(iazHH» van 'I arrondissement IJperen. ijÈËjBS N* 1®. Ja<)r. Xccidag 'S'n Ufaart 18S6. Bareel: Blxnadeslraal, 18. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMESi t 95 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. b# ABONNEMENT fr. 4-00»e»i' de ssad O #-5 woe ge&eel BscS^le. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 1® centiemen bet nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. Politiek. Stads-, kunst- en Letternieuws. Verschiliige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. ÏJZEBEN-WEG. 1 Februari 1886. Vertrekuren van IJperen naar Poperinghe, 6-50 9-09 10-00 12-07 5-00 4-00 6-25 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck,6-5012-07 6-25. Houthem, 5-50 8-20 11-16. 5-20. Conien, 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 11-16 2-41 - 2-53 5-20 8-58. Comen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53 - 8-58. Roeselare, 7-45-10-45-12-20—4-10-6-30. Langeniarck-Oostende, 7-23 12-22 3-58 6-22. Kortrijk, 5-30—8-20 9-38 11-162-41 5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16—2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30- 8-20— 11-16 2-41 5-20. Weg met de reserve Dat was de leus van onze vertegenwoor digers Colaert, Herten en Struye voor de kiezingt-n van 1884. Die heerschappen waren niet alleen, die zich voorstelden als de Si-Slichielsen om het monster der reserve en der bloedwet in 't algemeen den kop in te drukken. De vertegenwoordigers van Brugge, Oos tende en nog vele andere plaateen wilden evenmin van de reserve, van de die, wel te verstaan, welke een oorlogsmiddeltje was tegen de liberalen. Wij hebben reeds tweemaal getoond hoe uitdrukkelijk het kiesmanifest onzer verte genwoordigers de reserve verwierp en onze lezers weten nu goed dat gan-cli da! manifest niets dan kiezingstaal,boerenbedrog, leugens was. En de klerikalen wisten dat zij logen; want, door de ongelukkige verdeeldheden der liberalen aan het bewind gekomen, na men zij voor minister van oorlog, generaal Pontus. die, bij zijne aanvaarding verklaar de: dal hij zijne reserve zou en wilde hebben, en.dat nog wel binnen korten tijd, o/ dal hijander s dadelijk zijn ontslag als minister zou nemen Dat was reeds bet klerikaal bedrog in het ei. Dit ei is nu uitgekipt en wat er uit ie voorschijn kwam is... een monster In een land als Belgie, dat alleen in een verdedigings-oorlog kan gewikkeld worden, en waar allen, de rijken vooral, den plicht op zich dragen van het onafhankelijke volksbestaan te verdedigen, kan geen ander leger denkbaar zijn dan eene landweer: het gewapende volk, rijk en arm, optredend voor het behoud van 't gemeene goed. Dit is eene zaak van doelmatige landver- dediging, van echte vaderlandsliefde, van lastenverdeelende rechtveerdigheid. Dat zou iedereen. behalve eenige pe- tits-crevés, - met toewijding en liefde aan vaarden. Maar een leger, waar de armen alleen den tol des bloerls betalen om rust eo goed van de geld- en grondbezitters te verdedi gen, dat verfoeit iedereen, die waarlijk het volk en het land lief heeft, en die verfoeiing geeft zich lucht in den volkskreet: weg met de bloedwet! Zulk leger, uit de schandelijke, onrecht vaardige loting gesproten, die alleen den arme treft, is een afzonderlijk korps in, naast, buiten de natie, met een eigen geest, eigen belangen, eigen bedoelingen, een ge- heelen samenhang van strekkingen, dien men militarisme heet, en die van zulk e^n korps een werktuig maakt in de handen eener machthebbende partij, ja, van één man zelfs, die het zou willenen weten te gebruiken des noods tegen de natie Ook de hoedanigheid van zulk leger moet door eene dergelijke samenstelling lijden en ondoelmatig zijn. Dat begrepen en verklaar den de beste hoofdofficieren, en zij hadden reeds den koning voor hunne gedachten gewonnen, die er te Gent, bij de opening der nieuwe lianen, en ook te Doornik opentlijk vooruit kwam. Eene reserve\ dat was het middel, het wachtwoord dat men gevonden had om den algemeenen en persoonlijken dienst in te voeren. Aiwie aan de loting ontsnapte, zou dienst doen in de reserve Dat zou de geest zijn, waarin die nieuwe inrichting moest opgevat worden En zoo was het rechtvaardig en doeltreffend Zoo zou Belgia waarlijk een leger gehad hebben waarmede het zich ver dedigen kon. Zoo, of daaromtrent stelden de liberalen dan ook eene reserve voor. De klerikalen maakten van dat voorstel gebruik om hun een oneerlijken oorlog aan te doen oneerlijk, want zij wisten dat zij zeiven toch eene reserve moesten stemmen. En die reserve hehben zij gestemd, maar gelijk klerikalen altijd doen: als jesuieten! Geen ontsnapte lotelingen zullen er ran deel maken; geene geld- of goedhezitters zullen tot den dienst gedwongen worden Neen hunne reserve zal bestaan uit sol daten, arme volks-, burgers- en boerenzonen, die hunnen tijd hebben uitgedaan, en die nu nog, lange jaren na dezen dienst, ter beschik king van den Staat zullen gehouden worden. De Staat zal ze altijd mogen inroepen. Zij zullen onder de waakzaamheid der politie blijven, als kwaaddoeners, zij zullen het land niet raouen verlaten, dan met toelating der kt ijgsoverheid of als desesteurs. En dat zal duren jaren lang Dat is schandelijk onrechtveerdig en een klerikaal leent ons de woorden om het te bewijzen. 't Was M. Nothomb, de klerikale M. No- thomb, die in de Kamer het rapport maakte over de stichting dezer klerikale reserve, en daarin schreef hij dat er. met die nieuwe inrichting, in geval van oorlog.... Eene klas van burgers zal zijn, die hen zwaren, een ontzaglijken last zullen le dragen hebben, waaraan anderen (de rijken) zullen ontsnappener zal eene - klas van Belgen zijn, die de schuld voor allen zullen betalen, die haar zeitwee- maal zullen betalen. Ziedaar de reserve volgens de klerikalen. En dat hebban 72 klerikalen tegen 52 1 Kamerleden gestemd. En onder deze klerikale stemmers waren de heeren Colaert, Berten en Struye, die voor de kiezing schreeuwden: weg met de militaire lasten Weg vooral met de re serve Zijn de klerikalen niet de schandelijkste van alle comedianten, van alle volksbedrie gers? Maar iets is treuriger nog dan dat. Het is t,e zien dat hei geheele land gerust blijft in de onwetendheid van zulk schandaal! Het is dat onze liberale pers zwijgt of nage noeg Het is dat de muren niet vol plakkaten staan, die rekenschap vragen aan die volks bedriegers Het is dat alle volksmaatschappijen niet gamenstroomen tot beloogingen tegen dat tergende onrechtgeene wraak beramen over die openbare misdaad Het is dat geen wind opj;a, gelijk in 1857 tegen de kloosterwet, om de misdadigers weg te vagen van rond het Staatsroer. Maar wat zou wel het volk doen, als zijne zoogenaamde leiders zei ven het voorbeeld geven. Den dag dat heel het land de oogen naar de Kamers had moeten gericht hebben, om te zien wat daar ging beslist worden en daarover recht te doen; dien dag hield de Association libérale te Brussel zitting...om te kibbelen over la revision en te beslissen dat wie de revision niei aannam voor altijd en voor eeuwig in den ban zou zijn der kleine brusselsche kapel. Dat wij erg ziek zijn vindt daar zijn bewijs, en die ziekte is doodelijk. Alleen het gezonde volksverstand buiten Brussel kan daar nog iets tegen doen, met naar zulke leiders niet te luisteren, vooruit te gaan alleen, en in eene bui van geestdrift de wortels van het kwaad uit te roeien eer het te laat zij. Jesoictersj. In de gevloekte onderwijswet van 1884 is er eene paragraaf, die zegt dat geen enkele gemeente zonder of- ficieele- of gemeenteschool zijn mag wanneer 20 vaders van familje zulk eene school verlangen. Een ander paragraaf van diezelfde wet zegt nog dat geen eenen onderwijzer mag afge steld worden om hem rechtstreeks of onrechtstreeks door een anderen te> vervangen. Hewel, lezer, meent gij misschien dat onze meesters die wet eerlijk en treffelijk uitvoeren of doen uitvoe ren Gij zijt er wel méê Gaat eens naar Wytschaete en gij zult daar vernemen dat zij zich wei nig bekreunen om die wet, wanneer het de uitvoering hunner wraak zuchtige plannen geldt. Daar zult, gij hooren dat men er eene schijnbare gemeenteschool ingericht heeft aan wier hoofd men een paar nonnetjes of iets in die zin plaatste om den ge meenteonderwijzer, eenen man me talent en ondervinding, eenen vak man, te kunnen buiten zetten en zijn brood ontnemen. Wij weten niet of de heer Thonissen daar iets tegeü hebben zal, maar wij betwijfelen Lei zeer. Hij zal wel dikke tranen stor ten over het lot dier school, maar zal het toch goedkeuren. Wij steunen ons op een dergelijk geval, dat zich onlangs in eene ge meente der provincie Antwerpen voordeed. Daar ook moest de eenig© gemeenteschool verdwijnen, niette genstaande een dertigtal familjen hare instandhouding vroegen. Om den gemeenteonderwijzer, een def- tigen en eerlijken huisvader, zijn brood te ontrooven richtte men daar eene tweede gemeenteschool in, aan wier hoofd men de koster plaatste. Nauwelijks was deze geopend of de pijpekoppen, die daar op 't ge meentehuis zetelen verklaarden dat twee gemreentssebo!e-%yeel te koste lijk waren. Er moest dus eene afge schaft of gesloten worden. Onnoodig te zeggen dat het de oude was, die verdween en dat de bekwame onder wijzer voor eenen koster afgesteld werd. Dat verwekte, wel is waar, de algemeene verontwaardiging der ou ders en deze beriepen zich op boven gemelde paragrafen der onderwijs wet bij minister Thonissen. Wat deed die gematigde minister? hoor ik reeds vragen. Wat hij deed lezer. Hij kreesch, kreesch dat het deerlijk was om zien.maar hij keurde het besluit van den gemeenteraad goed. Is dat geene schelmerij Is dat geen jesuïeterij, die luid om wraak roept Doch de laatste en ergste slachtof fers dier euveldaden zullen deze zijn, die ze nu zoo lafhertig in de hand werken. Dat ze dan loon naar wer ken krijgen He aanstaande kiezingen De volgende kiezingen zullen in het loopende jaar plaats hebben: 1° Zondag 23 Mei, voor de helft der provinciale raden, in de volgende kantons: Ardooi, Dixmude, Gbistel, Hooglede, Kortrijk, aleésen, Moeskroen,Moorslede. Oostende, Oostroosebeke, Thielt, Thou- rout, Veurne en Wervik. 2" Dinsdag 8 Juni, voor de helft der Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze kiezingen zullen plaats hebben in de volgende arrondissementen: Oost-Vlaanderen. Aalst, Audencarde, Eecioo, Gent, St Nikolaas, Dendermonde. Henegouwen. Abt,Charleroi,Bergen, Zoniën, Thuin, Doornijk. Limburg. Hasselt, Maaseik, Tongeren. Luik. Hoei, Lu k.Vervievs,Borgworm. DE TO E li OM ST, O

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1886 | | pagina 1