Gazette van T. arrondissement IJperen. De Lanteern. J\r 808. 16e Jaar. Zondag 1611 September 1877 Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Politieke berichten. Bus-cel: Dixmudcslraat. 39. AANKONDIGINGEN 10 ceotiemeii «Seu regel. REGLAMEN 25 eeisiieiuen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 's jaars voos- dc stad. fr. 4-50 voar geheel Belgae. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het niinunei'. Men schrijft in op al de poslbnreelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-30. - 12-07. - 6-50. Poperinghe. 6-50. - 9-07. - 12-07. -3-57. - 6.-50. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-46.- 11-20. - 2-35. - 5-25.- Iloeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Langhemarck, den zaterdag, 5-50. M. Mac-Mahon heeft Zondag morgend Parijs verlaten zich hij M. den hertog Decazes naar zijn kasteel van La Grave begevende. Hij heeft er gedineerd, er den nacht doorgebracht en zich Dijnsdag morgend naar Bordeaux begeven. Maarschalk Mac-Mahon, te Bordeaux aangekomen zijnde, heeft eene redevoe ring gehoord van den meier, die hem onder ander zegde Onze groote republiekeinsche stad heeft een enkel gedacht dat de gemoede ren beheerscht'l is dat van den uitwen- digen en inwendigen vrede te behouden, 't is de vrije uitbreiding onzer nationale werkzaamheid, hel zijn de ware conser vatieve princiepen, beschermd legen de slechte driften, van welken kant zij ook komen, door de praktijk der vrijheid en de gehoorzaamheid van allen aan de wet, waarvan gij den eerbiedwaardigen bewaar der zijt. De maarschalk heeft geantwoord: Ik sluit mij hij de gevoelens die gij hebt uitgedrukt, in naam uwer stad, aan, Weest verzekerd, de vrede, die de eerste onzer noodwendigheden is, zal niet ge stoord worden, en als hel land mijnen oproep zal beantwoord hebben, zal de Grondwet, aan de welke gij gehecht zijt en waarvan ik de getrouwe bewaker zal zijn, zonder hinderpalen werken om de geheele uitbreiding van den nationalen voorspoed te verzekeren. De Franschen hebben wederom iels schoons uitgesteken. Wij zouden wel moeten vragen waar het met defransche justitie naar toe gaat. Men weet dat M. Gambetta vervolgd werd om in eene redevoering gezegd te hebben dal er aan den voorzitter der Republiek, M. Mac- Mahon, na de kiezing niets anders zal overblijven, in geval de republikeinen zegepralen, dan zich te onderwerpen of zijn o ntslag te genen Is er nu iemand die in die woorden eene heleediging legen den maarschalk- voorzitterdcr Republiek kan zien? Ehwel, M. Gambetta is niettemin door de kor- reklioneele rechtbank van Parijs lol drij maanden gevang en 2000 fr. hoedt ver oordeeld De heer advokaat Bétolaud, die voor den heer Gambetta moest, pleiten, is door eene beroerte getroffen geweest en kon naar Parijs niet komen. Mer Allou, die hem moest vervangen, is te laat verwittigd geworden. Men vroeg om er de zaak acht dagen uit te stellen, maar de rechtbank wilde daar niet van hooren. Zij veroordeelde MM. Gambetta en Murat, de uitgever der Républigue francaise, bij verstek. Hel is stellig dal de veroordeelden tegen dat vonnis oppositie zullen doen, maai de drukpers zal er geen verslag over mogen geven omdat er kwestie ig van heleediging De gezondheidstoestand van den paus houdt de wereld veel bezig; men aanziet zijne dood als zeer nakend. De gouver nementen houden zich gereed in hel voor uitzicht dier gebeurtenis. Volgens men verzekerd zou Duilsch- land als vertegenwoordiger van het Heilig Keizerrijk, hel recht van veto reklameren, tijdens de vereeniging van het aanstaande conclave. De depechen uit Rome melden evenwel dat de paus nog altijd personen ontvangt. De tijdingen van hel gevecht dal de Plevna tusschen de Russen en de Turken plaats heeft, melden dat de strijd nog niet geëindigd is. Men vecht hardnekkig en de overwinning van een der partijen zal beslissend zijn. Het russisch ministerie van financien heeft al de bestuurraden van Iandbouw- banken, stadskredielinstellingen en kre dietmaatschappijen tot wederzijdsehe ondersteuning opgeroepen tot het beleg gen van huilengewone vergaderingen ten einde te beslissen over eenen uitstel lot Juli 1878, voorde betalingen van, instal latie gelden welke gestort zijn op eigen dommen van hunne schuldenaars, welke in dienst zijn van het oorlogsministerie. Het voorgestelde uitstel beval drij half- jaarlijksche betalingen der te doene stor tingen. De besturen moeten insgelijks maatregels nemen om de betaling van koepons en pandbrieven te verzekeren. OORLOGS-TIJ0IN G.E NL K'onstantinopel, 6 September. Eene depeehe van Mehemed-Ali uit Ke- clova van den 6, zegt dat het korps van Eyoub, verdeeld in twee kolommen, het twaalfde russisch korps voor eene afdeeling. bezijden den Lom liggende, ondersteund, aangevallen heeft. De Russen zijn verslagen en zijn in wanorde over den Lom getrokken, de versterkte stel lingen der omstreken van Keclova verla tende. De Russen hebben 3000 mannen buiten gevecht gehad en de Turken 200 dooden en 700 gekwetsten. StrPetersburg, 9 September. Officieel. Paradin 8 September. Na de bezetting van Kazelewas door. de Turken, heeft eene kolom van Routschouck eenen aanval op Allowo verdreven, maar den 6 heeft zij nieuwe stellingen bezet; avonds zijn onze troepen van de zuiderkolom Plevna genaderde óm batterijen op de hoog ten, die de turksche vestingen omringen te makenzij hebben er gansch den nacht aan gewerkt; zonder door de Turken bemerkte te worden. Den 7, om 6 uren 's mórgens, hebben onze belegeringsbatterijen een kanonvuur geopend dat gansch den dag heduurd heeft. De bevelhebber der batterij Gudini is ge dood. 2 officieren der schutterij zijn gekwetst. Ons wezentlijk verlies van dien dag dat niet gekend is, is niet groot. Den 8, om 5 i/2 ure, is het gevecht der schutterij hevig hernomen. Op al de andere punten van het oorlogs- tooneel was alles den 7 September kalm. Weenen, Zondag 9 September. De Gorrespondance politique meldt eene depeehe uit Gattaro van heden, zeggende dat het garnizoen vanNiksich zich op genade en ongenade met 19 kanons overgegeven heeft. Nogta-ns het garnizoen en de inwoners van Niksich hebben de toelating bekomen zich naarGaeko te begeven. Een korps van 20,000 man die in aller haast Osman pacha kwam versterken is dooi de Russen afgesneden geworden. Londen. 10 Septemrer. Eene bijzondere depeehe van Sistova 9, meldt het volgende Dezen morgend is de aanval van Plevna op alle punten begonnen; de strijd heeft gansch den dag geduurd'. Om 6 uren 's avonds was Plevna in de macht der Russen. De Turken zijn in groote wanorde ge vlucht. De verliezen zijn groot. De inlichtingen ontbreken nog. Bucharest, 11 September. Na een gevecht dat niet min dan 3 opvol- gehde dagen geduurd heeft, hebben de Rus sen Plevna ingenomen. Osman-Pacha trok achteruit in wanorde ■naar Roberkowa, van dicht bij gevolgd door de ruiterij van generaal Kobeleff. Langs den kant der Russen, telt men 6,000 doodemmf gekwetsten, het rumenisch leger heeft 2000 man verloren. Het verlies der Turken is overgroot; men schat op 3000 man het getal krijsgevangen door de Russen gemaakt. De.russische troepen, het rumenisch leger erin begrepen waren 120,000 man sterk. Osman-Pacha had er maar 70,000 om ze tegenstand te bieden. Op de lijn der Jantra, houden de Russen zich in hunne stellingen en schijnen de op- tochttegente hebben gehouden van Mehemet- Ali. Een oogenblik, heeft men voor de brug Pyrgos gevreesd., Niet genezen, alhoewel wij hem nog nen lepel van onze remedie toegediend hebben, de schrijver der brieven getee- kend Gh. Mortier-\iazyn heeft nogeens een nieuwen aanval gewaagd. Ditmaal heeft hij meer opgelet en zijn toevlucht genomen lotden grooten jesuiet. Wanneer wij den brief overnemen is hel niet voor zijn recht, of volgens de wel.,(waarvan de schrijver spreekt, want hij leenemaal daar buiten is), maar alleen lijk om onze collectie te vergroolen en onze lezers een staalken te geven van de domme stoutmoedigheid der zwarte partij en hoe die mannen den draak steken met alwie zich aan hun verslaafd. De lezing van dien brief spaart ons allen verderen uitleg. Heer opsteller der Toekomst. Gij hebt uw hert opgehaald drij numeros reke om mij klein te maken en te schelden en u te wreken van 't Nieuwsblad, op mijnen rugge het is nu mijne beurt. Ik kom u dan verzoeken namens de wet, de volgende wederantwoord in uw naastko mend nummer op te nemen. Namens de wet zeg ik. En, om u te.too- nen dat ik weet wat mijn recht is, bid ik u deze mijne wederantwoorde over te nemen gelijk zij is, en geene bemerkingen er in te lasschen zoo als gij met mijn tweede brieftje gedaan hebt. Verder, hoewel ik recht heb te eischen dat gij hetzelfde letter gebruiket als dit van uwen artikel, laat ik u toe klein letter te bezigen gelijk gij tot hiertoe gedaan hebtinsgelijks voor de plaatse, niettegen staande ik dezelfde plaats zou mogen vergen, laat ik u vrij, mits gij eene betamelijke geeft. Eindelijk, gij zijt maar verplicht het dubbel te drukken van uwe aanrandingen doch, dit moet gij drukken, met recht van op te houden, waar die reken vol zijn. Ik peis juist niet meer als mijn recht te schrij ven, nochtans, ik weet niet hoe lang ik zijn zal. In het voorbijgaan moet ik u nog zeggen, dat mijn eerste brief wel een reek vijf ot zes kon te lang zijn, maar verre was van vier dobbel zoo als gij het valschelijk beweert. Dat is,' voor de kwestie van de wet. Nu over uwe manier van antwoorden, heb ik eerst drij bemerkingen te maken. De eerste is dat de opsteller aan wien ik eerst geantwoord heb, dezelfde niet is aan wien ik nu antwoord dat kan eenieder zien aan het verschil van taal en schrijftrant. Het was niet noodig, heer opsteller, te spreken van uw balkon, die nog de uwe niet is noch van uwen jongelingstaat om u te doen kennen uwe artikels verraden u, en de eerste lezing is genoeg om te zeggen Ja hij is waarachtig lanteernschrijver geworden, in de toekomst. Daarbij, het begin van uwen artikel zegt genoeg, dat gij u wreken wilt van 't Nieuwsblad, omdat gij er mede een eiken te pelen hebt gehad. De tweede bemerking is dat gij veel maakt van schelden en, ware het om ter meest van die edele woorden, ik zou moeten te kort bollen. Inderdaad greppedanserslan- teernman, leiigenaar, blekken moortel man, Don quichotte, pailjas, moortel- stamper., gaai, bateverstand, pyramidaal dwaas, marionetfier, verwaand, hoo- ve.erdig, speelbal, belachelijke person- naadjekruiperslim (h) oore, goe sul en wat dies meer is daar is de edele taal die gij voert, die toont dat gij mij voor altijd plat wildei slaan, en 't Nieuwsblad meteen, om uwe wrake te voldoen. Maar, heer Opsteller, boven dat het weinig betamelijk is, moet ik u zeggen dat zulke redens wel bekwaam zijn om kroegpilaren te doen lachen, toch niet om ernstige menschen te overtuigen. Dat zegt u genoeg dat ik niet plat ben, maar meer dan ooit den kop in de lucht ga en u antwoorden kan hoewel ik geen studie van rechten gedaan heb, noch ooit eenig examen onderstaan maar ook heb ik voor geen andere buizen te zorgen dan die mijnen stiel aangaan. De derde bemerking is, dat gij schoon u te wenden hebt tot eenen derden persoon, den opsteller van 't Nieuwsblad dien gij zoekt te raden en mij als marionet, enz te behandelen, dat zal u niet baten. De brie- rU' i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1877 | | pagina 1