Gazelle van T arrondissement Moeren. De christelijke liefdadigheid. Aanprcdikingtolden burgeroorlog. Nr 761 15e Jaar. Zondag 2211 October 1876. WÊhSm Politiek. tads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten. Bekendmakingen Politieke berichten. AANKONDIGINGEN II FX LA MEN ABONNEMENT: Dezer week werd op hel Eiysée minis terraad gehouden, onder presidium van Mac-Mahon. De Marcère deed zeer be langrijke mededeelingcn over de verkie zing (den 8 Okt.) van de maires en ad- junkt-maires in de 33,000 gemeenten van Frankrijk. Uit zijne niedcdeelingen bieek dat, in strijd met bet beweren der bonapartische biaden, de groote meer derheid der herkozen of gekozen maires tot de konslilutionneel-li'berale partij be hoort. Hij zou voorts aan zijne ambtge- nooten hebben voorgelegd bel ontwerp eener circulaire, bevallende inslrukliëii aan de prefeklen met betrekking lol de houding, welke de regering van de mai res verwacht. De depechen melden dat M. de hertog Decazes minister van bniteniandsche zaken van Frankrijk, aan zijne collegas in eenen raad. den toestand der onder handelingen beeft doen kennen. Volgens men meldt zou Frankrijk aangedrongen hebben cn nog aandringen opdat Europa hel eens zou worden om aan Turkije de voorstellen op te dringen in de engelsche nota voorgesteld. Enkel zou hel verklaard hebben, wal de dwangmiddelen betreft lol welke men zijnen locvlugt zou willen nemen Frankrijk zijne medewerking niet kan verleenen aan de maatregelen die de groote mogendheden noodig oor- deelen. De Moniteur van hel duitsch keizer rijk, kondigi eene ordonnantie af om het Parlement op30oclober bijeen te roepen. Eene depeche uit Weenen, van 18 Oc tober, meldt dat Oostenrijk stellig heeft verklaard, dat het even als Engeland, Frankrijk en Italic, een wapenstilstand van zes maanden aanveerdt. Duilschland heeft nog zijne denkwijze niet doen kennen. Van eenen anderen kant logenstraft men dat er een bondgenootschap lusschen Rusland en Oostenrijk gesloten is. Uit goede bron wordt ons medegedeeld dat het engelsch gouvernement aan de groote mogendheden verklaard heeft dal het zich krachtdadig zal verzetten legen elke bezetting van het lurksch grond gebied. De londensche weekbladen maken zich ongerust. De Saturday Review is het eens met den Daily Telegraph, dal de vrede van Europa ernstig bedreigd wordt door Rusland want deze mogendheid verheelt hare ware politiek en speelt dubbel spel. De regelen van hel interna tionale recht zijn lol dus verre openlijk geschonden geworden, zegt de Saturday Review, door die regering, welke onlangs een conferentie lot leniging van de ram pen des oorlogs had hijeen geroepen, cn de russiehe bladen, van welke het tol heden gebleken is dat zij goed met de voornemens der regering bekend zijn. durven thans een oorlog zoowel tegen Oostenrijk als legen Turkije prediken. En toch heeft geen regering aan Rus land eenigerlei grond hoegenaamd gele verd om den oorlog te verklaren; het wordt dan ook nog noodig geacht, ecnig voorwendsel uit te denken behalve de pas ontdekte leer van liet ethnologisch medegevoel. Wat dc konferentieplannen betreft, hierin heeft de Sat. Rev. vol strekt geen vertrouwen; dit blad is voorts van meening dat in den voorgestelden wapenstilstand geen waarborg voor den vrede ligt, maar dat die schorsing der vijandelijkheden, gedurende 6 maanden, te beschouwen is als een gelegenheid gegeven om zich strijdvaardig te maken. De oorlog zou zijn nut kunnen hebben, volgens de Economist, welk blad, dat van zijn financieel standpunt aan Turkije hel recht van bestaan ontkent, omdat dit rijk zijne rente niet meer be talen kan, den krijg als een zuiverend onweder aanmerkt, dal een betere lucht voor de handelswereld zou ten gevolge hebben. Nadrukkelijk waarschuwt de Economist de engelsche natie: zich niet. uil. overdreven waardering van den vrede voor Europa's welvaart, met schikkingen in te laten, waaruit later ernstig gevaar zou kunnen voortspruiten. Alle dagen hoort men de klerikalen sloffen over hunne christelijke liefdadig heid over hun medelijden met de ongelukkigen, over hunne overeenstem mende hoedanigheden met hunne chris telijke overtuigingen. Niels dat geestiger is dan, toen men de handel cn de wandel van dal kalholijk volkje kent, van liet te hooren stoffen over zijne deugden. Om eens Ie bewijzen hoe zij bedriegt den boer spelen, zullen wij eenige ge schiedkundige aanhalingen doen om te bewijzen walde christelijke liefdadigheid is in de handen der geestelijken die zich met de politiek bemoeien Pius V schreef den 17 Januari 1569 aan de kardinalen de Bourbon en de Lorraine Doet alles wat in uw vermogen is opdat men ernsliglijk cn voorgoed zou overkomen tot de partij die best geschikt is tot het bewerken der uitroeiing der ketters. Wij bemerken met verdriet dal men den bevelbrief des konings nog niet heeft toegepast aangaande de confis catie van de eigendommen der ketters. Den 6 Maart, schreef de zelfde Paus aan den koning zelf Wanneer God, zooals wij hopen, ons de zegepraal zal laten behalen, het zal alsdan uwe beurt zijn met de grootste strengheid de ketters te straffen en hunne opperhoofdenen niet alleenlijk uwe beledigingen, maar deze van God op hun te vreken. Pius V vernam op zekeren dagdat het fransch Hof overhelde, tol de genadever- Ipening vier brieven te gelijk werden den 13 April uit Rome verzonden om den moed jegens de Kerk aan te vuren. De Paus schreef aan de moeder des konings Wij hebben vernomen dat eenige personen werkten tol het sparen ('éniger gevangenen. Gij moogl niets verwaar- loozen, noch zorg noch moeite öm dit te beletten en Ie doen dat deze vervloekte menschen omkomen door de pijnoti die zij verdienen. Aan den hertog van An jon, broeder des konings, schreef hij Indien er een van die muiters uwe voorspraak bij den koning kwame af- smeeken, gij moet hunne bede verwer pen en u onverbiddelijk tooncn voor allen. Aan kardinaal de Lorraine raadde hij aan «'Werk om den koning Ie overtuigen van deze alom bekende waarheid, dal hij de Verlosser niet zal bevredigen, noch aan zijne wet gehoorzamen, dat hij de voorspoed van het koningrijk maar zal kunnen bevestigen, dan met zich onver biddelijk te loonen bij ahvie voor deze vervlockelingen zou komen ten beste spreken. Eindelijk spreekt hij aan den koning Karei IX, in dezer voege: Indien, hetgeen wij verre zijn te geloovcn, gij zoudl nalaten de beledigin gen aan God gedaan te straffen, gij zoudt voorzeker zijnen toorn verwekken. Gij moogl geen gehoor geven, noch aan de gebeden van wie hel zij, noch aan fatnil- liebandcn, noch aan bloed. De raad des Pauzes werd aanhoord maar hij had de voldoening niet getuige te wezen van zijne wilde zegepraal het jaar na zijné dood had de S' Bartho- lomeus-nacht plaats deze afgrijselijke slachting die den bodem van Frankrijk met het bloed zijner beste kinderen besproeide. Later hebben de groote Bossuel, bis schop van Meaux en pater Lachaise, biechtvader van Lodcwijk XIV, dien koning niet aangehitst' tot dc intrekking van het edikt van Nantes en lot de af schuwelijke dragonade-moorden Bossuel verdoemde alwie zich verzette dat de prins met strengheid te werk ging in zake van Godsdienst, en in 1650 de geheele geestelijkheid stuurden den ko ning, die alsdan 16 jaar oud was, de volgende schoone raadgeving toe: indien uwe Majesteit in eens de ketterij niet kan versmachten, dat zij haar verlamme cn langzaam doet ster ven. i) In 1683, deze goede zielen, vindende dat de koning, niet tegenstaande zijne strengheid, nog veel te zacht Ie werk ging, huldigden de gewijde tocht en de brandstapels in legen de camisards. En in onzen huidigen lijd, in 1815, in 't zuiden van Frankrijk bij de wederkomst der Bourbons, zag men niet bisschoppen en priesters in hunne pre dikstoelen klimmen en de moord aan prediken der calvinisten van Nimes, Avignon, Beziers, Marscillcn, enz. Laat de kloosters, die geheel Belgie overstroomen, zich maar goed inrichten en gij zult zien dat het einde der XlXe eeuw wel zou aan haar begin kunnen gelijken. Memento. Bij de heropening der klassen van de katholieke Hoogëschool te Leuven heeft de rector magnificus, Mgr Namèche, eene redevoering uilgesproken, waarvan wij het volgende overnemen dal niet mag verloren gaan, omdat wij er misschien nog dikwijls zullen moeten op terug komen Niemand van ons heeft hel over heerlijk schouwspel van geloof en kriste- 1 ij ken moed vergeten, aan den dag gelegd door die edele cn dappere jonkheid, ter gelegenheid van den jubilé. Daarin, mijn- heeren, ligt meer dan hoop, daarin liggen krachten, wapens, die gansch gereed gemaakt zijn voor de worstelingen Maar ik spreek een woord uit, waar over ik u opheldering moet geven. Zeker is het, dat wij die worstelingen niet roe pen. Niemand zou met meer geluk dit dierbaar Belgie zien terug geven aan den vrede en de eendracht, om nevens de weldaden van den stoffclijken voorspoed de meer verhevene weldaden te verwe zenlijken, die ons schenen beloofd te zijn door de zoo ware kenspreuk, die het op zijne schild en op zijn vaandel voert. Maar helaas! mogen wij nog hopen op dit geluk van eendracht en vrede? Wie onzer, die niet geheel verblind is, gevoelt niet innig 'en zeker dat er scheuringenbroedermoordende wor stelingen op handen zijn, tusschen de kinderen van hetzelfde land, van de zelfde moeder, geboren op dien milden grond, waar de voorzienigheid zoo over vloedig al dc kiemen van welzijn en vooruitgang heeft ingelegd In quo discordia cives Perduxit miser os. God alleen kan door een mirakel zijner goedertierenheid de stormen af- weeren, die ons bedreigen. Maar wie etui-celDixmudcstra.it, 39. 10 c e n 1 i c in c it dcli i'cgcl 25 ceuticiucu (icu i*cgcl. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fimk ma affSfa t fr. 4-00 's jaars voor dc stad, fr. 4-50 voo!- geheel Slelgie. Bniteniandsche verzendiugen, 'l port daarboven. 10 centiemen liet minianci*. Men schrijft in op al de poslbttreélen. DE KOMST O IJ ZE REN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazeorouck. (5-40. - 12-07. - 5-57. - 0 50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-bO. Korlrijk. 5-54. - 9-4(5.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- Kocselare. 7-50. - 12-25. - 0-45. Langemark-Oosterido. 7-18. - 12-00. - 0-20. DER TOEKOMST.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1