Gazette van 't arrondissement EJperen. De Pauzelijke betoogiiig, Kamer. J\r 794. 16e Jaar. Zondag lö" Juni 1877. Politiek. 8tads-, Kunst- en Letternieuws. YerschiSlige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN pa ssga tra na sas 1 ABONNEMENT: Hel fransch gouvernement heeft door de Agence Havas doen aankondigen dal het nog geene beslissing genomen heeft, noch over eene nieuwe verlenging van verdaging der Kamers, noch bijgevolg over de wetgevende kiezing, noch over de hernieuwing van de departementale raden. Dit bewijst dal het gouvernement tot het laatste oogenblik vrij wi! blijven de partij te kiezen, die het 't best ge stikt denkt. Men verzekert dat verscheidene onder- prefekten die onlangs door M. Fourlou benoemd zijn, weigeren den post te aan- veerden die hun is aangeduid. De fransche regering was in de nood zakelijkheid gebracht,eene waarschuwing te geven aan de dagbladen in het alge meen, en heeft waarschijnlijk dezen aigemcenen vorm gekozen om niet de drukpersorganen te noemen die de waar schuwing verdienen. Aan het hoofd van den Journal offi- ciel leest men dus In de laatste ver- loopen dagen hebben verscheidene bladen gemeend de namen van de gezanten die bij den president der republiek geakkre- diteerd zijn, in hunne polemiek te moe ten mengen, cn over de persoonlijke betrekkingen van die gezanten beschou wingen te leveren, die te betreuren en bovendien onjuist zijn. De regering ziet zich verplicht aan die bladen in herinne ring te brengen, dat zij meer eerbied en meer hoffelijkheid tegenover de vertegen- woorders der vreemde mogendheden behooren in acht te nemen. Ziehier eene konhinatie waarvan men spreekt om de oostersche kwestie te regelen zij is nog al kurieus Rusland zou Armenie met Kars, Baloum, Erzeroum en Trébizonde ne men; Oostenrijk zou Servie, Horzégo- wine en Bosnië bekomenRumenie zou Bulgarie, en Duilschland Bohème inpal men Engeland zou hel voogdijschap over Egijpte, Sijrie en het bescherm- schap van Kalafat op den Donau krijgen eindelijk, Italië zou Trentin nemen, Frankrijk zou op nieuw in be^il van Lor- reinen worden gesteld, op voorwaarde de versterking van Melz te slechten, en Constantinopel zou eene onzijdige haven worden. Dat is een droom, zegt de Times, en inderdaad daar is iels van. Kars is goed bevoorraad, maar om het proviand te besparen, is het garnizoen op half rantsoen geplaatst. De stad is geheel omsingeld. Het telegrafisch ver keer is onderbroken. Een detachement van het russisch centrum is te Soghanli Dagh. De positie van Moukhtar-Pacha te Sewin is ont- houdbaar daar de Russen door verdub belde dagmarehen rond deze positie kunnen aanrukken over Gewfchean en Milidazq. Sedert 2 dagen worden er veel levens behoeften bezorgd aan het leger uil Vali Diarbekir en Sivas. De detachementen van Karakilissa en Toprak-Kalen rukken samen op Delibana, het korps van Van wordt verwacht om Moukhtar-Pacha te versterken te Koprukeui of te Hassan Kaleh. Het russisch centrum maakt zich gereed een detachement af te zenden legen Koprukeui. Het weêr is geheel omgekeerd en laat niets te wenschen. De Weener Presse verneemt nader, dat het heftig kanonvuur aan den Sulina- mond van Donderdag namiddag lot Vrij dag ochtend duurde en gewisseld werd tusschenTurksche monitors en de strand- batterijen en een Russisch gepantserd schip, dat den ingang der Donau wilde forceeren. Ook de Duitsche Zeitung ontving daaromtrent een telegram, volgens het welk echter meer dan cén Russisch schip aan het gevecht deel nam. Na een artil- leriegevecht van 8 uren moesten de Russische schepen echter den strijd op geven. Azie. De particuliere correspon dent van de Daily Télegraph seint van Donderdag uit Erzerum De Russen concenlreeren blijkbaar hunne strijdkrachten in de richting van Soghanly Dagh, hun vroegere taktiek om hunne troepen meer verstrooid te doen handelen gevaarlijk achtende. Moukhtar-Pacha rukt naar Soghanly op. Een groote slag wordt verwacht. Die reeds zoo lang verwachte slag wordt ook door een Reuter telegram in de engelsche bladen aangekondigd. Daar- echter wordt gezegd, dat Achmed Moukh- Pacha op Kheobassan terugtrekt. Dit is zeker waarschijnlijker dan dat hij op Soghanly aanrukt, waar hij vol gens alle tol heden ontvangen berichten reeds sedert een paar weken staat, tenzij men wil aannemen, dal zijne operalies in niets anders bestaan dan in nutteloos heen en weer trekken. Moukhlar-Pacha's terugtrekkende be weging laat zich zeer goed verklaren door hetgeen hetzelfde telegram meldt, namelijk dat een detachement van den russisschen rechtervleugel Olti en Nar- man ernstig bedreigt. Tifflio, 4 juni. Het russisch leger heeft gisteren 4,000 cirkassiërs te Rekle-Alened. in de om streken van Kars verrast en gedood. Alleen 200 zijn kunnen ontsnappen. De ruiterij van Moukhtar-Pacha is vernietigd, hel overige van zijn leger is te Zwin ingesloten en zal zich moeten overgeven. Rucharest, 4 juni. Hel gerucht der kanoneering lusschen de turksche monitors cn de russische sloepen is gedurende gansch den namid dag en tol I uur 's middernachls, op de hoogte van Kila in de richting van Sou- lina gehoord geworden. De Russen richten te Woioesiska een kamp in. Belgrade, 3 juni. Een komplot hetwelk de verjaging van prins Milan en de verheffing van prins Nikila voor doel heeft, is ontdekt ge worden. Verscheidene leden van de Omladina zijn aangehouden. Raguse, 4 juni. De groote veldslag verwacht lusschen het leger van Süleyman-Paeha en dal van prins Nikita, is gisteren in de door tocht van de Duga begonnen. Men kent er den uitslag nog niet van. Ter gelegenheid der 50 jarige wijding als bisschop van Pius IX, hebben de Jesuilen eene groote politieke belooging ingericht. Reeds heeft dezelve in vele steden van ons land plaats gehad, Zondag moet dezelve alhier plaats grijpen. Onder voorwendsel het hoofd van hel kristen- dom te vereeren, werken de clericalcn met handen en voelen en stellen alle dwangmiddels in het werk ten einde de massa met zich te hebben om vaandels uit te hangen en lichtjes te ontsteken. Onze tegenstrevers zullen zeggen dat wij vijanden van den Paus zijn, van dien goeden ouden eerbiedwaardigen man, die reeds zooveel jaren te Rome als onzer allen geestelijken vader zetelt; maar laat u niet bedriegen, gij allen die ons leest, gij die meer of min tegen ons een niksken hebt omdat logenaars u te gen ons hebben opgemaakt, neen, wij zijn.legen hem niet. ter contrarie, maar wij zijn tegen die huichelaars, die van dien goeden ouden man eene speelbal maken om hun politiek doel te bereken. Waarom werken die mannen zoo ge weldig om te doen gelooven dal de groot ste meerderheid zich plat ter aarde werpt voor die zoogezegde onfaalbaarheid, die in hunne handen een werktuig is om on der de burgerij de verdeeldheid, de kwa- lijkovereenkomst en den haal te strooien, de geloovigen het misprijzen der wetten in te printen en het volk op te ruien te gen die zelfde vrijheden waarvan zij thans zulk een erg misbruik maken. Wij kennen de schaamteloosheid der catholijke-polilieke waaghalzen en door hunne ongelooflijke werkingen zullen zij misschien hel zoover brengen gedeeltelijk hunne betoogingtcdoen gelukken inIJper; maar zij mogen zieli voor verzekerd hou den dat de grootste helft &\e. jJubliekelijk mededoel, het innig niet doet omdat beloften noch bedreigingen gespaard zijn ge \y eesten omdat de slieldoeners bevreesd zijn voor schade en vervolging! Onge lukkiglijk zulke deelneming, in dien zin beoogd, is onweerdig van de eeuw waar in wij leven en onteert hel land waarvan wij kinderen zijn. Godsdienst en politiek gaan samen ge lijk water en olie. Maar de valsche godsdienaren die ver draagzaamheid en vergiffenis zouden moeten prediken, zullen de eersten zijn om tegen eene weigering of eene ont houding hunnen haat cn hunne vervol ging lucht te geven De meerderheid der Kamer heeft eene zeer gewichtige en zoggen wij het, hoogst jammerlijke beslissing genomen. De kle- rikalen hebben namenllijk het amende ment van M. Frère-Orban, verworpen, die voorstelde dal allen, die misbruik van hun gezag of macht, zullen maken, ten einde van eenen kiezer de bekon- tenis zijner uitgebrachte stem te beko- men, zullen gestraft worden met eene boet van 26 lot 1000 fr. Het doel dezer wijziging wasden pries ter te bereiken, die misbruik maakt van den biechstoel, om door bedreging en hel weigeren der alsolulie zijnen biechteling te dwingen den naam te zeggea van den persoon voor wien hij gestemd heeft. Het ministerie wilde van die wijziging niet hooren zij hangen immers van de priesters afdie zoogezegde staatsmannen en zonder hen, zonder hunne onwettige drukking zouden zij in de Kamer niet zetelen. De heer Tesch stelde nogtans op duide lijke wijze de kwestie Geen misverstand mag beslaan, zegde hij. Stellen wij de kwestie geheel en al zuiver: Een biechtelingkomlin den bichtstoelde priester vraagt hem voor wien hebt gij gestemd? De biechteling antwoord niet. De priester dringt aan: ik wil wetén voor wie gij gestemd hebt: indien gij het niet zegt, weiger ik u de absolutie. Zal die priester kunnen veroordeeld worden? ja of neen? Delieer minislre van justicie verhaastte zich te antwoorden Stellig neen, want de priester maakt enkel gebruik van zijn priesterlijk gezag. Tegen die woorden heeft geheel de lin kerzijde met vcrontweerdiging geprotes teerd. De heer Frère hceftdaarop geantwood dat het ministerie opcnllijk bekende dat de wet op de geestelijken niet toepasse lijk zal zijn en zij bijgevolg de Grondwet zonder vrees mogen overtreden. Nooit, riep hij uil, kan eenederge- Ujke wet onze goedkeuring beko men! Geheel de linkerzijde juichte toe en de rechterzijde bleef stom. Ondanks de krachtdadige proteslatien cn gezonde reden ingebracht door MM. Bureel: Olxmiidcstraat, 29. 10 centiemen den regel. 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. DE TOEK fr. S-ÖO 's jaars voor de stad, fr. -8-50 voor geBieel Belgse. Bnilenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 19 centiemen Siet nummer. Men schrijft in op al de poslbureejen. MST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-50. - 12-07. - 6-50. Poperinghe. 6-50. - 9-07.- 12-07. - 5-57. - 6-50. - 8-45. - 9-50. Korlrijk. 5-54. - 9-40.- 1 i-20. - 2-55. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 42-06. - 0-20. Langhrmarck, den zaterdag, 5-50. OORLOGS-TIJDINGEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1877 | | pagina 1