Gazelle van 'I: arrondissement IJperen. Menlcbollen. A bas de Walen Iels voor de klerikale dagbladen. Nr 787. 16° Jaur. Zondag 22» April 1877. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschil!ige lijdingen, Markten, Bekendmakingen Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REGLAMEN ABONNEMENT: Rusland cn Turkije zijn nog wel aan 't vechten niet, maar het zal er toch van komen. Niemand twijfelt er meer aan, want van weêrskanten mag men zich aan geene toegevingen verwachten en de eigenliefde van de twee kampvechters zou er te veel bij lijden, in geval een van beiden, een slap tol verzoening deed, ten einde de menschenslachterij legen ie houden die op handen is. Men denkt dal de gezant van Rusland te Konstantinopel maar op hel einde der week het allimalum zal aanbieden, om dat Rusland eerst zijne landgenoten in veiligheid wil stellen. Er is uit Bucharest bevel gegeven de telegrams tegen te houden, die bericht geven over de beweging der troepen. Er wordt eene bedrijvige korrespondenlie gewisseld tusschen de kabinetten der waarborgende mogendheden en hunne agenten te Bucharest, aangaande de houding welke zij Rumenie moeten aan raden tegenover den dreigenden toestand nog niet eene mogendheid heeft bepaalde instruktien gegeven en het rumenisch gouvernement heeft nog geene beslissing genomen. De monlenegrijnsche afgeveerdigden worden te Kiehenefï verwacht. Men ge looft dat zij eene samenkomst zullen hebben met den czaar en prins Gort- chakoff, die den keizer vergezelt. De algemeene staf van het lursche leger is te Varna ontscheept en bereidt zich om naar Roulschouk te vertrekken. Twee nieuwe turksche monitors zijn aan de monding van den Donau ver schenen. De ministerraad van Frankrijk heeft den brief van den minister van justitie goedgekeurd, welke hij aan den bisschop van Nevers heeft gezonden, om zich te verzetten legen zijne aanvallen legen Italië, en de onvoorzichtige prelaat tot de betamelijkheid en politieke voorzichtig heid te roepen. De Journal officiel beval eene cir culaire aan al de bisschoppen gericht, hun verwittigende dal zij hunne kerken niet mogen leencn om politieke gods dienstige propagande te maken. Indien men in Belgie de politieke ser moenen moest verbieden, er waren geene sermoenen meer mogeliik want sinds jaren worden de godsdienst-predikalien in de kerken geheel terzijde gelalen, om zich uilsluitelijk met de politiek bezig te houden. Het bevel dat gegeven is aan de duit- sche rekruten die buitenlansch verblij ven om zich bij hunne regimenten aan Ie sluiten, zooals door een dagblad van Londen is meegedeeld, is niets anders dan hel gebruikelijk jaarlijks inroepen van de lekruten op dit tijdslip van het jaar, om deel te nemen aan de militaire oefeningen maar heeft hoegenaamd geene betrekking met den legenwoordi- gen politieken toestand. Turkije heeft serderl 2 jaren 500,000 amcrikaansche geweeren ontvangen die langs achter laden. Zij verwacht er nog 200,000 alsmede eene oneindige massa kardoezen. Eene groole hoeveelheid verbeterde wapens is ook naar Rusland verzonden geworden. Zegepraal te Antwerpen. Zij stoffen hoog op hun zegepraal te Ant werpen waarvan de onllediging bewijst dat de builenkiezers alleen onder de strenge bewaakzaamheid hunner geënre- gimenteerde slokslagers en hel opperbevel der paslors, hunne affaire hebben goed gemaakt. Hunne overwinning maakt hun dronkeenin hunne verwaandheid manen zij de ministers aan om maar rondweg voorgoed gedaan te maken met de libe ralen. De onvoorzichligen De Geuzen aan t werk. In Ant werpen is er eene maatschappij tol stand gekomen om de sermoenen, die heden uit niets anders meer bestaan dan uit scheldwoorden, uildagingen cn aanhit singen, bij te gaan wonen, ten einde er van verslag te geven in de nieuwsbladen en desnoods de zoogezegde dienaren Gods voor 't tribunaal te brengen. Die maatregel brengt hun in eene kallen- kolerie, zij noemen dit de II. Kerk, den godsdienst en de priesters vervolgen. Dat er alhier alzoo ook eene maat schappij bestonde, onze buiten-pootspe lers zouden zich misschien meer bezig houden met hetgeen zij moeten doen en den predikstoel niet houden voor eene bauwl-kuip Broeder liberaal is op de koorde geweest. Over zoo eenige weken, werd er in de Kamers gesproken over de onwettige handelwijs van den burge meester van Brugge die de inquisitie ingevoerd bad in den Atheneum, en M. Frèrc had deze gelegenheid te baal ge nomen om M. Visart eens eene duchtige lesse te geven, waarop dezen laatste met de band op de consciëntie zijn ongelijk heeft moeien bekennen, tol schande van geheel de godsbedricgersbende. Eli wel, lezer, het ijpersch Bachi- Bouzoukje uil den pishoek, zekerlijk denkende dal die bollewassching van een zijner kopstukken nu een beelje vergeten is, komt af met eenen triomfanten artikel over deze zaak waarvan zijne beweegre dens er zooveel aan gelijken als een zatte kaffé aan het onderste van mijnen rugge Zij weten wel voor wie zij schrijven, die oolikaars Het Plaatselijk. DO Mdom Dit artikel is een échantil- lon der manier van schrijven der slimme opstellers van 't Nieversbladje Men ziet wel dat die heerkens meer verwaandheid dan verstand hebben en zij dikwijls bunnen duim in hunne eigene oog steken. Zij willen door personaliteiten eenen man aanvallen, die wel lacht met al hun gezeever. De besle advokalon win nen niet altoos de zaak welke zij beplei ten en het is dom, archidom van den advokaat aan zijnen cliënt te vergelijken. Waar zouden die onnoozelaars komen, indien wij al de advokaten die voor broederkens en andere vuilaars pleitten die voor de rechtbank gebracht zijn ge weest, aan hun vergeleeke,en hebben die advokaten hunne zaak gewonnen Hun versland loopt hun de oogen uil. De Magister. Het is onder den kreet A bas de Franskiljons l A bas de Walen! dat de clericalen van Antwerpen, onder het beleid van door de wet geschandvlekle mannen, de buitenkiezers van Brechl en andere omliggende plaatsen naar de stembus brachtlen. De liberale vereeniging van Vcrviers heeft zich veronlweerdig tegen deze snoode handelwijze verzet. Geheel de liberale drukpers zou moe ten daartegen prolesteeren. Van al de feilen sedert 10 jaar door de bezetenen van hel ultramontanism daar- gesleld is dit laatste nog het schandelijk ste, nog liet beweenonswaardigsle. A bas de Walen Waarlijk, hel oogenblik is goed ge kozen om de oude veeten tussclien Vla mingen en Walen weder in 'l leven te roepen. Binnen eenige maanden zal Europa ten vure en te zweerde staan een konllik, die alles onderst te boven kan keeren komt uit te bersten in dit rcuzengeveclit zal men misschien keizerrijken van de europeesche kaart zien verdwijnen. En op hel oogenblik dat de moordda digste stam- en godsdienst-oorlog, die ooit op de wereld is te zien geweest, slaat om uit te bersten komen zij, de klaboullermannekens der europeaansche politiek, bij ons een stam- en religie oorlog aan te vuren In alle lijden en zelfs lol in deze laatste jaren nog was het gretig oog onzer machtige buren op ons gericht. Duilsche en fransche geschiedenisschrijvers zegden eenstemmiglijk dat wij in der waarheid geene natie zijn, dal wij een samenvoeg- sel zijn van tegenstrijdige en ongelijke racen, van bewoners waarvan de zeden en gewoonten teenemaal onder elkander afsteken, en dat in weerwil onzer ken spreuk Vereeniging maakt macht de Vereeniging, de Macht der volken, ons altijd zal ontbreken. Michelet en twintig andere schrijvers, zeggen het luide op Thiers liet het meer dan eens begrijpen In Duilschland, waar hei papcnbelgie een voorwerp van belachelijkheid geworden is, vindt men er niet een schrijver meer die deze aan haling als eene onbetwistbare waarheid niet uitroept. Dank aan de clericalen vanAnlwerpen, kunnen de apostels der inpalming in het toekomende hunne proza sparen heden vinden zij de bevestiging hunner gezeg- dens in de woorden der beschermers van de eandidaluur Osy. Er zijn geen Belgen in Belgenland meer, er zijn maar Vlamingen en Frans kiljons meer Dc Vlamingen 't germaansch ras 5 dit is de zaak van Van Bismark. De Walen 'l galliscli ras 't is 'I af faire van de inpalmers van overQuévrain. In 't kollegie, leerde men ons den spot te drijven met de Grieken van 't verval len keizerrijk die diskuteerden over 't ongeschapene licht op het oogenblik dat Mahomet de poorten van Constanti- nopel overweldigde. Die babbelredenaars waren, wel inge zien, maar domkoppen maar wat te zeggen van dezen die om den winkel van Loyola te doen draaien, cn op het punt eens algemeenen oorlogs, niet achteruit deinzen om hun eigen Vaderland van een te rukken X. Hel Officieel Dagblad van den Tyrol kondigt eenen openen brief aan het zeer eerbiedwaardig algemeen vicariaat af, in welken een groot getal pastoors en kathotieke priesters de geestelijke overheid uilnoodigen de losbandigheid te onderdrukken van de gazetten opge steld door geestelijken, ten einde de uitdagingen en de lasteringen te doen ophouden. Wij kennen, zeggen de onderteeke- naars van hel stuk, katholieke gazellen die de besle geesten veronlzedelijken. Zij geven aan de liberale drukpers de gelegenheid, en dikwijls met reden onze eigene misslagen aan te randen. De geestelijkheid geniet nog slechts eene flauwe achting bij de welopge- voede klassen. Wee ons! zoo deze ongenegenheid zich moest uilbreiden n tot de landelijke bevolking. De onderleekenaars zeggen dat zij langen lijd gearzeld hebben hunne klacht openbaar te maken zij hebben geendigd dit besluit te nemen omdat zij de over tuiging hebben gekregen dat deze treurige buitensporigheden voor me deplichtigen hooggeplaatste geestelijke waardigheden hebben. Bui-eel: Oixnimlcstraut, 30. 10 cc ii tic iu en (I c ii regcl. *15 ccnticiue» den rcgcI. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. r\ i a fr#\É\6 fc. 4-00 's jaacs tooi* dc stad, fa*. 4-50 tooi* geheel Belgic. Builenlandsche verzendingen,'t port daarboven. 18 centiemen Biet miiiiinet*. Men schrijf! in op al de postbureelen. DE TOKKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-50. - 12-07. - 6-50. Poperinghe. 6-50. - 9-07. - 12-07. - 5-57. - 6-50. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-46.- I i-20. - 2-55. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Langhemarck, den zaterdag, 5-50.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1877 | | pagina 1