HISTORISCHE TAFEREELEN VENDITIE WOONHUIS een woonhuis, Woensdag 27 September 1876, Sterfgevallen. Vei'schillige Tijdingen. Notaris BEGRYSE, GROOTE TE Yl'Ell. UIT DE XVIe EEUW Aan het Nederlandsche volk op d'hofstede het PAEPEGOED Door 't ambt van den Notaris LAURENT PROOF, te Wo unie 11. ten 1 ure juist namiddag, ten profijte der weduwe Iliüewaere-Baele, van Alle de Huismeubelen, Menagie goederen, Keukengerief, Landbou- wershalaamAard appelsBrandhout, 18 maander Peerd, 17 Melkkoeien, Veerzen en Kalvers en al het Pluim gedierte. 1° DINSDAG 5" September 1876, om 1 ure namiddag, te Zonnebeke, ten huize en ten hove van sr Henri Durnez, langs den steenweg leidende van de Broodseinde naer Becelaere, Verkoopingvan al de meubels, huis- catlieilen, allaam en voorraden, be staande namentlijk in; stoelen, ta fels, koffers, kas, bedkoetsen, slag- horlogie, stoof met toebehoorten, al het koper-, tin-, ijzer-, steen-, glas-, hout- en aardewerk, kordewagens, bascule, 2 ressortkarren met peerd en harnachement, land- en ander al laam, 1000 m. duim en 3/4 berd, 800 m. pannelatten, 600 zware eiken busschen, 20 teerlingen splete en verder'timmer- en brandhout, eene hoeveelheid tarwe, haver, rogge, er- weten, strooi, hooi, uitgedorschen rogge, groote messing (peerdemest), en een nieuw gebouw in hout met pannen ten dienste van schuur, om afgetrokken te worden. 2° DONDERDAG 7n dito, om 4 ure namiddag, ter herberg De Slachter, te Zonnebeke-plaats, ver- kooping in eene enkele zitting van ten gebruike van twee wooningen met schuur en verdere gerieven, staande te Zonnebeke, ten noordkan- te bij het Spilstraafje, op 49 a. 80 c. froncl, toebehoorende aan Juffrouw Imilie Bortier, weduwe van M. Ge rard Calmeyn, eigenares te Brussel, in cijns gehouden door den verkoo- per, Henri Duimez, voor 27 jaren, ingegaan den 1 October 1875. Gebruikt door Ch.-L. Roeskens en P. Deleye, aan 180 fr. 's jaars zon der verder recht dan tot 1 October 1876. Het kohier van lasten en bespre ken is berustende ten kantoore van bovengenoemden Notaris. 3° VRIJDAG 8 dito, O.L.V. Geboorte, om 2 ure namiddag, ten huize en ten hove bewoond en gebruikt door sr Désirë IIerreman, te Zonnebeke, op het gehucht Broodseinde, verkooping van; 60 teerlingen brandhout, 3 mijten splete, 30 koopen scholfen, 1000 m. berd, 700 m. drie kwart, 600 m. ke pers en rifben, scheerhalken, 1000m. xannelatten, 3 bedbakken, 1500 ki- ogrammen tarwestrooi, 1000 kilog. roggestrooi, 30 aren aardappels, 10 aren tabak en 3 populieren boomen, van omtrent 2 meters dikte. Om uit gemeenzaamheid te scheiden. De Notaris VAN EECKE.zal open- baerlyk te koop bieden een WOONHUIS, thans dienstig voor winkel, met den grond waerop hetzelve is gebouwen, staen- de en gelegen te Yper, op de west- zyde der Groote Markt, in het begin der Rysselstraet, bewoond en ge bruikt door den lieer Phylogon Die- rickboeden- en klakkenmaker, met recht van gebruik tot 1 October 1878, aen 550 fr. per jare boven de contributien. ZATERDAG, 2" September 1876, 0111 3 ure namiddag, ter estaminèt Cour Ste Barre, by den heer Burgos. Ingevolge de voorwaerden berus tende ten kantoore van genaemden Notaris VAN EECKE. 1/2 0/0 insielpremie te winnen voor zich zeiven, noch voor hunne kinderen, en uit hun echtverbond kunnen geen maatschappe lijke rechten of plichten voortvloeien Zoodanig dat, volgens de revolutionnaire papenleer van Jan's Leffingsche hooveerdigheid en van al zijne verslaafde slaalomwentelaars, niemand in 'l huwelijk komen kan of mag, tenzij de congre- ganisten, bedevaarders, klerikale kiezers, domme- gangers, gekeerde kazakjes en andere glorie-tui- ters der zwarte rechtstaande en ook zeer gods dienstige bende De geschiedenis van ons land leert dat, in vo rige eeuwen, de H. Jesuite kerk er niet in gelukt heeft om al de geuzen te verworgen, levendig te begraven en te verbranden, en wij zien nu voor onze eigene oogen dat, aangezien de papen- revolutie 't vermogen niet heeft 0111 de onaf hankelijke burgers te kortvlerkengelijk men eeuwen lang gedaan heeft met de zangers der H. Sixtine-kapelle, zij ten minste wenscht van het nalatenschap der geuzen uit te doven, niet al de leden der ongodsdienstige sekte in hunne eigene kracht te doen versmachten Maar 'tzal niet kloppen! want heden gelijk voor tijds de geuzen waken om de algemeene vrijheid des vaderlands tegen 't papengespuis van Rome te verdedigen- Zondag aanstaande zullen w ij nog een woor- detje uiteen doen op 't Vuilblads maken en breken. Mogelijks zal Pape-kliukje intusschen de permissie bekomen om nog eens aan de Toe komst een briefije te schrijven op t scheuren. Nog een Vuilblad-bloempje, genaamd de Pope- ringsche geuzen. Ter gelegenheid der eeuwenoude devotie tot ii 0. L. V. van Sint-Jan, roepen de geuzen tot i) de stichtende bedevaarders Ziet, zij loopen 11 den Dommengang Zegt, lezers, is hel niet 0111 't hair te doen regt staan op Annoot's kletskop Ook doet de gezalfde schrijver van 't Vuilblad zijne opmerkin gen volgen door een zielroerend sermoentje, vol van jesuite en krokodile tranen, op de onbetame lijke manier op dewelke de geuzen durven lachen, met het oudste en hoffelijkste gebruik hunner moederstad Wij moeten met beschaamdheid bekennen dal, als wij geschreven hebben dommegang, wij dit maal groot ongelijk gehad hebben. Sedert dat men van aan't hoofd tot aan den steert van den Popei ingschen gang, al onze gekrulde en ongekrulde, gezalfde en ongezalfde rechtstaande en kromgaande I.ampe-advokaten, hoort tuiten en zingen om van recht krom te ma ken, sedert dat geheel de «godsdienstige secle den krommen uitsprong van 't krom pluimge dierte, tracht uitteleggen juist alsof het eene tweede vlucht naar Egijpte geweest ware: sedert dat zij al te samen Vanlieres, Duchesnes en Main- bodes heuveldaden zoodanig verkrommen, dat zij willen doen geloven dal de kmders zelve en de ouders, en de rechters de ware plichtigen zijn: sedert dal zij door draaierijen, uitvluchten, kron kels en leugens 'l volk den krommen weg doen inloopen en zich niet schamen van de Belgiesche wetten op zekere soort van kerke-zeden te verkrommen door bedreigingen, valsche ge tuigenissen en allerhande kromme papeloeren. zouden wij, in plaats van ommedomme of stommegangmoeten zeggen den Popering- schen krommegang Wij doen dus oolmoediglijk onze med culpa en opdat onze blijdenis strekken moge tot onzer ziele zaligheid, zullen wij in een volgende num mer, 't sermoentje zelve op den krommegang aan de lezers der Toekomst voor oogen leggen. 'Tzal eene gelegenheid zijn voor Juiltje, van op 't mirakel veel stichtende inlichtingen uit zijn boekje te geven. Een artikel over het uilstapje, Zondag laatst, naar Hazebrouck door de Philharmonie van Poperinghe, ons te laat ingezonden, zal maar binnen acht dagen kunnen overgenomen worden. WERVICK. Overvloed van materie heeft ons verplicht tot heden het verslag uit te stellen over hel groot Festival dat plaats gehad heeft te Roubaix. De kleine ruimte waarover wij beschikken laat ons niet toe het volledig verhaal te doen van dit schoone muziekale feest, wij zullen ons bepalen met alleenlijk gewag te maken van hetgeen de fanfaren van Wervick, les Amis réunis, aangaat. Dit befaamd muziekgenootschap heeft te Rou baix den grootsten bijval genoten, voor de wijze van uilvoering waardoor zij bij alle liefhebbers en kenners van schoon muziek, een zoet aanden ken zal laten. In stad zal men zich lang met ge noegen herinneren van deze schaar jongelingen, die zich zoowel gedragen hebben en zoo hartelijk wisten te verbroederen. Wij hebben een brief gelezen, geschreven door cenen der grootste nijveraars der stad Roubaix, waarin met veel lof gesproken werd van de houding en de welvoege- lijkheid waarmede de Wervicksche fanfaren zich deden kenmerken, en wij kunnen maar de op rechte weerde wedergeven der zinsnede dies aangaande dan er de echte mededeelingen van te geven La Fanfare de Wervicq est restée dans la mémoire de tons les amateurs de bonne musique et est restée aussi dans la mémoire de la ville entière potrr sa bienveillance sympalhique. Hon neur a votre Société, représentée par toute Ia plus belle jeunesse de Wervicq sachant si bien fraterniser, sachant si bien limiter les plarsirs. C'est honorable, non-seuleraent pour votre Société, mais aussi pour Ie partique vuns a représentezet certainement, nous pouvons a dire a qui veut l'entendre, que cette belle Société ne se Irouvc que dans Popinion libé- rale. Wij mogen ook met voldoening aan onze vrien den melden dat buiten den bijval, de Fanfaren van Wervick nog bij loting in de hoogste rang schikking de eerste premie bekomen heeft (500 f<). Erre en hulde aan deze zoo schoone maat schappij. M. Xavier Lelièvre, burgemeester van Namen is overleden. M. Lelièvre lag sedert eenige dagen ziek te bed; nogtans scheen hij sedert den dag te voren beter te zijn, toen hij schielijk overleed, op het oogen- blik dat men zijne genezing aanstaande dacht. M. Xavier Lelièwe heeft vele jaren eene poli tieke loopbaan vervuld. Den 15 juni 1848 lot lid van de Kamer dei' volksvertegi 11 woordigers gekozen, zetelde hij tol bij zijn afsterven in het parlement behalve eenen korten lijd van 1859 lot 1804 zijn hooge ouderdom en de noodige rust alleen hebben hem verboden alle kandidatuur in de laatste kiezingen te aanvaarden. In de gemeente was M. Lelièvre den 27 Octo ber 1805 als gemeenteraadsheer opgetreden. Den 4 januari 1804 werd hij schepene en den 21 juli 1867, werd hij burgemeester benoemd. M. Lelièvre werd den 14 november 1805 geboren en was commandeur van het Leopolds orde. De begrafenis heeft vrijdag laatst 23 dezer om elf uren 's morgends plaats gehad. De koningin der Belgen heeft woensdag haar 40" jaar bereikt. Zij is geboren te Pesth den 22 oogst 1856. Haar vader was wijlen de aartshertog Josef Antoon onderkoning van Hongarijen, die, het is heden drij-en-twintig jaren geleden, op denzelfden dag van hare I7e verjaring, zijne dochter ten huwelijk schonk aan den hertog van Brabant, nu Leopold II, (22 oogst 1853). Hel was dus ter gelegenheid van eene dubbele verjaring dat de koninklijke familie gister een groot middagmaal gaf waarop de prins van Wallis onder andere aanwezig was. Nationale schieting. Kampstrijd van 1870. De kampstrijd zal te Brussel plaats hebben onder het bestuur der bestendige com missie van de nationale schieting. Hij zal den zondag 24 september aanvangen en den maandag 2 October eindigen. Hij wordt verdeeld in kampstrijd per korpsen en persoonlijke kampstrijden. Zondag 24 september zal men bijzonderlijk overgaan tot den kampstrijd per korps, welke om een uur zal aanvangen. Depoliciemacht in Londen heeft het toezicht over eene bevolking van 4 miliioen zielen wo nende in 500,000 huizen. Zij is 10,255 man sterk. Er zijn 4 districts inspecteurs, 23 hoofd inspecteurs, 277 inspecteurs, 1051 sergeanten en 8878 constabels. Het traktement der consta- bels is van f. 774 tot f. 1000, behalve vrij klee ding en brandstof. Hel traktement der districts inspecteurs is f. 9600. .«maa MENGELINGEN. Verledene week was het stikkend heet pachter Bruno en boer Ivo gingen te samen naar de stad onderwege hielden zij eenige oogenblikkcn stil om wat uit te rusten. Maar Ivo, vroeg Bruno, de droogte is zoo groot dat onze beesten schier niet meer te eten vinden in de weide. Zou onze pastor geene missen doen om den regen van den Hemel te bekomen Wel Ivo, zoo lang de barometer zoo hoog is zal onze pastor aan God geen regen vragen. 0. V. Z. S. A. *%Het was in den tribunaal. Een man was gedagvaard voor het gerecht om te komen rekening geven van zijn gedrag tegen over zijne vrouw die hij sterk mishandeld had, tot zoo verre haar een stuk uit de oor gebeten te hebben. Maar tusschen het voorgevallene en den dag van het proces was er eenige dagen verloopen en man en vrouw waren wederom verzoend. De groote zaak was nu van den man te doen vrijspreken de vrouw, die er nog al slim wilde uilzien gelastte zich met de zaak Belichte, gij hebt u schuldig gemaakt van mishandeling op uwe vrouw Ik vraag u wel ekskuzie, M. de president, 't zijn al komeerepraats Maar gij hebt een stuk uit de oor van uwe vrouw gebeten. Ha M. de president, dat is geen waar, mijn man heeft wel een beetje gram tegen mij geweest, maar ik verdiende liet, en van 't geene mijne oor betreft, het is ik die er een stuk uit gebeten heb Mevrouw X... had eene kat welke gedood werd door den bediende Z... Mevr. X was bijna uitzinnig van smart, en om zich te wreken, ver schafte zij zich verscheidene muizenvallen, vangt een honderdtal levende muizen, steekt ze in eene doos, welke zij aan de vrouw van den bediende Z... zendt. Deze was nieuwsgierig om de doos te openen. Maar ongelukkiglijk sprongen al de muizen er uit en verspreidden zich door gansch het huis. Eindelijk vindt Mevr. Z..., op den bodem der doos een briefje liggen, waarin Mevr. X... haar eenvoudiglijk schrijft: Daar uw echtgenoot mijne kat gedood heeft, heb ik de eer u mijne muizen te zenden. De kleine Rosalip, een lui en onwetend kind, zegde aan zijne moeder bij het terugkeeren uit eene kostschool van zusterkeus ie Moeder, 'k heb bijna de eerste geweest. Gij vraagt de moeder verwonderd. Ja, moeder, en het bewijs is, dat het meisje dat nevens mij zit de eerste was.... IJPEREN, 26 Augusti. VAN DEN TIE /ONNEBEME. Git .VN EN ENZ. verkochtte kwantiteit. middrnprijs p. 100 kilo. 14,100 26-75 Hogge 6,6'i0 21-25 Haver 1,500 22-75 Erweten 600 27-00 Boontjes 0,000 00-00 Aardappelen 10,000 9-00 590-00 POPERINGHE, 25 Aug. Tarwe, per hektoiiter, Rogge, Haver, Aardappelen, de 100 kilos. Boter de kilo. Hoppe de 50 kilogr. VEURNE, 25 Aug. Tarwe per 145 liters fr. 28 Rogge, id. 20 Sucrioen, id. 16 Haver, id. 15 Boonen, id. 28 Erweten, id. 50 iddeupr fr. 20- 15- 12- 12- 5 i IJS. -57 -9o fr. a 30 50 50 50 door ABR (mVIXfK LEF.RAAR TE ROUSSELAERE, Versierd met de portretten van Willem van Oranje, Mamix van Sinte-A Idegonde Philips II en den Hertog van Aha. De kennis der gebeurtenissen in de tweede helft der XVIe eeuw is hedendaags eene noodza kelijkheid. Ieder burger van Noord en Zuid, ie der Nederlander, ieder Belg moet hel merkweer- digste tijdstip der geschiedenis van het Vader land kennen de strijd der Vaderen tegen Spanje, van vrijheid tegen dwingelandij; die strijd is im mers niet volstreden en duurt nog in eenigen zin voort. Wij hebben ons ieverig op de studie der ge schiedenis der Nederlandsche Beroerten toege legd; de geachlste en tevens geloofwaardigste geschiedschrijvers: Bor, Hooft, Reyd, Van Mete ren, Guicciardini, de briefwisselingen van Oranje en die van Philips II, enz. geraadpleegd, eu wij komen, heel nederig onze lettervrucht onder den vorm van Historische Tafereelen het publiek aan te bieden. De Historische Tafereelen bevatten De Moedergrond (Aardrijkskundige uitleggin gen) Wetten, zeden en gebruiken der Neder landers. Keizer Karei. Gent gestraft. Godsdienstige en Staalkundige toestand. De troonafstand. Philips II. Lamoraal d'Eg- mont. St-Qnintin en Grevelingen. Philips II verlaat de Nederlanden. De Inquisitie en hare gruwelen. - Titelman. Het Eedverbond der Edelen en de aanbieding van het smeek schrift. De Geuzen. De Beeldstormerij. Alva. De Bloedraad, zijne Slachtoffers. De Bannelingen. Egmont en Hoorne gevangen en ter dood veroordeeld. Oorlog tegen Alva, in neming van den Briel. Sinl-Bartholomeus' nacht. Requesens. Beleg en ontzet van Leiden. Vredehandel te Breda.Gevechten te water en te lande. -Tusschenregeering. Weg tot de Gentsche pacificatie. Muiterij der Spaansche troepen. Willem van Oranje en Mamix van Sinte-Aldegonde. Spaansche furie te Antwerpen. De Pacificatie van Gent. Artikelen der Pacificatie. Bedenkingen over hare beteekenis. Don Juati van Oostenrijk. Eeuwig Edikt. Unie van Utrecht. Onver draagzaamheid. Alexander Farneze. Ont binding der Pacificatie van Gent. Oogslag op de verdere lotgevallen des Vaderlands. Wij hebben getracht voor bel volk te schrij veneenvoudig, innemend, met kleur en leven. Het publiek zal oordeelen hoe verre wij onze taak volbracht hebben. De historische tafereelen zullen een fraai boek deel in groot 8° van ruim 200 bladz. uitmaken en in 't kort verschijnen. Prijs van inschrijving 8 fr. Men schrijft in ten bureele van dit blad. YLKkOOPING VAN EEN SCHOON EN GERIEVIG (3(11 I9IM IISTSTEIj

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 3