Gazelle van T arrondissement IJperen. Union du Crédit te Brussel. ]\r 771. 15e Jaar. Zondag 31» December 1876. Politiek. Hfads-, Kunst- en Letternieuws. VerschilSige Tijdingen. Markten, Bekendmakingen, Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: Het wetsontwerp betrekkelijk hel Ioger onderwijs in Holland is aangeboden. Het behoudt 'l princiep van godsdienstige on zijdigheid in de lagere scholen en stelt de vermeerdering van jaarwedde vast voor de onderwijzers. Het voert eene nieuwe inrichting voor het onderwijs in. Uit Athene verneemt de Politische Correspondenz van 14 dezer, dat dage lijks vele vluchtelingen uit Epiras, Tlies- salie en Macedonië naar Griekenland komen, om de knevelarijen te ontgaan, waaraan zij voortdurend van de zijde der Turksche ambtenaren blootstaan, die hen ter voorziening in de behoeften van het leger van alles berooven. Men vreest echter alhier, zegt de correspon dent, dat deze landverhuizing zulk een omvang zal krijgen, dat de Gi'ieksche regeering, die steeds na eene strenge in achtneming der onzijdigheid blijft stre ven daardoor in ongelegenheid zou kunnen geraken. Uit Londen verzekert men dat Turkije zich legen alle vreemde bezetting zal verzetten. Pius is van zijn slrooi opgestaan en heeft Zondag lot hel College der kardi nalen eene redevoering uitgesproken Wij zijn in moeilijke tijden. De revo lutie zoekt de grondregels der goddelijke en menschclijke wetten te vernietigen en omver te werpen. Hel is dé plicht van de opperhoofden der kerk zich legen die barbaarscliheid die ons overstroomt, te verzetten. De paus heeft eenen uitval gedaan tegen Italië en tegen Duitschland en de eendracht der geestelijkheid aanbevolen om de revolutie te bestrijden, die de kerk wil vernietigen. Aan het Vaterlant wordt uit Rome onder dagleekening van 16 dezer geschre ven, dat de paus in eene zitting van hel consistorie, die des Maandags voor dien datum was gehouden, in persoon den grooten ban heeft uitgesproken over Mgr Herzog, bisschop der Christelijk-Katho- lieke Kerk van Zwitserland. Zaterdag is de Turksche constitutie afgekondigd. Zij bevat deze bepalingen het rijk is één en ondeelbaar; de Sultan is de Khalif der Muzelmannen en souve- rein van alle Turken zijne voorrechten zijn dezelfde als die der constitutionnele vorsten in hel Westen. Uil Constantinopel vernemen wij dat lord Salisbury, aan den sultan gevraagd heeft of hij de voorstellen der mogend heden aanneemt, zoo niet heeft hij bevel ontvangen Constantinopel te verlaten en de engelsche vloot te doen vertrekken. Het gerucht loopt dat Turkije de voor stellen zou verwerpen. Men zegt ook in geval Turkije dit doet, al de gezanten Constantinopel zullen ver laten er enkel een zaakgelastigde latende. Als Turkije dus niet toestemt in de voorwaarden door de mogendheden voor gesteld, mag men zich aan ernstige ver wikkelingen verwachten. Maar de Turk heeft alzoo dikwijls geweigerd te doen wat men hem verzocht en eindigde altijd met toe te geven. Het zal waarschijnlijk wederom alzoo zijn. Volgens de Daily News zouden de hervormingen aan Turkije opgedrongen, voornamelijk heslaan uil Bulgarie zou in twee provinlien wor den verdeeld. De meiers zullen door de inwoners worden gekozen. Hel gouver nement zou een voldoende leger hebben om de misbruiken te onderdrukken. Er zal maar 50 p. h. van al de taksen aan Turkije worden betaald. 1 p. h. der bevolking zal maar ver plicht zijn tol den militiedienst De woorden vreemde bezetting zijn uil hel ontwerp gelaten. De legermacht gebruikt om de uitvoering der hervor mingen te waarborgen, zal gendarmerie heelen en maar 5 of 4000 soldaten lellen. De schikkingen voor Bosnië zijn na genoeg dezelfde. In Servie zal de statu-quo worden behouden. Het grondgebied van Monténégro zal aanzienlijk worden vermeerderd, en er zal eene zeehave zijn. Er heeft Zondag eene meeling te Brussel plaats gehad alwaar men beslist had eene petitie aan den minister van finantien te overhandigen ten einde zijne tusschcnkomsl te bekomen tot het regelen van den jammerlijken toestand waarin zich de obligaliehouders van de verschiilige geconcedeerde spoorwegen bevinden. Het bureel der meeting is Maandag morgend door den heerMalou ontvangen. De heer minister heeft geantwoord dat hij sedert lang al de kweslien bestudeerd had, dal hij reeds veel had gedaan, namelijk hel consortium om de Bank van Belgie te redden, het sijndicaal voor de Union du Crédit, enz. Hij heeft erbij gevoegd dal hij het maximum der vergunningen heeft ver kregen en de voorwaarden die hij aan de Sociélé de Construction gemaakt had, niet kan verhoogen. Hij vreest dat hij reeds vee! moeite zal hebben om deze voorstellen door de Kamer te doen aan nemen. Hij heeft gezegd dal hij op dit oogenblik te veel overlast is, om zich bezig te houden met de overneming van het spoorwegnel van Vlaanderen. Als het voor Vlaanderen is hebben de ministers geen tijd Op deze verklaringen is het bureel heengegaan. Heden zal het bureel zich bij den heer Anspach begeven om hem te spreken over den toestand. Het bureel verzoekt een verhoor hij den Koning om hem de gestemde petitie te overhandigen. M. Malou heeft de afgevaardigden der meeting ook aangespoord af te zien van de meeting welke zij Zondag aanstaande willen houden. Zij hebben gezegd dal zij hun mandaat tot het einde wilden ver vullen en de meeling Zondag zal plaats hebben, om de belanghebbenden den uit slag hunner pogingen bekend le maken. De 4 1/2 België aan 103.35, herwint 35 cenlimen sedert acht dagen, terwijl de 3l. h. onveranderlijk blijft aan 74.50. De 4 1/2 van de kas der Annuïteiten, door den Slaat verschuldigd maakt maar, 92,50 meer, fr. 1,50 verliezende. Deze waardevermindering is het gevolg van den algemecnen toestand, maar zij moet in niets de verkoopers van deze titel bevreesd maken, die niet kunnen getroffen worden door de gebeurtenissen, die men cscompteert. De 4 1/2 der Bank van België wordt aan 53,50 gevraagd. Zwakheid in obligatiën, behalve voor de titels die opperbest gewaarborgd zijn of voor deze, die onrechtslreeksehe rent van het gouvernement zijn. West-Vlaanderen, 2e uitgifte, 92,50 Center 267,50, 15 fr, verliezende. Hene- gouw-Vlaanderen 230,17,50 fr. verlie zende. Westen le serie 122,50. 17,50 fr. verliezende'. Tamines-Landen 185, 5 fr. verliezende. De drie eerste dezer obligatiën hebben eenen coupon van ver val op lc januari 1877, die waarschijn lijk niet meer zal betaald zijn dan deze van Braine-Ivorlrijk den 1 december, tenzij er vroeger eene overeenkomst zou komen en definitief gemaakt worden, hetgeen ons onmogelijk schijnt. Akliën van hel Westen 4 t. h. 870, en 5 t. h. 300 gemaakte koers. Nationale Bank 2700, 20 fr. verlie zende. Reserve-dcelen 2700, 80 fr. ver liezende. Welk zal hel dividend zijn, dal verleden jaar 187-50 was Wel ingelichte personen spreken van 100 fr., maar dit is maar een gezegde, dat wij niet zouden willen waarborgen. Wal er ook van zij, in tegenwoordigheid van de nijverheids-en kolencrisis is het onvermijdelijk, dat men maar rekenen kan op een cijfer, aan dit van hel dienst jaar 1875 gelijkende. Bank van België 77 fr.. 17 fr. verlie zende. Belgische Bank, 30 fr., 18 fr. verliezende. Onder de waardijen, die de crisis niet spaart, alhoewel de gebeurtenissen hen niet rechtstreeks treffen, duiden wij de kas der reporten aan op 415, de Bank van Brussel aan 574de Bank van openbare werken aan 395. In actiën van ijzerenwegen kwolcert men Antwerpen-Rolterdam 483. De actie Badajoz aan 192. Prins-Hendrik 195. Men weet dat de aclionnarisscn bijeengeroepen zijn om een ontwerp van afstand van exploitee- ring te stemmen. Men schrijft uit Parys dat het gerecht de 600,000 fr. heeft aangeslagen, die M. Emeriquc gestort had ten titel van borg, ten voordeele van zijnen schoon zoon M. Karei Fónlainas, als bestuurder der Compagnie van de paardenmarkt. De heer Fónlainas is hijgevolg door den bestuurraad van zijne bediening vervallen verklaard. Emerique bevindt zich in hel gevang van Mazas, in het geheim. Twee perso nen heeft hij mogen zien, den advokaat Poelaert aan wien hij de afstandsakle van al zijne goederen heeft overhandigd en Mcv. Fónlainas, zijne dochter. Hij was in hel begin zeer neerslachtig maar hij heeft zich spoedig hersteld en is tegenwoordig zeer opgeruimd. De uitlevering van Emerique blijft twijfelachtig. De heer Oris heeft zondag in eene kiesvergadcring le Brussel gezegd dat de liberale partij het aanstaande jaar een beslissenden strijd zal le leveren hebben voor de hernieuwing van de helft van den Senaat en de kiezing van drij nieuwe vertegenwoordigers van Brussel, ten ge volge der vermeerdering van de bevol king. Mogelijks zal eene, ontbinding der Kamer plaats hebben. De heer Cocq, is kandidaat uitgeroepen van de grondwettelijke kiesvereeniging voor dc kiezing van eenen senaleur. Bureel: Biximidestraat, 39. 10 centiemen den regel. •25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. -;:X: fr. 2-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Builenlandsche verzendingen,'l port daarboven. GO centiemen liet nummer. Men schrijft in op al de poslbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-50. - 12-07. - 6-50. Poperinghe. 6-50. - 9-07. - 12-07. - 3-57. - C-50. - 8-43. - 9-50. Kortrijk.' 5-54. - 9-46.- 11-20. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostendc. 7—18. - 12-06. - 6-20. Langhemarck, den zaterdag, 5-50. BERICHT. De nieuwe &5»oiinentem zullen in den loop der maand Januari 1S77 hunne kwijt an tie ontvangen van liet beloop huns ahomiements. De oude ahonnciiten, die het eer ste nummer va.ii het jaar 1877 ons niet terug sturen, zullen aanzien worden als nieuwe aboimenten en insgelijks in den loop der maand hierboven gemeld hunne kwijtantie ontvangen. Dit maatregel is genomen gewor den omdat het getal inschrijvers op de Tneliotnst zoodanig vermeer derd dat er een afzonderlijk bestier samengesteld is welk de zaken voor alle gemak, alzoo komt in te richten. Indien er nog personen waren die goesting hebben zich op de Toe komst te laten abonneren, worden verzocht het te doen in het post kantoor hunner verblijfplaats of aan den briefdrager die hun dient. uit dc Stott tient van 28 December.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1