Gazette van 't arrondissement IJperen. POLITIEKE BERICHTEN. M* 67 Jaar Zondag 30» Januari 1807. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschilüge Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Kamer. Bij den koning. Iets voor onderwijzers. Bond der Independenten. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMED I U centiemen den regel. Brieven er pakken moeten vraehtvrij toegeionden werden. ABONNEMENT ftr. 4-00 's jaart veer de stad; fr. 4-50 voor geheel Belgi*. Buitenlandsohe verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nnnamer. Men schrijft in op al de pos tbu reel en. IJZEREN-WEG. 1 Dec. 1886. Vertrekuren van IJperen naar Poperinghe, 6-60 9-09 10-00 12-07 3_oo 4-00 6-42 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck,6-5012-07 6-42. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Coraen, 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 11-16 2-41 2-53 5-20 8-58 Comen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53 5-20 8-58. Roeselare, 6-15 Zaterdag 7-45 10-45 12-20 4-10—6-42 Langemarck-Oostende, 7-21 12-225-57 6-22. Kortrijk, 5-50—8-20 -9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30 8-20 11-16 2-41 5-20. Het officieel blad van het duitsch kei zerrijk kondigt een bevel af, waarbij de uitvoer van paarden op al de grenzen van het rijk verboden wordt. Het bevel zal onmiddellijk in werking treden. De onrustwekkende tijdingen der Daily Neics over den aanstaanden oorlog tus- schen Duitschland en Frankrijk, worden van alle kanten gelogenstraft. Generaal Boulanger zou zelfs aan eenen correspon dent van de Daily Télégraph te Parijs verklaard hebben, dat hij liever als mi nister van oorlog zou aftreden dan de verantwoordelijkheid te helpen dragen van een nieuwe bloedige worsteling tus- schen Frankrijk en Duitschland. De gene raal verzekerde bovendien dat er geen man, paard of kanon naar de grenzen wordt gezonden Het verbieden van het uitvoeren van peerden uit Duitschland, heeft veel on rust verwekt. Het is een teek en dat Duitschland zijne wapening voortzet. Daar de uitvoer verboden is op al de grenzen, kan men er geene bijzonderlijke vijandschap inzien legen eene mogendheid en voornamelijk niet tegen Frankrijk. Dit belet niet dat daardoor de toestand nog meer zal gespannen worden en men alle soorten van gissingen zal maken. Er heeft te Amsterdam, in het Volks park, Woensdag eene vergadering plaats gehad van werklieden zonder arbeid, onder het voorzitterschap van den heer Brynen. De meeling heeft beslist eene deputatie te zenden aan den burgemeester om met hem over den toestand te spreken. De vergadering heeft ook beslist dat men aan het gouvernement zou vragen, de 5000 gulden, die gewoonlijk voor de vie ring worden uitgegeven, ter gelegenheid des verjaardags van den koning, aan de werkers zonder arbeid zou uitdeelen. Gisteren heeft de opening plaats gehad van bet engelsch parlement. De troonrede stelt vast dat de betrek kingen met al de mogendheden vriend schappelijk zijn. De zaken in het Zuid- Westen van Europa verkeeren nog altijd in de onzekerheid, maar men moet vree zen dat de oneenigheden die zich hebben voorgedaan en die nog niet geregeld zijn, voor gevolg zullen hebben den vrede van Europa te stooren. Verder zegt de troonrede Alhoewel wij de gebeurtenissen be treuren die prins Alexander von Batten- berg gedwongen hebben Bulgarie te ver laten, heb ik het niet noodig geacht tus- schen te komen betrekkelijk de kiezing van zijnen opvolger, [tot dat de gebeurte nissen eene wending zullen genomen heb ben, voor dewelke mijne toestemming zal gevraagd worden, krachtens de bepalin gen van hel traktaat van Berlijn. De taak mijner regeering in Egypte is nog niet voltrokken, doch er is stoffe lijke vooruitgang om de in- en uitwendige rust van dit land te verzekeren. De toestand in Ierland eischt nog altijd dringend de aandacht der wetgeving. Wetsontwerpen zullen neergelegd wor den om in Ierland eene spoedige en doel matige toepassing der strafwet te verzeke ren. Het overige der redevoering heeft be trek op binnenlandscbe zaken. Eer-gisteren heeft de Kamer hel budget van justitie gestemd. De discussie heeft voornamelijk geloo- pen op de bedelaarsgestichten en het werk in de gevangenhuizen. De heer Guillery zou willen dat er in de gevangenhuizen geen werk gemaakt wordt dan wat onze nijveraars niet voort brengen. Hij heeft doen uitschijnen, hoe er in de werkers kommissie is aangedrongen door vele werklieden, om de mededinging door het werk der gevangenen gedaan, te doen ophouden. M. Jacobs wil dat men voort in de ge vangenissen Iaat werken, maar niet ten nadeele van de vrije nijverheid. De minister heeft beloofd alles wat ge zegd en voorgesteld is, te zullen onderzoe ken. Daarna is de Kamer overgegaan tot de discussie van het budjet van binnenland scbe zaken. M. d'Andrimont heeft een goed voorstel gedaan, namelijk van dege nen die er zoo zeer aanhouden vreemde decoration te dragen, ze met eene betaling te treffen van 250 tot 50 fr. 's jaars, vol gens de graad der orde die zij dragen. Wij denken niet dat M. De Volder daar gevolg aan zal geven, want al de pauze- lijke ridders en commandeurs zouden als dan moeten betalen. De brusselsche correspondent van den Journal de Liége vertelt volgen derwijs een voorval, dat zich in het Hof binst de ontvangst op den nieuw jaardag zou voorgedaan hebben Het is niet te laat, meen ik, om u eene ongedrukte bijzonderheid, die daarenboven volkomen waar is, te melden van de koninklijke ontvangst op den nieuwjaardag. Gedurende het voorbijtrekken der hooge bedienden van het minis terie van binnenlandsche zaken en 't gene nog van 't openbaar onderwijs overblijft, sprak de Koning den heer Beco aan Mijnheer de secretaris, zegde hij hem met dien fijnen glimlach dien gij kent, het is eene heel inoeielijke zaak, die van het onderwijs. Men kan ze nooit met te veel omzich- tigheid behandelen. Er zijn heel veel ruwheden.diemen moet trach- ten te verzachten Seffens wilde de heer Thonissen tusschenkomen en zich in het gesprek, mengen. Maar de Koning altoos op de mirinelijkste wijze glimlachende hield hem oogenbiikkelijk tegen. Ik weet, mijn lieve minister, zegde hij hem, welke belangrijke rol de heer Beco in uw ministerie speelt, en 't is daarom dat ik het noodig geoordeeld heb hem recht- streeks mijne opmerkingen te maken. Onnoodig er bij te voegen dat zulk feitje aan de aanwezigen niet ontsnapt is, maar daar zij niet tal rijk waren, was er een beetje tijd noodig vooraleer het gebeurde ge kend werd. DE INBESCHIKBAARHEID GESTELDE Veel is er in de klerikale dagbla den reeds tegen het geringe wacht geld der op straat gezette onderwij zers geschreven geweest. Velen zelfs verkeeren in de meening dat de kle rikale meerderheid de onrechtveer- digheid zooverre drijven al dat laatste bestaanmiddel, hee gering ook, aan de vervolgde onderwijzers te onttrekken. Goddank zooverre is het nog niet gekomen. Dat de buitengeworpene onderwijzers zich geruststellen. De Journal de Bruxelles, het offi cieus orgaan van 't huidig ministe rie, zegt dat het Staatsbestuur het middel bestudeert om de wachtgel den der afgestelde onderwijzers door den Staat te doen betalen. Wij meenen dat zulks in 't geheel geen voorteeken van afschaffing is. Integendeel, het is misschien het eenig middel om de weerspannige gemeenten te ontwapenen en den on- derwijzeren regelmatig hun wacht geld te doen geworden. Als dat wezentlijk het inzicht van het ministerie is, dan keuren wij zulks ten vollen goed en wij jonnen hem daarvoor van harte een goed punt. Dat is nu wederom eene benaming om het katholijk uithangbord te verbergen. De Bond der Independenten, is een uit vloeisel van de brusselsche independen ten- volksvertegenwoordigers, die, zooals men weel, toch nooit anders dan met de klerikalen stemmen. De heeren Slingeneyer, Systermans, De Smet, de Merode, d'Oultremont, enz., waren Dinsdag in hun gewoon lokaal bijeen gekomen en hebben M. Victor Allard tot voorzitter gekozen. Behalve de kiezing hadden die Inde- pendenlen nog op hun dagorde: de stem ming in de hoofdplaats van het kanton. De heer Philippart (is dat de beruchte bankier heeft de wet hevig gelaakt die verschil maakt tusschen de kiezers van de stad en van den buiten, en wil dat de stemming voor de Kamer in de hoofd plaats van het kanton plaats hebbe. Dat is wel, zeggen de heeren Van Oye, De Smet en Nechelputwij willen ons voor het oogenblik te vreden stellen met de stemming in de hoofdplaats van het kanton, maar het is de stemming in de gemeente die wij moeten bekomen. Dat is het: de stemming in de pastorij, dan is alles in vrede. De Bond der Independente» heeft zich voor het oogenblik bepaald bij een stem ming uit te brengen ten voordeele der stemming in de hoofdplaats van het kan ton. Later zal de aap wel uil de mouw komen •■red: DUmndeitraat, H. DE TOEKOMST, MSB i I III

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1