Gazelle van 't arrondissement 1.1 peren. De Kieshervorming. De biechtstoel in de kiezingen. Nieuwjaar nadert. V 767 15e Jaar Zondag 3n December 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiliige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: Te Parijs wordt er bijna van niets anders gesproken dan van de ministe- rieële krisis, welke op hel punt is uil te breken, ten gevolge van hel wetsontwerp op de huldebewijzen aan de overledene ridders van het Eere-Legioen. De meer derheid der Kamer wil het ontwerp niet aanvaarden dal het ministerie voorstelt en hel is moeilijk, gezien de staat waarin de kwestie zich bevindt, dat de ministers zich terugtrekken. Men verzekert in geval het ontwerp niet aanvaard wordt, M. Dnfaure zijn ontslag zal geven en dat naar alle waar schijnlijkheid geheel hel ministerie hem zal volgen. Volgens den Moniteur is eene nieuwe oneenigheid in hel Kabinet ontstaan. De Minister van Binnenlandsche Zaken beeft namelijk per telegraaf aan den lieer Weicho, prefect te Lyon, gelast, de be kende verordening begrafenissen in te trekken. De lieer YVelche is hierop onmiddclijk naar Parijs vertrokken, om zich krachtig te doen gelden en de gelijkstelling van de burgerlijke met de kerkelijke begrafe nissen als gevaarlijk voor de rust en den vrede te Lyon voor te stellen. De zaak kwam nu in den Ministerraad te berde cn de meerderheid verklaarde zich tegen den maatregel, dien de heer de Marcère op zich had genomen. Lord Salisbury heeft Rome verlaten, zich naar Constanlinopel begevende. MM. Chaudordy en de Bourgoing, die Frank rijk hij de conferentie vertegenwoordigen zijn te Constanlinopel aangekomen. Eene lijding uit Constanlinopel ko mende heeft maar een slechten indruk gemaakt. Men zegt dat het ontwerp van grond- wei door Midhat pacha opgemaakt, door den groot vizier is verworpen en de sul tan met hel geschil bekend is en eene beslissing moet nemen. Als dit waar is en er op dit oogenblik eene ministerieelekrisis te Constanlinopel moet uitbersten, zal dit de zaak niet veel bevorderen. De brusselsche Nord, een officieus russiscb orgaan, deelt mede, dat de Porie aan de mogendheden de nieuwe turksche konslilutie heeft medegedeeld en weer spreekt de verschillende berichten betref fende militaire maatregelen van Rusland en Servië. Met betrekking lot een voor stel om aan de Porte een uitstel te ver- leenen tot het uitvoeren van bare her vormingen. zegt de Nord, dat zoodanig voorstel onbegrijpelijk wezen zou, aan gezien men met turksche hervormingen afdoende ondervinding heeft opgedaan. De kieshervorming wordt in geheel het land door de gemeentebesturen en de liberale vereenigingen met aanhouding gevraagd. Ziehier de plaatsen welke reeds eene petitie aan de Kamer gezonden hebben De gemeenteraden van Luik, Leuze, Wavre, Soignies, Othée, Namen, Brus sel, Frasnes bij Gosselies, La Louvière, Harlebeke, Tubize, Braine-le-Comle Antwerpen, Lessen, Schaerbeek,IJperen, Halle, Enines, Palurages, Siul-Joost-ten- Noode, Boom, Slavglot, Péruwelz, Gent, Chênée, Elzene, Herstal, Seraing, Lou- vcigné, Marienburg, S'-Jan-Molenbeek, üinant, Pervvez, Couvin, Hoei, Habay- la-NVuve, Ledeberg bij-Gent, Bressoux, Hermalie-sous-Argenteau, Jauche, Diest, Dixmude, Leuven, Spa. Bergen, YYr- viers, Oostende, Chaudfontaine de voorzitter en sekretaris der vlaamsche liberale vereeniging van Genl, de liberale veroeniging van Doornijk, Soignies, Ant werpen, Dixmude, Lier, Uccle, het kan ton van Seraing, de arrondissementen Maeseyck. Hasselt, Iloci, Brugge, Na men, Veurne-Nieupoort, de gemeente liberale Vereeniging van Seraing, de kring Eendracht en Vooruitgang van Vil- vorde, de inwoners van La Ilulpe, Wavre, Montreux, Walhain-Sint-Paul, Genappe, Loupoignc, Ways, Rebecq- Rognon, Jodoigne, Ohain, LaSne-Cha- pelle-Sint-Lambert, Genval, Glabais, Plancenoit, Orp-le-Grand, lncourt, Ma- ransarf, Jaüchelelte. Rixensart, Glimes, Rousselare, Leuven, Jauche, Marilles, Nelhen, Thorembais-S'-Truien, Enines, Ramillies-Offus, Ninove en het kanton van dien naam, Tourinnes-la-Grosse, Hamme-Mille, Beauvechain, Rodebais, Cortil-Noirmont, Malèves-Sinte-Maria- Wastinnes, Coulure-Sint-Germain, Bau- lers, Tliorembais-les-Béguines, Autre- Eglise, Ophain-Bois, Seigncur-Isaac, Bomal, Tourinnes-Sinl-Lambert. Al deze verzoeksehrifien zijn naar de kommissie van petiliën verzonden, Het is kurieus hoe de ontvangsten op onze spoorwegen vooruit gaan, sinds de tarief Wasseige in voegen is. Ziehier er een staaltje van In 1875zijn de ontvangsten 5,100,000 fr. MIN geweest dan men voorzien had. In 1876 zal het verschil waarschijnlijk van 6,500,000 fr. zijn. Ziedaar het voordeel dal de klerikale neuzenzelter aan het land gedaan heeft. Als dit het geval is met al de besturen, zal het er weldra lief uit zien met de belgische finantien. De Bien public van dinsdag, deelt een belangrijk artikel mede, welke dient aan- geteekend te worden als eene opene en duidelijke bekentenis, dat de geestelijk heid ziel) met de kiezingen bemoeit, niet in hare hoedanigheid van burger, maal ais dienaar van eenen godsdienst dooi den Slaat betaald. Hel klerikaal blad ontkent eerst dat er misbruik gemaakt wordt van den biecht stoel om kiesbedrog Ie plegen. Maar voegt dat jesuitenblad erbij, er zijn punten, waarop de biechtvader voor politieke zaken de absolutie aan een biechteling mag weigeren, als deze niet belooft zich te zullen beteren en er be rouw over gevoelt. Deze gevallen kunnen zich als volgt voordoen «1° Als een biechteling weigert, zon- der voldoende redenen, zich op de dagbladen, strijdig met het geloof of r. de zeden, te desabonneren. 2° Als de biechteling weigert zijn ontslag te geven het zij in de vrijmel- selaarslogie, het zij in eene andere vereeniging, vijandig aan de Kerk. 3° Als de biechteling volhardt in zijne slem te geven aan de liberale kandidaten, zeer wel wetende, door de duidelijkheid der feiten en door de verwittigingen van zijnen biechtvader, dal hij door zijne slem rechtstreeks medewerkt tot den oorlog door hél libc- ralism aan de katholieke kerk gele- verd. Dit zijn de voornaamste gevallen n waarin de weigering van de absolutie zich aanbieden. Wat denkt u daarvan, liberalen P Hel is ditmaal duidelijk bewezen, door een der tolken van de klerikale partij van Belgie. door het blad dat door den paus is gezegend en door jesuilen opge steld, dat gij 1° van geene liberale associatie moogt deel maken, 2° dat gij qeen. enkel liberaal blad meer moogt lezen, en 3° dat gij voor geen liberalen kandidaat moogt stemmen, of geene absolutie kunt krijgen en in den ban der Kerk geslagen wordt. Dat is eene openlijke oorlogsverklaring aan ai onze liberale instellingen, aan de meerderheid van liet land, zullen wij zeggen. En minister Malou en de afgedankte minister Jacobs en andere klerikalen uit de Kamer, zouden nog dui ven beweren dat de geestelijkheid zich met de kiezin gen niet bemoeit AHonklerikale dweepers, bekend nu met ons dal eene meerderheid op zulke wijze, met zulke zedelijke drukking be komen, eene valsche, eene onwettelijke meerderheid is. Op die wijze is er geene rechtzinnige kiezing meer mogelijk en het parlementaire regiem is een ijdel woord geworden. Hel is de regeering der geestelijkheid, bij middel van zedelijken dwang, bij middel van het misbruik der sakramenten, die aanvangt. Men kan beweren dat de priester, die voor de voorgaande redenen de absolutie aan de biechtelingen weigert, handelt volgens de kerkelijke hevelen die hij krijgt, maar dit belet niet dat hij handelt als een slecht burger, als een slecht vaderlander, die den ondergang onzer instellingen en van hel land bewerkt. Als er nog iemand aan twijfelde dat eene kieshervorming noodig was, zal, na het artikel van den Bien public, die twijfel wel weggenomen zijn. Het blad uil het Peuseslraatje heeft daarmede een dienst aan de liberale partij bewezen, door openllijk zijne kaarten te toonen wij hopen dat de liberale partij er haar profijl zal uil weten te trekken. Zondag laatst hebben in al de kerken van West-Vlaanderen de pastoors en de kapelaans uitgevallen tegen de liberale gazetten. Al de liberale gazetten zijn slecht. Al de klerikale gazelten, integendeel, zijn goed gelijk suiker en zeem. Nieuwjaar nadert, en gemeenlijk op dit tijdstip worden de abonnementen op de gazetten vernieuwd. Gelijk de kra mers recommandeeren de geestelijken den klerikalen winkel. Leve de meesterschap De pastoor in de kerk, de pastoor op het stadhuis, de pastoor overal Nieuwjaar nadert, en welhaast zullen al de pastoors en de kapelaans, in de aandoenlijkste, in de hertroerendste ser moenen de h. nieuwjaarsgift aanbeve len. In de kerken, in de kapellen, in de huizen, zoo wel bij de kleine menschen als bij de rijken, zullen zij schooien voor de grootc geestelijke kas, of zoogezegd voor den Paus, die zwemt in het goud en het prachtigste paleis bewoond der wereld. Leve de rijkdom en al de rijkdom in geestelijke handen. Sermoenen en nog sermoenen, en al tijd voor de meesterschap en voor het geld O tijden, o godsdienst Het schijnt dat er in eene kleine ge meente van Vlaanderen een pater Capu- cien is gekomen, die daar mededinging doel aan al de geneeshecren van het omliggende. Hij zegt de mirakeleuzc gave te bezit ten van alie kwalen te genezen niet met Lourdes- of Salettewaler, want daarmede Bureel: Dixiuiidestraat, 39. 10 centiemen den regel. 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaar» voor de stad. fr. 4-50 Toor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op al de poslbureelen. TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN 1JPEREN NAAR Poperinghe-IIazebrouck. 6-50. - 12-07. - ti-50. Poperinghe. 6-30. - 9-07. - '12-07. -3-57. - 6-50. - 8-45. - 9-50. Korlrijk. 5-34. - 9-46.- 11-20. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemirk-Ooslende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Langhemarck, den zaterdag, 5-50. BERICHT. De personen die een abonnement nemen voor een jaar, te rekenen van eersten Januari '1877, zullen ons klad, tot dit tijdstip, kosteloos ontvangen. Alle vraag tot abonnement moet vergezeld zijn met een posl-man- daat of het bedrag in postzegels, zonder dit zal er geen gevolg aan de vraag gegeven worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1