CONVERSION SOUSCRIPTION EmileV an Aerde T A N D E N. H' ER m- BK. HESER kort rijk, Moskroenstraat, kort rijk Sint-Joorisstraat, 8, Sint-Joorisstraat. Emanuel HUISM AN-AUGUST, KUNST-PHOTOGRAPHIE, E.-II. MINNEKEER, DIXMUDESTRAAT, 18, IJPEREN. ttmwMfmm m a w a T SANS FRAIS Presqeu pour rieu Lombaardstraat, 19,Ypre Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gebreveteerd bij koninklijk besluit, Kunsttanden te beginnen van 4 fr. Volledig gebit te beginnen yari 89 fr. BRUGGE. BRUGGE. Kunsttanden te beginnen van 4 fr. Volledig gebit te beginnen yan 80 fr. II. GÉRARD-WATREMEZ. Mijne werkplaatsen, uit hoofde yan yergrooting, zijn in de Sterrestraat, 9, IJperen, overgebracht. BOEK- EN STEENDRUKKERIJ Aan zeer genadige prijzén. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN DE ZALF Groote sorteering van SPEELKAARTEN DES EMPRUNTS VILLED'ANVERS. A partir de ce jour et jusqu'au 28 Mai 1887. ÉCHANGE des LOTS VILLE D'ANVEES. au nouvel Emprunt. YPRES. I CHIRURGIJN-TANDMEESTER, tandmeester van het koninglijkgesticht van Meessen GEDIPLOMEERD DOOR DE BELGISCHE GtEZONDHEIDS-COxMMISSIE, oc O K S lil m "3 c Let goed op het adres-. Let goed op hel adres Amerikaanscbc Tandmeester, Gediplomeerd door den Belgischen Gezondheidsraad, gebreveteerd bij Koninglijh besluit. Professor van het tandenplaatsen en in de tandheelkunde, 3 3 0 W 1 H Spoedige enzorgvuldige vervaardiging van alle slach van drukwerken, als: te bekomen ten bureele van dit blad. Chez A. DECHIÈVRE, BANQUIER, ruede Menin, N° 15, Nous envoyons a tout le monde,aussi long- temps que le stock n'est pas épuisé, un mag- nifique service de table en argent anglo-bri- tanique fin, d'une blancheur inaltérable et inusable au prix de 22 fr.franco dans* toutc la France et la Belgique. 6 couteaux avec exellentes lames en acier. 12 (6 cuillers et 6 fourchettes). 12 (6 coqeutiers magnifiques et 6 cuilliers a ceufs). 18 (6 porte-couteaux et 12 cuillères a, café). 2 (1 louche et 1 cuiller a lait). 2(1 sucrieret 1 théière). 6 tasse d'Autrichc fincment clselées. 6 asslcttcs a frnlts magnlf. avec dsn- res* indiennes ou japonaises, artls- tiq, cxécntéc*. 2 candélabres de salon d'un bel effet. 66 pièces. Ces 66 pièces, dont la valeur était de 100 fr. précédemment, pour seule- ment 22 frs. Si la marchandise ne con- venait pas, l'argent serait retourné de suite; toute commande peut done être faite enconfi- ance. Poudre a nettoyer, 2b cms le paquet; envoi contre remboursement ou au comptant. Les commandes peuvent être adressées au Bureau Univcrsel d'expéditiou autori- sé par protocole du tribunal de commerce. YIENNE, Ottakbing, Seilebgasse, 26. GEDIPLOMEERDEN Recht over de Sterresthaat. Te raadplegen alle dagen van 9 tot b uren, behalve den Zondag. Inzetting van tanden en kunstige gebiten. Uiltrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden, volgens de beste stelsels. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feesldageu, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eeoe slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geeoe pijn, maar het laat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijk heid der gevoelloosheid; goudstopping der holle tanden, kunstmatig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende landen. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij nood zaken geene uilbaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is beider en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daaidoor is het mogelijk kuostlanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mma MEIER trotseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: men zou niet kunnen uilkennen, noch door deo glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het na.uurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het linie* van Mr en Mmo Meier zijn gewaarborcht voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 1/2 ure namiddag, ten huize van M. Leclercq-Rodhe, GrootesMarkt, 35, te IJperen. W O O S3 £5 ca 00 O O a •dS 00 w o O ca ca I OND ZONDER TANE MOND ZONDER TANDEN. I MOND MET TANDEN Is te raadplegen alle dage in zijn huis te Èrugge, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat het verveerdigrn of het zetten aangaat van kunsttanden of gebitten, zonder haken, noch plaat, noch veeren, en zonder de wortels uit te trekken of af te snijden. Met de kunsttanden en gebitten voortkomende uit het huis van M. Emanuel Mnisinan-Aiigust, kan men de hardste eetwaren knauwen en verbrijzelen, even als met de natuurlijke tanden. Bijzondere behandeling van de mondziekten en alle tandenkwalen. Genezing van smertveroorzakende tanden. Het vullen met lood, het overdekken met glazuur en het bewerken met goud der tanden, volgens de nieuwe arneiikaansche stelsels. Bijzonderheid der afgewekene of slecht op rijgeplaatste landen bij de kinders, volgens de nieuwe smerikaanschc wetenschap, 't Is gelijk welke mondkwaal, allen worden volkomen genezen volgens de nieuwe amrrikaansche wijze. 1-1 Al de kunsttanden en de kunslgebijten door dit huis verveerdigt, worden gewaarborcht voor het gansche leven. Let wel op het adres: BRUGGE, 8, Sint-Joorisstraat, 8, BRUGGE. N. B. Den heer Emanuel Huisman-August is te raadplegen te IJPEREN, eiken Zaterdag van iedere week, van 10 ure 's morgens tot 3 ure 's namiddags, in de Weninkstraat, n" 6, te IJPEREN. Q. O pxm Hl o -a £3 Cl O O w GO 5' Cd £0 O O Te IJperen sedert vijftien jaren gesticht en voor de cliënten van 't arrondissement naar ver dienste gekend voor de schoonheid en het onverhanderlijken der photographiëo, heeft mijn huis, gelijk allen van eersten rang, geenen afgevaardigden om werk van huis tot huis aan te vragen en ingezonderheid om zich vooraf te doen betalen. GRAVEERDER, Facturen, Quitantiën, Omzendbrieven, Prijscouranten, Eliquetten, Spijskaarten, Brievenhoof den, Rouwbrieven en Kaarten, Gedachtenissen, Huwelijksbrieven, Feeslprogramma's en Kaarten, Visitekaartjes, Adreskaarten, Euveloppen met firma, Wissels, Memorandums, Nola's, Tabellen, Rigisters, Boekwerken, Tijdschriften, Prospectussen, Plakkaten, Benoodigheden voor Maat schappijen, Administratiewerken, enz., enz. m Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN. Zij geven krachten gezondheid weder aan vei zwakte Gestdlen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd Ier genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen eu alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest bëfooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 78, NE W OXFORD STREET LONDEN. voorheen 533, OXFORD STREET En woiden verkocht in Polten en Doozen van Is. I l/2d., 2s. 9d., 4s. Cd., Us., 22s. 33s. en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de gebeele wereld. Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 553, Oxford Street, er niet staat, zoo is hel bedrog. Mc8s kan bekomen, ten burceie van dit blad, tabellen dei' vertrekuren van den ijzeren-weg, aan 5 ccutinien. Drukkerij Engel Hendrik-Minnekeer, Dixmudestraat, 18, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 4