Gazette van 'I arrondissement IJperen. STERFGEVAL. N* 70. 26e Jaar. Zondag ln Mei 1887. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. BureelDtxmmiestraat, 18. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMES! 15 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT fr. 4-0© 's jaar» voor de stad; fr. 4-5© voor geheel Belgêe Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen bet nnmnier. Men schrijft in op al de postbureelen. In den nacht van den 25 dezer is de heer Henri CARTON, Oud- Arrondissements Commissaris, Voorzitter der Liberale Associatie, der Landbouw Associatie, van het Leerwerkhuis en der Maatschappij La Concorde», Officier der Leopoldsorde, Ridder van het Eere Legioen, alhier in den gezegenden ouderdom van 73 jaren overleden. J.l. Donderdag, om 10 ure 's morgends had zijne plechtige hegravenis plaats.Uit de afgelegenste wijken van het arrondissement, zoowel als uit alle steden van ons land, was eene ontzaggelijke volksmenigte toege stroomd om eene laatste hulde te brengen aan den bij uitstek volksmin- nenden man, die niet alleen aan het heele arrondissement, maar zelfs aan gansch het land uitstekende diensten bewezen heeft. Zijn afsterven is een onherstelbaar verlies niet alleen voor de liberale gezindheid, maar ook voor den landbouw en gansch de samenleving. Grootsch en indrukwekkend was de eindelooze stoet, die de lijkbaar van het sterfhuis tot aan de kerk en van daar tot aan het graf volgde. Aan het hoofd ging het muziek onzer Pompiers in groot-kostuum, die met de treurige tonen zijner doodmarschen den algemeenen rouw nog inniger gevoelen deed. Dan volgden een peloton soldaten, die met onze pompiers aan den diepbetreurden overledene de militaire eer bewezen. De pompiers vormden de haag voor, nevens en achter de lijkbaar. De hoeken van het lijkkleed werden door de heeren Bossaert en Cornette, Schepenen, Eug. Vandaele, R. Begerem en Graux, oud-minister, gehouden. Na de lijkbaar volgden de met rauwfloers omhulde banieren van de Liberale Associatie, den Onderlingen Bijstand, enz., tusschen die ingetogene onmetelijke schaar overheden, magistraten en vrienden, die van bij en verre gekomen waren om den vriend en weldoener tot zijne laatste rustplaats te vergezellen. De rouw werd geleid door de heeren Ferd. Merghelynck, Arrondisse- ments Commissaris, zijne zonen en jonker A. Merghelynck. Tal van rijke en prachtige kronen werden door de heeren bloedver wanten en door de verschillige Maatschappijen, waarvan de dierbare afgestorvene Voorzitter was, op de lijkbaar neergelegd en in den stoet gedragen. Gansch die tallooze schaar toegestroomd en heeft de lijkbaar tot bij den boord van bet gapend graf gevolgd en binst geheel den duur van den stoet hoorde men niets. Indrukwekkend en aandoenlijk was die stilte, die van de algemeene deelneming in het smartelijk verlies getuigde. En werd zij nu en dan eens door een zacht gefluister onderbroken, het was om den diepbetreur den overledene om zijne onschatbare verdienste te loven en geheel zijn doen en laten, al zijn streven terecht op te hemelen. Toen de priester bij den grafkelder het laatste zijner doodengebeden gelezen had, nam de ingetogenheid nog toe; de stilte werd nog doodscher. 't Was de heer Th. Cornette, die, in zijne hoedanigheid van Sekretaris der Liberale Associatie, in dezer naam, een laatste vaarwel toestuurde aan haren onvermoeibarau Voorzitter, aan den man, die haar tot het leven geroepen had en tot den bloei gebracht, waarin zij op heden ver keert, dank aan den takt, de omzichtigheid, de menschenkennis, het doorzicht en den onvermoeibaren iever van hem, dien wij allen zoozeer betreuren. Het afsterven van den heer Henri CARTON, is voor 't IJpersche liberalism een nooit te herstellen verlies. Die roerende rede had een diepen indruk op al de aanwezigen. Dan nam de heer Graux, oud-minister, in naam der Liberale Federatie, het woord om eene laatste hulde te brengen aan den moedigen, ijvervollen en volhardenden strijder voor de vrijzinnige ge dachte, niet alleen in het arrondissement IJperen, maar nog in gansch het land. De heer Graux sprak tot het hart en deed menige traan aan het mannenoog ontrollen. De heer L. Rubbrecht, notaris te Proven, sprak lang en veel, in naam der Landbouw Associatie over al het goede, dat door den diep betreurden doode op dat gebied tot stand gebracht werd. En dat goede is niet op te sommen. Onze landbouw verliest in den heer Henri CARTON, die immer zijn dapperste en hardnekkigste verdediger en zijn nooit vermoeide voorlichter was, eenen beschermer, dien hij nog lange jaren hoopte te behouden en op wien hij rekende, en terecht, om uit de kwijning op te staan, die hem nu zoo deerlijk teistert. Eindelijk nam de heer Bossaert in naam der Concorde het woord en deed al de diensten uitschijnen, die de heer CARTON aan die Maat schappij bewezen heeft, waar hij er steeds in gelukt is, hij de politieke strijder bij voorkeur, mannen van verschillende gezindheden zijde aan zijde en vreedzaam te doen leven. De Concorde ook ondergaat in het afsterven van den heer Henri CARTON een onherstelbaar verlies. Mannen als de dierbare overledene zijn in alle tijden zeldzaamheden geweest en elkeen beweent rechtzinniglijk hun afsterven. Daarom hebben wij niet geaarzeld ons blad in rouw te zetten om den dood te betreu ren van hem, die zoovele jaren een vader, een bewaarengel voor heel het arrondissement is geweest, Die weldoener is heen, maar zijne werken, zijne weldaden blijven en zullen altoos zijnen gezegenden naam herin neren. N. B. In onze volgende nummers zullen wij, zoo mogelijk, opvol- gentlij k de verschillige lijkreden onzen lezeren mededeelen. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1