Gazelle van 'I arrondissement SJperen. Kalvalkade te Antwerpen. Teeken des tijds. V 782. 16e Jaar. Zondag 18" Maart 1877. Politiek. Slads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschiilige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Politieke berichten. BureelIHximidcstraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 c c t i c ui r i) deu regel. R EC LA.MEN 25 ceuliemeEt den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 'a jaara voor tic stad, fr. 4-50 voor geheel ilelgie. Knitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. SO centiemen het nummer. Men schrijft in op al de poslbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN 1JPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-50. - 12-07. - 6-bO. Poperinghe. 6-50. - SJ-07- 12-07. -5-57. - 6-50. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-40.- 1 i-20. - 2-55. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 0-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 0-20. Laiighnnarck, den zaterdag, 5-30. De heer Devienne, eerste voorzitter van het hol' van kassatie te Paris, heeft op zijn verzoek eervol ontslag uit deze betrekking gekregen, maar werd hij deze gelegenheid niet lot eere-voorzitter be noemd, welke onderscheiding anders steeds aan zulk een aftredenden hoogge- plaalsten rechterlijken ambtenaar wordt toegekend. De kiezing van eenea afgevaardigde voor Constanline in Aigerie, is bepaald op 8 april aanslaande. De dagbladen der orleanislische partij verzetten zich legen eene ontbinding der Kamer van Afgevaardigden. Naar de depechen van Paris melden, zal men beden beslissen of men voor of tegen den vrede is. Engeland neemt in princiep de russischc prolokol aan', maar op voorwaarde dat alle zinspeling op eene samenspanning legen Turkije er wordt uitgelaten. Minister Decazes heeft gisteren gene raal Ignatietï ontvangen en vervolgens Vahan-Effendi en Nusry-Bey- Uit St-Petersburg wordt gemeldt, dat men denkt dat Engeland zal toegeven op het vierde punt van hel russische pro gramma. welk bestaat in het verzekeren van den vrede, door eene gezamentlijkc overeenkomst, in geval Turkije liet pro gramma der conferentie niet uitvoert. De Kamer van Griekenland heeft eene stemming van vertrouwen uitgebracht in hel gouvernement mei 5 stemmen meer derheid, of met 75 tegen 72. De republiekeinschekandidaat, schrijft men uit New-York, is gouverneur van New-Hampshire met eene groole meer derheid gekozen. Het gerucht loopt dal de gezanten te Londen en te Madrid zullen vervangen worden. De kavalkade heeft te Antwerpen een groolen bijval genoten. De stoet heeft zich op de Gemeente- plaats gevormd. Duizenden personen omringden de wagens, die het zonder lingste schouwspel opleveren dat men kan uitdenken. Indien men had kunnen voorzien wal de kavalkade zou geweest zijn, wij zijn zeker dal men van alle kanten van liet land er zou heen gesneld zijn. De keizers van Brecht waren koste lijk. De Lael en zijne bakkersgasten maakten een buitengewonen groep uit. Van alle kanten komen er muziek korpsen toe, die hel Geuzenlied of Leve onze Nant spelen. De Inkwisitie heeft haar vuur aanstoken en liet slachtoffer, met de koorde aan den hals, vooraleer op weg te gaan, drinkt eerst eene maï solie pint. Men verzekert dal met slokken gewa pende groepen rondloopen den Vlaam- schen Leeuw zingende en de leden van den stoet uitdagende, maar dit gerucht heeft zich niet verwezentlijkl. Een wagen heeft geen deel van den stoet mogen maken, llij verbeeldde liet ministerie den koninklijken persoon ont dekkende. Het was wat verre gezocht. Een waalsch dorp in den omtrek der stad Luik gelegen, gaat tot den christe- lijken hervormden godsdienst over. Onze franseh-liberale pers verliest geen enkele gelegenheid, om dezen stap, op den weg des vooruitgangs, met lof en toejuichingen wereldbekend te maken. Goed zoo. Maar binnen onze vlaamsche stad Rousselare heeft vroeger juist hetzelfde verschijnsel plaats gehad. En onze fran seh-liberale gazetten zwegen. Nog meer dicht hij Audenaarde hostaal nog immer eene christelijke gemeente, van diep uit onze roemvolle XVI® eeuw. Wie bekom mert zich over het lol, over de toekomst dezer moedige buifenrtienscheu, dezer boeren, die de waardige afstammelingen der geuzen, onze heldhaftige vooroude ren, lol nu toe zijn gebleven Het Advertentie-bladkomt nogeens terug over de scliandige handelwijze van den Burgemeester van Alveringhem, in de toraardbestelling van Dr Bouten. Na plechtiglijk het schrijven van een clericaal blad van Veurne wederlegd te hebben in zake van katholieke overheid en werldlijke overheid en de rechten de zer laatste boven de andere te hebben doen gelden, sluit liet zijn artikel mei eenige welverdiende bemerkingen ten adresse van den heer Burgemeester Heeft de burgemeester Demolder wijze- lijk gehandeld, zoo als het Leuaenaartie beweert, met de uitspraak der kerkelijke overheid te ondersteunen en te liand- haven Wat was de uitspraak der kerkelijke overheid Dat D' Bouten moets gedolven worden in den honden-hoek, omdat hij in zijn leven een overtuigde tegenstrever zoo als er zoo velen zijn - der politieke geestelijkheid was geweest. Demolder heeft in alles de wraakzuch- tige beslissing der kerkelijke overheid geondersteund, gehandhaafd. Doch heeft hij hierin icijzelijh gehandeld Wie zou durven ja zeggen, ten zij kwezels en kwezelaars, ten zij prieters, die de poli- tiek boven den godsdients plaatsen Neen, Demolder heeft niet ipijzelijk gehandeld, maar hij heeft gehandeld gelijk een mensch zonder oordeel, zonder hart en zonder waardigheid en wat hij zelve en de klerikalen van Alveringhem ook be- weren moge, zijn gedrag is noch te ver- ontschuldigen, noch te verschoonen. Eene laatste bemerking. Demolder is v burgemeester van de bevolkste en van de voornaamste gemeente van Veurnambacht en hij is ten volle ongeschikt om burge- meester te zijn van de kleinste gemeente, zelfs van Zoutenaye. Een burgemeester, inderdaad, moet een burgervader zijn, dit is onpartijdig, welwillend en gedienstig zijn voor al de burgers der gemeente, en bijzonderlijk eerbiedig voor de dooden, welke ook hunne godsdienstige denkwijze hebbe geweest. Een burgemeester moet daarenboven bekwaamheid en deftigheid genoeg hebben, om zich als een burger- vader te kunnen gedragen en als een Bur- gervader aanzien te worden. Demolder bezit geene dezer boedanighe- den, en daarom is hij gelijk wij bet hooger hebben gezegd -—voor de bediening van burgemeester ten vollle ongeschikt. Hopen wij voor het geluk van Alverin- X ghem, dat de hoogere overheid er op de- zelfde wijze zal over oordeelen. Over acht dagen verscheen er een artikel in 't Nieuwsblad, dat aantoont met wat menschlievende gevoelens de schrijvertjes van dit vuilbladje bezield zijn. Eene cavalcade was ontworpen. Seffens in alle scholen zijn defenders opgelegd dagelijks een gebed te doen opdat er op Zondag laatst een tem peest of iets dergelijks zou plaats ge had hebben. In de sermoenen waren alle wapens gescherpt en den geloo- vigen strengel ijk verboden, op straffe der eeuwige pijnen, eene ooge te ris- kieren naar die beestige cavalcade Dit alles bewijst hoe die zwarte zielebedervers de intresten der ijper- sche neringdoeners inzien en hoe het hun onverschillig is of de lastbeta- lende inwoners te kort of overkomen. Leest en oordeelt HavaïcaTe. BERICHT. Morgen Zondag wezende halfvasten, zullen de gekende Witte klak- ken eene Kavalcade doen. 'K en weet niet wat het gaet inhouden maer de Witte klakken die 'tdoen, en 't Progres dat er lof van spreekt, dat zegt ons reeds genoeg dat het zal een geuzefeeste zyn. Altijd is het zeker dat het inzigt en 't doel Geusch is. Immers er zal eene om- x halinge gedaen zijn voor het Geuzenon- derwys der stad. x 'T Progres belooft dat de gemaskerde x Geuzeschooijers de menschen gaen pla- x gen. Hewel 'k weet alsan dat er geen my en zal plagen Want 'kzal hun een keer x zeggen 'k en geef aen geen Geuzen en zy zullen my gerust laten of 'k zal de x politie verzoeken van my te helpen om ge- x rust in myn huis of op de strate te zyn. x Doet het maer al gelyk die geen geus x en zyt, geen geuzen onderwys helpen noch x aen Geuzenscliooijers geven en wilt. x Wat, betalen wy nog niet genoeg voor 't x Geuzenonderwys van M. Vanheule ziet x men niet genoeg van die heertjes en juf- x fertjes der Geuzescholen schoone loopen x met onze oordjes Is er geen katholiek geld genoeg gebruikt om Geuzen te kwee- x ken Neen dan'k en geef aen geen Geuzen 't zal 't woord zyn morgen van al die geen x geus en wil zyn x Daer, Progresgy hebt wat gy ge- x vraegd hebt't Nieuwsblad, zeidet gy zal Zondage wel iets zeggen tegen de Ka- x valcade. x.Ja't, 'tzegt er iets tegen, lyk tegen al x wat geus of geuzery is. Want de Geuzery is'tongeluk van ons land en van onze stad! x En 't Nieuwsblad bestrydt al wat zyne landgenoten deere kan doen De gestorte gebeden om slecht we der (in een saizoen waarop het bijna altijd een hondenweêre maakt)de sermoenen voor de eenvoudige lieden en kinderen die hunne eerste com munie staan te doen de artikels als dit hierboven, een meesterstuk van clericale proza,, zoo dom als 't achter ste van een zwijn, alles heeft niet ge holpen. De schoonste dag, dien wij zonder twijfel van dit jaar niet meer zullen zien, heeft de cavalcade be gunstigd de oproep gedaan door het Nieuwsblad heeft zooveel effekt ge maakt dat er meer dan negen hon derd franken is omgehaald geweest in eenen betrekkelijk kleinen'omloop en weinig tijd. Daaruit valt er te begrijpen dat on ze tegenstrevers met al hun lawijt niets het minste meer te zeggen heb ben en dat onnoozele pootspelers, door hunne belachelijke handelwijze langs de straat, zich den haat en de welverdiende minachting op hunnen nek halen van al de weldenkende inwoners onzer liberale stad IJperen. Zij zullen ondervinden dat zij, die nu de kastanien uit het vuur halen, in het openbaar geene ondersteuning zullen ontmoeten bij die zelfde man nen die door hunne opstoking in ser moenen en in gazetartikels, hun domme streken hebben doen begaan. De oorlog durven doen tegen den Liberalen Schoolyoenningmet de han delwijze van de gaaies van Zondag laatst, is even onmogelijk als de maan met zijne tanden te willen ne men De Schoolpenning is een te nuttig werk, begrepen en gewaardeerd bij al de klassen onzer bevolking omdat er hinder kan aan gebracht worden door eenen hoop onnoozelaars als sommige triestige helden van Zon dag laatst. De gelden aan den Schoolpenning gegeven hebben hunne bestemming- nuttig en menschlievend. De School penning zorgt in den winter voor de warme kleeding der kinderen die de Stadsschool bijwonen; Dij komt ar me huisgezinnen ter hulp en is nut tig in alles. Het tijdstip der eerste communie zeli geeft aan de heeren der Commis- MST 1c

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1877 | | pagina 1