Gazelle van 'I arrondissement IJ peren. POLITIEKE BERICHTEN. Nr 60. 26« Jaar. Zondag: 20n Februari 188 Politiek. Stads-, Üunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Zaud en Millioenen in de oogeo. II roodroov Bareel: Diimadestraat, 18. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMED 95 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT ftp. 4-0© 's |aars v®or de stad; fr. 4-5® voor gefaee" Bnitenlandsohe verzendingen, 't port daarboven. 10 centlensesa bet anmmcr, Men seh rijft ki op al de poetbureel en. IJZEREN-WEG. 1 Dec. 1886. Vertrekuren van IJperen naar Poperinghe, 6-50 9-09 10-00 -12-07 3_oo 4-00 6-42 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck,6-5012-07 6-42. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20 Comen, 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 11-16 2-41 2-53 5-20 8-58 Comen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53 5-20 8-58. Roeselare, 6-15 Zaterdag 7-45 10-45 12-20 4-10—6-42 Langemarck-Oostende, 7-21 12-225-57 -6-22. Kortrijk, 5-30—8-20 -9-58 -11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-162-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30j— 8-20 11-16 2-41 5-20. De Times, van Londen, keurt op zijne beurt de maatregelen goed, door Belgie genomen, om zich te verdedigen. Eene onzijdigheid op die wijze verdedigd, zegt het blad, geeft veel kans van geëerbiedigd te worden. De Standard drukt zich in denzelfden zin uit. In alle geval, voegt de Times er bij, is het niet politiek noch weerdig van de eene of andere waarborgende natie, voor op hunne verplichtingen jegens Belgie le miskennen, verplichtingen plechtig in eene internationale overeenkomst geschreven. Volgens de Post van Berlijn, zijn de Duitsche overheden te Metz en te Strats- burg besloten, deze beide vestigen in slaat van beleg te verklaren, wanneer bij de verkiezingen voor den Rijksdag de heeren Kablé en Antoine, behoorende tot de zoo genaamde protestpartij, worden herko zen, dewijl daaruit zou blijken dal de be volking in dreigend oorlogsgevaar nog niette vertrouwen is. Bij afkondiging van den staat van beleg gaat het geheele bur- gelijk bestuur over op de militaire over lieden, met onbeperkt recht om alle ver dachten er het verblijf te ontzeggen. Men zegt dat in de zitting van den Bondsraad, gisteren le Berlijn gehouden, het voorstel van Pruissen om Stettin in den kleinen staat van beleg te stellen, is aangenomen geworden. Te Straatsburg heeft de Statthalter een manifest tot de kiezers gericht, waar in liet blad het getaar van oorlog doet uitschijnen, welk Duitschland bedreigt, van wege dit gedeelte van het Fransch volk, dat vijandelijke inzichten nazit. Het manifest noodigt de inwoners van den Elzas-Lorreinen uit, kalme en verzoe nende afgevaardigde te kiezen, die, zon der terughouding het vredestraktaat van 1871 erkennen. Het noodigt de vrienden van de vrede, die, onder de drukking van de tegenwoor dige opperhoofden zijn en geene hunner kandidaten hebben kunnen aanbieden, met een wit briefje te stemmen en alzoo de denkwijze van het land uit le drukken. Uit Berlijn wordt gemeld dat er eene ontspanning plaats heeft. De militaire partij verliest van haren invloed. In eene kiesvereeniging van liberale- nalionalen, heeft baron Eynen, aan prins von Bismarck gevraagd Zullen wij vrede of oorlog heb ben Waarop de kanselier zou geantwoord hebben Gij weet het zoowel als ik op het tegenwoordig oogenblik hebben wij vre de maar ziet de toebereidsels, die in Frankrijk worden gemaakt bet bouwen van barakken, generaal Boulanger en de klachten door de Patriolenbond uitge bracht sinds 16 jaren en gij zutl weler. wat wij van Frankrijk te wachten hebben. Eindelijk, zegt de Beiaard, is hel er toch van gekomen. Over eenige dagen heeft minister Beernaert een crediet van 49 miilioen gevraagd, waarvan een zeker deel voor het ministerie van oorlog be stemd is. Daarbij werd gevoegd dat dit enkel een eerste crediet is en opvolgent- lijk andere sommen zullen gevraagd wor den om 's lands onafhankelijkheid le vrij waren. Naar hel schijnt zijn die sommen hoofdzakelijk bestemd om de bewapening van ons leger te verbeteren en de steden der Maasvallei te versterken. Men beweert dat buitenlandsche verwikkelingen ons ministerie de vork in den rug houden en dat de geheele som, die men vragen zal in twee of drie malen, rond de 200 mil- lioenen zal bedragen. Tevens loopt liet gerucht dat reeds eene leening in gereed heid gebracht wordt, en de verbondene bankhuizen met het ministerie onderhan delen. Ziedaar bet nieuws, het voorname nieuws der laatste dagen. De dagbladen zeggen dat Beernaert's voorstel in geheel het land eene hevige opschudding heeft te weeg gebracht dat gelooven wij gemak kelijk na al de beloften der klerikalen moest men zich weinig aan iets derge lijks verwachten. Wij echter willen zonder eenige voor ingenomenheid de zaak onderzoeken en onzen lezers ons rechtzinnig oordeel erover mededeelen. Eerst en vooral vinden wij, even als bij de omschrijving der Staatsrenten, weeral een bewijs in hoeverre men op clericale beloften mag steunen. Over drie jaren be loofden de clericale candidaten en hunne gazetten bij hoog en bij laag dat zijgeenen cent nieuwe belastingen zouden stemmen. Volgens hun zeggen was het liberaal mi nisterie bezig met ons landje onder de schulden te begraven de schuldenlast groeide gedurig aan en zij gelukten zoo wel in hunne politieke zandstrooierij, dat het tVeg met de belastingen de geheele kiezing van 1884 overheerschle. Zij zouden de belastingen verminderen en de openbare werken vermeerderen en wat hebben zij gedaan? Niet alleen hebben zij de belastingen behouden, maar nog de nieuwe accijnsrechten meer doen op brengen, de noodigste budjetten zeer be snoeid, en nu vragen zij 49 miilioen. En welke openbare werken hebt gij zien uitvoeren, lieve lezer Zoo gij wilt weten waar al dat geld naartoe is, zoeke niet in de openbare werken sla iederen Maandag den Moniteur open, en gij zult aanstonds begrijpen op hoevele manieren de Kerk en de Geestelijkheid in de schat kist putten. Niet alleen hadden de clericalen beloofd geene nieuwe lasten le leggen en de oude te verminderen, maar sprekende van de tenoodiglieden onzes legers hadden zij luidop geroepen"Pas un hommepas un canon Niet éen yna?i niet éen ka non Het is waar, zij hebben lang genoeg gedraald God geve dat zij niet te lang gewacht hebben maar nu is het er toch van gekomen een eerste crediet van 19 miilioen dat tot vele millioenen moet aan wassen. Clericale beloften Of wij nu het voorstel des ministers be knibbelen .la en neen. Neen, omdat hij eindelijk den moed gehad heeft de belan gen des Vaderlands boven de partijkwes ties te zetten en dat hier waarlijk onze on afhankelijkheid op het spel staal. Ja, en voortdurend ja, omdat hij de zaken maar half doet en alleen omdat hij er toe ge dwongen wordt. Ja, omdat in den grond zijn voorstel niet zoo recht gemeend is als hel wel schijnt omdat, hel in onze oogen iels twijfelachtigs heeft, dat ons niet ge ruststelt. Inderdaad, dat de minister alzoo han delt, omdat hij daartoe gedwongen is, weel iedereen. Gedurende de laatste da gen zijn, zoo schijnt liet, uit Londen en Berlijn zeer aardige briefjes aangekomen, minister Beernaert heeft het niet gewaagd langer te spelen en te dralen. Wat nu het jesuitachtige van hel voor stel aangaat, ziehier wat wij daarover meenen. De verdediging van ons land is onvolkomen, 1° omdat onze versterkingen cn o'doende zijn, 2° omdat ons leger slecht is samengesteld. Het eerste punt wordt verholpen bij middel van geld, dat iederec. betaalt, zoowel de arme als de rijke, zoo wel de pachter als de eigenaar, zoowel d werker als de rijke fabrikant, alleen de Kerk betaalt niets of weinig. Om het tweede punt op te lossen, inte gendeel, moet een onrecht, een voorrecht, eene schreeuwende onrechtvaardigheid worden uit den weg geruimd, waaruit de rijken en de geestelijken alleen voordeel trekken, namelijk de plaatsvervanging Hewel! het clericale ministerie laat het onrecht bestaan, want de wet d'Oultre- mont zal ongetwijfeld verworpen worden, niettegenstaande al de opofferingen der liberalen. Alleen aan het eerste punt dur ven de clericalen raken, omdat zij zeiven er niet veel door lijden. Besluiteenige millioenen willen wij u laten betalen, maar onze voorrechten, al waren zij ook schandelijk en onrechtvaar dig, die bewaren wij al hing het be slaan van België ervan af. Overweeg die toestanden en die zede- les, lezer, en oordeel met uw gezond ver sland of dat ook niet erg riekt naar land verraad. erij, In zijne laatste zitting heeft de Brug- sche Gemeenteraad weeral een bewijs ge leverd van de onverdraagzaamheid der klerikalen een bewijs waaruit ten duide lijk ste blijkt dat de geheele liefdadigheid voor de klerikalen niets dan een politiek wapen is. M. Van Troostenberghe, een liberaal had in zijn testament hel volgende besluit laten opnemen Ik gelast mijn algemeene legataris van eeuwigdurende op den verjaardag van het overlijden mijner beminde vrouw en ook op den verjaardag van mijn overlijden, twee honderd kilos brood voor elk aan de kinders der ge- meenlescliolen van Brugge te doen uit- deelen. Het Weldadigheidsbureel oordeelde dat. Zulkdanige erfgift eene mildheid was ten voordeele van het lager on derwijsen vroeg aan den minister die te mogen weigeren De minister antwoord de dat men de erfgift moest aanvaarden. Uit vrees voor eenen gommiss air e- spécial, zoo zegt M. Goetiials in zijn verslag aan den Gemeenteraad, vraagt thans het Bureel de toelatingom, al dus gedwongen de gift, te' aanvaar den. r> Ziehier nu het antwoord van M. Ronse, volgens liet. Burgerwelzijn M. Ronse. Volgens de commissie heeft het Weldadigheids-Bureël ongelijk van commissaire spécial te spreken, want de lijden zijn voorbij binst de welke men van niet anders boorde thans luistert het ministerie naar onze opmerkingen, in ste de van er over heen te stappen. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1