Gazette van 't arrondissement IJperen. Nr 73. 26e Jaar. Zondag 22n Mei 1887. Politiek. Stads-, üunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Juni 1888. Bareel: Dixmndestraat, 18. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RE€LA!UEN SS centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT fr. 4.00 's jnnrs voor de stad; fr. 4-50 voor geheel Belgis Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. IJZEREN-WEG. 1 April 1886. Vertrekuren van IJperen naar Poperinghc, 6-50 9-09 10-00 12-07 3-00 4-00 6-42 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck,6-5012-07 -6-42. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Comen, 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 11-16 2-41 2-53 5-20 8-58 Comen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53— 5-20 8-58. Roeselare, 6-15 Zaterdag 7-45 10-45 12-20 4-10 6-42 Langemarck-Oostende, 7-21 12-22 5-57 6-22. Kortrijk, 5-50 8-20 -9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30 8-20 11-16 2-41 5-20. DE LIBERALE PARTIJ. De liberalen hebben het groot gebrek van maar aan het werk te gaan daags voor de kiezingen. En dat is eene verkeerde handelwijze noodlottig voor hunne denk wijze. 't Is waar, men zegt dat de burgers en de landbouwers niet dagelijks behoeven hel hoofd vol geblazen te worden met po litiek. Maar als 't u belieft, zeg me eens laat de klerikale partij of de geestelijkheid de menschen een oogenblik met rust Als het geen afsclipoien van geld is voor de klerikale werken, dan omringen zij de vrouwtjes en de flauwhartige mannen om tweedracht te zaaien of met allerhande be loften le paaien van welke nooit iets ko men zal. Door werkeloosheid maken de liberalen hunne beste vrienden onverschillig. Me nigmaal ontaard de onverschilligheid in kwaadaardigheid, die een stap verder vij andschap wordt. Zie, met October aanstaande hebben wij de gemeentekiezingen in stad en dorp. De strijd zal overal zwaar en hard zijn. Van nu at zijn de klerikalen reeds bezig alles aan boord te leggen om de liberalen te ontmoedigen die van zin zouden zijn zich op rang te stellen en den strijd aan te gaan. Doende liberalen daar iets tegen? Neen! En echter zou het hunne plicht zijn over al den strijd aan te wakkeren door krach tige samenwerking en gebruik te maken van den invloed die de aanleiders der par tij bezitten. Vroeger lelde Vlaanderen menig libe raal gemeentebestuur. Hoeveel zijn er nu nog Zou de schoone toestand van voor een niet meer kunnen herle\en heeft de werking van pastoor en kapelaan, met hunne congregatiën en krochten, dan al het politiek leven gedood en alle verlan gen naar persoonlijke eigenwaarde en ge zag ontkracht Men zou het wel denken wanneer men den toestand ernstig over denkt en overweegt wat met personen en zaken gebeurt. Maar dit zal wel niet zoo blijven duren, niet waar, liberalen Met October zult gij uwe plicht doen en overal mannelijk in het strijdperk treden, al waart gij bijna zeker van niet te gelukken. Voor moedige har ten is eene nederlaag de dood niet en wan neer stand gehouden wordt komt einde lijk gewis den dag van zegenpraal. Dit is altijd zoo geweest en zal het blijven. Dus, vrienden, bereid u tot den strijd. Met Juni 4888 moeten er 61 klerikale en 5 liberale volksvertegenwoordigers herkozen worden uit de provinciën Ant werpen, Brabant, Luxemburg, Namen, en West-Vlaanderen. In diezelfde arrondissementen telt men 26 liberale en 43 klerikale senators. Zooals men ziet hebben de clericalen alles le verliezen, onze vrienden alles te winnen. Thans beslaat de Kamer dei- volksvertegenwoordigers uit 94 klerika len en 42 liberalen. Het Senaat uit 26 li beralen en 43 katholieken. Overwinnen onze vrienden door hun ne eendracht de zetels, die zij m 1884 verloren le Brussel (16), waarvan reeds twee tot het liberalisme teruggekeerd, Le Namen (4), te Nijvei (4), te Phiiipville (2), te Neufchateau (1), het zij 23 zetels, dan is het gedaan mei de klerikale meerder heid en wij hebben de ontbinding der Ka mers. Zegepralen onze vrienden le Ant werpen (8), te Dinant, (2), te Brugge (3), dan ware van de eerste kiezing de libera le meerderheid verzekerd. De kamerontbinding kan ook komen langs het Senaat. Wint onze partij te Oo stende (1), le Brugge (2), te IJperen (1), te Antwerpen (4), Neufchateau (1), te Na men (2), ofwel bekomt zij slechts van 6 tot 7 zetels, dan is die klerikale majoriteit ook vernietigd. Dus eendrachtig ten strijde, liberale broeders, want zoo, reeds van het toeko mende jaar, hebben wij den val der valsche belovers, die Belgie gingen herschapen in een luilekkerland en het integendeel op den boord des afgronds hebben gebracht. DE DOODE HAND. Het wordtlangs om meer onrustbarend, wanneer men nagaat Itoe de goederen van doode hand zich voortdurend uitbreiden en de rijkdommen van kerken en kloos ters gestadig toenemen. Vóór de omwen teling van 1789 was bijna de helft van Frankrijk in handen der kerkelijke ge nootschappen, en in Spanje en Italië stond het nog slechter wel is waar heeft de omwenteling vele dier bezittingen laten verkoopen als nationale goederen (en dat was de ware naam), maar als hel nog eenige jaren voortduurt zullen wij spoedig de verhouding van vóór 1789 bereikt heb ben en misschien le boven zijn. Voor eenige jaren werd een plan van Brugge ten loon gehangen, waarop het kerk-en kloostergoed met roode kleur was aangeteekend en dan reeds schemerden de oogen van al het rood, Moest nu de kaart hermaakt worden, dan zou er nog menig stuk daarbij rood te kleuren vallen en de Bruggeling zelf zou moeilijk gelooven dat de zaken reeds zoo verre gedreven zijn. Wij zegden eens dat het als de worm in den appel is maar het inwendige bederf woekert zoo dapper dat de verrotting wel haast langs alle zijden zal uitbersten. Wij hebben voor ons een stuk liggen dat bewijst hoe in de vorige eeuw de openbare wetgeving naar middelen uitzag om de uitbreiding der doode hand te keer te gaan. Het is de eigendomsakte van een huis hier ter stede de akte werd opge steld in het midden der vorige eeuw, en bevat de volgende zinsrede Maer dat alvooren den voorschre ven comparant in syne voornoemde qualiteyt als acceptant in handen van ons schepenen voornoemt hadde ghe- daen den Eedt dat dese verghiftynghe en alienatie was gheschiedende t'haere Eggen profytte ende niet omme den naerschreven huyse te brenghen in eeniger dooderhandt als van kereken cloosters, disschen, godtshuyzen, con- frerienhospitaelen ofte andere direc- telick ofte indirecteliek volghens den placaete van synne majesteyt van dae- ten vyf en twyntigsten Octobre 1738. Zelfs de zwakke Karei VI van Oosten rijk, die toen over België regeerde, was dus verplicht geweest door eene wet te verbieden dat nog onroerende goederen in de doode hand overgingen de kerk had echter het middel der tusschengeplaatste personen bedacht om alzoo den aangroei van het kloostergoed te bevoordeeligen. Dan had eene wel aan allen kooper van onroerend goed eenen uitdrukkelijken eed opgelegd, om te doen verklaren dat zij geene tusschengeplaatste personen waren, dat zij niet de vertegenwoordigers van kerken of kloosters waren. Dat gebeurde over ISO jaar, in den tijd, dien wij schokschouderend deu goeden ouden tijd noemen, Het schijnt echter dal wij met rasse schreden, met sloom wel licht, naar dien lijd terugtrekken hier in hel godzalig Brugge, hebben wij hem reeds lang bereikt. Op onze muren prijken oproepen voor zoogezegde liefdadigheids feesten, waar geld verzameld wordt om de bezittingen van doode hand op te luisteren of uit te breiden, Bij iedere verkooping van onroerendgoed, ronden de bezittingen van doode hand zich uit, om onafzienbaar uitgeslrek te worden. In alle straten ver rijzen nieuwe gebouwen, door paters, nonnen, broeders of jezuieten met ons geld bekostigd. En eindelijk, tot overmaat van schan de, terwijl de vorsten over 150 jaar, wet ten uilvaardigden om deu aangroei der doode hand te beletten, geeft de gemeente raad van Brugge hel ongehoordste. schouw spel van eene openbare macht die zelfs gemeenteciggendommen, als het Semina rie, aan de doode hand verkoopt of liever wegschenkt. Dat zijn echter voor ons teekenen des tijds. Er heerscht eene ongehoorde bedrij vigheid, eene koortsige haast bij de lieden van doode hand en zij nemen niet den minsten voorzichtigheidsmaatregel om hunne handelwijze te verbergen. Sinds lang zijn ze er niet zoo dapper op los ge gaan. Langs alle zijden wordt geklaagd over gebrek bij de werkersklasse, over spanning bij de burgerij, over crisis in handel en nijverheid de adel zelf ver speeld zijne laatste centen, maar de doode hand ■jbekommert zich met niets dan hare belangen. Zij hoort niet eens de stemmen uit het volk, die om brood roepen, noch de klachten van handel en nijverheid over het christianiseeren der kapitalen zij werkt altijd voort alsof ze voortgezweept werd. Maar vreezen die mannen dan niet dat 1889 aan 1789 doe denken en dat het volk toch eens wakker zal worden Beiaard. AFGEZET. Het Beroepshof van Gent heeft, in zijn verhoor van j.l. Zaterdag, de zaak De Malander, notaris teRonse, gevonnisd. Wij hebben onze lezers reeds meermalen over dien eerlij ken x burgemeester en notaris onder houden en zij weten allen dat de rechtbank van Oudenaerde dien poli- tieken vogel tot eene maand opscnor- sing van zijn ambt als notaris had veroordeeld, omdat hij het handtee- ken, tijdens de onlusten die te Ronse hebben plaats gehad, van den heer Gravitz had afgedwongen. De prokureur des Konings van Oudenaerde is tegen dat vonnis in beroep gegaan en j.l. Zaterdag heeft het Beroepshof, bij een lang gemoti veerd vonnis, waarvan de lezing al leen ruim 13 minuten duurde, de genaamde De Malander van zijne be dieningen als notaris AFGESTELD! Het vonnis, dat hem veroordeeld beslist dat een notaris, die eene daad beeft begaan, welke het strafwetboek onder de misdaden en overtredingen tegen den eigendom rekent en gelijk stelt aan diefstal met geweld, onmo gelijk in zijne bediening kan behou den blijven. Het Hof verklaart ook dat De Ma lander nog tekort is gebleven aan de plichten hem door rle kieschheid en eerlijkheid opgelegd dat de veroor deeling tot vier maanden gevang, tegen hem uitgesproken, hem eene achting ontneemt, die van aard is op het ambt, dat hij bekleedt neêr te vallen en ook op de korporatie der notarissen. De Malander is daarbij veroordeeld tot de kosten der twee processen. DE TOEKOMST, <i O

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1