Een leerling der adultenscholen. Stadsnieuws. PÖPERINGHE. Sterfgeval. is tegenwoordig geene eenvoudige valling meer te genezen, maar met eenige woor den latijn, met duitscli gemengd (want liet is een duitsch capucien) vergezeld van geheimzinnige leekens en wal wij water. En als ge daarmede niet genezen zijt wel het is uwe eigene schuld, het is om dat gij geen geloof genoeg hebt en zonder geloof kan men niet.... genezen. Men betaalt niets, maar er staal nevens hem een offerblok, waarin het niet ver boden is eene offerande te steken. Wat charlatans toch (Stad Gent). 3 BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. 01 van de Nederlanden onder Filips II, die in eenen prijskamp uilgeschreven door hel Taal genootschap van Gent bekroond en uitgegeven werd eene Geschiedenis der Nederlanden onder Albert en Isabella, die niet in druk verschenen is, <n een dertigtal dramas en blij spelen, waartn'sschrn Minna de zinnelooze, Fridolienhet Erfdeelcle Martelaars der KunstBeid en Martelaardramas in 5 en minder bedrijven De Man die de kas houdt, de Vrijers ran Betteken, cle laatste Stuivercle NieuwjaarsdoosVoor de Parade, die allen in druk verschenen, en zoo in gansch Holland als in geheel Belgie den mees ten bijval verwierven. (Volkslied van Ant. Clesse). I. Mijn beste Dries, kom hier en zet u bij, lk zie u steeds vol moed in al uw handlen, Maar eerlijds bleefl ge :s avonds aan mijn zij En nu gaat gij, na :t werk, veel liever wandlen Gaf u de drank dien slechten raed 'k Dorst het niet zeggen zonder vreezen, Doch als ik :s avonds u verlaat, Dan ga ik niet in kroeg of straat. Neen, vrouwke-lief, 'k ga loeren lezen, 'k Ga leeren lezen II. O moest ge zien, wat mannen groot en sterk In d'avondschool zich rond den leerstoel scharen, De meesters geven zich veel moeite en werk, Opdat we dra wat kennis zouden garen. Ja, vrouw, wij hebben dank, 't is plicht, Voor hen, die 't volkskind onderwezen Zij houden 't oog op ons gericht, Zij stichten goeds en spreiden licht Dat weel ge wel, gij die kunt lezen, Gij die kunt lezen III. Een jaar daarna o helder sehoone dag Zei Dries, de stem gemengd met vreugdetranen Mijn geest, die anders zoo beneveld lag, Zal thans naar 'l heil een nieuwen weg mij banen. Onz' zoontjes schrijven met verstand En zijn uil de onkunde opgerezen 'k Zal hunne prijzen, rijk van band, Doorblêren zonder schroom noch schand. Ik ben een man, ik kan nu lezen, Ik kan ja lezen Johan. Schaerbeek, lanov. 1876. Yperen, den 2" December I87(i. Schoolpenning.-Vorige lijsten, fr. 7,272-54 Eene maaltijd onder vrienden, 1-25 Voor 't plekje te besproeien, 1-20 Partij kaart in familje, 20-00 Lichting der hnssen in de maand October: Gouden Arend, 20-26 Schaapstal, 0-00 Witte Klakken, 0-00 De Sultan, 0-00 St-Srbasliaan 0-00 Klein IJperen, 0-00 Zalm, 0-00 Salon, 0-00 Amies de France, 0-00 Zilver Hoofd, 0-00 Parnassus-Hof, 0-00 Boerenhof, 0-00 Spore, 0-00 De Vrange, 14-55 Taverne Anglaise, 0-00 Pays-lfas, 2-40 La LyreOuvrière, 0-00 Vrijestalenboogschultersinaatschappij 4-35 Café de Courtrai, 0-00 Mestire, 0-00 Citadelle, - 0-00 Nog niet gelicht. Totaal fr. 7,536-53 Schoolpenning. - Dinsdag, 's voor- noens, had er een waar feestje plaats in de school van Zuutpeene-LamOtte. Eene uitdeeling van hoofddeksels (capei.ines) werd gedaan door de zorgen van hel comiteit van den Schoolpenning, aan de leerlingen dezer school. De heeren burgemeester er schepenen, beant woordende de aan hun gedane tiilnoodiging vereerden deze liefdadige uitdeeling met hunne tegenwoordigheid. Op het verzoek dei' dame-bestierster, waarvan men zich zeer te beloven heeft over haren iever, hebben deze heeren de verschillige klassen der school bezocht. Overal werd hunne aankomst begroet met toejuichingen en hel geroep van i Leve de schoolpenning In elke klas werd hun, nu in 'l vlaamsch, dan in 't fransch, een compliment van dank toege stuurd door eene der leerlingen. Omtrent 200 capelinen, waarvan de kosten beloopen tot fr. 509-00, zijn aan de jongste meiskens uitgedeeld geweest. In '1 kort, zal er eene uitdeeling gedaan worden van andere voor werpen aan de oudere leerlingen dezes gestichts. Buiten dit, zal er, in den loop der toekomende week, door de leden van den Schoolpenning, eene andere uitdeeling van kledingstukken gedaan worden in de knechtjes-gemeenteschool. Eene opsomming der reeds gedane uitgaven zal eerstdaags in dit blad verschijnen, die het publiik zal inlichten over de werkingen van deze liefdadige inrichting sedert Itaar begin. Witte Klakken. - Al de maatschappijen hebben hel S"1—Ceciliafeesl gevierd, en deze hei lige zal zeer gevleid zijn geweest door het oor- verdoovend gerucht dal de Blauwe Koussen, in de Sint-Maartenskerk, gedurend de 11 l/2 mis van Zondag, gemaakt hebben. Niettegenstaande den besten wille der wereld aan den dag gelegd door zijnen uitmuntenden niaietro, heeft het muziek zoo valsch geblazen, dat de kraaien, die op den halletoren zaten,weg gevlogen zijn al wanhopende schreeuwen uit werpende Kwek Kwek Niettegenstaande dit schitterend sukces zal men het Journal d'Ypres en hel Nieuws blad het muziek der Witte Klakken zoo kleene mogelijk zien maken, terwijl zij hunne Blauwe Koussen in de hemelen zullen verheffen.De calho- lijke rechtzinnigheid zondigt altoos al den kant van het belachelijke; maar wat wil men meer van mannen die eene partij ondersteunen waarvan de meerderheid in de Kamers ontstolen is door drukking en bedrog Maar spreken wij over ons onderwerp. De Witte Klakken hebben Maandag avond eene fakkeltocht gemaakt, zij hebben de voor naamste straten der stad doorkruist gevolgd door eene ontelbare menigte, welke door hare tegenwoordigheid bewees hoeveel sympathie deze fanfaren maatschappij bij de vvelmeenende meer derheid onzer bevolking mag tellen, en, kan het anders! Neen, zekerlijk, want deze jongelieden verbeelden die meerderheid welke openbaar en onbewimpeld echt liberaal is. De woede, dal elk uitstapje door de Witte Klakken gedaan, bij de cathoiijken ontsteekt, geeft ons de maat van hun spijt over den bloei en den vooruitgang dezer maatschappij, niettegenstaande de walgelijke vervolging waar aan al de leden derzelve het voorwerp zijn van wege hunne politieke vijanden. Hoemeer men hen zal lasteren, hoemeer dezelve, door de hoofden der liberale partij zullen onder steund worden, die zeer wel begrijpen dal het bij hun eenen plicht is degenen te beloonen die den moed hunner politieke partij hebben. Hen verlaten ware door alle weldenkende lieden afgekeurd. De calholieken zouden niets anders wenschen, dan deze fanfare te zien ten onderen gaan, maar zij nemen hunne droomen voor wezenlijkheid, en zij zullen nog lang mogen wachten De leden waren zeer talrijk die deel aan het banket genomen hebben; vrolijkheid en broeder lijkheid gaven er elkaar de hand en hel bewijs dat men er zich zeer wel bevonden heeft, 't is dat de laatsten maar bij den morgenstond afscheid genomen hebben. Zich alzoo amuseeren is de moeite weerd en het bewijst dat de beste versland houding heerscht onder de werkende en de eere leden, die altijd onder hen, een oprechten steun voor de liberale partij zullen uitmaken. Al de leden der maatschappij, hebben willen bewijzen aan hunnen muziekmeester, den bi min den M. Vandrrlinden, hoeveel zij hem liefhebben en hoogachten voor zijnen onvermoeibaren iever, waardoor hel muziek zulken merkelijken vooruit gang gedaan heeft, door hem een geschenk op te dragen die weerdig was van zijnen iever en toeleg. Zijne benaming als muziekmeester bij de Troe- pe-kinders der school van Aalst, heeft veel herten van vreugde doen opspringen, maar ook veel leed veroorzaaktde Witte Klakken verliezen in hem een hunner icverigste en meest beminde leden. Dat hij gelukkig zij in zijnen nieuwen stand,en zich soms zijner matjes van Yperen herinnere, die hem aanzagen en altijd zullen aanzien als een hunner oprechtste vrienden. Wille Klakken blijft altoos vereenigd, blijf altoos onwrikbaar gehecht aan hel liberale vaan del en de algemeene en openbare toegenegenheid zij u verzekerd-en gij zult altoos op ondersteu ning mogen rekenen. Schande aan de lasteraars Leve de liberalen. Een echt liberaal. (ingezonden). Gedurende den optocht hebben wij een lief hebber vuurwerkmaker, M. Landerwyn, bemerkt, die nu en dan Bengaalsch vuur aanstak, hetgeen het feest heeft helpen opluisteren. Eere zij hem. Burgerwacht. - 6C Schieting van het 26 November 1876. wintersaizoen. Hoog gelal. 1. Poot, H. 23 25 20 20 20 HO 2. Maillard, G. 20 20 20 25 20 105 3. Lesaffre, A. 20 20 20 25 20 105 4. Deweerdt, Ch. 20 20 25 20 20 105 5. Ligy, A. 20 15 20 25 20 100 6. Decoene, H. 20 15 2 a 20 20 100 7. Swekels, L. 20 20 20 20 20 100 8. Tyberghein, J. 5 25 20 25 20 95 9. üumon, A. 20 10 25 20 20 95 Leeg getal. '1. Lebbe, A. Leclercq, T. 5 1 2 2 2 10 2. 3 4 2 2 2 13 3. Lebbe, F. 3 4 5 I 14 4. Vanheule, L. 3 3 1 3 3 2 14 te zamen, 8. van den 24 November tol den 1 December 1876. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 6) Vrouwelijk 2) Vandaele, Ludovicus, wever en Dehollander, Anna, kantwerkster. Claeys,Petrus, wasscherij- houder en Neuwelaere, Rosalia, winkelierster. Lauwerens, Adolphina, 66 jaren, zonder be roep, weduwe van Carolus Nevejans, Bollingstraat. Pvck, Thet'esia78 jaren, zonder beroep, weduwe van Jacobus Pil, Rysselslraat. Ceriez, Gustavus, 50 jaren, juweelmaker, echtgenoot van Joanna Henlel Rysselslraat. Blaeuvoedl Cecilia, 79 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Rysselslraat. Mannelijk geslacht (Vrouwelijk id. Kinderen beneden de 7 jaren: Den 2 December 1876. BEKENDMAKING. Vrijdag laatst, ter gelegenheid van Sint-Eloi, zijn menigvuldige klerikale kiezers van te lande, voor aleer zij een stuk in den kraag hadden, bij Juilljes bed toegelaten geweest. Maar, uil vrees van uil de school te klappen en alzoo de recht staande macht tot dewelke zij allen verslaafd zijn, te benadeelen, heeft niet een van hun ons willen zeggen, van welke gazette het ongeknab- beld stuk papier voortkwam, 't welk met om trent twee liters zwarte gal in Civiale' s Zondag hoedje gevlogen is. Zou het misschien een slechten artikel zijn van de Toekomstop denwelkén de doorluchtige spreker en schrijver ,7'. Cnapelynckprincipaal van '1 bisschoppelijk kollegie, niet kan of niet mag antwoorden, en welken hij in een oogenblik van gramschap, met hoeken en kanten opgeslikt heeft of wel ern stuk van T Vuilblad, 'l welk hij met eene geestelijke vreugd ingezwolgen heeft, omdat de geuzen, de philharmonislen en de libe rale kiezers aldaar met veel papenlaster uitge scholden waren 'T zal wel uitkomen. Intusschen, en niettegenstaande de overvloedige lossing van Vrijdag 17 November (Sl-Grègorius- dag, patroon van 't kortbroeken der abbétjes), slaat Juiltjes puls nog altijd zeer hevig, zijn hoofd blijft geheel ijdel en zijne maag opgezwollen alle gevaar van een ongeluk is nog niet verdwenen. F. S. 'T Kschijterop heeft 7 dagen, 5 uren en 16 minuten bijzonderen aflaat verleend aan den moedigen heer Civialeom het verlies van zijn Zondag hoedje te vergoeden. Dit wonderbaar hoedje zal in bezit blijven van onze gezalfde priesters des heeren in afwachting der bevelen van Z. Leffingsche Hoveerdigheid. Men begint te geloven aan een nieuw mirakel. Geeft voor Sint Pieters penning. Hoe is Kardinaal Anlonelli tot de ongeloofbare fortuin van tachtig miljoenen (80,000,000) geraakt Eenvoudige boerenjongen van Sonino, na dat hij in zijne kinderjaren eene soort van poester geweest was, is hij zooals menige onzer hoo- veerdigste abbétjes met de medehulp van goede zielen, in eene roomsche kortbroekschool onder houden en opgekweekt geweest. Zijn er daar miljoenen te winnen Nooit is hij tot den priesterlijken staat verheven geweest en was maar een diaken. Zoo dal hij zijne schatten niet heeft kunnen winnen met duizende en duizende vetbftaalde missen aftelezen in eenen koer gelijk het ook al somtijds gaat. Zoude- er misschien miljoenen te winnen zijn met missediener te spelen van den gevangen Paus Wie weet hel al Zou den man zijnen rijkdom verschuldigd zijn aan Langrand en zijne deugenietsbende, uit be looning over de moeite welke hij zich gegeven heeft om aan al die slroopers den zegen van on- faalbaren Paus en de klerikale eerelitelen van graaf of ridder verschaft te hebben Dat schijnt weinig aannemelijk, want indien hel aldus geschied ware, dan zou de schatrijke oud koeiwachter van Sonino in consciëntie ver plicht geweest zijn van aan de gepluimde boeren en onnoozelaars hunne weggeschuimde kluiten weer te geven. En waar kwestie is van geld en consciëntiemag men ongetwijfeld zich ver trouwen op eenen roomschcn kardinaal ledereen weet dat. Mogelijks mag men vermoeden, dal de boven natuurlijke kracht der rebkwien, der aflaten, der nieuwmode mirakels, der klerikale penningen en der andere vruchtbare artikeltjes van den relikwie winkel genoeg is, om zekere groole katten die rond 't mirakel slroo van Pius draaien, met de miljoenen plaag te besmetten? 'T kan ook alzijn. Vergeten wij niet dal Kardinaal Anlonelli eenige plaatjes bekleed heeft in 't heilig gouver nement van Rome, en zelfs minister van finanlien geweest is. Zouden die paapsche bedieoingjes zoo wel ingevet geweest zijn met 't geld der sukkelaars dat zij jaarlijks vijf of zes miljoenen opbrachten En is het misschien daarom dat de H. Jesuilekerk vreest van om zeep te gaan, indien haren Paus niet wederom een werelds koningrijk bekoomt? 'T ware wel mogelijk Bemerken wij nochtans dat een spaarpotje van vijf of zes miljoenen 'sjaars nog al vet ware en dat een minister van finantion, in eene kerk die altijd nood heeft, eene rappe raaf zou moeten zijn «in, in T stille, tachtig miljoenljes uit een ijdel schultellje te putten Alles wel ingezien, wij beleven eene mirakel eeuw en wie weet of 0. L. Vrouw aan wie Paus, bisschoppen en kardinalen nu ten allen kante zooveel mirakelen kommandeeren, niet somwijlen, met den slimmen kardinaal Anlonelli, eenen blinden cent tegen eenige proper miljoenljes is gaan afwisselen Welaan Juihje geef ons op die vragen een wei- gedraaid antwoordje? Gij ziet wel dal de Toekomst voor uw belangrijk persoontje eene moederlijke zorg draagt, aangezien zij alle pogingen inspant om UE. de gelegenheid te verschaffen van uwe uitstekende wetenschaphen voor de oogrn der ganscne wereld te doen uitschitteren. 'T ware wel ongelukkig indien zij niet eens in uwe kaarten viele Een wooi'tleke oj# het gemist kerït-lisiw elijfc 2 Eenieder weel dal op 22 II. een koppel trou wers van alhier, getrouwd voor de wet ter ge meente Watou, hel kerk-huwelijk geweigerd zijn geweest, door oorzaak der dienstmeid van den heer pastooor, ofschoon zij voorzien waren van titels en papieren in zulke omstandigheden door de II. Kerk vereischt, bandenbriefke, biechlbriefke, enz. enz. enz. maar op 24 dezer, elf uren voormiddag, twee dagen daarna, verscheen ten huize der voor de wet getrouwden eenen persoon, in de afwe- zendheid van den wetlelijken man, aan de vrouw vretnd en onbekend als maar sedert twee dagen deze stad bewonende welken verklaarde den koster te zijn barer parochie, met een bevel van wegens zijnen doorluchligcn meester, pastoor De Munlynck, om haar en haren aanstaanden kerkelijken echtgenoot uittenoodigen te willen tusschen twaalf en ren ure, hun te samen in de kerk te begeven om het 11. Sakramenl des kerks- huwelijk Ie ontvangen. Deze vrouw geheel ver wonderd over zulk een bevel, antwoordde: «Tut! tul! (ut! wij hebben met al deze komplimenlen geen affairens, ik ken uwen pastoor niet wij zijn getrouwd voor de wet en mijnen pastoor van Sint Jans-kappelle heeft ons geweigerd te ii trouwen op den bepaalden tijd, en als hij nu i> begeert ons te trouwen, wij verplaatsen ons ii niet meer, hij kan ons komen trouwen in ons ii huis, en daarmede uit De koster is alzoo vertrokken en het ke. khuwelijk blijft alzoo han gen tusschen hemel en aarde Wij zullen onze lezers een verslag geven van de verdere omstan digheden welke in deze zaak zoude kunnen ge schieden. P. S. Wij komen aanstonds te vernemen dat, op Maandag 27 II., pastoor De Munlynck zich ten huize der voor de wet getrouwde begeven heeft om hun te verzoeken, zich te bereiden, des anderdaags het 11. Sakrament des kerkshuwelijk te gaan ontvangen, de vrouw, nogeens in de afwezenheid van haren wetlelijken man, heeft voor antwoord gegeven, dat het niet zijn konde om reden dat zij te samen dezen avond het Bal der Philharmonic gingen bijwonen en des ander daags de groole Soiree Musical, en dal hij, M. de pastoor, de toekomende week eens zoude komen zien wat beslissing zij ten dezen opzichte zouden nemen. 'T zal er gaan spoken voor de afgrijzelijke zonde de Philharmonie bij te wonen, en te dansen zonder voor eene kerk getrouwd te zijn Tot 7.ondag aanstaande. Een artikel over de Ste-Ceciliafeest, binnen acht dagen Jan Bruylants, hoofdopsteller van den Koop handel sedert nagenoeg 12 jaren, is op 25 dezer, rond 2 l/-2 ure namiddag teAntwerpen overleden, ten gevolge eener pijnlijke ziekte, die hem sinds meer dan zeven maanden ondermijnde. Dat is voor de liberale partij een onherstelbaar verlies. Van hem mag men zeggen, dat hij aan den arbeid bezweken is; dal zijn schrijven en streven voor de zaak, waaraan hij met hart en ziel ver kleefd was, slechts opgehouden hebben met zijn leven, want schoon den dood reeds nabij en te nauwernood nog eene pen kunnende houden, die hem alle oogenbrikken de hand ontsnapte, zond hij, drie dagen geleden, zijn laatste artikel naai den Koophandel. Ofschoon nog jong hij telde pas 42 jaren - heeft Bruylants eene wel vervulde loopbaan af gelegd. Ondanks zijn dagelijksch werk wist hij nog den tijd te vinden, om zich met het schrijven van ge schiedenis en looneellctterkunde bezig te houden. Zoo kennen wij o.a. van hem eent geschiedenis Ons komen thans niet al de titels te binnen van verschelde andere stukken die zijne pen ont vloeiden en gedrukt werden, doch wij welen dat hij nog een getal onuifgegevcne dramas, tooneei- en blijspelen, waaronder bekroonde, alsook andere werken in manuscrit nalaat. Maar dit mag niet vergeten worden verliest de liberale zaak in hem een (rouwen dienaar, dit verlirs is nog grooter voor zijne echtgenoole en zijnen jongen zoon, die met hem van hun eenigen stenn beroofd worden, en meer dan wie 'took zij door dien slag getroffen worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 2