Gazelle van '1 arrondissement IJperen. Opening der Kamers. De kieshervorniing. Op, Belgen! Nr 705. 15e Jaar. Zondag 19n November 1870. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiiligle Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: De Kamer der Gedupulecrden van Frankrijk heeft gisteren liet onderzoek van den budget van binnenlandsche zaken lot aan kapittel 36 voortgezet. Al de kapittels, zijn aanvaard zonder voorname discussie; alleen die, betrek kelijk de jaarwedde der polilie-commis- sarissen, zijn voorbehouden. De oorlogzuchtige woorden door den keizer van Rusland te Moscou uitgespro ken, hebben eene eerste uitvoering ont vangen. De Officieele Gazette van Sint Pétersburg meldt dat de kanselier van bet keizerrijk, prins Gortchakofï, bevel heeft gegeven een deel van het leger te mobiliseren. De rijkskanselier eindigt dit bevel met te zeggen dat de keizer de oorlog zooveel mogelijk wil vermijden maar dat hij welberaden is op de hervormingen in Turkije aan te dringen, voor welke dit keizerrijk voldoende waarborgen moet geven. Men meldt van ecnen anderen kant uit Parijs, dal de lurksche gekurrasseerde vloot in bel noorderlijk gedeelte van den Bosphore is gaan liggen. Verscheidene engelsche officieren der genie zijn te Constantinopel aangekomen. Volgens eene tijding uit S'-Pétersburg zou hel russisch leger gereed zijn om te velde le trekken. De Kolnische Zeitung bevat den tekst der mededeeling die aan den koning van Italië gericht is, door de ministers Depre- tis, Mancini, Ni co te ra en Mezzacapo. Zij stellen voor, wanneer de Paus zal dood zijn, bet Vatikaan le omsingelen met de gewapende macht. De gouverneur van Rome zou den kamerheer en den majordomo. alsook de pauzelijke genecsheeren uilnoodigcn hunne hulp te verleenen om hel over lijden van den Paus vastte stellen; indien zij weigerden, zou de gouverneur, gehol pen door kwestors, geneesheeren en no tarissen, met geweld ingang zoeken lot hel Vatikaan, het overlijden beslatigen, den zegelring van den vinger des over ledene afdoen en dezen met de doodsakte naar den ouderdomsdeken der kardinaals zenden. Al de meubelen van het Vatikaan zouden verzegeld worden terwijl voor het inwendige.nog meer maatregels zou den genomen worden. Aan de venetiaansehe Tempo wordt uit Rome geschreven dal de minister Melegariin overleg met zijn collega Mancini, aan den duilschen gezant aldaar heeft verklaard, dal wanneer kardinaal Ledochowski (gewezen aartsbisschop van Posen) voortgaat met uil Albanoof andere plaatsen in Italië builen hel Valikan, in aartsbisschoppelijke kwaliteit herderlijke brieven of aanschrijvingen naar het ge noemde bisdom uil te vaardigen, hij in de termen van uitlevering valt, daar der gelijke handeling van een afgezetten pre laat in Pruisen als gewoon misdrijf wordt beschouwd. De Brusselsche korrespondent der Middelburgsche Courantmeldt dat de belgische regeering langs diploma- tieken weg het gevoelen der regeering van Groot-Britannie gevraagd heeft over hetgeen men in Belgie noemt de kwestie van de vrijheid der Schelde, waarmede, zooals men weet, de vraag bedoeld wordt of Nederland op de nederlandsche rivier al dan niet tot de uiloefening van het rechterlijk gezag bevoegd is. Het ant woord der britsche regeering zou geweest zijn dal het tegenwoordig cogenblik weinig geschikt is om deze internationale kwestie te behandelen. De Kamers zijn Dinsdag zonder plech tigheid geopend de burgerwacht noch hel leger hebben de gelegenheid gehad hunne genegenheid aan het vaderlijk bestuur van het land te bewijzen. Ze zijn zoo modest die zwartjes, zij doen liever alles in stilte of in 'l donker. Er was nog al wat volk in de tribunen. Het is M. Vanderdonckt, deken bij ouder dom, die den voorzitterszetel bekleedt. De nieuw gekozenen, die nog geen deel van de Kamer gemaakt hebben, worden vooral door de dagbladschrijvers in oogen- schouw genomen. De Kamer houdt zich eerst bezig met het nazicht der kiezingen. Verscheidene kiezingen worden goed gekeurd, maar als hel aan die van Ypre komt vraagt M. Bara dat men het verslag over die kiezing met dal van Brugge en Antwerpen te samen zou voegen, om alle drij in de zitting van morgen le worden gediscuteerd. M. Cruyt, de beminnelijke Cruyt, van Gent, de man der mitrailje, vroeg aan M. Bara, of hij wilde zeggen waarom hij die kiezingen betwistte. Dat is onnoodig, antwoordde M. Bara, gij kent die redenen beter dan ik. M. Cruyt had zijnen mond vol en zegdé niets meer. De Kamer beslislle vervolgens dal de discussie over de kiezingen in die drij arrondissementen samen zal aanvangen. Zoo dat wij ons aan een belangrijke discussie mogen verwachten De gansche drukpers van T land houdt zich met de kwestie der kieshervorming onledig: maar ook nooit heeft zich, sedert 1837, een slaatkundig vraagpunt voor gedaan dat van zulk ccn gewichtig belang is voor Belgie. Hel geldt hier eene kwes tie van politieke zedelijkheid, de kwestie van te welen of ja, dan neen, de Grond wet van 1831 in ons land nog bestaat, of het T volk is of eene caste die Souvcrein is in Belgie. Y*Y De kiezingen zoo zij thans ge schieden, zijn geene kiezingen meer de meeste gekozenen voor Kamers, provinlie en gemeenteraden mogen zich thans de lasthebbers der kiezers niet meer noemen; het grootste deel der stemmen zijn ge- dwongene stemmen. De geestelijkheid leidt de mecsle buitenkiezers, als eene kudde vee, naar de stembus; 'tis aan den dwang welken de politieke priesters op hel kiezerskorps uitoefenen, dat een groot deel der gekozenen hunnen zetel van Kamer-, provinlieraads- en gemeente raadsleden verschuldigd zijn 't zijn de bisschoppen die Malou en Cie., naar liet ministerie gezonden hebben en hen in 't ministerie houden. Die toestand moet ophouden en gansch de liberale drukpers is het daarover eens. De klerikale partij bekent ook dat de kiezingen niet rechtzinnig geschieden, dal zedelijken en stoffelijke») dwang op vele kiezers wordt uitgeoefend zij be schuldigen de liberale partij van de kie zingen le vervalseden. Wij zullen ons de moeite niet geven van die beschuldiging voor de honderdste maal te weêrleggen, maar wij slippen dc bekentenis onzer tegenstrevers aan. Wei nig doet liet ter zake dat het kiesbedrog van onzen kant of van den kant der kle rikale n geschiede, Hel kiesbedrog bestaat, en wij willen het doen opbonden. Maar, als hel waar is dal wij in de kiezingen bedrog gebruiken, waaróm dan sluiten onze tegenstrevers zich niet bij ons aan en vragen zij dan geene kies hervorming die den kiezer builen hel bereik van vreemden invloed en dwang stelle Wij vragen dal de stemming geheim weze: op die wijze kan eiken kiezer, in de volle vrijheid van zijn geweten, zijne slem uitbrengen, en de klerikalen ver zetten zich legen het voorstel van den Liberalen Bond Kan dit voorstel den gowenschlen uit slag, het geheim der stemming, niet op leveren de gezonde rede en de onder vinding in Engeland bewijzen nochtans hel tegenovergestelde waarom dan doen zij geen ander voorstel Alle voor stel dat de rechtzinnigheid der stemming zou medebrengen, zou met opene armen door de gansche liberale meerderheid der Kamers worden aangenomen. Ah 't is dat de klerikalen overtuigd zijn dat zij aan den dwang alleen hunne macht zijn verschuldigd. Zij hebben ook een voorstel. Wilt ge welen 't welk Zij zouden willen dat de kiezingen in elk kanton of gemeente geschieden. De klerikalen vinden dat de landsman noch niet goed genoeg lusschen hunne klauwen zit thans dal de kiezingen in hoofdplaats van elk arrondissement ge schieden, beslaat er nog een schijn van onafhankelijkheid voor den kiezer en dal is te veel durfden de klerikalen, ze zouden vragen dal er in elke pastorij gekozen worde. Maar wee de partij die zulk een mon sterachtig partijdige wet zoude durven stemmen De klerikale partij denkt dat de spot ternijen welke zij naar hel voorstel van den Liberalen Bond werpt, voldoende zijn om de openbare denkwijze le mislei den en le doen afzien van iets wat recht vaardig en voor 'l behoud onzer politieke instellingen noodzakelijk is. Maar't volk zal zich met geene spotternijen laten in slaap wiegen. 'T volk, de overgroote meerderheid der verlichte burgers van 't land, eischt dat de kieswet hervormd worde, en dc kieswet zal hervormd wor den en de kiezingen zullen in vrijheid geschieden, op eene voorwaarde. Die voorwaarde is, dal de liberale partij luid spreke, dat dc liberale druk pers haren plicht doe. 1857 moet ons lot les dienen in 1837 stelde Malou die thans ook minister was. eene monster achtige wet voor Malou beschikte over eene klerikale meerderheid die veel grooter was dan deze welke hij thans in de Kamer heeft. Maar 't Belgische volk sprak luid, en 'l volk behield de zege praal Malou trok zijne wel op dc kloos ters in. Dat wij thans het zelfde doen dal wij het volk onderrichten dat wij in alle steden en dorpen petitiën rondzenden, honderde duizende handteekens zullen ze bekleeden en wij zullen zien of't volk het jesuilisrn niet zal verpletteren. Op, Belgen De vijand naakt Zoo klinkt het nogmaals van hel eene naar het andere geweslc des lands zoo herklinkt het in elk hart dat met eene ware vaderlandsliefde bezield is. Niemand zal hel ontkennen dc lijden die wij beleven zullen de oplossing leve ren dezer groote kwestie Zullen wij, Belgen, vrije Belgen blijven, of zullen wij als laffe slaven bukken onder het juk der ullramonlauen Niemand zal ontkennen dat het beslis send uur gekomen is. Aan den voel van het altaar onzer vrijheid houdt zich het schrikwekkend spook der Roomsche dwingelandij, met dreigende gebaren, en gereed om dit altaar omver te werpen. Zullen wij de kostelijke schat onzer vrijheden, ten prijze van zooveel bloed gewonnen, blootgesteld laten aan de klauwen onzer vijanden Neen, duizendmaal neen Daarom roepen wij u toe: Op, Belgen, de vijand naakt Belgen zullen wij blijven, en vrije Belgen, indien wij ons herinneren wat wij waren, wat wij nog zijn, en welk liet grondbeginsel is van ons bestaan. Bureel: Dixiuiidesfraaf, 39, 10 cciiliciueia (Seu regel. 25 ccsiliemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. in:. aafiu fr. 4-00 jaars vaar «le stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. SO eeutieiueu het nnimncr. Men schrijft in op al de postbureelen. WE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-IIazeörouck. 9-07. - 12-07. - 5-57. Poperinghe. 7-20. - 9-07. - 3-57. - 0-50. - 8-45 - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-40.- 1 i-20. - 2-55. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 0-45. Langemark-Ooslende. 7-18. - 12-00. - 0-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1