(■azfllo va*» 't arrondissement Mperen. N* li. 2A® Jaar. ïicndag I4n Maart 1886. Politiek. Stads-, kunst- en Letternieuws. Verseiiiili^e lijdingen, Markten, Bekendmakingen. De gevloekle wet te Zandvoorde. AANKONDIGINGEN 10 centiemen dea regel. ItüCLAMEN i IS centlemea dca regel. Drieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT Cr. 4-OO jaara veer de stad fr. 4-50 vaar geheel Belgle. Buitenlandsche varzendingen, 't port daarboven. 10 eeatlemen het anmmer. Men schrijft in op al de postbureelsn. IJZER KX-WEG. lFebruari 1836. Vertrekuren van IJperkn naar Poperinghe, 6-50 9-09 10-00 12-07 3-00 4-00 6-23 9-03 9-38. Poperinghe-Hazebrouck,6-5012-07 6-23. Houthem, 3-30 8-20 11-16. 3-20. Co men. 3-30 8-03 8-20 9-38 10-10 -- 11-16 2-41 - 2-53 3-20 8-08 Comen-Arnientiers, 3-30 8 03 11-16 2-33 - 8-58. Roeselare, 7-15-10-43-12-20-4-10—6-30. Langeinarek-Oostende, 7-23 12-22 5-58 6-22. Kortrijk, 5-30—8-20 -9-58— 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30 - 8-20 11-16 2-41 3-20. D£ GEMEENTEN ROND IJPEREN EN HARE FINANTIEN. Mochten ooit de kleri kalen aan het bewind geraken, dan zou on middellijk, van het eerste jaar af, eene tot dan toe nog onbekende wel stand aanbreken in geheel het land; Belgie zou het luilekkerland van gansch Europa worden; de belastin gen door de geuzen gestemd, zouden afgeschaft worden en de gemeenten zouden in het bezit van schatten ge raken met officiëele scholen te ver nielen en de onderwijzers op straat te gooien. Binnen drie maanden zal het reeds twee jaar zijn dat al die mirakelen gebeuren moesten. Wij staan er nog op te wachten. Zouden ze misschien niet zalig zijn voor het volk, dat de belastingen moet uitzweeten? Ook de gemeenten, die meenden dat hare geldkasten gingen aan spaanders vliegen door de schatten, welke er miraculeus moesten in ont staan, staan te kij ken of de dag, je weet, de lang beloofde dag, niet aan breken gaat. Maar zie, de geldkasten klinken zoo hol, zoo akelig hol... Burgemeester,schepenen en raads- heeren steken de koppen bijeen. De ontvangers hebben verzekerd en be wezen Er is niets meer in de ge meentekas dan een deficiet van hon- derde en honderde franks. De officiëele jongens-, meisjes-, bewaar- en avondscholen zijn nog- tans alle afgeschaft. De onderwijzers en onderwijzeressen liggen op straat, met een aal moesje voor wachtgeld, wat hun nog niet betaald wordt. De kas der gemeente is ledig ge stroomd en bet mirakel blijlt dui kertje weg spelen, gelijk een kwa jongen. Wat, gedrag voor 'n mirakel Wat, is er dan gebeurd Wat is de oorzaak van dien toestand, die zoo vreemd en zoo raadselachtig schijnt? Welnu de gemeenten hebben de officiëele scholen maar afgeschaft om de broerkens- en nonnekensscholen aan te nemen en het eerste mirakel, dat plaats greep, was dat, bij miuis- teriëelen omzendbrief van 14 Decem ber, de minister van Binnenlandsche zaken aankondigde dat hij de hulp gelden, aan de gemeenten toegekend voor den gewonen dienst van het. onderwijs, met, 2,809,826 franks ver minderde, 't zij met 31 Heden zijn er 1691 gemeenten, die haar aandeel in de onkosten van het onderwijs gedwongen geweest zijn te vermeerderen. De gezamentlijke vermeerdering beloopt tot, twee millioenen en half\ Ziehier de vermeerdering van 22 gemeenten van het arrondissement IJperen: Rousbrugge Hars'»" 1673-00 3107-32 1-i32-52 Crombeke. 4t3 00 1283 27 842-27 I roven, 900-00 1312 80 442-80 Watou. 1700-00 2179-51 476 51 Westvleteren, 1330-00 1823-67 475 67 Hooghlede 2055 00 2969 03 914-03 Gits, 1565-00 1904-97 839 97 Staden. 1656 00 30 6 66 1350-66 Meesen, 1500-00 -;450 08 950 08 kemrnel, 840 00 1287-75 447 75 Locre. 635-00 712-66 77-66 Wulverghera, 445-50 828 50 383 00 Moorslede 2175-20 3978-33 1803-33 Zonnebeke, 1815-00 2205 22 390-22 Westoutre. 870 00 975 77 1 5-77 Wervik, 5660-00 98 '2-09 4232-09 IJ peren, 1925 00 20308 92 1318 92 Becelaere, 1500-00 2910 91 1410-91 Boesinghe, 1893-00 2700-26 8 >7 26 Elverdinghe, 975 00 3197-57 2-22-57 Noordschote, 1130-00 1685-62 225-62 Sint-Jan, 618-47 937-17 322 70 'tZij voor 22 gemeenten eenejaar- lijksche vermeerdering van 20,962 fr. 31 c [twintig duizend negen honderd twee-en-zestig /ranks, een-en-dertig centiemen) voor de kosten van het lager onderwijs Zijn de uitslagen der schoolwet van 1884 niet schitterend Zij werd gestemd om paal en perk te stellen aan de zoogenoemde roekelooze geldverspillingen door de wet van 1879 teweeg gebracht en zij ruïneert de gemeenten heel en gansch Wat zullen zij nu zeggen, die op alle gemeenten tegen de uitgaven der officiëele scholen schreeuwden en ze veel te verkwistend vonden die, gelijk te Elverdinghe, b. v., aan alle lasten-betaalders spraken en schreven dat de afschaffing der ge meenteschool aan de gemeente aan zienlijke besparingen toelaten zou en vandaar vermindering der lasten en die, na een langen en hardnekki ger» tegenstand die afschaffing beko men hebbende, nu zien dat men niet 975 fr. 's jaars voor onderwijskosten uitgeven moet, maar wel de kolossale som van 3197-57 fr.,'t is te zeggen 2222-57 fr. meer dan ten tijde der roekelooze geldverspillingen. Aardige besparingen, voorwaar, en die, wij durven het wedden, de belastingbetaalders ook aardig doen kijken zullen, wanneer zij het uit werksel er van, door eene lastenver- hooging. op hunnen eontributiebrief gaan aangeteekend vinden. Of zij dan met volle keel roepen zuilen: Leve de lastenverminderingLeven de klerikalen EENE SCHOONE TOEKOMST LACHT ONS TEGEN! In 1884 werd de geheele kiesstrijd gevoerd onder het geroep: Weg met de belastingenEn overal werd verteld dat de klerikalen een rijk van weivaart en voorspoed zouden doen ontstaan, zooals men het nooit ge droomd had. Zie hier eenige cijfers over dien onmetelijken voorspoed: 1* De rechtstreeksche belastingen hebben in het gezegend jaar 1885 de som van 4 miljoen min opgebracht dan de beramingen. 2" De onrechtstrëeksche belastin gen brachten 6 miljoen min op dan de begrooting voorzag. 3° Niettegenstaande de kolossale beweging, door de Wereld tentoon stelling van Antwerpen veroorzaakt, brachten de ijzerwegen ook 5 miljoen te weinig op. En nogtans wordt er in de begroo ting, en bijgevolg voor de uitgaven, rekening gehouden van de opbrengst der nieuwe belastingen. Voor 1886 zal het, naar allen schijn, nog veel slechter gaan; want nu zullen ook het grootste deel der gemeenten hunne finantiën in zeer slechten staat hebben. Leve Beemaer'tl roept het klerikale leger, en de echo antwoordt: lasten- betaalders, aan uwe geldbeurs Wat wij hic-r mededeelen, zal eens doen zien hoe de klerikalen de gewetensvrijheid en de vrijheid van onderwijs eerbiedigen. Het zal een klaar bewijs leveren der eruwige en hardnekkige vijandschap, die zij aan het officieel onderwijs gezworen hebben en het zal daarbij nog duidelijk aan hel licht brengen tot welke lafhartig heid en lage wraak zij in slaat zijn. Te Zandvoorde woont een weikman en kleine winkelier, Bille genaamd, die bij alle Zandvoordenaars als een eerlijk en openhertig man gekend is, en die met zijne schrab: broodwinning eene vrouw en negen kinders, zeven knechtjes en twee meisjes, te kweeken heeft. Zes zijner kleinen zijn in de schooljaren en onder de wet van 1879 gingen zij allen kosteloos ter gemeenteschooldie zoo wijzelijk bestuurd was door den diepbe- treurden heer Bouteca, welke de geheele Zandvoordsche bevolking over drie weken tot zijne laatste rustplaats geleidde. Niettegenstaande de herhaalde pogin- ge i en dringende, aanhoudende eischen der geestelijken.de bedreigingen.de weige ring dei' sakramenten, het onttrekken van een deel zijner klanten, in een woord, niettegenstaande al de mogelijke drukkin- gm, die hij te verduren had, weigerde de brave Bille van zijne kinderen uit eene school le trekken, in welke hij volle ver trouwen had, om ze bij eenen meester met God, maar zonder diploma, te zenden. Doch, toen, na de stemming der ge vloekte wet van 1884, de gemeenteschool afgeschaft werd, moest Bille, na lang aarzelen, toch zijne lievelingen, tegen zijne overtuiging en gedacht, den nieuwen onderwijzer toevertrouwen. Men wijde ze enkel aanveerden tegen betaling eener maandelijksche vergooding van 2franks het kind. Daarenboven moest hij nog de warming en de schoolbehoeften afzonderlijk betalen. Dat alles te zamen beliep tot het bagalelleke van 15 fr. tot 18 fr. te maande. Hier moeten wij doen opmerken dat Bille op zekere tijden des jaars, met veel moeite zulke som verdienen kan en dat hij daarmede dan zijn gansch huisgezin moet voeden, huizen en kleeden. Ziet daar, lezers, hoe laf en wreed die klerikale boel zich op eenen deftigen huisvader wreken durff! Ziet daar wat een dorpeling, die het waagt mijnheer de pastoor te wederstaan, al verduren moet Is dat niet de schreeuwenste aller euveldaden en het schandigsle aller schan dalen? Maar, zal men misschien zeggen, moet de gemeente aan die werk mans kinderen kosteloos onderwijs geven? Een ministerieel besluit van 21 Sep tember 1884, genomen in uitvoering van art. 3 der schoolwet, luidt als volgt: Zijn toegelaten de weldaad van het kosteloos onderwijs in de hgere ge- meentescholen o in de aangenomen lagere scholen le genieten a 1. De kinderen der door de Buree- len van Weldadigheid ondersteunde personen 2 De kinderen der werklieden die geen andere inkomst dan de op- brengst van hun dagloon hebben 3Al de overige kinderen, inwo- ners der gemeente, jegens wie, over- eenkomslig der hiernavolgende bppalin- gen. het erkend is dat de personen die hen te bezorgen hebben, zich niet in welstand bevinden. Hel art. 2 van datzelfde besluit bepaalt BarrelDlxiandestraat. ft. DE TOEKOMST, 1,1 .in Arroiiditurmcnt Aandeel der Aandeel Vermeer- IJpt ren. «mi' ente der gemeente dering in 1*83 in 1885. in 1885

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1886 | | pagina 1