Gazelle van 't arrondissement IJperen. Ramp derUnion du Crédit van Brussel. Waarom niet gehandeld T zijn de liberalen geweest N' 7.70. 15e Jaar. Zondag 24n December 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiilige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAIM EN: ABONNEMENT: De fransche Senaat zoekl een konilikt melde Kamer. Definanlie-commissie van den Senaat heeft den budjet der eere- dienslen vastgesteld. Zij heeft eene ver- hooging van 200 duizen franken voorge steld tot vermeerdering van jaarwedde der pastoors 29,000 fr. op den budjet weêrgebracht voor hel kapittel van Sl- Dern'js 151,900 fr. voor beurzen aan seminaristen. Men weet dat deze twee laatste posten door de Kamer der afge- veerdigden afgeschaft zijn. De Senaat heeft de afschaffing aanveerd van liet kapittel van Sfe-Geneviève en de beurzen voor de Carmilielenschool. De minister van Koophandel van Frankrijk heeft in den Senaat verklaard dat Relgie. Holland en Engeland dooi den heer Decazes zullen uitgenoodigd worden om zich eerlang te vereenigen, ten einde de suiker-kwestie le onderzoe ken. De Siècle, hel dagblad van M. Jules Simor:, beslatigt dat hel gouvernement verscheidene prefeklorale veranderingen beraamt. De Repubiique Frangaise zet hare aanvallen tegen den nieuwen eerste mi nister voort. Volgens lijdingen uil Conslantinopel ontvangen, zouden de gevolmachtigden van hunne resprektieve gouvernementen de goedkeuring der beslissingen, in de voorloopigc conferentie genomen, ont vangen hebben. De definitieve conferentie zal zich waarschijnlijk donderdag vereenigd heb ben. Prins Milan heeft eene depcche aan generaal Ignatiefif, vertegenwoordiger van Rusland, gezonden, om te vragen dat er ook een afgevaardigde van Servie tot de conferentie zou toegelaten worden. De fransche regering kan natuurlijk niet beletten dal de paus audiëntie ver leent aan de weduwe en den zoon van Napoleon III, doch zou liever hebben dat dit niet gebeurde, althans niet op eene wijze die stof lol aanmerkingen geeft. Pius IX toch heeft de ex-keizerin Euge nia en prins Lodewijk Napoleon op het Vatikaan ontvangen met eerbewijzingen, die anders slechts aan souvereinen te deel vallen. De heer Baudc, gezant der Fransche Republiek bij den Heiligen Stoel, die insgelijks den 16 december met zijne gemalin gehoor bij den paus had, bevond zich juist in het voorvertrek, toen de keizerin en haar zoon verschenen. Baudc verliet onmiddelijk het Vatikaan en seinde aan zijne regeering, om haar hel gebeurde mede te deelen en onderrich tingen te vragen. Eenige bijzonderheden. Een bijzonder eskomt kanloor is tot stand gebracht, beslaande uil De algc- meene maatschappij, de Bank van Parys, de Bank van Brussel, de Bank der open bare werken, de heeren Brugman, Cassel, Errera Oppenlieim,Delleye-Thibcrghien, Ailard en het algemeen komploor. Het kapitaal bestaat uit 5,500,000 fr. De Nationale Bank heeft hare gansehe medewerking beloofd. Zij zal voortgaan aan den Union du Crédit rechtstreeks al de waarden uil te betalen die voldoende waarborgen opleveren. Het nieuws van de aanhouding van M. Emerique is Zondag gansch de stad door verspreid geworden. Het heeft eene groole voldoening veroorzaakt. De aanhouding is te Parys gedaan ge worden Donderdag avond len gevolge van een mandaat door den onderzoeksrechter Willemacrs geleverd. M. Emerique had Dinsdag Brussel verlaten met den trein van Parys om 2 ure 55 minuten. De zegels zijn Donderdag in de woning van M. Emerique gelegd geworden. Het aanhoudings- mandaat was Donderdag om 5 uren 's namiddags uitgeveerdigd geworden. M. Moyzes Emerique is teBar-le-Duc, den 14 oogst 1814, geboren en is hijge volg van franschen oorsprong. M. Emerique was voorzitter van den Banque de TUnion du Crédit, voorzit ter van den bestuurraad der Société des con structions, commissaris der Banque de Belgique en bestuurder der kas van op brengsten. Als bijzonderheid kan hierbij worden opgemerkt dat die man, toen hij eerst te Brussel kwam, geruimen tijd bediende was in de bureelen van Van Gent met eene bezoldiging van 600 fr. 's jaars. De zaak van de Union du Crédit is op de volgende wijze ontdekt. Woensdag ochtend ging een ük lion na ris naar een der administrateurs, Dartevelle, en zeide dat het hem békend was dat Emerique in rekening courant 600.000 franks aan de Vsrecniging schuldig was. Dartevelle be gaf zich oogenblikkelijk naar de kamer van Emerique en vroeg hem om de reke ning-courant-hoek te mogen inzien. Dat zijn uwe zaken niet» was het antwoord. Ik heb hel recht inzage te nemen van alle boeken, maar gij durft het niet laten zien omdat gij in gebreke zijl. Emerique was uit het veld gesla gen en bekende oogenblikkelijk alles terwijl hij er bijvoegde dat hel hem goed deed zijn geweien van eencn zwaren last le ontheffen. Emerique verliet weldra het gebouw en schreef aan zijne collega's dal hij van plan was zich voor 'l hoofd le schieten, maar in een poslcriptum voegde hij erbij dal hij, na zich bedacht te hebben, 't beter vond te blijven leven, omdat hij dan in slaat zou zijn inlichtingen te verschaffen omtrent den toestand van de Bank. Maar een ongehoorde streek, Robert Macairc waardig, is hel, dat hij le zeiven tijd aan zijn medeplichlinge Van de Vin schreef, dat hij zich van 't leven ging be- roovcn en hem aanraadden dit voorbeeld te volgen. Van de Vin vatte de zaak ern stig op... Vrijdag ochtend is hij gestorven. De Union du Crédit zet regelmatig zijne betaling voort. Het schijnt zelfs dat al de koophandelaars die hij die Bank eene loopende rekening hadden en geld noodig hebben, de gevraagde som ver krijgen tegen wisselbrieven. Men leest in de Gazette Hel schoonste van de historie is, dat vele Brusselaars van de krisis gebruik zullen maken om geeno nieuwjaargiften le geven noch hunne leveraars met Nieuw jaar le betalen. Talrijke lieden - die sedert lang niet meer betalen schreeuwen sedert drie dagen het hardst. De ramp van de Union du Crédit is eene uitmuntende gelegen heid. Men gaat voor eenigen tijd op eer lijke wijze bankroet kunnen maken. M. Emerique maakte als bestuurder, voorzitter of commissaris van 15 (inan- tiele maatschappijen deel. M. Van de Vin maakte er van zijnen kant in die hoedanigheden van 16 deel. De begraving van M. Van de Vin heeft Maandag plaats gehad. Enkel eenige vrien den volgde zijn lijk. Hel was een dood- wagen van 5e klas en een lijkdienst van 2° klas die in de Ste-Catharinakerk plaats had. Alles was zeer eenvoudig, een vijf tigtal personen gingen ten offer. Hij is le S'-Jans-Moleiibeek begraven. De Journal de Bruxelles, officieuse tolk van liet ministerie, verzekert dal M. Malou al van Dinsdag namiddagbe kend was met het gevaar dat de Union du Crédit bedreigde. En waarom, als die minister wist wat er in die krediel-vercenigiiig gebeurde, zijnen collega van justitie niet verwittigd, om maatregelen te nemen ten einde de schuldigen niet te laten ontsnappen en woerden, die zij ontvreemd hebben, be letten mede te dragen Dc klerikalen zijn wederom aan 'l roe pen dal hel liberalen, dal hel franc-macons zijn die aan hel hoofd staan van de Union du Crédit, welke in zulke slechte schoe nen steekt. Dat zijn van die uitvallen die niets bewijzen en die in geenen deele de libe rale partij voor iets verantwoordelijk kan maken. Hebben de liberalen ooit de man nen hunner partij, die slecht deden en strafbaar waren, ondersteund? Zijn zij zelfs niet altijd de eersten geweest om degenen, om liet even lol wal partij zij behoorden aanteklagcn als er kwestie was van een misdrijf? En gij klerikalen, kunt gij hetzelfde zeggen Hebt gij Langrand-Dumonceau niet helpen de mensclien bedriegen Waren al de bestuurders van zijne menigvuldige uitbuiters maatschappijen geenc hoogge plaatste klerikalen Hebben die mannen geen honderd duizende franken gelrokken, waarvoor zij niets moesten doen en die voortkwa men van cenen hoop ongelukkigen, die op aanbevelingen van de geestelijkheid (die er ook profijt uittrok) hun geld had den gegeven aan Langrand En zijn hel de klerikale dagbladen niet dic. overgroote sommen getrokken hebben om den winkel van Langrand aan le be velen Eu wal de overige misdaden betreft, heeft men ooit gezien dal een geestelijke overste een broederke of priester aan klaagde, als zij overtuigd waren van de schandelijkste misdaden? Hielpen zij hen integendeel niet ontsnappen om elders in hel een of ander klooster hunne misdaden voort te zetten Zoo iets kunt gij van de liberalen of franc-macons niet zeggen. Neen, die ver klaren openlijk als er schuldigen zijn, dat zij moeten gestraft worden. Wal nu M. Malou betreft, dien gij zegt zooveel te doen voor die liberale instellingen vergeet niet klerikalen dat M. Malou, bestuurder van een dertigtal finantieële maatschappijen is en hij zoo veel belang heeft en misschien meer dan iemand anders dal bel krediet der finan- Bureel: IHximidestraat, 39. 10 ccntieinen «leu regel. 35 centiemen den regel. Brieven e:i pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. sVA1 1 fr. /é-00 's jaars voor de stad, l'r. 4-50 voor gelieel ïïelgle. Huiirnlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen Biet nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-IIazebrOuck. 6-50. - 12-07. - 6-50. Poperinghe. 6-50. - 9-07. - 12-07. - 5-57. - 6-50. - 8-45. - 9-50. Korlrijk. 5-54. - 0-46.- I i-20. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Ooslende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Eanghemarck, den zaterdag, 5-30. BERICHT. De personen die ecu abonnement" nemen voor een jaar, te rekenen van eersten Januari 1877, awllen ons Silad, tot dit tijdstip, kosteloos ontvangen. Alle vraag tot abonnement moet vergezeld zijn met een post-man- daat of liet bedrag in postzegels, zonder dit zal er geen gevolg aan de vraag gegeven worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1