POPERINGHE. HOTEL DE PELIKAAN, RIJTtrie DEPOT Guano en Nitrate de Soude UN OUVKIER TYPOGRAPHE. 1 TE NI EU PORT. ""tTköüpen H. COPPïSfcDEGRAVE, C, Rijselstraal, 6, Yper. Briefwisseling dei' Toekomst. Verschillige Tijdingen. Te huren terstond ON UEMANUE bijgaan, want een geheugen-ontsnapping komt bij iedereen soms voor. Bijzon derlijk Oscar Pilou werd natuurlijk en niet de grootste kunst van mimiek gezegd. Ook al de aanwezige juichten als één man, toen hij zijn laatste couplet gezon gen had. (Ingezonden). LYRE OUVRIÈRE. De redaktie heeft dezer week eencn brief ontvangen van een der hoeren uitvoerende leden van de Lyre Ouvrière. Niet wetende of dit eene persoonlijke of eene handeling is in naam der gcheelc Maatschappij, wordt deze brief onder de verantwoordelijk van den heer inzender ingelijfd. De redaktie zal zich altijd vereerd achten artikels en brieven over te nemen, wanneer dezelve noch personaliteiten noch kwetsende zinspelingen behelzen. Ziehier den brief BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. bekendmaking. (Vervolg). Thomas Versgriet. Petrus Vollebuize. De plaats van Onder-Bestuurder is open bij den Muzikalen-Kring te Dixmude. Degene die dezelve be- geert, kunnen de voorwaarden na- zien bij den heer Doolaeghe-Van- acker. De aanvragen moeten inge- diend worden tegen den 1" Novem- ber aanstaande. HET Voor alle inlichtingen zich te be vragen bij Mme de weduwe misyiwve- VANDEVEÉDE, in de Marktstraat, te Nieuport. Zich le adresseeren in de WENINCK- STRAAT, N° 1le IJperen. Voor alle voorwaarden men be- voege zich bij KOLEN EN COKES IN HET GROOT. S'adresser au Bureau du Journal. Yperen, don 24 October 1876. Aan Mijnheer den opsteller de Toekomst, van Yperen, Mij nheer, In haar nummer van Zondag- laatst, heeft de Toekomst een ingezondenverslag gegeven over den Zang- en Muziekavond (Soirée labagie), welken den 16 dezer aangeboden is geweest door de maatschappij (la Lyre ouvrièreaan hare Eereleden. Alhoewel dit verslag, als criliek, eenige waar heden ten dage brengt, kunnen noch mogen wij nochtans sauveerden de verklaring ingelijfd in 'l begin van 'teerste paragraaf van gemeld artikel want aan eene maatschappij waarvan de werken de leden uitsluitelijk samengesteld zijn van werk lieden, behoeft het gemsinds een politiek karak ter, onaangezien hetwelk, toe te passen of aan te duiden, en het is zulke toepassing die wij alhier volledig niet aauveerden. Verhopende, M. de opsteller, dat deze tegen woordige plaats zullen vinden in 't eerst verschij nende nummer der Toekomst, bidden wij u te aauveerden de gevoelens onzer hooge achting. X X. Schoolpenning.-Vorige lijsten, fr. 6,517-13 Entree van Tutten met zijn keerske, 2-00 Inschrijving op den schoolpenning, (1° storting), 472-00 Id. id. (2e storting), 30-00 Omhaling in den ccrcle XX, 2-23 Entré van Tutten vergezeld van de nieuwe O.-L.-V. van Lourdes, 1-00 Jaarliiksche storting van een onbe kende, 30-00 Totaal fr. 6,854-38 Burgerwacht. - le Schieting van het wintersaizoen. 22 October 1876. 1Poot, IE, 2. Dumon,A., 3. Lebbe, A., 4. Podevii., A., 3. Renier, H., 6. Ligy, F.,_ 7. Tyberghein, J., 8. Vanheule, L., 25 15 25 20 25 110 20 25 25 20 20 110 20 20 25 20 20 105 20 25 25 20 15 •105 20 25 15 15 25 -100 15 20 20 25 20 100 25 25 15 15 20 100 20 25 15 15 20 95 van den 20 tot den 27 October 1876. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 9) te zamen, 16. Vrouwelijk Demarteau, Simoen, metser en Dewitte, Bibiana, herbergierster. Ramskindt, Juliana, 49 jaren, herbergierster, echto-enoote van Carolus Vernicot, Kalversiraat. -- de°Sales, Maria, 71 jaren, religieuse, Sl-Jacob- straat. Kinderen beneden Mannelijk geslacht 1) 2 de 7 jaren: (Vrouwelijk id. 1) Den 27 October 1876. Na eene lange consultatie, hebben de heeren Civate en Armens-en-Beenen, besloten, dat hel dringend is aan den doorluchtigen spreker en schrijver J. Cnapelynck, principaal van 't bisschop pelijk kollegie, een klein lavementje te zetten. Zij hebben aanstonds geschreven naar Leuven, aan den doktor Lefebver, om een fleschje van Louise Ldteau's mirakelbloed naar Lourdes, om een pintje van Bernadetle's mirakel watertje en naar den bisschop van Charlres, om een draadje van O. L. V. mirakel-hemde. Voor alle zekerheid zullen zij er nog een snuiftje van den H. Laber's geraspte voelelingen bijvoegen. Papeklinkje is bereid de operatie te onderstaan, op conditie dat zij geschiede den Vrijdag, tot gedachtenis der regelmatige bloedstortingen der H.Louise lijteau. Er is veel hoop van genezen. Nochtans, blijft men nog altijd vreezen voor een ongeluk, want de maag is extraordinaire opgezwollen. 'T KOLLEGIE. Ja, 't kollegie waar J. Cnapelynck, de doorluch tige principaal van is, verre van Cretins voortle- brengen, slaat ten minsten op deri vierden rang van al de Atheneums, gemeente- en gepalroo- neerde bisschoppelijke kollegien van Belgie I Niemand meer zelfs onder de domste van al de Poperingsche geuzen, zou dal gewichtig punt nog durven betwisten, indien wij de vjaam- sche en fransche redevoering en dichterstukken om welke onze leerlingen met accessiten en eer volle meldingen bekroond geweest zijn, kwamen in de Toekomst te publiceren. Daarom verhopen wij dal de oud student, die zeer wel slaat met de ieverige professors van de kleine Markt, ons die meesterschriften zal willen mededeelen. 'T is als dan dat de ongodsdienstige secte der liberalen en philharmonislen zal beginnen te leven. Want'tzal alsdan gemakkelijk worden om le voorzien lol hoe verre zij welhaast door al die nieuwe gods in proza en in dienstige redenaren en dichters - verzen, in'tfransch, in't vlaamsch, in't latijn, in'tgrieksch en in't engelsch, inet gezegende en in Lourdes water gedoopte pennen, zal ge scheurd en verpletterd worden Ja, van nu af kan men verstaan dat T mannetje met zijn boekje goede redenen heeft om in Jan's vuilblad stout te spreken, aangezien hij eene soort van vervaarlijke generaal is, die zich desnoods door een legioen deftige luitenanten kan doen bijstaan. Om de verhevendbeid van 't onderwijs te be twisten, zouden de geuzen vruchteloos doen op merken dat, niettegenstaande de hooggeleerdheid en de dankbaarheid van den oud student, men in zijn schoon artikeltje drie of vier-eh-lwintig (24) kleine fautjes kan aanstippen tegen de goede vlaamsche spelling Maar wat betrek heeft deze omstandigheid met het goed onderwijs van het kollegie en hoe zouden wij den algemeencn uitslag der coiikoursen kunnen verminderen Inderdaad, men kan een zeer bekwaam man zijn, die lange naar school gegaan is, wei zijne lessen verstaan heeft en over zijne eigene geleerd heid zeer voldaan is, zonder zich nochtans slaaf- lijk te willen plooien aan eenige spellingregels van zijne moedertaal Dat is alleenlijk eene on beduidende zaak van smaak in letterkunde en moeten wij nog herhalen dat er op den smaak van den oud student niet le twisten valt? Ja maar, die stoute geuzen, die zelve noch fransch noch vlaamsch kunnen schrijven, zullen misschien zeggen Wij mogen ten minsten doen opmerken dat wij, in de merkweerdige briefljes welke J. Cnapelynck, de doorluchtige principaal van 't bisschoppelijk kollegie zelve aan de Toe komst geschreven heeft in den tijd dat hij nog in bezit was van zijne welklinkende tong, zijne verpletterde pen en zijn onwederleggelijk boekje, lwee-en-zevenlig (72) fautjes tegen de goede spelling en vlaamsche spraakleer aan gestipt hebben.... en alsdan opgehouden hebben van tellen Dat wil ook niets zeggen en de oud student zal er gemakkelijk kunnen opantwoorden. Inder daad, of moge men uit die brieven besluiten dat M. Cnapelynck wel zou doen van eenige lessen te nemen bij zijne gekroonde jongelingen en dal hij in enralgemeen concoers loopende op 't vlaamsch, 't fransch, 't latijn, 't grieksch, 't engelsch, de geschiedenis, de aardrijks- cijfTer- en meetkunde, waarschijnlijk noch accessit noch eervolle melding- zou bekomen; is hij daarom min bekwaam om, door de genade van grooten Jan, een merkweer dige principaal van een gezegenden soupewinkel te zijn De geuzen zullen nog zeggen wij bekennen dal wij zelvegeen fransch spreken en noch fransch noch vlaamsch schrijven kunnen. Ook is het daar om dat, verre van dankbaar te zijn over 't onder wijs welke wij in 't kollegie ontvangen hebben, wij in 't belang van Poperinghe vurig wenschen een kollegie te bezitten, dat steunt op betere grondbeginselen dan onze lagere kortbroekschool een kollegie dat, gesticht zijnde niet ter eere en glorie der jesuitekerk, maar tot de ont wikkeling der praktiesche wetenschappen en der burgerlijke opvoeding in Poperinghe en hare omstreken, niet uitsluitelijk voor doel zou hebben van abbétjes, patertjes en hooggeleerde, doch zeer verslaafde tuitertjes voorltebrengen. De oud student heeft reeds triomfanllijk die geusche opmerkingen wederlegd, met le zeggen dat de liberalen zoo ongeleerd zijn, omdat zij niet lang genoeg naar school gegaan zijn en hunne lessen slecht verstaan hebben. En inderdaad, ziet de godsdienstige leden van ons vermaard tuitersmuziek of van schutters gilde, ziet al de brave en goede jongelingen onzer ka- tholijke stad die noch geus noch liberaal, noch lid der philharmonic zijn Zij allen hebben in 't kollegie zeer wel fransch geleerd en kunnen voortreffelijk fransch en vlaamsch schrijven Zoo wel als d'onde student hebben zij hunne lessen wel verstaan en bekennen met groole dankbaar heid dat zij zeer voldaan zijn over hunne eigene geleerdheid. Daarenboven, hunne zucht lot geleerdheid en wetenschappen is zoo onverzadelijk dat, indien Dezulter van Brugge niet maandelijks eene open bare verkooping van zijne onwederleggelijke boekjes kwam houden, de Poperingsche boek handelaren aan de menigvuldige vragen hunner godsdienstige kalanten niet zouden kunnen vol doen. E:i iedereen weel dat Degryze en Sausen niet alleenlijk boekjes verkoopen die men slechts vindt in de godsdienstige en gotfvi eezende oudewijfs biblioiiieken, maar integendeel dat zij meest vraag hebben naar weetschappelijke boeken, 'zoo als Verhandelingen op de mirakel van Lourdes en Salette, op d'pnvefzaadlijkhqid der ehineesche verkens die kinderen eten, op den H. Chignon van 0. L. V. van Kortryk, op den hairkam en den tandborslel van den IE Laber, op de vervol gingen en de II. dood van den martelaar Mainbode op 't minnend hert van juffer Marie Alacorjue, op de loopende wonden van juffer Lateau, op den H.k aakland waarmedeSl-Anloiiius en zijn zwijntje eikelnoten kraakten, op de vlucht van Joseph naar Egyp'e, en op diegene van kapellaan Vanliere, van deken Spaas-, van ontelbare patertjes,'broertjes en andere godsdienstige kerkezedenleeraars uit bisschoppelijke scholen! Dank aan 'l lezen van al die onschatbare boeken, in Y fransch en in het vlaamsch, of hunne uitmuntende opvoeding iets- zou te wenschen laten, mogen zij zich als voor beeld geven aan diegtne der meerdere steden die sleehls in atheneums of gemeente kollegien zijn opgebracht geweest. Daar is 't gene wij, gelijk de oud student, uit dankbaarheid voor 't kollegie mogen verklaren STAD KLYTTE, bij Dikkebusch Fransch. Mijnheer, Zondag laatst was ik naar Nieuvvkeike gegaan om Marianne moi ie en nichte Koba te bezoeken en zij hadden alle beê eene vervuilde mage; het was precies de ure van do hoogmis en ik ben er naartoe gegaan; vooraleer had ik met dezelfde occasie mijne licre gevuld met vetten darm. In de kerk gekomen begon ik, als kristen mensch, mijne gebeden te storten en liet deurde niet lang of ik wierd uit dezelve gelrokken door iemand die in hel fransch predikte, want ik hoorde kouten van pêché mortel of iels zoo. Links en rechts hoorde ik lachen de jongmans waren zeer blij geestig, de jonge dochters lachten ook, maar met het schaamterood op het aangezicht, zoodanig was het sermoen slichtend het is hetgeen ik na de misse gehoord heb in drie verschillige herber gen, zoodanig dat het sermoen het vooiwerp van alle gesprekken was Zoo, met dit sermoen over de onkuischheid werd er nog gesproken met veel lof en eere over een zekeren predikant, de krulle, dat hij ailezins den besten is en in zijn logement alles heeft vvat hij wilt, en, mede zijn zoet Maridje, dat niet te misprijzen is, verre van daar: snel, prettig en aantrekkelijk, waarachtig hel is den zin; laat gij de krulle maar loopen, hij weet wel hoe de zaken moeten draaien Nichte Koba zegt van alles au courant le zijn, en zelfs, dat er sprake is, bij eenige wt-ken, een boekje uit te geven, op wat manier de boeren zouden moeten zwijnen houden, 'lis te zeggen voor de vergadering van jongmans en jonge dochters, en op welke manier zij mogen ten, zoowel van vetten darm als van andere spijzen. NIEUYVKERKE, 25 October 1876. Heer, De eerweerde candidaat-Paslor deed Zondag laatst in de vroegmisse een afschykkelijk sermoen wegens den ouden tijd; en het was geen mirakel, maar geheel intéressant voor de waterdibben van Lourdes en ook voor een groot getal mane- blusschers van de zelfde nourie. Dit luislerlijk sermoen bestond daarin dat in den ouden tijd veel eerweerdige priesters in het gevang opgesloten zijn geweest voor den predik stoel niet te willen verlaten, in de navolgende parochiën: Eerst te Locre (als het u belieft), dan te Westoutre, Dranoutre, Reninghelst, Elverdin- ghe, Vlatnerlinghe, Wink'i l-St-Eloi, Zoutenaye, Iedereen kreesch ik heb een boer hooren huilen zooals eene koe beurelt, zoodanig dal ik zeer verscholen heb, tol zooverre dat ik bij den doktor hel) moeten gaan om een kalman, voor de slilligheid van mijn lichaam.... Och heere, Con- stantinus In afwachting in het kort nog een ander ser moen le hebben over hetgeen men nog niet en weel, zal ik zijne antwoord verwachtende zijn, en, het is te hopen dat geheel het publiek zijner schoone parochie hem alsdan niet meer zal uit lachen. Men schrijft uit Antwerpen De maar van een groot ongeluk was gisteren morgen spoedig over geheel de stad verspreid later bleek dat dit gerucht, helaas, maar al te gegrond was. Dit ongeluk was voorgevallen in het huis van den heer Goldschmidt, houder der Tavern Ba varia, in de Twaalf-Maandenstraat. 'S morgends ten 7 ure, ziende dal zijne vier dienstmeiden, die op eene zelfde kamer sliepen, niet naar beneden kwamen, zond de heer Gold schmidt een zijner garcons naar boven, doch deze kwam eenige minuten later terug naar beneden, zeggende dal Je meiden geen antwoord gaven. Gansch verwonderd trok nu M. Goldschmidt op zijne beurt naar boven, klopte aan en insge lijks geen antwoord bekomende, stampte hij de deur in; terstond beving hem eene sterke gaz- geur, die hem dwong eenige schreden achteruit le gaan. Daarna ijlde hij de kamer in, een ongeluk vermoedende, en opende het venster, om versche lucht te laten binnenkomen. Een schrikkelijk tafereel deed zich voor zijne oogen op. Twee der vier meiden lagen dood de twee andere waren zieltogend. Zonder dralen riep hij om hulp; M. Vergracht, agent der rechterlijke politie, verscheen ter plaats en liep in aller haast geneeskundigen ontbieden, die weldra verschenen. De eerste was M. Schaeffer die weldra bijgestaan werd door de heeren Van Kerckhoven, Moureau en Servais. De vier geneesheeren bestafigden dat twee der meiden dood waren, aan de twee anderen werden de noodige hulpmiddelen der kunst toegediend. Hun toestand was zeer gevaarvol en men was ver- plichl ze naar het gasthuis le doen overbrengen. Dit gebeurde ook met de twee lijken. En der overledene meisjes was van Antwerpen de drij andere waren van Boom. De lieer Bocquet, procureur des konings, en andere leden des parkets zijn ter plaatse geweest om een onderzoek le doen. Naar hel schijnt moet een der meisjes den gaz- bek, die op hunne kamer brandde, uitgeblazen hebben, vergelende den sleutel dicht te draaijen, en daar de compleur opengelaten was, drong de gaz geheel den nacht binnen. Onnoodig le zeggen, dat er den gansclien dag- veel volk zich naar de Tavern Bavaria bege ven heeft. Met spijt moeten wij melden dat gister mor- gend, rond 9 ure, het derde slachtoffer van dit droevig ongeluk overleden is. Ziehier de namen der slachtoffers 1° Joanna Dewees, 22 jaren oud, waarvan de ouders in de Terlislstraat in onze stad wonen. 2" Maria-Theresia Bruvndonckx, geboren te Boom den 17 October 1859. 3° Maria-Joanna Vande Wouwer, geboren le Boom den 15 Maart 1858 Alle drij overleden. 4" Philomena De Cock, geboortig van Boom, 20 jaren oud. Deze laatste is later ook bezweken. IJPEREN, 28 October. GRANEN ENZ. verkoehtte kwantiteit. miiUlenprijs p. 100 kilo. 37,900 29-50 3,500 22-75 1,000 25-12 600 28-50 500 25-00 Aardappelen 1,200 11-50 400-00 STAANDE OP DE GROOTE MARKT EEN NIEUW VAN VAN ALLEREERSTE KWALITEIT VERKOOP UITSLUITELIJK IN HET GROOT AAN BIJZOSDER VOORDEEMGE l'RIJZEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 3