Gazelle van arronëisséfiteiil Moeren. Hel drama van Armenliers. Liberale Bond. Toêgevenlieid, werkeloosheid en Nr 763. 15° Jaar. Zondag 5n November 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Eekendinaki: Politieke berichten. AANKONDIGINGEN R EC LAM EN smgüL&ram ABONNEMENT: Weldra zal de fransche Kamer ont- vangen het verslag van de kommissie die belast is geweest met het onderzoek van 'l voorstel van M. Pascal Diipiat, strek kende lot liet instellen van een onderzoek betreffende de buitenlandsehc leeningen in Frankrijk uitgeschreven. De conchi- sien van den verslaggever komen hoofd zakelijk hierop neder hij verlangt een onderzoek 1° naar de verantwoordelijk heid voor de mexikaansche en andere leeningen 2° naar de verliezen welke die leeningen aan Frankrijk berokkend hebben 5° naar de maatregelen geschikt om nationale kapitalen in zekerheid te brengen, zonder de vrijheid der markt te hcnadeelen. In het rapport wordt, naar men ver neemt, aangetoond, dat, ten gevolge van Napoleons beloften, meer dan twee mil- liarden in de mexikaansche leening, in de spaansche, italiaansche en romeinsche spoorwegen enz., verloren zijn gegaan. Van eenzijdigheid is Pascal Dupral voor zeker niet vrij te pleiten, want hij spreekt geen woord over de vele milliarden, welke onder het keizerrijk aan het fran sche kapitaal zijn toegevloeid door ge lukkige spekulaliën in het buitenland. De spaansche regering volhardt in hare houding tegenover sommige personen, die van de bedevaart naar Rome mis bruik hebben gemaakt om uit het oog te verliezen den eerbied aan de vertegen woordigers des konings en der natie schuldig en om politieke demonslralien le doen. Zij heeft aan de prelaten, die 's konings gezant bij 'l italiaanscli hof geen bezoek hebben gebracht, den terug keer in Spanje verboden. Een hunner, de aartsbisschop van Grenada, mag in zijn bisdom niet terug komen, zoolang hij den spaanschen ge zant niet verontschuldigingen aangeboden en tegen de hem toegeschreven bedoeling, als had hij een opzettelijk verzuim willen plegen, geprotesteerd heeft. De leden van het bedevaart-comiteil zullen aan de grens worden geweerd, tot dat zij zich hebben gezuiverd van de beschuldiging, den gezant den toegang tot de St-Piclers- kerk tc hebben belet. Gisteren morgend had Turkije nog zijne toestemming niet gegeven aan eenen wapenstilstand van zes weken. Zoodat men nog altijd voortvecht. Volgens verschillige tijdingen die wij ontvangen, hebben de Turken op geheel de lijn den aanval tegen de Senliérs hernomen en zouden deze laatste versla gen zijn geworden. Als dit nog wat voorgaal. zal er g'een wapenstilstand meer noodig zijn, want de Serviërs zullen gedwongen zijn de wapens neèr te leggen. Dit alles was gedrukt toen wij dezen morgen vernam n dal de wapenstilstand «onderconditieiidoorTurkije aanveerd is. Eene afgrijslijke misdaad, met eene ongehoorde barbaarschheid, is in den nacht van Zondag-Maandag, te Arinen liers gepleegd. Zie hier de voorname bijzonderheden ons door eenen correspondent toegezonden Genaamde Loridan, 69 jaar oud, ge decoreerd, gepensionneerd kapitein, leefde sedert lang in onverschil met zijné vrouw, welke veel jonger was dan hij. Wal was de oorzaak van dit huislijk geschil Wij welen het niet want de geruchten te Armentiers in omloop zijn te bescheiden om door ons te worden opgenomen. Al- loos is het zeker dat Loridan sedert lang het afgrijslijk schelmstuk waarvan hij zich schuldig maakte, voor had. Men kon noglans niets aan hem be speuren over zijnen moordenslust. Hij had den Zondag overgebracht te Ryssel, alwaar hij met verschillige officieren der bezetting het noenmaal genomen had, waarvan een dier eertijds zijn serjenl- major geweest was. Alsdan had hij vrien delijk afscheid genomen van zijne mak kers, die hem tol aan de statie vergezeld hadden en was naar Armentiers terug gekeerd met den trein van 7 1/2 uur, al waar hij volgens zijne gewoonte in een kafé-huis der stad mét eenige vrienden met de kaart gespeeld heeft. Ten II ure te huis gekomen zijnde, legde hij zich le bed oin geen achterdocht te wekken. Dan, omtrent middernacht, ziende dat zijne vrouw sliep, en hem dus in hel uitvoeren van zijn afschrikkelijk schelmstuk niet meer ging dwarsbootnen, stond hij geheel voorzichtig op, nam een door hem op voorhand geslepen jachtmes, ging de kamer van zijnen zoon binnen, die 21 jaar oud is, en gaf hem verschil lige diepe wonden. Het arm slachtoffer sprong recht, en druipend van bloed sleepte hij zich al huilend tot in eene nevens kamer, alwaar hij op eenen stoel nederzonk. De moordenaar die hem opgevolgd had ziende dat zijn zoon nog leefde, laadde koelbloedig een jachtgeweer en doorschoot hem het hoofd Daarmede was hel niet al, ongelukkig lijk, want de woede tot wraak van den moordenaar zocht een ander slachtoffer. Op het gerucht van het hulpgeschreeuw van den zoon en het losbranden van het geweer, Mme was in alle haast opgestaan. Gij gaat sterven zegde haar de moordenaar, en zich op nieuw met het jachtmes wapenende, dat gediend had om de eerste misdaad te volvoeren bracht hij zijne vrouw verschillige steken toe. De arme vrouw viel ten gronde, dan geholpen door de dienstmeid rechte zij zich op en begaf zich op straal alwaar zij in onmacht viel in d'armen der gebo ren die door deze afgrijslijke daad schie lijk gewekt geweest waren, reis wat hier optemerkeu valt, hel is dal de-meid die. ter zei ver tijde als madame was opgestaan en getracht heeft hare meesteres-le be schermen niet het minste leed heeft bekom en. Na hel volbrengen dezer dohbelc mis daad, is de moordenaar lerug naar zijne kamer gegaan lieefl zorgvuldig zijne kamer gesloten, het jachtgeweer herladen en ermede zich een schol in de linker zijde gegeven. De schoot haar werk niet behoorlijk doende, nam hij eene draai- pistool, school zich eenige kogels in hel hoofd en viel ten gronde met een ver brijzeld kinnebakken. In dezen slaat vonden de ge huren hem, die alle moeite der wereld hadden 0111 de deur in te stampen. Overgebracht naar het hospitaal, is hij er onderzocht geweest door hel personeel van het gesticht. Zijne wonden zijn zeer erg, doch zij schijnen niet doodelijk. Eergisteren namiddag, vraagde hij met leekens aan een der geneesheeren, pen en inkt, hetgeen hem werd toegestaan. Zijl gij van dienst?» sch eef hij. Neen. Het is dat ik zou willen eene lasse melk hébben, want sedert gister heb ik nog niets genomen. Waarom pleegdetgij deze dubbele misdaad vraagde hem de geneesheer. «Om mij le vreken schreef Laridon, en liet woord vreken hem niet lees baar genoeg schijnende, heeft hij het klaarder nevens het ander gesteld. Deze misdaad heeft in Armentiers eene opschudding te weeg gebracht die in lang niet zal gestild zijn, want de moordenaar en zijne slachtoffers waren er zeer wel gekend. De slaat van Mma Loridan is hopeloos, want twee der messteken die zij ontving zijn doodelijk zij is maar 44 jaren oud. Zijn zoon was aangenomen voor zijn engagement van een jaar en moest 's an derdaags zijne storting van tö'00 franken gaan doen. Het parket van Ryssel is dadelijk naar Armentiers gegaan waar het een onder zoek geopend heeft over deze heweenlijke zaak. Dijnsdag heeft do algemeene vergade ring plaats gehad van den Liberalen Bond van Belgie. De vereeniging was zeer talrijk. Bijna al de leden waren aanwezig. Het bureel was samengesteld uit de heeren Bara, voorzitter, Carton et Mas- cart, onder-voorzi.lters, Bischoffslieim, schatbewaarder, Descamps en Lippens, secretarissen, Van Zele. bijgevoegde secretaris. Een vijftigtal afgevaardigden, woonden de zitting bij. Om 2 1/2 ure. neemt M. Bara plaats in den zetel en verklaard de zitting geo pend M. Van Zele, bijgevoegde secretaris, geeft lezing van eenen brief van iVL Al- phons Vandén Pcérebooiii, wiens man daat van afgevaardigde met zijn parle mentair mandaat eindigt. Hel achtbaar lid belooft zijne medewerking te zullen geven aan het werk dal de Bond beoogt. (Toejuichingen). M. Bara, gééft eenige uitleggingen over het kicsondcrzock door den Bond geopend. De verslagen die hem besteld zijn 'géworden óvi- r de klerikale kieskuipcrijen zullen gedeeltelijk afgekondigd worden. De Kamers zullen er weldra mede hekend gemaakt worden. Na die uitleggingen welke met een levendig gevoel van tevredenheid aan hoord worden, herneemt M. Bara het woord en spreekt eene lange redevoering uit. Houden wij niet op, Mijnheeren, ein digde M. Bara, alvorens wij gezegepraald hebben. Dat een enkel kreet geheel het land doorkiinkc, welke is Vrijmaking van den keizer het volstrekt geheim van de stemming. dit zijn de groote kwalen al te dikwijls helaas in hel liberale kamp aangetroffen; onze tegenstrijden maken er goed gebruik van om meer en meer hunne allecnheer- sching wortel te doen schieten: E11 inder daad, wal bemerken wij dagelijks. Hier, zoo wel als in andere plaatsen, tijdens de kiezing en dan alleen loonen de liberalen zich den katholieken tegenstrij dig; dan alleen, om stemmen aan le werven kennen zij hunne vrienden, die durende jaren en jaren meer dan eene opoffering hebben moeten doen of slachtoffer zijn geweest van zich vrij en frank liberaal te toon én. I11 die dagen dan, wel is waar, besluiten, ja zweeren zelfs de liberalen nooit meer met den katholieken in betrekking te willen zijn! En wat gebeurt ér: pas zijn de kiezingen voorbij of al de schoone voornemens vallen in 't water en loegevenhetd neemt de plaats in van standvastigheiddat ieder liberaal bezielen moet. Drie of vier dagen voor liet beslissend oogenblik, dit is onbetwistbaar zullen de liberalen met handen en voeten werken om hunnen kandidaat le doen gelukken, den zegepraal langst hunnen kant le bekomen. Dan wil men alles, geene opofferingen zijn te zwaar noch worden gespaard, dag en nacht is men le been; nooit vlijtiger mannen zou men kunnen aantreffen Maar tot wal is dit góed de ultramonlanen herinneren zich Itui'cclDixiiiiidcstpaat, 39. ccuticiiu-a den 8*cgeJ 25 ceuiieineu den 8'cgcl. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's janrs voor de sSart. fa». 4-50 voos» geheel Belgae. Bnitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 eCEitiemeu lief iiiintmee'. Men schrijft in op al de poslbureelen. DE IJ ZE REN-WEG. VERTREKUREN VAN IJI'EREN NAAR Poperinghe-Hazenrouck. !)-07. - 12-07. - 5-57. Poperingbe. 7-20. - 9-07. - 5-57. - 0-50. - 8-45. - 0-50. Korlrijk. 5-54. - 9-40.- 11-20. - 2-55. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemaik-Oostende. 7-18. - 12-00. - (i-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1