Gazfttle v:iti 't arrondissement IJneren. POLITIEKE BERICHTEN. 31. 25ö Jaar. Zondag l11 Augusiï 1886. Vr\\' Politiek. Stads-, kunst- en Letternieuws. Verscbiilige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Eeoe üameroiitbisïdmg in het vooruitzicht. AANKONDIGINGEN 10 eentieme» des regel. RECLAMEM 95 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrashtvrij toegezo«de« worden. ABONNEMENT fr. 4-80 jaar» voor de etad fr. 4-50 voor geheel Belgle. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. IJZEREN-WEG. 45 Juli 1886. Vertrekuren van IJperen naar Poperinghe, 6-SO 9-09 10-00 12-07 3-00 4-00 6-23 9-03 9-38. Poperinghe-Hazebrouck,6-3012-07 6-23. Houthem, 3-30 8-20 11-16. 5-20. Comen, 3-30 8-03 8-20 9-38 10-10 11-16 2-41 2-53 3-20 8-58 Comen-Armentiers, 5-30 8-03 11-16 2-53 5 20 8-58. Roeselare, 7-45—10-45—12-20—4-10— 6-30 Langemarck-Oostende, 7-21 12-22 3-57 6-22. Kortrijk, 5-30—8-20 -9-38—11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-162-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30 - 8-20 11-16 2-41 5-20. Men verzekert in de politieke wereld dat de monarchisten-groepen van de Kamer en van den Senaat, een belangrijk manifest afkondigd had den ter gelegenheid der kiezing voor de ge deeltelijke hernieuwing der algemeene raden in Frankrijk Die kiezingen hebben vandaag. 1 Augustus plaats, en ofschoon zij geene politieke kleur hebben willen de koningsgezinden daar partij uittrekken om hunne kandidaten te doen kiezen. De monarchisten hebben geene moeite ge spaand om de republiek afbreuk te doen, en de republiekeinen wisten het en hebben zich bijge volg ook aan het werk gesteld. De tweede Hollandsche Kamer neemt met 45 tegen 30 stemmen het adres aan in antwoord op de troonrede, met een paragraaf den wensch bevatten.leom, bij de herziening der grondwet, eene groote vrijheid te verleenen aan de aan staande wetgeving, voor de uitbreiding van het kiesrecht. Voor de stemming heeft de regeering stellig verklaard dat zij nooit zal bewilligen in eene grondwetshervorming die het algemeen stem recht voor gevolg zou hebben. Al de geruchten te Madrid verspreid omtrent eene ministerieele crisis zijn geëindigd. De mi nisters van financiën en openbare werken den ken e>- niet meer aan hun ontslag te geven. Men deukt dat de Cortès morgen hunne werkingen zullen sluiten. Volgens de Timen zou lord Salisbury aan lord Hartington, liberaal, eene portefeuille heb ben aangebeden en het voorzitterschap van den raad. Lord Hartington heeft geweigerd, maar heeft evenwei aan lord Salisbury, de ondersleuning zijner partijgangers beloofd. De markies Salisbury terugkomende van Osberne, is Maandag middag te Londen afge stapt. Hij beeft de zending om een kabinet te vor men, aanveerd. Het r.ieuw Parlement zal den 5 Augusti bijeenkomen om zijnen speaker te kiezen. Na een zittijd van omtrent 9 dagen, zal liet tot in October uiteengaan. Een schrikkelijke hongersnood beerscht op de kusten van Labrador en van Terre-Neuve. Hevige koude heeft het grootste gedeelte der j beplantingen en der kudden vernietigd. Er zijn 80 ongelukkigen van honger en koude gestor ven in hunne hutten, tusschen de kaap Chud- leigh en de eilanden Mugford. In zekere deelen van Labrador en van Terre-Neuve, zou de helft der bevolking bezweken zijn. Het getal zou reeds tot 1,550 geklommen zijn. Daar deze landen onder de heerschappij van Engeland'staan, zal de Engelsche regeering er levensmiddelen naar toe zenden. De New-YorkWorld stelt voor in Amerika eene nationale inschrijving te openen met het doel aan M. Gladstone een bewijs te geven van den eerbied, dien het amerikaansch volk voor hem beeft, en der toegenegenheid welke de groote strijd, waarin de aanleider der engelsche partij gewikkeld is, aan dit volk inboezemt. Sederl twee maanden had het Staats blad geene koninklijke besluiten meer afgekondigd, waaronder gemeenten van de verplichting ontslagen werden hare eenige ofRciëele school te behouden. Men begon zich reeds al' te vragen of ons ministerie er eindelijk van afzag on derwijzers op straat te schoppen en scho len te sluiten. Men trachtte de reden dier plotselinge gemaligheid te raden. Waarlijk de hou ding van het ministerie scheen vreemd; het beschikte over de grenzelooze macht die de Junikiezingen hem geschonken had; men voorspelde dat het stouter dan ooit zijne politiek van scholenvernieling zou doorgedreven hebben, dwars door welke hinderpalen en moeilijkheden die nog zou den kunnen verrijzen en zonder genade voor de nieuwe slachtoffers die zonden getroffen worden. Het tegendeel scheen tc zullen gebeuren; er waren reeds optimis ten die droomden en dweepten met eenen wapenstilstand. De teleurstelling is niet lang uitgeble ven. In bet Staatsblad van Zondag, 18 j dezer, verscheen een koninklijk besluit, waarbij acht gemeentescholen werden afgeschaft. De schoolstrijd is dus herbegonnen. Eenige dagbladen hebben staande ge houden dat het de Koning was, die lang geweigerd had deze besluiten te ondertee kenen en dat de scholenvernieling aldus gedurende eenigen lijd was gestaakt ge weest. Uit wel ingelichte en vertrouwbare bron vernemen wij dal minister Tiionis- sen niet acht, maar twee-en-twintig be sluiten aan den Koning had onderworpen; dat deze gedurende weken lang moedig had geweigerd ze tc onderteekenen, zeg gende dat hel Staatsonderwijs reeds ge noeg was ontredderd, daler reeds genoeg puinhoopen lagen opeengestapeld en ge noeg onderwijzers zonder brood zaten. Al de klerikale en jesuietische invloe den, die zich zoo talrijk en zoo machtig laten gelden in het Hof, werden door het ministerie ter hulp geroepen. De Koning liet zich eerst niet overhalen; T is maar na langdurige, ingewikkelde en aanhou dende onderhandelingen dat eindelijk tus schen den Koning en het ministerie eene overeenkomst gesloten werd, waarvan het koninklijk besluit van Zondag, 48 dezer, de vrucht is: alweer 8 scholen afgeschaft... maar in plaats van 22. Uit deze vertrouwbare bron en uit andere nog vernemen wij nu dat er spanning, en zelfs hevige spanning ont staan is tusschen Koning en ministers, sedert de laatste algemeene kiezingen. De weigering van 22 scholen af te schaffen zou slechts een incident zijn van deze spanning. De Koning is bevreesd voor de overgroote en verpletterende meerderheid, waarover de klerikalen of liever de ullramontanen beschikken. Hij wacht met wantrouwen naar de maatre gelen, die deze meerderheid zal voorstel len en aan het ministerie opdringen onder bedreiging het eenvoudig omver te wer pen. Hij herinnert zich hel alomgekende woord van zijnen vader: In Belgie, gelijk in alle parlementaire Staten, mag geene politieke partij zoo machtig wor- den, dat zij tot het bestaan harer legen- partij in gevaar brenge. Ja, men gaat zoo ver, dat men reeds in eenige kringen van het Hof aan den Koning de geheime gedachte toeschrijft tot de ontbinding der Kamers te willen overgaan, bij de eerste gunstige gelegen heid. De Etoile Beige is de eerste geweest om daarover een woordje te reppen, in de eerste dagen dezer maand. De Etoile was goed ingelicht; overigens is zij het meestal, wanneer zij handelt over de za ken die achter de schermen van het Hof gebeuren. Het koninklijk besluit van 4 8 dezer is niet bet eenige bewijs der spanning tusschen Koning en ministers, niet de eenige weerspiegeling van Koning's vree zen en gemoedstoestand. Een ander feit strekke nog lot bewijs van het gegronde der door ons ingewon nen inlichtingen Het ministerie wilde na een duizendtal gemeentescholen gesloten te hebben, de Staatsnormaalscholen op hare beurt aan tasten. De Koning kwam zoo heftig op tegen de uitvoering van dezen hatelijken maatregel, dat hel ministerie gedwongen werd achteruit te wijken. Hatelijk en slechts door partijbelang in gegeven was de voorgestelde maatregel. De gesloten Staatsnormaalscholen zouden of verkocht of voor eenen spotprijs ver huurd worden. Men raadt reeds wie zijnen intrek zou genomen hebben in deze groote en ruime gebouwen. De Staatsnor maalscholen zouden veranderd worden in klerikale normaalscholen of in kloosters. Door 's Konings tusschenkomst is dat heerlijke plan te water geraakt. Ziende dat zij binnen jaren deze uitge strekte gebouwen niet in handen zullen kunnen krijgen, hebben de klerikale aan- leiders den kortsten weg gekozen Zij komen te Thielt en in het Walenland middelbare scholen voor meisjes in te richten en bereiden zich voor ook nog twee andere normaalscholen voor jongens te openen, de ééne in de Vlaamschspre- kende, de andere in de Fransohsprekende provinciën. De Staatsnormaalscholen zullen niet brutaal afgeschaft en gesloten worden; men zal ze laten uitsterven door haar de leerlingen te ontfutselen. Dit gebrek zal zich voordoen wanneer de jongelieden zullen begrepen hebben, dat er slechts distels en geene rozen meer te plukken zijn in de loopbaan van het officiëel on derwijs. De bisschoppen hechten veel prijs aan het bezitten van normaalscholen, waar de leerlingen zouden opgeleid worden vol gens de zuivere leerstelsels van het ultra- montanism; ook zullen zij zieti alle opof- feringen getroosten om dergelijke scholen in te richten, daar nu de hoop om in de Staatsnormaalscholen meester te worden verloren is. Dit belang valt in het oog: Volgens de nieuwe schoolwet mogen de vrije nor maalscholen diplomas uitreiken. Hare leerlingen staan op eene lijn met de leer lingen der S toafen o r m a a 1 s c h o Lep Zoo kunnen zij in hel officiëel onderwijs benoemd worden. Eens als zij daar ge komen zijn, is de wolf in den stal; de kinderen deelen alras hunne gedachten, 't Kindergemoed is immers van was Wat baat het dat later eene andere wet, door eene liberale meerderheid gestemd, voorschrijve dat de onderwijzers een diploma door den Slaat uitgereikt, zullen moeien bezitten. Die wet gelijk alle andere heeft slechts uilwerking voor het toekomende, niet voor het verledene. Zoo kan de wolf in den stal blijven. Zoo zullen de jesuielen bondgenoten blij ven tellen tot in de Staatsscholen, en wel in den persoon der oud-leerlingen hunner normaalscholen. Deze spanning tusschen Koning en ministers kan slechte uitloopen op eene ontbinding der Kamers. Dan ontstaan twee veronderstellingen Ofwel, bet ministerie volgt den Ko ning. Dan wordt het omvergeworpen dooi de meerdpiheid, die ontevreden wordt hare wenscben in den wind te zien slaan. Nieuwe kiezingen zijn noodig; een ander gematigd ministerie zou doodgeboren zijn. Ofwel het ministerie weigert den Ko ning te volgen. Dan wordt bel door den Koning aan de deur gezet. Geene andere mannen zouden kunnen of willen de laak op zich nemen een ander klerikaal minis terie le vormen. In elke veronderstelling is dus eene Kamerontbinding noodig. In alle geval zij is mogelijk. Want wij moeten ook rekening houden van het geval dal de Koning zich op sleeptouw zou laten nemen door het almachtige klerikalism en afbreken met zijne kloeke houding. Wij mogen dus eene ontbinding als Bureel: Dlxaandeatraat, 18. DE TOEKOMST 9-00.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1886 | | pagina 1