de schoolkinderen van gansch de christene wereld een stuiver per maand afpersen. En de grootste rabies zijn dan nog de 80.000 jesuilen die zich rond gansch den aardbol verdoelen, om door alle soorten van middelen en bijzonderlijk bij het sterfbed der rijken de fortuinen te rooven en de familien te onterven, gelijk zij te Antwerpen met De Buck hebben gedaan. En dan nog met honderd duizende paters en nonnen, die als komedianten gekleed zijn en op mijnen naam de vol keren bedriegen en bestelen om kloosters gelijk paleizen te bouwen, waarin zij, zonder kommep, als gevette zwijns leven. Wel, mijn zoon Van al wat gij mij verhaalt wist ik niets, autwoordde de H. Moeder Gods hoe is het mogelijk dat zij hunnen God en meester zoo verre durven miskennen en verloochenen ware ik in uwe plaats, ik zou weer op den aardbol terugkeeren, en al die ge maskerde discipels hunne ware christe lijke plichten doen volbrengen en hun doen leven gelijk gij geleefd hebt en al die gestolene fortuinen en goederen doen teruggeven. Nooit en zou ik dat durven wagen, lieve Moeder, zeide Christus want de eerste maal heb ik door de joden gekruist geweest, en nu zouden die schijnheilige katholieke-deugenieten mij waarschijnlijk in de kokende olie kunnen werpen, of op een brandstapel levendig verbranden, gelijk zij reeds met zoovele duizende mensehen gedaan hebben. Maar ik zal den H. Geest aanroepen opdat hij het volk zou verlichten en het doen verslaan, dat het meer dan lijd wordt dat zij een einde stellen aan die onverdraagzame overheerschingen en strooperijen. De toestand van ons land is treurig het bedrog, de dwang, de omkooperij geven er de wetde vrijheid wordt ge- muilhand door de geestelijke meester makerij. Kan dit blijven duren? Zijn wij op weg niet naar eene geweldadige revolutie? Voor het minste dat er gebeurt, dan schreeuwt men van religievervolging en dat de godsdienst in gevaar is, dat de liberalen de kerken willen plunteren, de priesters gevangen stellen en ophangen. Kan men wel den leugen verder drijven? Wijstedelingenlachen met die? praat. Wij hebben ongelijk, grootelijks ongelijk. Om zich er van te overtuigen heeft men maar, in de dagen van kiezin- ttJBBMCavAVSLi: BureelUiimude»trant. 39. 10 centiemen den regel. 25 centlemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel België. Buitenlandsche verzendingen,'! port daarboven. 10 centiemen het nummer, Men schrijft in op al de postbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 0-40. - 12-07. - 3-57. - 0-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-4G.- 41-1 o. - 2-33. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-00. - 0-20. Baltazar.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1