Gazelle van 't arrondissement IJneren. IÊÊÊ0 Nr 799. lüe Jaar. Zondag 15»1 Juli 1877. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschil li ge Tijdingen, 'Harkten, Bekendmakingen. Politieke berichten. Bureel: Dixuindestraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMEN WiM rnsv- ABONNEMENT: De fransche ministerraad vergadert dikwijls, liet hoofdonderwerp der dis- kussiën zijn natuurlijk de verkiezingen. De regering weet nog niet of zij kiesco- miteilen zal benoemen, die ter bevorde ring van de overwinning der offieieële kandidaten, zieh rechtstreeks met het kabinet in betrekking zullen stellen. Door de rechterzijde is, om de pogin gen der linkerzijde tegen te werken, een bureau Taction électorale opgericht doch deze gemeenschappelijke handeling van senatoren en afgevaardigden belet niet, dal volkomen oneenigheid heerscht onder de drie partijen, welke aan den coupd'état van 16 Maart hare toestem ming gegeven hebben. Een fractie, de Union conservatrice stelt zulke overdreven eischen, dat de regering er door in verlegenheid gebracht wordt wat betreft de verdeeling bij het stellen van kandidaten, welke toch zoo moet wezen, dat elke fractie naar hare getalsterkte vertegenwoordigd wordt. De bonapartislen, wier leider. Routier, thans te Chislehurls is, hebben ingevolge van daar ontvangen onderzoeken hunne politiek veranderd, en willen nu met hunne eigene kandidaten voor den dag komen. Overigens blijkt uit de taal der departementale legiliinistische bladen die met builcngemeene heftigheid de bonapartislen aanvallen, hoe vijandig de royalisten tegenover de imperialisten staan, oudanks het bondgenootschap van 16 Mei. Een staaltje slecht: Da Journal cle Mans zegt Maral en Bouapartisle halen wij even felvan beiden hebben wij gelijken afschuw. De royalistische partij mag niet dulden dat men ons lerug- voere lot de dagen van den ordremoral, die den oorlog van 1870, Sédan, Metzen al den smaad en de schande van hel kei zerrijk ten gevolge hebben gehad. Men spreekt van een manifest dal de graaf de Chambord zou doen verschijnen en dat tot doel alle bondgenootschap met de bonapartisten te ontkennen en hunne handeling te laken. De Temps voegt er bij dat de prinsen van Orleans hunne bijtreding lot dit ma nifest hebben gegeven. Zondag heeft er te Lyon eene keizing plaats gehad voor den deparlemenlalen raad van de Rhone. Er was kwestie van een enkel lid te kiezen. De correspondent van de Daily News te Rome seinde nog eenige bijzonderhe den betreffende 't rechtsgeding van de gravin Loreta Lambertini tegen de erfge namen van wijlen kardinaal Antonelli. De gravin, die sprekend op den kardinaal gelijken moest, is 22 jaar oud 5 zij is gehuwd en heeft drie kinderen. Op degeheele nalatenschap, ten bedrage van 40,000,000 franken, maakt zij aan spraak. Anlonclli's erfgenamen,zijn broe ders, ontkennen dal zij eene natuurlijke dochter is van den kardinaal. Zij echter heeft zeventig getuigen uit alle eilanden aan hare zijde. Een van de drij hoofdge tuigen, die zij wil doen verhooren, is pater Rossi, Anlonelli's biechtvader. De spaansche Cortes hebben het ont werp van wet, regelende het eigendoms recht op voortbrenselen van letterkunde en kunst, aangenomen. Men houdt zich in Engeland veel bezig met de zaken van den Oosten. De engel- sche staatsmannen twisten er veel over in de Kamers, maar lol een praktisch middel kan hel niet komen. OORLOGS-TIJ'DINGEIV. Schoumla, Maandag, 9 Juli. De Russen zijn Biela doorgetrokken, die stad was door de Turken verlaten. De Rus sen zijn tot aan Monastir getrokken waar zij verplicht zijn geweest hunnen vooruit rukkende gang te staken. Gisteren heeft een kanongeschut plaats gehad tusschen de Turken en de Russen, men geloofd dat eenen vledslag nakend is. Een russische detachement gaat naar Silvie, en twee naar Ternova c-en derde naar Plevna. Het bombardement van Routschouk is sedert vier dagen opgehouden. Konstantinopel, Maandag, 9 Juli. Raouf Pacha vertrekt naar Andrihopel waar hij het bevel van het leger van Balkan zal nemen. (Agence Reuter). Erzeroum, 9 Juli. Moukhtar-Pacha heeft zijne vervoeging bewerkt met een gedeelte van het garnizoen van Kars te Tschivivilikoja op 4 mijlen van de vestingen. De aftocht der Russen op Kuru kaars gaat voort. lsmaïl-Pacha kampeert te Moussoum op drij mijlen der grens. Generaal Tergukassoff bezet eene positie op de grens. Weenen, 10 Juli. De Gazette allemande meldt in eene depech van Belgrade van 9 Juli dat de turk- sche troepen uit Montenegro en Albanië ver wijderd, richting naar Niscli en Javar zullen nemen ten einde de vijandelijke beweging, als het noodig is, in Servie te beletten. De Correspondance politique geeft een telegram uit Belgrade, van 10 Juli, zeggende: Gisteren in eene woelige zitting der Schoupchtina, hebben 31 leden der oppositie verklaard zich te verwijderen, uit hoofde van de houding der meerderheid. De meerderheid ofschoon de beschuldi gingen die hun de ontslaggevende leden ge stuurd hadden verstootende, hebben akte van de aangekondigde ontslagen genomen. De nieuwe kiezingen zijn op 12, 14 en 16 Juli vastgesteld. Do vergadering is nog altijd in getal. Erzeroun, 10 Juli. De russische linkerzijde'is verslagen en vervolgd naar de grens door lsmaïl-Pacha. 36batailjons Turken bezetten Korchonesa op vijf uren van Kars. MoUkhtar-Pacha heeft het bezoek der inwoners van Kars ontvangen. De engelsche zaakgelastigde is in Kars binnen gegaan. De regen valt gedurig in het omliggende van Kars. Hudu-Pesth, 10 Juli. Er blijft geen enkel turksch soldaat meer in den Montenogro. De troepen van Suleyman-Pacha in aller haast ingescheept hebben zich naar de Donau begeven. Bucharest, 10 Juli. De Russen in den Dobrudscha opereerende, gaap vooruit zonder ernstige hinderpalen te ontmoétèn; weldra zullen zij aan den voet van den ouden muur van Trajan zijn, achter dewelke de Turken zich verscholen hebben. Nieuwe turlcsche monitors hebben ge tracht de Donau terug op te varen maar zij zijn door de russische batterijen, gevestigd te Isakteha, tegengehouden. Munich, 10 Juli. Er wordt bevestigd dat het gouvernement van Rusland op de duitsche piaatsen groote aankoopen doet van wapens en andere oor logstuigen. Namelijk heeft het aan het huis Hrupp eene hoeveelheid kanons van grooten kaliber besteld. Het Journal d'Ypres en hel Nieuws blad, met hunne gewoonlijke goede trouw, trachten, maar te vergeefs, de feesten van Meessen belachelijk te maken de liberalen zouden ongelijk hebben eenig belang te hechten aan de walgende proza van deze vuilbladen. Wal kunnen de liberalen er aan doen indien de schrijvers dezer boterpapieren kwaad zijn omdat zij genoodzaakt zijn van verre getuige te zijn van zulk een schoon feest, en dat zij voor alle amuse ment genoodzaakt zijn, in hunne kroch ten, de onnoozele praats te aanhooren van den eenen of anderen conferencier Het is zeer begrijpelijk dal die brave dienaars der roomsche calholijke en apos- telijke kerk voor de zaligheid hunner ziele leven en maar hun geluk zoekende in den Hemel, zeer gerust zijn in de wereldlijke vermaken zij hebben dui zend maal gelijk van slecht te vinden wat de liberalen lief hebben, tusschen goesten en koleuren valt er niet te rede neeren, de eatholieken beminnen de vespers, de sermoenen, de bedevaarten de liberalen zoeken het vermaak en de leute (in fraaiigheid). Wanneer men catholiek is moet men afstand doen van alle vermaken en fees ten, die voor hun zooveel gelegenheden zijn tot het verlies hunner ziel. want het is bewezen door de rechtbanken en de hoven an assisen dat zij zeer gevoelig zijn in 't gene de mcnschelijke vermaken betreft, en het is zeer loffelijk voor hun, wanneer zij zieh niet sterk genoeg ge voelen te kunnen wcderslaan aan de bekoringen des duivels en de aantrekke lijkheden der verbod'enc vrucht, van zich te huis te houden en voor de liberalen, hunne politieke vijanden, te bidden. Iedereen op deze wereld moet zijne rol vervullen de liberalen zijn verre van aan de calholijken hun geluk te benij den, en indien de calholijken het zelfde deden, zou geheel de, wereld gelukkig zijn en in vrede leven. Dit ware toch zoo gemakkelijk. Maar neen, de liberalen mogen geen voel ver zetten, zij mogen naar geen festival gaan, geen concert geven, naar geen hal gaan of seffens ontvangen zij eenen hoop scheldwoorden en worden zij overladen met lasteringen. Men moet (och bekennen dat de krab belaars van 't Nieuwsblad en van liet Journal d'Ypres eene schoone religie hebben Wal wil men, deze schrijvers zijn zoo laag gedaald dat zij in den mod der, waarin zij zoo gaarn wroeten, zullen eindigen met erin te versmachten. Zij meeuen zeker toch niet dat wij zullen antwoorden aan hunne snoode zinsneden legen M. Vandenpeereboom, hel is onnoodig, want alle treffelijke man die hem kent, haalt de schouders op, van medelijden met die armzalige inkt- verkwisters. Hel is nu maar dat men begint geware te zijn wie de calholijken en hun aanhangsel ons door hunne be- dricgelijkë kiezingen ontnomen hebben. Inderdaad wat heeft onze stad en ons arrondissement genoten van dealgemeene voordeèjen Niets. Wat deelt onze stad en ons arrondissement van de 2o miljoen laatst aan de Kamers gevraagd voor werken van algemeen nut O Waar zijn dan de volksvertegenwoor digers die de calholijken naar de Kamers gezonden hebben 0111 onze belangen te verdedigen en voor te slaan Wal hebben zij gedaan voor ons voor deel Ziet rondom u en gij zuil hel ant woord vinden. De nieuwe kieswet zal het aanstaande jaar de gelegenheid verschaffen aan al de bewoners van ons arrondissement en des- zelfs sleden om in volle vrijheid hunne slem te geven aan wie zij willen. Noch beloften, noch bedreigingen, noch gekende briefjes zijn meer te vree zen. Dal al de liberalen hunnen plicht vervullen, dal zij niet insluimeren, dat zij waken en elkaar ondersteunen en wij zullen alsdan zien wie er groene lachen zal. Vereeniging maakt macht het is door haar dat wij zullen zegepralen. De Moniteur van Vrijdag laatst, kon- digd de wet af op het geheim der stemming en het kiesbedrog Wij ook zullen die afkondigen, zoo haast de offieieële vlaamsche tekst in het slaalsblad zal verschenen zijn. '25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. DE TOEE fr. 4-00 's jaara voor de stad. 5'r. 4-50 voor geheel ISelgie. öuitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op al de poslbnreelen. MST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-IIazHbrouck. 6-30. - 12-07. - 6-50. Poperinghe. 6-30. - 9-07. - 12-07. - 5-37. - 6-50. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-46.- I i-20. - 2-55. - 5-25.- Iloeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Langliemarck, den zaterdag, 5-50.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1877 | | pagina 1