Gazelle van 'I arrondissement IJ peren. POLITIEKE BERICHTEN. Nr 68. 26« Jaar. Zondag 17n April 1887. Politiek. Stads-», finest- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. füeziog le Oostende. De Belangen van Vlaan ren. De CoiïgQ-lotcjrij BureelDlxmndestraat, 1§. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMED i SS centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT fr. 4-0© 's jaar» voor de stad; fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. IJZEEtEN-WEG. 1 April 1886. Vertrekuren van IJperen naar Poperinshe, 6-50 9-09 10-00 12-07 3_oo 4-00 6-42 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck,6-5012-07 6-42. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Comen; 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 11-16 2-41 2-53 5-20 8-58 Comen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53 o-20 8-58. Roeselare, 6-15 Zaterdag 7-45 10-45 12-20 4-10—6-42 Langemarck-Oostende, 7-21 12-22 5-57 6-22. Kortrijk, 5-30 8-20 —9-58—11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16— 2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30— 8-20 11-16 - 2-41 5-20. De Postvan Berlijn, een blad dat al tijd ruzie zoekt met Frankrijk, kondigt een artikel af, waarin het de aandacht roept der overheden op de kavalerie-wa- penoefeningen die in Frankrijk, nabij Luné ville, hebben plaats gehad. Het berlijnsch blad beweert daar eene uitdaging in te zien van het fransch gouvernement om Duitsch- land zijne kamte te doen verlaten, ten einde in de openbare denkwijze, tegen woordig zeer vredelievend in Frankrijk, eene verandering te brengen ten voordee- le van den oorlog. Een bericht van den politie-prefekt van den Elzas-Lolbaringen is op de muren der stad aangeplakt. Het maakt bekend dat voortaan, de bijzondere aankondigin gen, waarvoor de goedkeuring der profek- tuur noodig is, niet meer mogen aange plakt worden, indien zij in hel duitsch niet zijn opgesteld. Het is toegelaten er eene fransche vertaling bij te voegen, maar die vertaling moet altijd achter den duitschen tekst staan, Die maatregel heeft een pijnlijken in druk gemaakt. De Nouveau Temps drukt zijn spijt uit dat Frankrijk den raad zijner vrienden niet heeft gevolgd en tot in 1890 de we reldtentoonstelling van Parijs heeft uitge steld. Het blad \erklaart duidelijk, dal Rusland, ondanks zijne genegenheid voor Frankrijk, geen deel aan eene tentoonstel ling kan nemen, bestemd om den hon derdsten verjaardag der revolutie te vie ren. Naar het Berliner Tageblatt meldt, heeft de sladskomandal te Warschau, ge neraal Kork, zich vergiftigd, omdat zijn zoon als verdacht van medeplichtigheid aan de jongste samenzwering gevat is ge worden. Als zeker wordt nu uit Berlijn gemeld, dat het duitsch gouvernement, zoodra de Rijksdag weer bijeenkomt, terstond twee wetsontwerpen zal indienen, en wel tot wijziging der suikerbelasting en op de sterke dranken. De liberalen hebben Maandag in Oostende gezegepraald. Men bemerkte dat de liberale as- sociatië van Oostende een van de eerste is geweest die de herziening van art. 47 der grondwet heeft ge stemd. M. de Steurs van zijnen kant heeft zich voor eene wijde uitbreiding van stemrecht en andere volksminneude maatregels verklaart I De vooruitstrevende liberalen en de bekwaamheidskiezers hebben goed hun best gedaan en tot den goeden uitslag veel bijgedragen. Ook was de eenheid en de moed, onder alle de liberalen krachtiger dan ze voorlang niet meer hadden ge weest, Eendracht maakt macht. Zooals wij het voorzegd hebben is de heer de Steurs liberale kandidaat, j.i. Maandag gekozen met 587 stemmen tegen 569 aan den heer Carbon, zonder poli tieke kleur gegeven. Dus, het arrondissement Oostende is wederom zichzelven geworden het heeft een liberaal ter Kamer gezonden om zijne belangen te verdedigen. Het is het begin van het einde der kle rikale overheersching en dwangzucht. Hel is met Brussel het tweede arron dissement, in 1884 in de macht der kle- rikalen gevallen, dat zich nu uit de han den der valsche belovers los gewrongen heeft, 't Heeft moeite gekost, vooral in de zen heiligen Paaschtijd wanneer de biecht stoel zooveel invloed oefenen kan op de gemoederen in 't algemeen en op de vrouwen in 't bijzondere; maar de zegen- praal is, er des te beteekenisvoller en te schitterender door. Die uitslag zegt ons nog iets anders. Het Nieuwsblad zelve bekende in zijn nummer van j.l. Zondag dat heer Carbon de kandidaat was, vijandig aan den per soonlijken soldatendienst en aanhanger der inkomrechlen op graan en vee. Men heeft dien kandidaat en zijne zienswijze over boord geworpen en zich daardoor voor den persoonlijken soldatendienst en tegen de bongersnoodswetten verklaard. De heer de Steurs was voor den per soonlijken soldatendienst en voor de her ziening der grondwet hij wil de bijvoe ging der bekwaamheid bij den kiescijns. Hij werd gekozen en dat bewijst dal de liberalen in 't hert van 't klerikale Vlaan deren overtuigd zijn van de noodzakelijk heid dier kieshervorming, Niet waar de uitslag dier kiezing is van groote beteekenis Hij is eene les zelfs voor de liberalen, die van geene uitbreiding van hel kiesrecht hooren willen en eene aanmoediging, eene opbeuring voor 'I liberalism in al de ar rondissementen, waar de strijd eenigzins mogelijk is. Hij is de voorbode van de bres, die men te naaste jare in de onzage- lijke klerikale meerderheid schieten zal. De strooien beenen dier meerderheid heb ben reeds eene eerste plooi gekregen. Een gul proficiat, en een oprecht dank woord aan de Ooslendsche kiezers, die zoo moedig hunnen plicht gedaan hebben. Aan hun allen duizendmaal dank. Toen 1866 de nieuwe cadastrale omschrij ving zou in voege treden, moest de Kamer van Volksvertegenwoordigers bestatigen dat gedurende meer dan 35 jaren de twee Vlaam- sche provinciën, West-Vlaanderen en Oost- Viaanderen, meer dan een miljoen 's jaars te veel betaald hadden, en dat, gedurende al dien tijd de provinciën Henegauwen, Na n; n en Luxemburg ongeveer 900,000 fr. te wei nig in de schatkist hadden gestort. De na tuurlijke gevolgtrekking was dus dat,tusschen de twee deelen van Belgie eene onrechtvaar digheid begaan was van meer dan 70 mil joen, ten nadeele van Vlaanderen. Die cijfers verschrikten de toenmalige volksvertegenwoordigers, en de heer Henri Dumortier, van Bergen, vond het heel na tuurlijk dat van nu af de Vlaamsche pro vincies zouden bevoordeeltgd worden in de verdeeling van Staatssubsidien voor onderwijs of openbare werken. Het ware waarlijk leerenswaardig na te gaan op welke wijze die vrome wenschen in acht genomen werden. Jammer maar dat de zoo nuttige statistieke beschrijving van Belgiedoor Julius Vuisteke, niet veel ver der strekt. Laat ons alleen nog aanzien hoe Vlaande ren bedeeld werd onder betrek van ijzerwe gen. Tof voor weinige jaren was er in West- vlaanderen geen anderen ijzerweg van den Staat, dan die van Brussel op Oostende. Sinds werden, na lang dralen, de spoorwegen Gent-Duinkerken, Brugge-Blankenberghe en Oostende-Armentiers door den Staat gelegd of overgenomen. Toch blijven de voornaam ste wegen van Vlaanderen de lijnen Haze- brouck-IJperen-Kortrijk, en IJperen-Roese- lare-Brugge door eene compagnie bezorgd. Eenige cijfers zullen voldoende zijn om te doen uitschijnen hoe zeer de exploitatie dier lijnen door een afzonderlijk vennootschap aan onze bevolking kostelijk valt. Op het eerste zicht is het verschil tusschen de tarieven nog zoo groot niethijvoorbeeld, van Hazebruock naarKortrijkbetaalt men in derde klas 2,95 fr., waar de Staat maar 2,50 fr. zou vragen. Maar de lijn geeft geenen afslag op de kaarten weg en weer wie dus van Kortrijk naar Hazebrouck weg en weer wil betaalt 2,95 fr. maal 2of5,90 fr. waarde Staat maar 3,95 fr. zou vragen. Dat verschil bestaat in evenredigheid voor al de tusschen statiën. Zoo betaalt men van IJperen naar Kortrijk weg en weer 1,35 fr. maal 2 of 2,70 fr., waar de Staat enkel2,10fr. zou vragen en van IJperen naar Poperinghe weg en weer 0,45 fr. maal 2 of 0,90 fr., waar de Staat'en- kel 0,65 fr. zou vragen, enz. Voeg daarbij dat de dienst geene wezentlij- ke expresstreinentelt en de kortste duur van Hazebrouck op Kortrijk minstens 2 1/4 uur vergtterwijl die reis op de Staatsspoorwe gen enkel 1 uur 54 minuten duurt in gewone trein en enkel 1 uur in sneltrein. Met de lijn IJperen-Roeselare-Brugge is het niet veel beter gesteld, hoewel men ge deeltelijk met de mededinging van den Staatsspoorweg IJperen-Oostende afrekenen moet. Van IJperen naar Thourout, b. v., betaalt men, langs Roeselare, gelijk langs Cortemarck, 1 fr. 30maar neemt een kaartje voor weg en weer; langs Roeselare, betaalt men fr. 1,30 maal 2 of fr. 2,60 en langs Cortemarck, op de Staatslijn enkel 2 fr. Van IJperen naar Roeselare betaalt men voor weg en weer fr. 0,90 maal 2 of fr. 1.80, waar de Staat enkel fr. 1,40 zou vragen. Van IJperen naar Brugge weg en weer be taalt men fr. 2,10 maal 2 of fr. 4,20 waar de Staat enkel fr. 3,30 zou vragen. Eindelijk dient nog opgemerkt te worden dat de lijn geene abonnementen geeft, wat, vooral voor de handelreizigers, eene zeer groote schade oplevert. Een groot geld- en tijdverlies is dus het ge stadige aandeel der Vlaamsche streken, die door de spoorwegen der Maatschappijën be diend blijven. Hoe die Compagnie hare finantiën bered dert is niet onze zaak en ook niet de zaak der bevolking, maar alleen die der actionnaris- ren. Nu is het de plicht van den Staat de belangen der bevolking te behartigen en niet die der actionnarissen. En hier eischt dat belang dringend dat die twee voorname spo ren van Vlaanderen door den Staat overge nomen worden. In het Walenland zijn reeds bijna alle lijnen door den Staat geëxploiteerd, en do minister heeft niet altijd gerekend of de overname schade of voordeel opleverde voor de schatkist. Over eenige jaren nog werd de Groot-Luxemburg overgenomen voor eene kollossale som gelds en in de Ka mer werd hevig gemord, zoo dat men zelfs beweerde dat de Staat aan die actionnaris sen een heel cadeau betaalde. En zelfs, al zou die overname nog ettelijke miljoenen kosten, wat zou dat Is men ons niet nog immer 70 miljoenen te goed Maar wij vreezen dat weeral aan een dovemans deur zal geklopt worden. Voor Vlaanderen zal wel niets overblijven en de minister zal wel eenen uitweg weten. En onze volksver tegenwoordigers Och laat ons liever zwij gen van onze bisschopsvertegenwoordigers!! De Kamer heeft zooals wij het in ons laatste nummer zegden, met 86 stemmen tegen 9 en 7 onthoudingen het wetsont werp gestemd, dat in Belgie de uitgaaf der Cóngo-lo'.erij toelaat. Een achtbare vertegenwoordiger van Luik, de heer Neu- jean, heeft met evenveel rede als welspre kendheid, de gevaarlijke, toevalligge en gebrekkige zijde dier zaak doen uitschij nen, zoowel onder 't opzicht van het nati onaal belang als van dat der toekomende bezitters van de Congo-loten. Volgens de zoo beknopte inlichtingen, door het Staatsbestuur gegeven, zal die loterij beslaan in de uitgaaf van een mil joen vijfhonderd duizend loten van 100 franks die geen centiem aan jaarlijk- schen intrest opbrengen zullen en die DE EK®MST,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1