Gazette van 't arrondissement S*!peren. Bijeenkomst der nijveraars en koophandelaars. Ontvluchting van eenen moordenaar en dood van een gendarme. ]\r 762. 15e Jaar. Zondag 26" October 1876. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerscbillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Politieke berichten. Nog altijd niets definitiefs over den wapenstilstand. Men begint nu al te spre ken dat men den oorlog in het Oosten lot de aanstaande lente zou uitstellen en de mogendheden liet op dal punt eens zijn. Het is zeker te kond in den winter om de mensehen te dooden, hel moet daar voor goed weder zijn Wal farceurs zijn toch die diplomaten, en zegge dat die mannen zeer dnur moeien betaald wor den. De denkwijze te Parijs is algemeen dat men nog eenige dagen zal onderhandelen, maar dal een wapenstilstand van zes maanden voor het einde dezer week zal gesloten zijn. De correspondent van de Indépen- dance beige, zegt dat de Sultan, in het verhoor die hij aan generaal Ignalieff, gezant van Rusland verleend heeft, zich zeer verzoenend heeft getoond, behalve voor de zelfstandigheid der provinlien. Wat de hervorming betreft, hij zou ge zegd hebben dat zij reeds gedekreteerd zijn en de Nationale Vergadering zich binnen de maand zal vereenigen. Hetzelfde blad zegt dal de koning van Griekenland bij zijnen terugkeer te Athe- nen, met geestdrift op zijne doortocht is ontvangen geworden en men riep Naar Conslanlinopel. Te Tiflis (russisch grondgebied) is de turksche konsuul en zijne vrouw ver moord. Men verzekert dal de politiek vreemd is aan die moord. De Times heeft thans, naar het schijnt, definitief partij gekozen in het ooslersche vraagstuk. Het City-blad zegtWij hebben nu gezien, wal de mogendheden in slaat zijn voor Turkije te doen. Naar liet schijnt heeft het weinig te beduiden. Zien wij nu of Turkije in staat is, zelfs iels voor zich te doen. Als de turksche macht ineenstort, zal hel bewijs geleverd zijn, dat het niet de moeite waard was ze staande te houden. Biedt zij daaren tegen een heldhafligen tegenstand, dan zal haar veel vergeven worden en de enropesche mogendheden zullen dan meer geneigd zijn een organisme te hand haven, dat van zoo veel levenskracht zal hebben blijk gegeven. Wij hebben in langen lijd van geen Pronunciamento in Spanje gehoord en noglans zijn wij op hel punt geweest er eene te hebben. Niet min dan 18 generaals zijn aange houden Achttien generaals Wat is dal Spanje voor een land om zoo maar in eens achttien generaals aan te houden zijn er daar mogelijk meer officieren dan Soldaten De aanhoudingen voor de samenzweering heliepen lol 126. Wat zij nu wilden, is nog niet duidelijk. Uit 's Gravenhagen wordt gemeld dal het gouvernement zijn muntstelsel heeft gewijzigd. Het sffilt voor in Holland hel behoud van den goud- en zilverslaaf te handhaven, maar het slaan van zilveren munt te schorsen. Hoe meer verkiezings-berichlen wij ontvangen, zegt de Nationale Zeitung, hoe meer hel zich bevestigt dal de uitslag nagenoeg gelijk staat met dien van vóór drïj jaren. Het duitsch parlement zal liberaal zijn. Zoo men er zich aan mocht ver wachten, de bijeenkomst van Zater dag laatst was zeer druk bezocht. Men trof er een groot getal koop lieden en nijveraars aan uit onze stad en de arrondissementen Ypre en Veurne-Dixmude, dan nog M. Eu- gène Struye Volksvertegenwoordi ger, de vijf leden van den Provin cialen Raad der twee kantons Ypre en twee stedelijke Raadsleden de heeren VanAlleynes en G. deStuers. Hunne tegenwoordigheid bewijst van het deel dat zij nemen in het voor werp der dagorde. M. Breyne, pro vinciaal raadslid, vervulde het ambt van Voorzitter, en het woord nemen de, legde hij kortbondig uit de ant woord gegeven aan de vragen gedaan door de commissie der nijveraars en koophandelaars, vergezeld van twee afgevaardigden, MM. Struye en Ber- ten en van de provinciale raadsleden MM. Ferdinand deStuers, Ferdinand Merghelynck en Surmonttijdens hunne onderhandeling te Brussel. Hij drukte zijn spijt uit over de weigering door den minister, niet tegenstaande zijne goede gevoelens jegens de Yperlingen, van het onvol tooid kanaal over te nemen. De redens die den minister inge bracht heeft, waren zeer gegrond. IndeiHaad, de vaart overnemen in den staat zooals hij zich thans be vindt, ware iets daarstellen dat an dere concessionnarissen zou aanspo ren om ook hunne begonnen con cession op te zeggen en er eene spekulatie van te maken die ten nadeele van den Staat zou bestaan vinden. Het is hetgeen Mr. Eric Bouckenaei'e klaar en duidelijk heeft uitgelegd. Die zelfde heer heeft insgelijks de nieuwe inzichten blootgelegd van den concessionnaris in tegenwoordigheid der moeilijkheden ter overneming van het niet opgemaakt kanaal. Deze zouden bestaan in het voltooien der vaart, onder waarborg dat het gouvernement er de overneming van cloe, onder de toestemming der twee Kamers. Dit is een voorstel dat door den heer Minister ernstig dient overwo gen te worden, indien hij waarlijk geneigd is om recht te laten weder varen aan de reeds lange gekende grieven van de arrondissementen Ypre en Veurne-Dixmude hij zal alles zoodanig schikken dat de con cessionnaris oogenblikkelijk de hand zou kunnen aan het werk slaan. Op voorstel van M. Struye, zullen er nieuwe stapnen gedaan worden bij den heer Minister door de Com missie der koophandelaars en nijve raars, vergezeld door de volksver tegenwoordigers en provinciale raads leden en alle overheden die zich wil len nuttig maken jegens hunne last- gevenden, ten einde hem de nieuwe voorstellen van den concessionnaris voor oogen te leggen; het is te hopen, dat, in het belang van koophandel en nijverheid M. de Minister een wel willend oor zal leenen aan de recht- veerdige eischen der nijveraars en koophandelaars der steden .en ar rondissementen YpreVeurne en Dixmude. N. Ingezonden artikel Ziehier wal wij daaromtrent, hebben vernomen Zaterdag morgend, om drij ure, ver gezelde. de gendarme Mee us, in burger- kleeding een der moordenaars van Sivry. Ohlain geheelen. wier uitlevering men van Engeland hekomen had. Hij had de beschuldigde Oblain te Dover uit handen van de engelsche politie ontvangen en kwam te Oostende aan, waar hij onmid dellijk plaats nam in een rijtuig van 2e klas, van den trein, die zich van Oos tende om 4 ure 's morgends, naar Gent en Brussel begeeft. De trein kwam om 5 ure 's morgends te Gent aan en de treinwachter bemerkte dat het rijluig, waarin de gendarme met zijnen gevangene plaats hadden genomen open stond en ledig was. Op de bank van het rijtuig vond men den hoed van den gendarme. Wat was er gebeurd? niemand had iels gehoord, niemand wist van niets. Zelfs was er niemand van hel persoo- necl, die. den naam van den gendarme kende of wie de gevangene was welke hij vergezelde. Onmiddelijk (degradeerde men naar Brussel en in de veronderstelling dal er eene misdaad gepleegd was, lêjègraficer- de men ook naar alle statiën tusschen Gent en Oostende, om opzoekingen te doen naar hét gebeurde. Hel duurde niet lang of men ontving pil Drongen de tijding dat een man, op de spoorweglijn dood gevonden was. Om hem te herkennen belastte men hem men vond in zijné zakken hand boeien, een revolver met zes scheuten, goed geladen en een portefeuille. Daarin bevonden ziel) papieren die aanduidden dat liet de gendarme Meelis was, die te Oostende met een gevangene in den trein was gestapt. Wat de laatste betreft, die was ver dwenen en niemand had hem uil den trein zien springen of uit het rijtuig le Gent zien slappen. Men wist niet of er hier kwestie was van eene misdaad, dan wel of er een Wij hebben later daarover nog het volgende vernomen Hel schijnt vastgesteld dat de gendar me Meeus het leven verloren heeft doo.r vrijwillig uit den (rein te springen om Ohlain te vatten, die ontvlucht was. Ziehier hoe men veronderstelt dal de ontvluchting mogelijk is geweest De wachtmeester der gendarmen Meeus moet tijdens de overtocht van Dover naar Oostende van de zeeziekte hebben geleden. Hel is daaraan dal men toe schrijft dat hij door den vaak zal over vallen geweest zijn en in slaap gedom peld. Yan zijnen slaap gebruik makende, zal Oblain door het venster van het portel zijn gekropen, zonder dal laatste open te doen. Men ziet op hel portel langs builen schrabben door het over- klimmen veroorzaakt. Alsdan zal hij van het voedpad op den weg gesprongen zijn, want men heeft ook indrukken gezien op de plaats waar de sprong moei hebben plaats gehad. Meeus zal dit terstond zijn gewaar geworden, want het is op 800 meiers van daar, dat hij uit het rijluig is ge sprongen. Nu, daar de trein met volle stroom reed, moest hij reeds al zoo ver gevorderd zijn, vooraleer Meeus het portel kon hebben opengedaan en uit springen. Wat Ohlain betreft men heeft de sporen zijner slappen gevolgd tol op een zekeren afstand. Hij is door een kleine poel gegaan en moet in het veld tot tegen den middag rondgedwaald hebben. De heer prokureur-generaal hij hel hof van beroep van Brussel, heeft ter stond aan al de rechterlijke overlieden een circulaire gezonden waarin hij zegt: Dal den 21 october. Ohlain of Aublain, wiens signalement volgt, door Engeland uitgeleverd, voor de dubbele moord le Sivry gepleegd, op 23 juni laatst, op Francies Meuranle, gemeente-ontvanger en zijne dienstmeid, te Oostende is ont- iturccl: UivmiKicstraiit, 39. 10 ceniicincn dcu regel. 25 centicmcu deei regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. •uil g aaa m c\ afit' fr. 4-00 'h |«!trs voor de stad, fr. 4-56 voor gelieel HeSgie. fitiitenlandsilie verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen liet nnuinici'. Men schrijft in op al de postbureelen. BE T®EKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poprringhe-IIazeDrotiek. 6-40. - 12-07. - 5-57. - 0 50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-46.- Ui-15. - 2-55. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Ooslende. 7-18. - 12-06. - 6-20. ongolut gokoui'J ->v ao

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1