Gazelle van 'I arrondissement IJperen. lentebollen. H. Pasloor en de Boeren. J\r 788. 16e Jaar. Zondag 29" April 1877. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschil ligë Tijdingen, Markten, Bekend ma k i iigen Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REGLAMEN ABONNEMENT: Wij hebben nog goene oorlogsfeiten (e melden; alles bepaalt zich nog bij de di plomatieke afbreuk en het vooruitruk ken van veertig sapeurs, onder liet be vel van eenen officier. Maar het schijnt dat wij niet zullen verliezen met wachten, want van weers kanten maakt men zicht bereid om zoo veel menschen te vermoorden, in een zoo kort tijdstip, als het maar mogelijk is. Dat is schoon is onze eeuw, niet waar, lezers Ten einde bewijzen dat hel de christenen wil beschermen, zal Rusland beginnen, met als hel mogelijk is, eenige honderd duizenden Turken te vermoor den, wal steden af te branden en armoe de en ellende zoo wel in Turkije als in Rusland te brengen. Een zonderling middel denken wij om die bescherming uil te oefenen. Wij vree zen dal daardoor het tegenovergestelde zal bekomen worden, namelijk dat de haal tegen de christene bevolking nog zal toenemen. De laatste depechen uit Sinl-Peters- burg deden voorzien dat Turkije, in ant woord op de oorlogsverklaring van Rus land, de bemiddeling der mogendheden, krachtens art. 8 van het traktaat van Parijs, zou hebben ingeroepen, maar dat die vraag weinig kans had aangenomen te worden. Turkije heeft inderdaad aan de mogend heden eene wijdloopige circulaire gezon den in antwoord op het russisch manifest en op de circulaire van prins Gortchakoff. Dat dokument stelt vast dat Turkije aan Rusland geen enkele uitdaging heeft ge zonden. Het herinnert wat pogingen het heeft aangewend om hel lot der kristenen te verbeteren en voldoening te geven aan de mogendheden. Turkije voegt er bij, dat het den aanval van Rusland niet be grijpt; bet roept het traktaat van Parijs in rekenende op de bemiddeling der waarborgende mogendheden. De Correspondance politique van Weenen kondigt eene depeche uit Con- stantinopel af, meldende dat de vraag van Turkije tot de mogendheden gericht, ge heel mislukt is. Eene depeche uit Bucharest melt dat woensdag. IS.000 Russen bezit van de Barbochebrug hebben genomen. 's Anderdaags, 's avonds, zijn 50,000 man van het russisch leger op het roma- nisch grondgebied gerukt. Tot hiertoe zijn de Turken onbeweeg baar gebleven op de boorden van den Donau. Uil Bucharest meldt men nog dal lol gisteren nog geen enkel geweerschot ge lost was. De Turken hebben niets gedaan om Kalafal, Magurclii, Oltenitza en Guerge- vo te bezetten. Hel russisch leger komt langs Belgra de, Leova en Jessy in Bulgariö. Het leger van Roumanië is achteruit gerukt zoodra de Russen te Barboche zijn aangekomen. Er bestaat geene gemeenschap tusschen de twee legers. Uil Constanlinopcl wordt gemeldt dat de turkschc troepen bevel hebben ont vangen eenige punten der grens van Roumanië te bezeilen. Een bondgenootschap met Pcrzië tegen Turkije beschouwt Rusland als zeer onzeker, zoo althans meldt een korres- pondent te St-Petersburg van de Nordd. AUg. Zeitung, volgens wien ook Rus land in de oproerige onderdanen van den sultan onbekwame bondgenoten ziel alleen aan Montenegro, welk vorstendom door Rusland als onafhankelijk aange merkt wordt, heeft het een goede hulp, ofschoon van niet veel beteekenis, daal de Monlenegrijnen, die in het gebergte dapper zijn, op het vlakke veld weinig uitrichten. Wat Griekenland betreft, zegt de korrespondent, dat op de grick- sche woorden niet veel staal te maken is, en men de daden moet afwachten. Daarentegen zal de emir van Kaschgar Turkije ondersteunen de muzelmansche bevolking van Engelsch Indië heeft inge- lijks aan de Porte hulp en bijstand be loofd, en reeds zijn, naar het heet, lurk- sche officieren derwaarts gezonden om de vrijwilligers te oefenen. Zoodra de oorlog uitbreekt, laat de Porie Konslan- tinople en de provinciën in slaat van beleg verklaren, en met de turksche kon- stitutie zal hel dan wel voor goed gedaan wezen. In den duilschen Rijksdag heeft M. von Moltke gisteren verklaringen afgelegd, even belangrijk en misschien een oorlogs manifest. M. von Moltke deed de nood zakelijkheid uitschijnen van een krediet door het gouvernement gevraagd, voor het inrichten van 105 nieuwe plaatsen van bevelhebbers van kompagniën. M. von Moltke verlangt niet minder dan zijne kollegas een duurzamen vrede doch de tegenwoordige omstandigheden laten niet toe dit te hopen. Integendeel, het oogenblik is nabij waarop al de gouvernementen, al hunne machten zullen moeten samentrekken voor het behoud van hun bestaan Deze toestand is in het leven geroepen door het belreurensweerdig mistrouwen der gouvernementen ten opzichte van elkander. Frankrijk, namelijk, heeft in de laatste jaren groole dingen gedaan voor de verdediging van het land. Een ontzaglijk getal troepen bevint zich op dit oogenblik tusschen Parijs en de gren zen van Duitschland. Frankrijk doet alles voor zijn leger en vindt in zijne bevol king eene onverdeelde ondersteuning. Frankrijk gaat Duitschland bepaald voor uit. in dien zin dal het reeds, in vredes tijd, zijne kaders gereed heeft voor den oorlog. Duitschland kan zich dus aan een gelijken maatregel niet onttrekken. Het voorstel van hel gouvernement is aangenomen. De Internationale vereenigingen van Italië zijn, ten gevolge der laatste pogin gen tot opstand, ontbonden. Deze maat regel is door den minister van binnen- landsche zaken genomen, na een minis terraad. welke die maatregel met eenpa righeid heeft goedgekeurd. Het dekreet van ontbinding is den 21 dezer aan al de prefekten van liet koninkrijk medegedeeld. Deze week heeft onze menlebollen- bakker zijne bakste niet ingezonden; misschien hangt het reeds zijne botten uit van wekelijks op hel ellendig gezee- ver van die jonge vuilbroeks te antwoor den. Wij zijn in de vacantie en aangezien het maar al uiltreksels zijn is het mis schien der moeite niet weerd. Nu, tol ten naaste weke. Hel is een onbetwistbaar en algemeen gekend feil, dal de boeren aan de minste wenken of bevelen van hunnen pasloor gehoorzamen. Geschiedt dat uit liefde of genegen heid Hoegenaamd niet de pastoor in de buitengemeenten legt het. er doorgaans niet op aan om bemind of geern gezien te worden. De boeren zijn eerder bang voor hem. Op den builen is de pasloor een auto craat bij bezit al de macht volgens zijn wil wordt er iemand geëerd of ver acht. Zijn invloed is er zoo groot dat zelfs burgemeester en schepenen voor hem het hoofd buigen niemand durft hem tegenwerken uit vrees van benadeeld, soms wel ten onder gebracht, althans zeker in den openbaren haal gesteld te worden. En dal is niet alleen zoo in kerkelijke of godsdienstige zaken, dal is ook het geval in aangelegenheden die hem van ver of nabij niet aangaan, zooals de bur gerlijke of politieke zaken. In alles heeft hij 't hoog woord. Wee dengene, die hem zou durven tegenspreken Hel zou hem duur te staan komen De heer pasloor weet wel dal geen dorpeling hem zal tegenspreken hij kent zijne macht en weet ze niet alleen te gebruiken, maar ook buitensporig te misbruiken. Hij houdt, zooals men zegt, den boer ouder deu duim. Durft er soms hier of daar een het hoofd opsteken, hij weel er kort spel me de le spelen. Een geschikt middel om den weder- spannigc tam te maken is de biecht. Eene eenvoudige weigering tot hel geven der absolutie, en alles is gedaan. M. Pastoor is dus, met zijnen onder pastoor en zijne andere geestelijken, almachtig wal hij wil moet geschieden en... geschiedt. De klerikale grondeigenaars en nobele heeren hel pen hem een handje, en zoo komt het, dal de boer, die volgens de Grondwet en de wetten van het belgisch volk, een vrij mensch zou moeten zijn, niets anders is dan een slaaf, een met reden begaafd lastdier, enkel goed om te werken en le wroeten en nu en dan eens met een hem opgedrongen stembriefje naar de kiesbus te gaan, om er te slem- men zonder le weten voor wie, maar altijd voor den kandidaat die door M. Pasloor ondersteund wordt. Die dag is de boer maar een kiesma- chien. Wien de schuld van dien toestand Aan M. pasloor Neen. Aan de boeren zeiven. Indien zij willen, zijn zij meester van hun doen en laten, indien zij willen heeft degeeste- lijkheid niets meer te vertellen, in alles wal de openbare zaken betreft. De pastoor op den buiten heeft maar macht; omdat de boeren dit verdragen en toelaten. Honderden voorbeelden hebben zij er van voor oogen. Waarom zijn al dc groote steden libe raal Omdat er de burgers niet dulden, dat M. pastoor er zich met politiek bemoeit. Dal kunnen de boeren ook beletten. In vele dorpen zijn de besturen liberaal, en geven de kiezers hunne stem aan den liberalen kandidaat. Opdat punt luistert men er niet naar hel pramen of dwingen van de geestelijkheid. Welnu, wat men kan op 't eene dorp, kan men ook op l andere. Om zoo ver te geraken hebben de boeren niets anders le doen dan de koppen bijeen te steken en aan 'l zelfde lijntje te trekken. Ziende dal men niet luistert, zal M. pastoor al ras den moed opgeven. Maar de religie, zal er hier of daar een vragen, zal de religie daar niet door lijden Het antwoord ligt bij der hand. Wordt de religie in de steden en dor pen, waar de liberalen aan 't hoofd slaan, BureelUixmndestranl, S9. 10 c c u i i e >u e ii den regel. 25 ceiilieiiieii den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 -s jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Binlenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 ccnticnien het nummer. Men schrijft in op al de postburee|en. HE TOEKOMST, JJZEREN-YVEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poprringhe-IIazebrouck. 6-50. - 12-07. - 6-50. Poperinghe. 6-30. - 9-07. - 12-07. - 5-57. - 6-50. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-46.- I i-20. - 2-35. - 5-25- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemaik-Oostcnde. 7-18. - 12-06. - 6-20. Laiighcmarck, don zaterdag, 5-30. O O RLOGS-TIJBIN GE IV.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1877 | | pagina 1