GROOTEN KAZAK ZWARE ROOIEN, EEN WOONHUIS. ROOMEN DEPOT Guano en Nitrate de Sonde 125 KOOPEN BOOMEN ESTAM1NET-RESTAÜRANT BOOMEN. BOOMEN. KOOPHANDELCRISIS. BOOMEN. Alleenlijk a weken verkoop. OPENING Studie van den Notaris ELLEBOIDT Brussel, llospilaalstraat, W 45, Slndie van den Nolaris DE B00, Vcrschillige Tijdingen. TE DIX MU D E. in den Grooten Bazar, te Woumen VERKOOPING. staande te ZONNEBEKE, TE ZONNEBEKE, IE COPPUN-DEGHAVE, 6, Rijsdslraat, 6, Ypeu. schoone Iepen, Abeel en dz Popelieren TE BÖESINGHE, OVER TE NEMÉN. VEÏNDITIE 44 koopen Fabriek van Vetten stelsel GEORGES VILEE F. C0URT01S EN VAN ROY, Grrrrrrr Grrrrrrrrrr Grrrrrrrrrrr! Te beginnen van MAANDAG 27n NOVEMBER en volgende dagen, in verkoopstelling met 50 o/o rabat op de Nieuwigheids artikels van het saizoen, bestaande in zwarte lakens, Nieuwigheid sstoffen voor broeken en costumen, Ratinés, Moskowas, On- dulés, Stoffen voor kleêren, zwarte en gekeurde Merinos, Flaneel hooge nieuwigheid, Rokken en 1/2 Wol en- gelsch. Deze koopwaren gerekend geweest zijnde aan prijzen geheel buitenge woon als goedkoopkunnen wij niet genoeg de personen uitnoodigen, die ons het verleden saizoen hun ver trouwen hebben geschonken, ons met een bezoek te vereeren en van deze eenige gelegenheid gebruik te maken om groote aankoopen voor het toe komende te doen. Al de prijzen zullen in gekende cij fers geteekend zijn, de verkoop geschied op comptant en aan vasten prijs Oostslraat, 40, te DIXMUDE. VRIJDAG 22 DECEMBER 1876, ten 1 ure juist, namiddag, op d'hof- stede gebruikt door de weduwe Ilille- waere-Baele en in de weide gebruikt door Karei Syoenvoor Mevrouw weduwe Vandaele-V anden Bogaerde te Y-per en Mevrouw de douairière Baronnes VanCaloen-Decroeser de Basseghem te Brugge, JUIST 71 KOOPEN POPELIERENOLMEN WILGEN Door 't ambt van den Notaris Lau rent PROOT, te Woumen, nabij Dixmude. STUDIËN DINSDAG 12" DECEMBER 1876, om 3 ure namiddag, ter herberg de Kroon, bewoond door P. Degryse, te Zonnebeke, IN EENE ENKELE ZITTING van ten westkante bij de Becelaerstraat, bekend op het kadaster sectie C, nummer 241b, op 44 aren grond toebehoorende aan M. Jules de Laveleye, eigenaar te Gheluvelt; gebruikt door Auguste Six. Deze gebouwen zullen verkocht worden met cijnspachtrecht aan voormelden grond, voor 27 jaren, ingegaan 1" Oktober 1876, aan 45 fr. bij de jare boven de contributien. OPENBARE VERROOPING ter hofstede aldaar gebruikt door de kinders Debusscher weinig noord van het dorp, op [MAANDAG 18" DECEMBER 1876, om 1 ure namiddag. 1" In de garzing houdende aan d'hofplaats: 37 Popelieren en 2 Eiken, verdeeld in 19 koopen. 2° In eene weide en land houdende noord aan den keiweg leidende van Zonnebeke naar de schipstraat14 Popelieren, verdeeld in 9 koopen. 3° Op eene partie land noord-west het bof 6 Aeelen en 1 Eik, verdeeld in 3 koo pen. 4° In een bosselken noord het hof, langs de Schipstraat en langs voornoemden kei weg 153 Boeken, 5 Èrabels en 1 Iep, ver deeld in 59 koopen. De vergadering op voormelde hofplaats. Tijd van betaling mits borg. De Notaris ÏÏMGRYSE, te Zonnebeke, is met deze verkooping gelast. Voor alle voorwaarden men be- voege zich bij KOLEN EN COKES IN HET GROOT. OP VRYDAG 8 DECEMBER 1876, om 12 uren 's middags, ■w wtm mm m "te* wm waeronder verscheide van omtrent 3 meters omtrek, wassende op de hofstede gebruikt by Sr. Leonard Vandaele, behoorende Mr. Elleboudt-de Brouckere grond- eigenaer te Gent. Zeer gematigden huurprijs, vol gens zijne ligging in het midden der stad. 1° DINSDAG 26 DECEMBER 1876, (2n kersdag), om 12 ure, in eenen grasbilk gebruikt door Jean Verraes, te Vlamertinghe, langs de Branderstraet, by d'herberg de Warande, steenweg naer den Ou derdom, 72 EIKEN, 33 IEPEN, 12 ESSCHEN EN 9 POPULIEREN Vele hebben eenen omtrek van 1 m. 70 c. tot 2 m. 12 c.Verdeeld in 82 koopen. En 2° DONDERDAG 4 JANUARI 1877 om 1 ure, op de hofstede gebruikt door Auguste Swaels, te Proven, by het Couthof, WEWSH'ÏSS EIKEN, IEPEN, ABEELEN, POPU LIEREN, ESSCHEN EN ANDERE Waeronder verscheide van 1 m. 90 c. tot 2 m. 30 c. dikte. (onder hel control der landbouivstatie van Gembloux en Gent). HOOFDSTOFFEN VOOR DE VERVEER DIGING DIER VETTEN gewaarborgde titels en samenstelling, Elkeen die duizend kilogr. vette of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mager de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwslatie van Gembloux en Gent. Angent voor IJperen, Mr VERGRACHT-COÜRTOIS. Agent voor Poperinghe, M' SABBE-DONCKER, Ypet straat. 24 25 50 <18— 22 75 20 5 60 3 80 3 20 5 35 50 Nov. fr. 26 17 20 18 60 9 70 10 16 22 80 44 50 2 79 professor Faber is thans met zijn spreekmachine ie Brussel, alwaar het ook zeer de bewondering opwekt, I'Indépcndance beige prijst het als een geschikt middel om doofstommen spreken te leeren, daar zij zien welke bewegingen de tong lll0et maken 0111 de verschillende geluiden voort ie brengen, want door de grootte der voorge stelde organen kunnen de bewegingen gemakke lijk worden gevolgd. Iets voor de aanstaande volkstelling. Een ambtenaar komt bij twee oude juffers, die i.og niet hebben afgezien van de coquelferie. Hij schrijft de grëischte verklaringen op. Wanneer de netelige vraag van den ouderdom komt, antwoordt de eerste vastberaden Vijf en twintig jaar. De ambtenaar schrijft met over tuiging vijf en twintig jaar. En gij, mejuffer? vraagt hij aan de andere. O ik, antwoordt zij, ik ben de oudste. Drie maanden ouder dan mijne zuster Te Uccle werd dezer dagen eene bruiloft gevierd, in eene herberg-winkel der gemeente. Twee kinderen van dfc veldwachter Tieberghien, een jongen en een meisje worden door hunne moeder naar den winkel gezonden waar hel brui loftsfeest gehouden moest worden. In die woning |ag een geweer op tafel dat voor die gelegenheid inet buskruid geladen was. Het jongentje wilde het wapen bezien en greep naar de kolf, waarbij hij ongelukkig genoeg den haan aan raakte en dat wel juist terwijl zijn zustertje met het oog voor den loop lag 0111 daarin te kijken. Hel schot vertrok en het arme meisje werd afgrijselijk gewond, zelfs is er erg te vreezen voor liet algeheel verlies van het gezicht van het slachtoffer. De droefheid der ouders beschrijven zou onmogelijk wezen en ook de meeste brniloft- vierders, met de meeste inwoners van hel dorp verkeerden onder den indruk van de ramp die de familie Tieberghien getroffen heeft. Maandag is te Antwerpen alsook te Meche- len onder trompetgeschal de ordonnancie van den heer Voorzitter van het assisenhof van Antwerpen afgelezen, waardoor de onderpastoor Bogaerls, van Mechelen, wordt uitgedaagd in de aanslaande zittijd der assisen voor de rechtbank te verschij nen, ten einde er gévonnisd te worden wegens beschuldiging van schandelijke aanslagen gepleegd op kinderen beneden de 14 jaar oud. M EU, GE LOGEN. Felicita, ik heb wel verdriet, mijn man is nog eens uil van dezen nuchten vroeg, het is reeds vooravond en bij is nog niet te huis Zwijg mij van dat mannevolk den mijnen is ook op toer. Hij heeft wel ten noene komen eten, maar hij had een stuk in den kraag. Hij zegde dat hij uwen Jan niet gezien had en hij hem ging zoeken. Ik wil wedden dat zij afgesproken waren, want nen tijd van hier zij kunnen zonder malkaar nietKomaan, ik moet weg, 't is tefète geheel donker en mijn huis is alleene... Navond Felicita. Navond Treé. Als Treê te huis kwam, hoorde zij haren Jan ronken dal het bedde daverde. Ah schoonen dronkaard 't is toch gelukt dat gij te huis zijt? Het is eene schande geheel den dag te drinken en naar uw kot niet te komen!.. Grrrr Grrrrrr Ja, dat slaapt nu gelijk een zwijn Waar I hebt gij nu den g'heelen dag gêzelen Eu men moet daar toen bij liggen nen g'heelen nacht I... 'T is erger als een brouwerij Jan grolde nog altijd voort en Treê, moede van aangaan, ontkleedde zich en legde zich ook ter ruste neder. Omtrent -2 ure van den nacht komt ze wakker door het gerucht dat er aan de deure gemaakt wordt. Jan grolde nog altijd voort.... Zij springt uit haar bed, en voorzichtig lot de deur genaderd, roept zij «Wie is er daar Ik Treêke, wijf, uwen Jan, doe maar open. Treê was gelijk van de hand Gods geslagen. Hel was de stemme vanjan die zij buiten hoorde, en Jan lag in bedde Zij meende een oogenblik dat zij droomde; maar welhaast was zij overtuigd dat zij wel wak ker was. Zij liep naar de tafel, aanstak haar lamp ken en keek in 't bedde... Tjeezes Merria 'Ten is Jan niet! moord moord Doesakkernondevervloekt open,of 'kstampe de deure in Moord Na dit geschreeuw vloog de deur open en Jan verscheen. Treê, in nachlpaket, zat opeenen stoel, van haarzelve. Jan, zijne vrouw ziende en een geronk uit het bedde hoorende komen, sprong toe, sleurde den slaper eruit en erkende... zijnen vriend Crispijn Treê was bij haarzelve gekomen Jan was nuchteren geworden en Crispijn, in zijne sleppen, ook.... Tableau Na uitleg, was Crispijn werktuigelijk naar Jans huis gegaan omdat hij hem nergens vond. Aldaar gekomen zijnde, zag hij niemand. In een gevor derden staat van dronkenschap zijnde, had hij zich te bed gelegd, meenende dat hij 't zijnent was. Het overige weet men. Crispijn heeft schoone gesproken dat het toch "ooit niemand zou weten; want, zegde hij: ik zou kunm n in de Toekomst slaan. Niemand heeft over deze zaak één woord ge sproken, en het is verre het beste. IJPER.EN, 2 December. GRANEN ENZ. vcrkoclMlc kwantiteit. middenprijs p. 100 kilo. 20,500 50-50 5,800 25-00 600 - 22-75 Erwelen 000 00-00 Boontjes 700 27-00 Aardappelen 7,000 41-50 Boter 365-00 POTERINGHE, J Dec. middenprijs. Tarwe, per hekloliler, fr. 25-70 Rogge, Haver, Aardappelen, de 100 kilos. 42-— Boter de kilo. 5-60 Hoppe de 50 kilogr. fr. 103 aI16 VEURNE, 29 Nov Tarwe per 145 liters fr. 29 55 75 Rogge, id. Sucrioen, id. Haver, id. 22 20 14 26 22 75 4 6 50 Boonen, id. 26 29 Er weten, id. 28 32 ROESELARE, 28 Nov. Tarwe, 150 liters, fr. 29 50 a 31 Id. van Australië, td. roode, 25 26 50 Rogge, 24 25 23 50 Haver, Boekweit, 22 50 24 Boonen, 27 50 29 Aardappelen, de 100 kilos, 5 9 50 Boter, per kilo, Eieren, de 26, 2 90 5 30 2 GENT, 1 Dec. Tarwe, w., 100 kilos. Id roode Rogge, Gerst, a Haver, Boekweit, de hectoliter Duiviboonen, Peerdeboonen, Boter, per kilo, Eieren, per 2G, St-NIKOLAAS, Tarwe, per hectol., ld. roode, id. Rogge, id. Boekweit, id. Haver, id. Gcerst, id. Duiveboonen, id. Aardappelen, id. Boter, per kilo, VAN DEN OOSTSTRAAT, 40, Goedkoop. Vertrouwen. Vasten prijs. VRIJEN INGANG. ADRES langs de Jpnekershoi'straat en steenweg van Dixmude naar Vper. VAN 11E Notarissen I5AYART, te lïeeelaere en WKGRYSE, te Zonnebeke. verdere gebouwen en geneven VAN VAN VAN ALLEREERSTE KWALITEIT VERKOOP UITSLUITELIJK IN HET GROOT AAN BIJZONDER VOORDEEI.IGE PB1JZEN TE LAAGEMARCK. VAN OOGENBL1KKEL1JK TE OOSTVLETEREN. VAN VAN tc Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 3