Gazelle van 'l arrondissement IJperen. De Martelaar van Proven. De naakten kieeden. Nr 768. 15e Jaar. Zondag 1011 December 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: De franschè Journal offic/iel kondigt als volgt hel ontslag van het kabinet aan: De voorzitter van den raad heeft heden het ontslag der ministers en het zijne in handen van den voorzitter der Republiek gegeven. De voorzitter der Republiek heeft den voorzitter van den raad en zijne col- legas verzocht hunne bedieningen voort te zetten en den openbaren dienst te ver zekeren tot dat hij ecne beslissing nopens hun onlslag genomen heeft. De heer Grévy, voorzitter der Kamer, is bij den lieer Mac-Mahon geroepen ge weest, om hem over de samenstelling van een ministerie te raadplegen. De hertog d'Audriffel-Pasquier, voor zitter van den Senaat, is insgelijks bij den voorzitter der Republiek onlboden geworden, om hem te vragen of li ij zich met de samenstelling van een kabinet wilde gelasten. Maar M. d'Audriffel heeft geweigerd, zeggende dal hij in de Kamer de noodige meerderheid niet zou vinden om te rege ren. Maar Mac-Mahon heeft hem tot morgen uitstel gegeven om zich te be denken. In het duilsch parlement heeft prins von Bismark, aan eene ondervraging van M. Reichler antwoordende, verklaard dal de eenigste politiek van Duitschland beslaat in hel handhaven van den vrede; maar in geval de oorlog moet uitbersten men moet trachten hem plaatselijk te maken. En als men dal niet kan bekomen, moeten er maatregelen genomen worden, die hij onmogelijk van nu af kan doen kennen. Hij heeft ook de hoop uitgedrukt dal Rusland en Engeland het eens zouden worden om de tegenwoordige moeilijk heden op te lossen. De Presse van Parijs, zegt dat lord Salisbury uit Londen bevel ontvangen heeft, in de eerste zitting der conferentie te verklaren, dat Engeland zich tegen alle bezetting der lurksche provinlien verzet, daar die bezetting eene inbreuk zou doen op de souvereinileit van Turkije en eene schending der traktaten door Engeland onderteekend. Indien de vraag der bezetting zicli voordoet, zal lord Salisbury oumiddelijk de conferentiezaal verlaten de engelsche vloot zal in den Bosphore binnen loopen en Constanlinopel zou door vier engelsche afdeelingen bezet worden. Uit Bucharest meldt men dat de Senaat zijne toestemming heeft gegeven om de gewezen ministers, die deel van den Senaat maakten, in besehuldiging Ie stellen. Men meldt uil Ragusa, dat Nicksik het niet langer kan uithouden. De plaats is belegerd door 5000 man. De reden welke zijn aangewend door den lurkschen com missaris Azarian, om de bevoorrading der stad te verkrijgen, zijn niet aange nomen en de Turken maken zich gereed om Nicksik met geweld te voorzien van levensbehoeften. In ons laatste nummer heeft de lijding over het vrijspreken van kapelaan De- lancker door het hof van Gent, niet kunnen plaats hebben. Wij geven ze heden, alhoewel al de gazelten van 't land reeds dezelve aange kondigd hebben. Het is dus geen nieuws meer. maar wij hadden eenen plicht van goede trouw te vervullen, omdat wij destijds onze slem hij deze van 't alge meen gevoegd hebben om de hem opgeleg de daden te schandvlekken. De abceljès van 't Nieuwsblad maken een la wijt en zijn zóó verblijd over deze vrijspraak alsof zij er zich geenszins aan verwacht hadden Zoodan kapellaan Lampe is vrijgespro ken Ie Vourne den I I Aug. en vrij te Gent den 21 Nov. 1876. Indien de beschuldigde een liberaal ware geweest al de clericale vuilpapieren zouden mol eene arglistige slimheid ge drukt hebben dal de beschuldiging niet klaar genoeg was bewezen geweest Wij zeggen eenvoudiglijk weg, Sl' De- lancker is vrij gesproken. Maar nu, iets anders. Aan wie de schuld als die apostel zoo geweldig is verdacht geweest, en, in weerwil van alle lusschcnkomsten hij voor velen nog verdacht zal blijven Aan hem zelf, en aan niemand anders dan aan hem De clericale vuilbladen hebben schoon te schreeuwen en te zeggen dal de ver volging de schuld der liberalen is, zij liegen en zij welen het, want niemand is onwelend dal, wanneer hel parket van Yeurne den 5 Juli te Proven afstapte er op geen honderd uren sprake was van SrDelaneker. Het gerecht deed onderzoek wegens zekeren Bossuwe, en het is maar in den loop des onderzoeks ter plaatse zelve van de misdaad, dat de slachtoffers al met eens den kapellaan aanklaagden. Niet plichlig zijnde, het eerste wal Delancker tegenover hel gerecht te doen haddo, was van te blijven en zelf zich bij den onderzoekings-réchter te begeven. Hij had liever schandelijk te vluchten, gelijk een dief, die des nachts gestoord is in zijne rooverijen. En het is daar, houdt het wel in het oog, hetgeen zoo sterk medegeholpen heeft, om aan de belich tingen der kinderen zooveel schijn van waarheid te geven en Delancker, bij velen voor altijd zal verloren hebben. Ter gelegenheid dezer zaak. heeft cr een clericaal blad opgehaald, dat eens M. Thonissrn hel slachtoffer was eener dus danige belichliging. Het is waar. Maar hoe gedroeg zich de Leuvensche afge- veerdigde Is hij. officieus gewaar schuwd, 's nachts over bergen en dalen gevlucht, om over de grenzen te geraken? 'T doet, 't doetHeeft M. Thonissen sedert hel hoofd gebukt als publicist, ten minste deed hij het dan niet als beschul digde. Sterk door zijne onschuld en tref felijkheid, stelde hij alle twijfelachtige en prijsgevende stappen ter zijde en boodt zich bij het gerecht aan, dat algauw van den laster overtuigd was. Hadde Delancker ook zoo gehandeld, de zaak zou zoolang niet aangeloopen zijn en de verdenking ware veel eerder verdwenen. Maar hij heeft juist het tegenovergestelde gedaan men zou zeg gen dal hij meende dat het gevang de schande geeft in plaats dat het de mis daad is. Elk zijn goeste, ten anderen, het is wel aan een kapellaan, wie de zaak aangaat, toegestaan, daarover als over andere punten der zedelijkheid, van ge dacht te verschillen met de meeste me nigte der stervelingen. En nu, Beminnelijke Abeetjcs onzer Yperschc. vuilbladen, blaast op de vier hoeken van 't land uwe trompen om den roem van den heldhafligen vluchteling te verkonden Hosanna hij is vrijgesproken Ja, maar luister nog een weinig de achting is iels dat men niet beveelt en net alsof de veroordeeling van uwen on- bevlekten medebroeder hem geen hair zou verminderd hebben in de oogen van velen die de burgerlijke uitspraken voor nietig aanzien wanneer hot gezalfden geldt zoo ook zal zijne vrijspraak hem van geen strooi verheffen in het aan zien van velen, die meenen, alle kwes tie van zuiverheid daargelaten, dat een priester volgens Christus een andere man dan hij zijn moet, en dan gij ook, zeer beminde abeetjes, zijne kampvechters, zijne lofluiters, zijne helpers. Dit bovenstaande hebben wij getrok ken uit het Progrès. Binnen acht dagen zullen wij het vervolg daarvan aan onze lezers mededeelen. De winter voorspelt niets goeds... Reeds hebben wij eenig.e ijskoude da gen gehad van wind, sneeuwvlagen en vorst. Dat was een proefbeetje, een voor bode van het slechte jaargetijde. Die grinslach van het weder is opgevolgd door zoele en aangename dagen, als om ver- poozing aan het nakend verdriet, de aan staande armoede van velen te geven. Het lief zonneken lacht en toch wordt hel zoo bang in vele huisgezinnen nim mer in lange jaren werd de winter zoo erg gevreesd hij den werkmansstand en de kleine burgerij, die door hel werk en de neering moeten leven. 'T is eene nare tijd, er is gebrek aan werk en alles is bovenmatig duur. Helpt de noodlijdenden, gij die het wel hebt en in overvloed zwemt. Geeft, geeft, geeft veel en 'l zal nog niet genoeg zijn Zeg eens, lieve juffer, gij die prachtig gekleed zijt volgens de nieuwste moffen, wij benijden uwen opschik niet, integen deel wij vinden hem fraai Maar wees toch eens zoo goed, ga naar uwe kleerkas en ziet of er daar geene stukken hangen van welke de mode af is en die niet te min kunnen dienen om moeders,- dochters en kinderen warm te kieeden in dit jaargetijde van koude, vorst en sneeuw. Doe ons dat plezier en de armen zullen u zegenen en den lof van tl verspreiden. Toon 11 liefdadig en dan zal men zeggen dat gij een goed hart bezit. O kleedt de naakten En gij, mijnheeren, gij ook hebt afge dragen kleederen. die nog goed zijn, want gij verslijt niets tot vodden, daar dit misplaatst zou zijn. Ga ook naar uwe kleerkas cn zoekt uit voor den werkman die het zoo noodig heeft. Het zal u zulk zacht genoegen geven te weten dat eenige menschen, uwe broeders, warm gekleed zijn door uw toedoen. Morgen morgen O dc dag van morgen grinst zoo bitter voor velen, in het zalig jaar 1876. Nimmer was de tijd zoo slecht. Waarom Omdat de werk man gedurende eenige jaren eenen onge- kenden welstand genoten heeft, die op eens verdwenen schijnt te zijn. En niets is zoo schrikkelijk als den plotseling om mekeer der fortuin wat vreeselijk ding voor don werker die gisteren met den loon zijner handen wel kon bestaan, en die nu de dag van nood ziet aanbreken... door werkgebrek. Dure tijd, werkgebrek en nood, zegt het Weekblad van Dixmude, ziedaar dc drij plagen van dit jaar. En gij, kort- en langgerokte kerels uil den ultramonlaanschen wereld, ontfut selt niet langer de duurgewonnen kost bare stuivertjes uit de zakken der kleine vlaamsche burgerij en werkmcnschen, om ze naar Rome te sturen. Laat uwen St-Pieterspenning en an dere roomsche geldklopperijen cenigen tijd rusten en roesten, want het kardina- lenhoedje is miljoenen rijk... terwijl ons Vlaanderen jaarlijks verarmt. De talrijke miljoenen die 't vlaamsche volk onder den dwang der priesterheerschappij en der kloosters naar Italien's hoofdstad Bureeli)ixmude»traat, 39. 10 centiemen deu regel. 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jjaars toop de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitcnlandsche verzendingen,'! port daarboven. 19 centiemen liet nummer. Men schrijft in op al de poslbureelen. I>E TOEKOMST, IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poprringhe-IIazebrouck. 6-50. - 12-07. - 6-50. Poperinghe. 6-50. - 9-07. - 12-07. - 5-57. - f»-50. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-46.- 1 i-20. - 2-55. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Langhemarck, den zalerdag, 5-50. BERICHT. De personen die een abonnement nemen voor een jaar, te rekenen van eersten Januari 1 Szuilen ons blad, tot dit tijdstiji, kosteloos ontvangen Alle vraag- tot abonnement moet vergezeld zijn met een post-man- daat of liet bedrag in postzegels, zonder dit zal er géén gevolg aan de vraag gegeven worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1