Gazette van 'I arrondissement IJ peren. De Pacificatie van Gent. Historische stoet der Pacificatie van Gent, Nr 754. 15e Jaar. Zondag 311 September 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiliige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REG LAM EN ABONNEMENT: Men weel dat in Pruisen het godsdien stig onderwijs verplichtend is in al de openbare onderwijsgestichten. Volgens de Gazette van Breslau, zou het gouver nement van gevoelen zijn het geestelijk onderwijs volstrekt uit de middelbare scholen te verdrijven en als de meerder heid der Kamer dit gevoelen begunstigt, zou het ministerie insgelijks die ver plichting in de lagere scholen afschaffen. De ministers van den sultan hebben heden beraadslaagd over de mededeelin- gen door de mogendheden aan Turkije gedaan, nopens het sluiten van een wapenstilstand met Servie. De correspondent van het Office Reu ter, te Belgrade, telegrafeert dat de ge moederen nog immer krijgszuchtig zijn. Men verwacht dat de Turken het voorstel van den wapenstilstand zullen weigeren. Men richt een legioen in van monte- negrijnsche volligeurs. Conslanlinopelen, officie], Zekere dagbladen hebben het gerucht in omloop gebracht dat het keizerlijk leger te Alexi- natz eene nederlaag zou bekomen hebben. Die tijding is een uitvindsel. De keizer lijke troepen hebben tot hiertoe eene reeks van gestadige overwinningen be haald. Het leger van Nisch heeft zich van verschiliige verschansingen rond Gurgu- sowatz meester gemaakt en de Serviers zelfs een kanon ontnomen. De aanzienlijke legerbenden welke op die plaatsen hun kamp hadden geslagen, hebben de neerlaag bekomen en zijn naar de versterkingen van het eigentlijke Alexinatz achteruit getrokken. Het keizerlijke leger ligt heden voor die laatst genoemde plaats en neemt maatregelen om er zich meester van te maken. Van een anderen kant hoeft de afdee- ling van Ali-Saïb pacha, welke langs de Morava de stad Alexinatz aanvalt, al de versterkste plaatsen der Serviers veroverd en alzoo zijne vereeniging met het leger van Nisclt vergemakkelijkt. Uit Belgrade meldt men dal de afge zanten te Constantinopelen de noodige inlichtingen bekomen hebben om met Turkije over de kwestie van een wapen stilstand te onderhandelen. Eene beslissing zal eerlang genomen worden, of Turkije zou moeten van zin zijn Alexinatz in te nemen maar men denkt alhier dat Turkije in die onderne ming niet zal gelukken, daar de plaats te sterk is. Eene telegrafische depeche uit Alchin van den 8 oogst, bevestigt dat de vijand bijna volkomen onwerkzaam is. Niette genstaande heeft de opperbevelhebber zich aan het hoofd van twee kolommen gesteld om de nog overblijvende vijanden te verjagen, verborgen in de distrikten van IV en VI Moekim, welke wel onder worpen zijn maar die men toch altijd moet bewaken. Gent gaat Zondag 5 September de 500e verjaring vieren der PACIFICATIE. Dank aan haar zijn de dekreten van den hertog van Alva en van den Bloedraad opgeheven, en onze voorvaderen zijn erin gehikt de spaansche troepen van ons vaderland te jagen, die er naartoe gekomen waren uit oorzaak van den geloofs-oorlog. Op 50 juni 1574, kwam Luis de Re- quesens, gouverneur der Nederlanden, alhier le Yperen aan, en werd er ont haald met de eer aan zijnen rang ver schuldigd. Hij stapte af in het klooster der Non nen Busschen, alwaar men gewoonlijk de ridders en andere gespoorde edellieden ontving. Luis de Requesens overleed in 1576, gedurend de spaansche troepen in opstand Vlaanderen en Braband bedreigden. Phi lip II, nagelaten hebbende te voorzien in zijne vervanging, de Staatsraad was ge last met voorloopigüjk het gouvernement in handen te nemen en verklaarde het spaansch leger in opstand en vijand aan den vorst en aan het vaderland, en be- vool aan het volk zich tegen deze muite lingen te wapenen. Maar om zich meester te maken der oude aanhangers van Alva, moest men de eendracht verkrijgen van al de nederlandsche provinciën en de bijtreding van den prins van Oranje. De Staatsraad, waarvan de meerder heid nogtans koningsgezind was, stelde zich in betrek met Willem den zwijger, om over den vrede te handelen, en dezen laatste beloofde van die heeren te helpen uil al zijn vermogen, en stelde hun voor eene nauwe en onbreekbare vereeniging le vormen, welke aan iedereen den plicht oplegde de vaderlandsche zaak uit al zijne krachten en vermogen te ondersteunen. De opstand der spaansche troepen, kwam voort omdat men hun 22 maanden soldij schuldig stond en niet betaalde, en, ontslagen van het gezag van Luis de Re quesens, begingen zij de grootste gru welen die men van 's menschens geheu gen in te boeken gehad heeft. Moorden, branden, plunderen ken merkten overal hunnen doorgang en de kleinste dorpkens, reeds geruineerd door den oorlog, ontgingen hunne woede niet. Te Gent heerschte er eene grootc opge wondenheid, men vreesde dat de spaan sche bezetting van het kasteel zich zou verslaan hebben met de muitelingen van Aalst en dat de stad in hunne handen zou gevallen zijn. Men vraagde hulp aan den prins van Oranje, die zich verhaastte eenige kompagnien te zenden, die zich rangschikten op de Vrijdagmarkt, alwaar zij eene salvo van muskettenvuur gaven, alvorens met het vuur van het kasteel le gaan kennis maken. Inlusschen oordeelde de staatsraad het noodig de génerale staten bijeen te roepen en hel was gednrend deze bijeenkomst dat de gouverneur van Braband eenige Raadsheeren in hechtenis nam, als ver dacht aanhangers der spanjaars zijnde, hij riep de eenheid van al de Nederlanden uit en drong aan opdat men dadelijk ai de kaslilliauen uit hel landzou verdrijven. Alhier le Yperen, wendde men ook slappen aan om dal goedje insgelijks weg le hebben, dat alhier maar het stoffelijke handhaafde, daar het onmachtig was om den voortgang der nieuwen leer tegen le houden. De Spanjaarden rukten op Antwerpen en plunderden die stad, welke gruwelen drij dagen duurden. Het was gedurend dien lijd dat de provinciën hunne afge vaardigden naar Gent zonden om over deri vrede te handelen, en het was onder het gebulder vau 't kanon dat dc vestin gen bestormde van uit liet kasteel door Keizer Karei gebouwd, dat op 8 Novem ber 1576, de achttien afgevaardigden der provinciën de overeenkomst teekenden die men de Pacificatie van Gent noemde. De stoet wordt geopend door 2b ruiters van de Gentsclie burgerwacht der XVIe eeuw. I. Het eedverbond der edelen. Een Muziekkorps. 6 vaandrigs te paard. 6 wapenboden te voet, dra gende de schilden van Oranje, Egmond, Hoorn, kardinaal Granveile, Berlaymorit en Viglius. Groep van edellieden van het Eedverbond. 6 wapenboden te paard. 2 stafdragers der Landvoogden. Wagen (ontworpen door den heer Julius Dekeghel), verbeeldende de Land voogdes Margaretha van Parma, omringd door de leden van den Raad van Slate, terwijl Brederode met eenige edellieden haar het verzoekschrift der edelen aan biedt (4 April 1566). II. De Bloedraad. 10 spaansche trommelaars en pijpers. -- Vier ruiters de hertog van Alva, zijn zoon don Frederik van Teledo, Romero en Jeronimo de Salinas. 2 vaandrigs, een spaansche officier en 14 spaansche busschieters. 2 vaandrigs, een spaan sche officier en 14 spaansche lansknech ten. 2 wapenboden,dragende de wa pens van Egmond en Hoorn. Een juslicier te paard, dragende de roode roede van justitie. Wagen (ontworpen door den heer Lodewijk Van Biesbroeek, verbeeldende de veroordeeling der graven van Egmond en Hoorn door den Bloedraad (2 Juni 1568). Deze wagen wordt omringd door 18 spaansche hellebaardiers le voet. III. De H. Inquisitie. Muziekkorps. Een spaansche officier te paard. 15 geharnaste spaansche hellebaardiers. Inquisiteurs te paard. 9 beulsknechten, dragende foltertui gen. Wagen (ontworpen door den heer Willem Geels, van M echel en), verbeel dende het ophangen aan de galg van zeven protestaiilsche Gentenaars (Willem Rutsemeetis, Pietcr Andries, Jan Rooze, Lieven De Smet, Giiiis Coorne, Jacob bijgenaamd Schoelap en de Wulfjaghere) en de levende verbranding van vier Ana baptisten (Jan van Parijs, Pietcr van Kleef, Hendrik Maelschalck en Lauwe- rens Pieterszoon), op de Veerleplaats te Gent (30 Maart 1568J. IV. De spaansche Furie le Antwerpen. 15 spaansche trommelaars en pijpers. 3 spaansche vaandrigs, waaronder de vaandrig Navarrela dragende den grooten spaanschen standaard met het beeld van O. L. Vrouw aan de eene zijde, en het Christusbeeld aan de andere. 6 spaan sche officieren te paard. Een officier en 14 spaansche busschieters. 2 ka nonnen met paarden bespannen en om ringd door spaansche kanonniers. Een officier en 14 spaansche lansknechten. Een groep spaansche soldaten, dra gende zilverwerk en andere gestolene voorwerpen. Wagen (ontworpen door den heer Ad. Pauli), voorstellende een gedeelte der stad Antwerpen in brand, omringd door 10 spaansche soldalen met laaiende fak kels en gevolgd dooi' eenen officier met 12 geharnaste spaansche ruiters (4 No vember 1576). V. De vereenig de Provinciën der Nederlanden. 16 vaandrigs met de vaandels der 16 provinciën. Stoet van afgevaardigden der i6 provinciën met de wapenboden van ieder gewest. Wagen (ontworpen door den heer Alfred Cluysenaar, van Brussel), met 16 vrouwen die elkaar de hand reiken, ver beeldende de 16 provinciën en gezeten rondom het beeld der Eendracht. VI. De godsdienstige krede. Twee officieren en 24 soldaten van het Nederlandsch statenleger in twee afdee- lingen verdeeld. -- 3 wapenboden der Katholieken, Lutheranen et Calvinisten. Wagen (ontworpen door den heer Felix Metdepenningen), voorstellende de verzoening der Katholieken met de Pro testanten door de Pacificatie. VII- Terugkeer der bannelingen. 4 trommelaars van het geuzenleger. -- 2 wapenboden met geussche leuzen. Muziekkorps voorafgaande de Bosch- BureelDixmutiestraat, 39. 10 centiemen den regel. ■25 ceatiewïea den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. £-00 jftiirs voor de stad, fr. 4-50 voor gelieel ïïelgic. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen liet mimmer. Men schrijft in op al de poslbureelen. HE TOEKOMST, IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazeorouck. 6-40. - 12-07. - 5-57. 6-50 Poperinghe. S-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-46.- H-I5. - 2-55. - 5-25.- Roesclare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. -«si Op tfiomlag; 3 September

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1