Gazette van 'I arrondissement IJ peren. POLITIEKE BERICHTEN. iV 80. '16e Jaar. Zondag lön Juli 1887. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiiiige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bareel: Dixmadestraat, IS. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMED SS centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT Cr. 4-00 jaar» voor de stad; l>. 4-50 veor geheel Bell Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. ÏO centiemen het nimmer. Men schrijft in op al de postbureelen. IJZEREN-WEG. 1 Juli 1887. Vertrekuren van IJperen naar Poperinehe, 6-50 9-09 10-00 12-07 3_oo 4-00 6-42 9-05 9-58. Poperinghe~Hazebrouck,6-5012-07 6-42. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Comen, 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 11-16 2-41 2-53 5-20 7-50— 8-58 Comen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53— 5-20 8-58. Roeselare, 7-45 10-45 12-20 4-10 6-42. Langemarck-Oostende, 7-21 9-59 12-22 -5-57 -6-22. Kortrijk, 5-50—8-20 -9-58—11-16 2-41 5-20 7-50. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16— 2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30— 8-20 11-16 - 2-41 5-20 7-50. Het is zeer waarschijnlijk dat de wet, welke een taks legt op de vreemdelingen, in Frankrijk verblijvende, niet zal wor den gestemd en dat men zich zal bepalen met de vreemdelingen, die geene midde len van bestaan hebben over de grenzen te zetten. Eindelijk is het gewijzigd budget 1888 voor de fransche Kamer neergelegd. V er geleken met het budget Dauphin en de gewone en buitengewone uilgaven in bun geheel genomen, geeft het eene totale be sparing van 129,141,640 franks. En kel voor de verminderingen der uitgaven op het gewoon budget bedragen die be sparingen 81,641,640 franks. In de engelsche Kamer heeft er Dinsdag avond in de zitting een buitengewoon in cident plaats gehad, ter gelegenheid ee- ner ondervraging aan den minister, M. Henry Matthews, gedaan, over de aan houding in de straten van Londen, van Miss Cass, een jong braaf meisje, die de politie valschelijk had beschuldigd, onze delijke uitnoodigingen tegen de voorbij gangers te hebben gericht. Het antwoord van den minister weinig voldoende geschenen hebbende, werd door deradikalen de verdaging der Kamer voor gesteld. Het gouvernement heeft die motie be streden, maar zij werd niet te min aange nomen met 153 stemmen tegen 148. De oppositie juichte toe. Men denkt dat M. Matthews zijn ont slag zal geven als minister. Keizer Wilhelm van Duitschland is ge heel hersteld van zijne ziekte en ondanks de groote hitte is hij Dinsdag naar Ems vertrokken. De geneesbeeren denken dat het ver blijf in die badstad hem goed zal doen. De keizer is van gedacht naar Gastein te gaan, maar dat is nog niet beslist. Van een onzer lezers ontvangen wij den volgenden brief dien wij gaarne overnemen IJperen, 5 Juli 1887. Heer Uitgever der Toekomst, Ik vraag de toelating om eenige regels in uw geëerd blad neêr te schrijven. In uw laatste nummer lees ik eenen hoofdartikel aangaande den invloed der drukpers. Ik ook, ik ben gansch overtuigd dat de kostelooze verspreiding der vlaamsche liberale bladen eene dringende noodzakelijk heid geworden is. De Liberale Asso ciatie van ons arrondissement zou dus verdienstelijk werk verrichten met die verspreiding volop te bewer ken want er zijn zooveel kiezers, vooral bekwaamheids-kiezers die hunkeren naar de waarheid en het licht op politiek gebied. Het is ook zeer waar dat de kaloten daar veel rapper in zijn en veel beter en eerder begrijpen wat de drukpers al vermag op het terrein der propa ganda. Zij hebben zorg het Nieuws bladniet alleen aan alle katholie ken, maar nog aan alle herbergiers, aan pseudo katholieken en zelfs aan liberalen te zenden. Dat weet ik bij ondervinding. Ik moet ook doen opmerken dat de Liberale Associatie gtenen cent voor de vlaamsche drukpers uitgeven wil. Ware het nog voor de fransche, ze zou misschien.Zullen die heeren hun werk dan nooit maar ten halve ver richten Dat is zeer betreurenswaardig, want men moet weten dat wij, libe ralen, in den strijd voor de vrijheid, aan mieren gelijk zijn die kampen moeten tegen olifanten. De kaloten, inderdaad, beschikken over duizend middelen de preek- en biechtstoelen, de huiselijke bezoeken en de vele betrekkingen van den herder met zijne schapen. Dat alles hebben wij niet. Om aan de lichtge- loovigen alles te doen inzwelgen en deze langs hunnen kant te doen overhellen genieten zij van ontelbare en ernstige voordeelen en zoo gaat het dat zij den burgeren zoo dikwijls appelen voor citroenen kunnen ver- koopen en hun de onmogelijkste pil len doen slikken. Daarom is het dat de vlaamsche liberale bladen zooveel mogelijk moe ten verspreid worden. Het is het eenige middel, en vooral het beste middel, om het volk te onderrichten, het zijne plichten en rechten te her inneren en de ware verdedigers zijner belangen te doen kennen. Hoe meer men in de gebeurtenis sen en tijdsomstandigheden onder wezen is hoe meer men zijne belan gen inziet en behartigt en hoe stand vastiger men in zijne overtuiging blijft. Ik zou vele andere redens kunnen aanhalen waarom de vlaamsche druk pers overal dient rendverspreid te worden. Mijns dun kens de kaloten versprei den hunne dagbladen om allenskens eene dijnamiet-bomme tot stand te brengen, die, op 't oogenblik dat de lezers er van goed genoeg overtuigd zullen zijn, (en dat moeten zij wel, want zij 'krijgen meestal niet anders te lezen) springen zal, en 'tliberalism lat zich er door liet ondermijnen, zal m de lucht vliegengeheel onze oude liberale stad zal in de dwingelandij mallen van al wat paapsch is; de ouijts kloosters zullen weeldig aangroeien en nog rijker worden de magere (tind men er?) pastoors zullen hun ■vet kweeken, en, in plaats van nog vrijheid te bezitten zal men in de priesterketens gekneld liggen. Men zal van eene heele eeuw achteruit ge- weken zijn. Ziedaar, heer Uitgever, wat ik geerne aan mijne medelezers had ge zegd. Mochten deze weinige woor den iets bijdragen om den invloed on zer liberale bladen wat meer te doen naar waarde schatten, ik zou dat als de rijkste der belooningen aanzien. Hartelijk gegroet. Een gestadige lezer. HEEFT MEN LONT GEROKEN De prijskampen tussehen de leerlingen der lagere gemeente-, aangenomene- en vrije scholen heeft Donderdag plaats ge had. Eenige dagen er vóór schreef de Ave- nir, een schoolblad van Brussel, het vol gende betrekkelijk die prijskampen: Godvruchtige samenvattingen. De kantonale prijskamp tussehen de offi- ciëele en vrije lagere scholen zal deze week plaats hebben. De vragen zijn sinds vijftien dagen door de kommissie der drie inspecteurs uilgekozen geweest. Zij zijn in liet minis terie behandigd geweest en bevinden zich ia bewaring bij den kabinelsoverste den heer Beco. Door eene dier zonderlinge samen- vallingen, zooais de Goddelijke Voorzie nigheid er inboezemen kan, heeft de inspecteur der broerljesschool sinds een vijftiental dagen veelvuldige bezoeken aan den vriendelij1 en beer Beco gebracht. Verre van ons het gedacht van te veronderstellen dat deze Item door zijne liefde voor het broertjesonderwijs kunne laten overhalen lot liet toelaten van een misbruik; maar God, die engelen door de deur van een gevang wist te doen passee- ren om Sl-Pieter te verlossen, kan een mirakel doen ontstaan met aan den verte genwoordiger onzer onwetende broertjes toe te laten door eene enveloppe te zien. De heer Beco zal voorzichtig hande len met de enveloppe op zijn bureel nie te laten liggen, binst zijne gesprekken met den heer inspecteurAls het nog in tijds is. Zou de A venir ergens lont geroken hebben? Wij vreezen 't. WETGEVENDE KIEZINGEN. De kiezingen der maand Juni 1888 zullen voor 70 Volksvertegenwoordigers en 35 Senateurs gedaan worden. Ziehier hoe de Volksvertegenwoordi gers en Senateurs, die moeten herkozen worden, zich verdeelen: KAMER. Prov. Antwerpen, 14 klerikalen. Brussel, 14 independent, en 2 liberv Leuven, 5 klerikalen. Nijvel, 4 id. Brugge, 3 id. Kortrijk, 4 id. Oostende, 1 liberaal. Dixmude, enz. 7 klerikalen. IJperen, 3 id. Luxemburg, 3 klerikalen en 2 liber. Namen, 4 id. Dinant, 2 id. Philippeville, 2 id. Te samen 51 klerikalen, 44 indepen- denlen en 5 libëralen. De Kamer lelt heden 82 klerikalen, 14 independenten en 42 liberalen. SENAAT. Provintie Antwerpen, 7 klerikalen. Id. Brabant, 10 liberalen en 2 klerik. Id. Namen, 3 klerikalen en 1 liberaal. Id. Luxemburg, 2 klerikal. en 1 liber. Id. West-Vlaanderen, 9 klerikalen. Te samen 23 klerikalen en 12 liberalen. De Senaat telt heden 42 klerikalen en 26 liberalen. Er zullen dus in vijf provintiën kiezin gen plaats hebben; de provintiën Luik, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Lim burg zullen enkel aanschouwsters van den strijd blijven. DE BOODE HAND. Volgens een onderzoek door de Ilaliaan- sclte bladen bekend gemaakt, zouden de kerkfabrieken in Italië, (het land van den paus) in 't bezit zijn van goederen die de kolossale som van 1 milliard 721,582,260 franks vertegenwoordigen. Men leze dus wel 1 milliard 721 millioen 582 duizend, 260 franks. Een milliard is, zooals men weet, dui zend millioen; en een millioen fr. is alreeds duizend maal duizend frank Niet waar, kiezers, de geestelijkheid, de paters en de nonnen en de paus er nog bij, al die mensclien zijn Ie beklagen. Nietwaar, kiezers, de kerk wordt ver volgd en de paus moei op nat strooi sla pen Ja, zeker. De pastoors die nooit durven liegen, vertellen het aan wie 't hooren wil. En als de pastoor liet zegt is 'tevangelie! Hoe hoog zou die som wel in België beloopen ÖE TOEKOMST, 4 'i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1