Gazette van 't arrondissement 14peren. POLITIEKE BERICHTEN. Bfr 74. 28* Jaar. Zondag 29n Mei 1887. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschiliige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bareel: Blxmndestraat, 18. AANKONDIGINGEN 40 centiemen den regel. RECLAMES s Ig centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden ■worden. ABONNEMENT fr. 4-06 'g jaar» voer de stad; fr. 4-50 voor gebccl B eigie Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. lO centlemen het nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. IJZEREN-WEG. 4 April 1886. Vertrekuren van IJperen naar Poperifighe, 6-50 9-09 - 3-00 4-00 6-42 10-00 12-07 - 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck,6-5012-07 6-42. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Comen, 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 11-16 2-41 2-53 5-20 8-58 Comen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53— 5-20 8-58. Roeselare, 6-15 Zaterdag 7-4510-45 12-20 4-10 6-42 Langemarck-Oostende, 7-21 12-22 5-57 6-22. Kortrijk, 5-30—8-20 -9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16 2-41 5-20. Xortrijk-Gent, 8-30—8-20 11-16 - 2-41 5-20. Volgens de laatste tijdingen uit Parijs ontvangen, zou M. Floquet afgezien hebben een ministerie samen te stellen, omdat hij de overtuiging heeft dat. M. Grévy hem enkel geno men heeft in de hoop dat hij in zijne zending zou mislukken. Hij zou voornamelijk ontmoedigd en gekwetst zijn geweest, toen hij zag dat M. Grévy tenzelfde tijde ook met M. Duclerc onderhandelingen had aangeknoopt. Daar M. Floquet generaal Boulan- fer als minister van oorlog wil ebouden, heeft hij geen enkel opportunist langs zijnen kant kun nen krijgen. Men denkt dat de krisis toch zal moeten eindigen met M. de Freyci- net te nemen, die Donderdag avond, is geroe- om 9 ure, naar het Elysée pen. Het duitsch Parlement heeft het ontwerp van belasting op de suikers naar de commissie terug gezonden. Daarna is de Kamer uiteen gegaan tot op 7 Juni. Er zijn anders geene bijzondere nieuwstijdingen uit den vreemde te melden. HET STAATSBESTUUR EN DE WERKSTAKING. Tot op heden was de beweging in het Ilenegouwsche vreedzaam gebleven. De laatste tijdingen doen ongelukkiglijk eene verergering vermoeden. Zonder een buitengewoon belang aan de gewelddaden te hechten, waarin men de dubbelzinnige anarchisten hande len ziet, die zoeken om denjj maat- schappelijken oorlog over het land te doen losbarsten, is het toegelaten zich af te vragen of, zooals men het deze week hoopte, deze nieuwe krisis bijkans ten einde is, en of wij, integendeel niet regel recht tot de beweenlijkst dagen terug- keeren. Wat er van zij, de betrekkelijke kalmte der eerste dagen, het stillend uitwerksel der krachtdadige maatregelen, die de overheid genomen heeft voor de handha ving der orde en misschien ook een beetje de gewoonte der gemoedsbewegin gen hebben den volksgeest tegen de verblindheid behoed, waarin wij hem, verleden jaar, na de plunderingen van Luik en de brandstichtingen van Charle roi, gezien hebben. En het gebeurt heden dat de denkende volksmassa, door medelijden bewogen voor al die arme dutsen, die door ellendelingen tot allerlei dwaasheden aangehitst zijn, zich tegen de besturenden vergraml en hun rekenschap vraagt over hunne werkeloos heid, die zooveel troef in de kaart der opstokers aanbrengt. Het is dat, met de zaken ter goeder trouw, naar ziel en geweten, na te gaan, men zich niet beletten kan de schandige werkeloosheid der openbare machten vast te stellen, die niets gedaan hebben om voldoening te schenken aan de wettige grieven en klachten, welke zich achter de overdrevene eischen der werkstakingslei ders schuil houden. Men heeft schoon te zeggen dat de maatschappelijke kwesties onoplosbaar zijn en zich achter de moeilijkheden der vraagstukken terug te trekken. Men krui- se zich de armen niet voor eene beweging van dergelijk belang. Men zoekt, ten min ste, bewijzen van goeden wil te geven; als men met de rechtzinnige begeerte van iels te doen bezield is, men vindt wel de ge legenheid om het te toonen; en 't is dat, wat men niet gedaan heeft. Wij hebben gezegd toen men de werk- kommissie en de onderzoeken ingesteld heeft hoe weinig wij er van verwachten. (Men zie onze nummers van Mei 1886.) De gebeurtenissen hebben bewezen hoe zeer wij gelijk hadden. Zonder verwonde ring hebben wij de kalme besprekingen der kenners van de Werkkommissie en hunne wenschen zonder gevolg aanhoord; zonder verrassing hebben wij de bijeen- gezamelde documenten in de kartonnen zien verloren gaan. Wij verwachten er ons aan. Maar zoo is het niet met al de ongeluk- kigen geweest, welke die ijdele beloften als ernstig aanzien en als klinkende munt aanvaard hadden.Zij verwachtten wonder heden van die onderzoeken met groot or kest, waar men hun aangeraden had hunne ellende te komen uiteendoen en waar men hunne eischen met zorg inge boekt had. Voor hen is de werkeloosheid, die volgde, eene wezentlijke bankroet. En men kan wel hunne wanhoop begrijpen, als zij zien dat al wat de Kamer voor hen te doen vindt, hierop neerkomt den per soonlijken soldatendienst weg te cijferen en de belasting op het vleesch te stem men De linkerzijde is, overigens, verre van buiten alle bedeling te vallen. Zij heeft in deze droevige omstandigheid haren plicht niet gedaan. Zij heeft groot onge lijk gehad zich niet meer om die kwesties te bekreunen. Hoe zeer versmolten zij ook weze, zij kon, in menige omstandigheid, de onver schillige meerderheid aanprikkelen. Zij heeft er zich wel van gewacht, en het is zeer te betreuren dat men haar verden ken kunne van in de bedreigingen der toeksmsl enkel de kieskansen in het oog te hebben gehad, die uit eene nieuwe krisis ten haren gunste kunnen ontslaan. En op dit oogenblik nog, wanneer de lucht boven Henegouwen en zelfs boven gansch Belgie van onlusten zwanger is en de duivel der omwenteling in ons land zij nen staart wikkelt, waarmede houdt de Kamer zich bezig Met de nietige dage- lijksche belangen. Gerust houdt zij de handen in de zakken, juist alsof alles om ter best ware in het beste der landekens. Noch van de banken der linkerzijde, noch van die der rechterzijde is er eene stem opgegaan om het Staatsbestuur de verbintenis te herinneren, die het jegens het land aangegaan heeft, van verzachtin gen te zoeken aan die schrikkelijke kwes ties van de ellende en van de werkersklas. Zal betnoodig zijn, om «onze meesters» uit huune vadsigheid wakker te schudden, dat de opstand zijne slem tot op den dor pel hunner paleizen doe hooren en dat hij persoonlijk hun le\en en hunne goederen bed rei ge? De Gazette van Noord-Duitschland, sprekende van onze werkstakingen, vroeg verledene week dat de verontruste Euro- peesche mogendheden het zich ten plichte stelden er de oorzaken van te kennen en de hulpmiddelen er tegen op te zoeken. Moeste dit tusschenlandsch onderzoek, dat voor de Fransche dagbladen enkel eene nieuwe poging is van Duitschland om in de Belgische zaken tusschen te ko men, ooit plaats hebben, ons Staatsbe stuur, waarvan de onverschilligheid en de onmacht voor gansch Europa zou aan den dag komen, waarvan de verantwoor delijkheid zou aangetoond zijn, zou schan delijk gebrandmerkt blijven. DE MABANBSR TER. KAMER. Woensdag 18" dezer is sieur De Malander de Kamer binnengetreden, heel vroeg, toen er nog maar enkele leden aanwezig waren. Hij plaatste zich op de vierde bank der rechterzijde en toen de heer Ja cobs binnen trad, (ging hij den afge- stelden notaris de hand drukken. De heeren Coremans en De Laet komen ook in en gebaren niet dat zij hem zien, waarschijnlijk willen zij zich niet comprometteeren. Vele leden der rechterzijde doen alsof zij sieur De Malander niet ken den, Deze zit als op zijnen bank ge nageld en glimlacht als iemand, die... azijn gedronken heeft. Geheel de linkerzijde is buiten de Kamer gebleven tot dat de afgezette notaris zijnen eed afgelegd had. Daar na komt de linkerzijde binnen en de heer Bara beklimt het gestoelte om het volgende wetsontwerp te lezen en neer te leggen Art. 1. Zullen het recht van kiesbaarheid voor de wetgevende Ka mers niet genieten en kunnen noch volksvertegenwoordigers, noch sena- teurs blijven, degenen, veroordeeld voor feiten, in de 2° afdeeling, titel 9, boek II van het strafwetboek voor zien. Art. 2. De tegenwoordige wet zal, daags na hare afkondiging in den Monitêur, uitvoerbaar zijn. Eik woord van dat wetsontwerp, dat door de linkerzijde toegejuicht werd, trof de achtbare De Malan der in volle borst. Ook is hij, onder de bespreking over het in aanmer king nemen van dat wetsvoorstel, er; stiilekens van doorgetrokken, 't Was 't beste dat hij doen kon. De slag, hem door dat wetsont werp toegebracht, zal veel effekt ma ken in het land en algemeen goedge keurd worden. Of de achtbare De Malander nu aan de stemming over dat ont werp deel nemen zal, en zoo recht streeks voor hem zei ven stemmen, weten wij niet, doch waren wij in zijne plaats, wij zouden ons stiilekens naar Ronse begeven en daar verdo ken den uitslag er van afwachten. KIESKRONUK-. Verleden Zaterdag bad er te Oude naarde eene kiezing plaats voor twee volksvertegenwoordigers in vervan ging van de h.h. Devolder ontslagge ver en De Bleeckere overleden.' De liberalen streden niet. Op 1791 ingeschrevene kiezers be kwamen de gekozene klerikalen, de h.h. Thienpont en Raepsaet, weder- zijdsch 632 en 606 stemmen. 't Is mager. De liberalen hebben ongelijk gehad niet te strijden. 's Anderdaags hadden kiezingen plaats in verscheidene kantons voor provincieraadsleden. Te Wolverthem, Brabant is een klerikaal gekozen in vervanging van een klerikaal, ontslaggever. Te Namen is de liberaal-progres sist, zonder strijd gekozen. Te Fontaine- l'Evêque, Henegou wen, is een liberaal progressist ge kozen in vervanging van een kleri kaal ontslaggever. Te Luik is een liberaal-progressist gekozen. Te Hoei, Luik, is een liberaal-pro gressist gekozen. Te Ronse zijn de twee liberalen, wier kiezing onlangs door de kleri- DE TOEKOMST er

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1