BRIEFWISSELINGEN. STADSNIEUWS. VERSCHILLIG NIEUWS. MARKTPRIJZEN. door eigen lijden eens te weten kre gen hoe zwaar clericale drukking wee^t, gij zult loon naar werken krijgen Andere steenen zullen los komen en neer vallen en het gebouw zal in puinen storten en samen zul len wij dan naar middelen uitzien opdat het nimmer meer oprijzen kun ne, KIEZING TE OUDENAARDE. De heer De Malander is gekozen men moest er zich aan verwachten. Maar zijne kiezing, die men als eene eerherstelling voor hem zeiven en als een protest van het kiezerskorps tegen het vonnis van hel Gentsch Beroepshof aanzag, is verre van aan een zegepraal te gelijken. De heer De Malander overwint de heer Liefmans enkel met eene meerderheid van 84 stemmen. In 1882 kregenfde liberalen te Oude naarde de nederlaag de meest bevoor- deeligde kandidaat der liberale lijst had 591 stemmen en die der klerikale lijst had er 956, dat was een verschil van 365 stemmen. In de kiezing van Zaterdag krijgt de heer De Malander enkel 770 stemmen, dus 186 stemmen min dan de heer Ma- gherman in 1882; de heer Liefmans krijgt van den anderen kant, 686 stemmen, dus 95 stemmen meer dan de heer Ver spieren in 1882. Winst van ongeveer 100 stemmen voor de liberalen! verlies van bijna 200 stem men voor de klerikalenDat is de be- teekenisvolle uitslag der kiezing van j.l. Zaterdag. Voor wat de persoonlijke voldoening betreft, die de heer De Malander er door gevoelen kan, 't is mager en... bitter. Wat de politiek, de openbare zedelijk heid, die zij grovelijk hoont, betreft, blijft die kiezing niet te min en niet al leenlijk eene stellige misslag» maar nog eene schande en een schandvlek. Zij is een opstand tegen het gezag des gerechts, eene stoute en schaamteiooze toepassing van dat grondstelsel, dat zegt dat het voldoende is de priesters te die nen om door hen gesteund en verdedigd te worden, ware het tegen het gerecht zei ven, hoe onwaardig, hoe onzedelijk, hoe misdadig men ook zijn inoge. Zoo zulke, feiten en zulke gevoelens enkel in eene verrotte wijk, in een verlo ren hoekje ontslaan waren dat geen weer galm in hel overige van het land hebben kan, men zou ze ongetwijfeld zeer moeten betreuren. Maar wat al het schandige der kiezing van Oudenaarde uitmaakt't is dat heel en gansch de klerikale partij na een beetje aarzeling niet nagelaten heeft hare verantwoordelijkheid op 't spel le brengen en hare eer te schenden. Vanaf het Journal de Bruxelles, or gaan van den heer Beernaert, tol de Es- caut, orgaan van de Anlwerpsche bank en 't NieuwsUadje, alle hebben met dien door het gerecht onteerden persoon mede gedaan; alle hebben de gerechtshoven met smaadwoorden overladen omdat zij eenen schuldige hadden durven straffen, die, door bewezenediensten, de hooge bescher ming der geestelijkheid had weten te koo- pen. Onder dat oogpunt is het een feit, waar van gansch het land dient schaamrood te worden. Maar onze tegenstrevers, dat zij er van overtuigd zijn,—zullen over die schandalige daad zich niet te beloven hebben. De macht die de heer De Malan der hun ter Kamer aanbrengen kan is heel gering. De schande, die hij hun in het land medebrengt is overgroot en zal zich nooit meer uilwisschen. Het is nooit straffeloos dat men zulke uitdagingen aan de openbare eerlijkheid doet. Onze vrienden van Oudenaarde hebben hunnen plicht gedaan zij hebben al ge daan wal zij vermochten om die schande aan het land te besparen. Zij hebben, ten minste, de eer der liberale partij gered. Zij hebben recht aan de erkentenis en de dankbaarheid van al de deftige burgers. Het heeft weinig gescheeld of de goede uitsla?, de zege bekroonde hunne pogin gen. Hopen wij dat die bijval hen aan moedigen gaat om te volharden. IJperen, 7 Mei 1887. SCHOOLPENNING. Vorige listen, 56,497-02 Een vond den 28 April 1-00 Totaal, fr. 56,498-02 Uitgaven tot heden, fr. 53,543-72 Blijft in kas, fr. 2,954-30 Dlefte. Zaterdag morgend heeft men een tiental hennen ontstolen aan den werkman S., die buiten de oude Duinkerkpoort in onze stad woont. De dieven hebben waarschijnlijk bet gestolene denzelfden dag op de markt ver kocht en daar de politie niet in tijds verwit tigd was geweest, hebben zij in volle zeker-r beid van hunne stoutmoedige maar schandige daad kunnen genieten. Gevecht. In den nacht tusschen Zondag en Maandag hebben eenige jonkheden onzer stad in de Boterstraat twist gekregen. Men is handge meen geworden en er zijn er die van hunne messen gebruik gemaakt hebben. Een paar zijn nog al erg gekwetst en zullen eenigen tijd bedlegerig moeten blijven. ïooneelkroisijlk. Maandag, 9 dezer, komt de Tooneeltroep van Antwerpen, onder 't bestuur van den heer Gretzinger hier eene puike vertooning geven. Zij zal bestaan uit: Don Cesab van Bazan, beroemd drama in 5 bedrijven. Lot is dood, blijspel in een bedrijf. Het eerste stuk is wereldberoemd en is 400 maal te Parijs vertoond geweest. Te Amsterdam, hoofdstad van Holland, geniet het ook den ongehoordsten bijval. Het valt niet te betwijfelen of er zal foele zijn. Prijzen der plaatsen: le,fr. 1-50; 2e,fr.l-00, en 3% fr. 0-50. Woensdag aanstaande zullen wij eene fransche vertooning hebben van Maetyke, drama getrokken uit den geroemden roman van Dennery, schrijver der Deux Orphe- lines. Die vertooning ook zal alle liefhebbers van stukken met een echt degelijk gehalte uit lokken. Wij raden onze lezers aan die beide ver tooningen te gaan bijwonen. Zeker zullen zij noch bun geld, noch bunnen tijd beklagen. De Tailleub poub Dames geniet nu overal een zotten bijval. Men hoort er in Frankrijk evenals in België niets dan lof, veel lof van. En wij, IJperlingen, zullen ook van dat koddig stuk kunnen genieten. Vrijdag aanstaande komt de beer Samt- Omer met zijne uitgelezene troep, waar onder Mvr. J. Saignarcl, bet troetelkind der IJperscbe tooneelliefbebbers, hier die wereldberoemd Comedie Vaudeville opvoeren. Of de tooneelzaal te klein zijn zal IJperen, den 2 Mei 1887. Wilt gij weten lieve lezers, boe Surmont de Volsberghe zich noemt? Hewel tracht bet programma te krijgen van de prijsdeeling der katholieke gemeentemeisjess.chool en der vrije school van Voomezèele. Het toe val wilde dat dit papierke mij in de banden viel. Ik wandelde in de Rijselstraateen papierke werd door de wind voortgedreven in de vuilgote. Ik raapte bet op en begon te lezen Wij hebben de eer Ued. uit te noodigen tot het schoolfeest dat zal gegeven worden ter gelegenheid der plechtige prijsdeeling aan de leerlingen der katholieke scholen van Voormezeele, op Zondag 24 April aanstaan de, om 3 ure namiddag in 't lokaal der ka tholieke meisjesschool. ln de hoop dat gij dit feest met uwe tegenwoordigheid zult willen vereeren, heb ben wij de eer te zijn UW TOEGENEGEN IN CHRISTUS Voor 't komiteit der katholieke scholen, Surmont de Volsberghe. Hebt ge't nog van uw leven gehoord, Uw toegenegen in Christus en zeggen dat dien toegenegen in Chrirtus burgemeester van IJper zou willen worden! !t Ware zeker de eenigste burgemeester van de wereld, die zou teekeuen Uw toegenegen iu Christus Natuurlijk zou dat niet heel overeenkomen met den zegel der stad IJperen en dan men zou dien zegel moeten vervangen met den zegel van den bisschop. Uw toegenegen in Christus zou daar beter voor passen. Hopen wij dat de stemmers onzer stad den toegenegen in Christusmet eene groote bui ze zuilen vereeren. Wordt dip vent zot Een kiezer. 1 BURGERSTAND van den 29 April tot den 6 Mei, 1887. Geboorten: Mannelijk geslacht, 4; Vrouwelijk id. 5. Huwelijken: Mengal, Julianus, luiteüant bij het 3" ligne regiment, en Lernould, Maria, zonder be roep. Sterfgevallen: Angillis, Martinus, kleermaker, 64 jaren ongehuwd. Nieuwhoutmarkt. Goddijn, Amelia, zoQder beroep, 45 jaren, echtgenote van Hendrik Orran, Recollettestraat. Zimmer, Maria, kloosterlinge, 70 jaren, St- Jacobstraat. Maertens, Maria, klooster linge, 33 jaren Weninckstraat. Spilliaert, Odila, kantwerkster, 43 jaren, ongehuwd, Meenenstraat. Hof, Oringia, zonder be roep, 58 jaren, weduwe van Joarmus knoc- kaert, Nieuwhoutmarkt. Verbiese, Nata lia, landbouwster, 42 jaren, echtgenote van Karolus Houweiyn, St-Jacobs-buiten. Se- sier, Julianus, peerdesmid, 22 jaren onge huwd, St-Jacobs-buiten. Kinderen beneden de 7 jaren Mannelijk geslacht, O. Vrouwelijk id., 3. BERICHT. Den beer Emanuel HUISMAN-AUGUST, Amerikaanschen Tandmeester, woonachtig te Brugge, 8, St-Jorisstraat, is te raadple gen te IJPEREN, eiken Zaterdag van ieder week, van 10 ure des morgends tot 3 ure 's namiddags, in de Weninckstraat, nr 6, te IJPEREN. Voor verdere inlichtingen gelief men zijne groote aankondiging te lezen op de 4° bladz. POPERINGHE. In onze briefwisselingen van 10 en 17 April laatst handelende over de ongeloof lijke wanorde die er heerschte tijdens den brand, die zonder de moedige hulp der gebu- ren, zulke afgrijslijke gevolgen had kunnen na zich slepen, spraken wij aan onze pom piers en wij bewezen hoeveel staat men op hunne tusschenkoinst maken kan in geval van nood. Ter dezer gelegenheid, alhoewel wij den moed en de zelfoppoffering waar deerden welke den kommandant bad aan den dag gelegd, riepen wij de aandacht in van onze stadhuismannen over den beween- lijken toestand van de inrichting dezes korps. Het is aan deze slechte inrichting dat men de wanorde toe mag schrijven welke plaats heelt gehad en welke zoodanig groot was dat ai de pogingen door M. Baeckeroot aan den dag gelegd zonder het minste uitwerksel bleven. Eikendeen tierde, kommandeerde en zelfs Felix de Buizeman en zijn broeder Elias ga ven orders Wij lieten alsdan eenen noodkreet hooren, denkende aan het gevaar waaraan onze in woners blootgesteld zouden zijn indien er eens een ernstigen brand moest uitbersten, en wij legden ons met de grooiste onpartij digheid toe op het onderzoeken naar de oor zaak des kwaads. Vandaag zullen wij voortgaan met op te sporen, aan welke anderen dan de reeds aangehaalde, bet verval van het korps pompiers, volgens ons, toe te wijten is, dat eertijds zoo bloeiend en zoo schitterend was. Vooreerst het manschap is niet talrijk genoeg en zijne rekruteering laat veel te wenschen over. Voortijds de kompagnie pompiers, tot de hanteering van het zelfde materieel bestond uit een zestigtal mannen, en men vond als dan dat dit getal schaarsch toereikend was. Thans telt men er maar rond de veertig, meestal zittende stielen of ambachten uitoe fenende, en die volgens men het heeft gezien de eerste letter van het manoeuver niet ver staan. Wij zijn verre van den goeden wil te be knibbelen van al deze brave menscben, en wij twijfelen er niet aan of allen zijn bezield met het grootste verlangen om zich nuttig te maken, maar dit is niet voldoende. Een korps pompiers moet samengesteld zijn buiten allen politieken partijgeest. De zelfsopoffer.ng mag geene partij kennen, en toen er een ongeluk uitberst, de katholieken zoowel als de liberalen moeten toesnellen en z.ch de hand leenen om hunne medeburgers ter hulpe te komen, wiens eigendom, en soms hun leven, zouden kannen in gevaar zijn. Dit gezegd zijnde, het is noodig dat de mannen die bet korps uitmaken, zooveel mo gelijk, timmerlieden,dakdekkers, metselaars of andere persoonen zijn, die gewoon zijn i aan zwaar werk en niet benouwd zijn van te, j klimmen. Wanneer men met de happe moet werken of de leeren opklausteren, wat kan een eerlijke schoen- af kleèrmaker, in eenen 1 brand, aldaar verrichten s Wat ziet men ongelukkiglijk vandage? In plaats van de pompiers te gaan opzoeken onder de personen die er toe de noodige voorwaarden bezitten, men neemt ze alge- meenlijk onder degenen die naast aan de partij der dibbaars behooren, en men zegt zelf, dat de congreganisten de eersten aan genomen zijn in de lijfwacht van M. Berten. Op dezen voet is het onmogelijk iets goeds te bekomen. Wij zijn overtuigd dat M. Baeckeroot, wiens onpartijdig en gedoogzaam karakter van iedereen gewaardeerd is, de eerste zal zijn om in onze zienswijze te deelen. Want ten is waarlijk niet geestig voor een mart die uit zuivere zelfopoffering de moeilijke fonc- tien van Kommandant der pompiers heeft aangenomen en die er de grootste verant woordelijkheid van op zich neemt, al zijne pogingen te zien verijdelen door den slech ten wil onzer Bestierders, die, om de zending te vervullen waarmede hij gelast is, ten zijnen beschikke maar een ontoereikend getal mannen stellen. T. Wordt voortgezet.) Een werkman die te vergeefs werk zocht in de hoofdstad, had sedert eenige dagen ge slapen in den hof van een der huizen die aan de Zuiderstatie te Brussel, palen. Eergister hadden voorbijgangers hem we der over den muur zien klimmen en de po litie verwittigdde politie vond hem daar liggen slapen en bracht hem naar het bureel, hij werd aangehouden voor landlooperij. De ongelukkige vond geen woorden genoeg om den commissaris te bedanken en zegde dat hij nu ten minsten onder den blooten hemel niet meer zou moeten slapen en toch iets zou te eten hebben. Men meldt het vertrek naar den Congo van M. Camiel Jansens, algemeen gouver neur van dien Staat. Met hem vertrekt M. de kapitein der artillerie Fr. Vande Velde, alge meen sekretaris van het gouvernement be noemd in Afrika, alsook de broeder van de zen laatsten, in hoedanigheid van onderbe stuurder van het landbouwgesticht van M. De Roubaix, van Antwerpen te Matteba, bii Boma. De nieuwe kiezing te Audenaarde. om M. De volder te vervangen, zal op 21 dezer, plaats hebben. Men scbijft uit Oostende, 3 MeiHeden morgen om 7 ure heeft er eene ontmoeting plaats gehad van twee buurtwegtreinen tus schen Lombard-zijde en Westende. Verschei- ne personen zijn ligt gekwetst. De stoffelijke schade is zeer gering. Het personeel heeft zich moedig gedragen. Het ongeval is aan den dikken mist toe te schrijven. LE GLOBE ILLUSTRÉ, (10 francs par an). Le Globe Illustré qui vient de paraitre donne le dessin de Tarrestation deM. Schnae- bele, le commissaire Frangais a la frontière Franco-Allemande. Un dessin. Charge de la Walkyrie de Wagner, qui a eu un si grand succèsau thé&tre royal de la monnaie. Le dessin de la succursale de la Banque Nationale a. Anvers, S, propos de la conver sion des emprunts, et trois charmandes gravures. Le chat et la souris. Chez l'Avocatet la dernière soirée d'hiver. On s'abonne au bureau du journal. DE VLAAMSCHE ILLUSTRATIE, N° 32. l«jaar. Zaterdag 7 Mei. INHOUD. P 1 at e n: Albrecht Ro- denbach. Jacbttooneel. Bezoek van de koninklijke familie aan Amsterdam. Gezicht op het paleis. Meigroet. Kinderleven, 's Morgens, 's Avonds. Tekst: Onze platen.De Bloem van Blankenberghe. 's Menscben wil is zijn hemelrijk. Die was niet van zijne fa milie. De ijzeren vrouw, slot. Het lied der Vlaamsche zonen. De schat in den af grond. Men abomxeerl zich ten bureele van dit blad. IJPE1SEN 7 Mei. 30 ApriL Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardap. Beter 10,700, 20-37 2.800; 15-75 2,600! 14-73 1,200: 17-00 l,9Ö0j '17-50 6,000 6-00 240-00 11.400 2,500 3,500 1,900 2,300 6.000 14,013 19-75 15-25 15-00 17-30 13-00 6-00 240-00: GRANEN enz. verfcneid te lt wan ti teil middeuprijs p. iOOkiio. verkochtte kwantiteit middenprif& p. iÜO kilo.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 3