Gazette van 't arrondissement IJperen. iV 98. 26« Jaar. Zondag 13« November 1887. Politiek. Stads-, iktmst- en Letternieuws. Verschil!ige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. DE RAZERNIJ EN ST-HUBRECHT. Itus-eel: Dismndestraat, AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMES 45 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT fr. <4-00 '9 jaar» voor de slad; fr. 4-50 voor geheel Belgle Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. c? s 7 DE WETGEVENDE KÏEZING VAN JUNI A. S. Het toekomende jaar zal nogeens een kiezingsjaar bij uitnemendheid zijn: kiezing voor de burgerwacht, kiezing voor den provincieraad, kie zing voor de Kamer, kiezing voor het Senaat. Onder die verschillige kiezingen is de strijd voor de Kamer verre de voornaamste en de belang rijkste; ook worden in al de provin ciën, waar de kiesstrijd zal geleverd worden, voorbereidingen gemaakt om dien strijd met de meest mogelijke kansen aan te vangen. Volgens men langs alle kanten verneemt zou de uitslag heel gemak kelijk eene aangename verrassing voor de liberale partij kunnen mede brengen. Dat vooruitzicht alleen giet overal hoop in de boezems. Het is op verre na niet onmogelijk dat de kleri kale meerderheid in de Kamer omge worpen worde en het gehate klerikaal ministerie verdwijne. Men rekent daarom op Brussel, waar de gemas kerde klerikalen gewis het masker afgerukt werden; op Nijvel, dat naar zijne liberale beginselen terugkeert; op Oostende, waar niet te twijfelen valt, enz., enz. Zelfs op Antwerpen, waar de 1800 stemmen meerderheid der laatste dagen en de belangrijke veranderingen in 't arrondissement zeer veel hoop opleveren. Brugge misschien ook zal kloek den strijd aangaan en de klerikale valsche belovers, die niets voor de belangen der stad gedaan hebben aan de deur zetten. De kiezingen van 16 October heb ben klaar bewezen dat de stad Brug- De razernij is eene ziekte, die, tot aan de ontdekkingen van den heer Pasteur, om zoo te zeggen, buiten de wetenschappelijke ge neeskunst gebleven is. Men weze dus niet verwonderd dat de bijgeloovigheden nu nog zoo zeer in voege blijven en als ernstige ge neesmiddelen doorgaan. Daar, waar de wetenschap zich onmachtig verklaart heb ben de oude wijven- en de tooveraarsgenees- middelen onvermijdelijk de overhand. Zoo kwam het dat, sinds het begin der middeleeuwen de volksgeneeskunst der razer nij nauw verbonden geraakte met de vertel ling en den eeredienst van St-Hubrecht uit de Ardennen. Spreken wij eerst van de vertelling. Het is een der treffendste vooróeeldon van de manier op welke de tijpen van de christe lijke godsdienstleer gesmeed werden. Hubreeht, zoon vanBertrand, hertog van Aquitaniën, kwam in 656 ter wereld. Eerst door zijnen vader naar het Hof van den fran- kischen koning Diederik I gezonden, vertrok hij van daar tengevolge van een onverschil, dat hij met den huismeier Ebroyn gehad had. Hij nam dan zijnen intrek bij zijnen bloed verwant Pepijn van Herstal en trouwde er met Floribana, dochter van Dagobert, graaf van Leuven. Hubreeht was een groote lief hebber van de jacht. Eens dat hij eenen hert in het Ardennen- woud vervolgde, keerde deze zich eensklaps ge en het arrondissement langzamer hand weer goed worden dat de burgerij ontwaakt en begint te on derzoeken en te oordeelen. Daar ook is dus kans, En hier te Yperen Niemand spreekt van Yperen, juist alsof de strijd hier niet meer moge lijk ware en dit is een groot ongelijk. Iedereen weet hoeveel zeemzoete be loften de klerikaien in 1884 doen moesten om te kunnen gekozen wor den en hoeveel kiezers zij gefopt heb ben, die op die valsche belovers, op die schijnheilige bedriegers verbit terd zijn, niet alleen in de stad, maar eerst en vooral te lande. Welnu dat men den toestand wel naga en men zal wel tot het besluit komen dat er hier ook kans is voor de liberale ge zindheid. Maar daarom moet men eene goede, onberispelijke lijst kandidaten op maken en in tijds propaganda ma ken, vooral op den buiten. En dat de invloed hebbende man nen, die Yperen 's heil ter harte ne men en zich er voor slachtofferen wel overtuigd zijn dat alleen in de poli tiek en door de politiek tot dat doel kan geraakt worden en dat het oogen- blik daar is om voor de goede zaak op de bres te springen. Handen uit de mouwen en wak ker en spoedig aan het werk MOG EEN NOTARIS. Sinds den 22 October laatst is de no taris Senepart van Barrij spoorloos verdwenen. Al wat men van hem weet is dat hij twee reiskaartjes ge nomen heeft, een voor Bergen en een om; de honden bleven verschrikt stilstaan en de gekruiste verscheen hem glinsterend tus- schen de hoornen van het dier, en gaf hem bevel, door den mond van den hert, het we- reldsch leven te verlaten en naar Maastricht te gaan om den heiligen Lambert, bisschop, te vinden. Hubreeht gehoorzaamde en liet zich door den heiligen bisschop in het geloof onderwijzen. Weinig tijd nadien bezweek zijne vrouw in het kraambed, na het ieven geschonken te hebben aan eenen zoon, Flo- ribert genaamd, en Hubreeht trok zich in de abdij van Stavelot terug. Eenige jaren later verscheen hem een engel en deze bevool hem naar Rome te reizen. Hij vertrek; bij zijne aankomst besloot paus Sergius, op een bevel, dat een engel van Godswege bekend gemaakt had, hem tot bisschop te wijden in vervan ging van St-Lambert, die onlangs vermoord geweest was. De plechtigheid der wijding werd met twee mirakels opgeluisterd; een engel bracht, van wege de heilige Maagd, naar Hubreeht eene wonderbare stool en St- Pieter deed hem geschenk met een gouden sleutel. Van Rome weergekomen, bracht de heilige bisschop den zetel zijns bisdoms naar Luik over en al zijne pogingen, gedurende gansch zijn leven, strekten tot de bekeering der Ardennen, die tot dan toe heiden geble ven waren. Hij stierf te Terveuren in 727.Zijn lichaam, eerst te Luik begraven, werd in 825 naar de abdij van Andain in de Ardennen overge bracht. Deze abdij was het begin der stad St-Hubrecht en de heilige is er als patroon voor Brussel. Zijne zaken staan slecht en vele ongeiukkigen verlie zen aan hem hunne zuur gewonne spaarpenningen. Men verzekert dat hij een tekort laat van 400 duizend franks. De slachtoffers behooren meestallen tot de gemeenten Barry en Chapepe-a-Oie. Men noemt een persoon, die 70 duizend franks ver liest een andere 40 duizend franks; een derde 10 duizend franks enz. De gefopten zijn woedend. Talrij ke huisgezinnen, die door werken en sparen iets hadden verspaard, zijn geheel op strooi. De notaris, zegt men, gaf tot 6 ten honderd intrest, maar als de ongeiukkigen nu nog 5 ten honderd van hun kapitaal terug krijgen zal het veel zijn. De notaris is maar 35 jaar oud. Hij is nog jongman. In het; koffiehuis Café du Commerce, waar hij zijne eetmalen nam, laat hij zijne rekening onbetaald. Wanneer zal het volk maar die notarissen mistrouwen, die zooveel intrest geven Wanneer zal men maar voorgoed opgeleerd zijn Wij vragen 't ons af. De notaris Senepart behoort tot de liberale partij, maar wij zijn het niet, die zulke mannen verontschuldigen of verdedigen zullen. Zij mogen Capelle, Casteleyn. Buyssens of Senepart heeten, zij mo gen klerikaal of liberaal zijn, wij zullen immer eene strenge straf eischen voor zulke mannen. Heb ge 't beet, iSieuwsbladje der jagers en als genezer der razernij ver maard geraakt. Wat is er zoo al waar in gansch die ver telling Bitter weinig. Het wezenthj k geschiedkun dige deel kan inderdaad, volgenderwijs sa mengevat zijn: St-Hubrecht is de leerling en de opvolger van St-Lambert geweest en hij heeft den zetel van het bisdom van Maas tricht naar Luik overgebracht. Het overige is verdichtsel, en, gelijk al de heiligen vertel lingen, aan twee oorzaken te danken: eener zij ds aan de verbeelding der menigte, ander zijds aan de letterkundige uitweidingen. Getuigen hiervan de verschillige levensbe schrijvingen van den heilige, die ons uit de middeleeuwen overgebleven zijn en die des te beknopter zijn naarmate dat zij het tijdperk van zijn leven naderen. Zoo vindt men dat er in de XI0 eeuw geene spraak is van het huisgezin van St-Hubrecht. In de XII0 eeuw bestaat er daarover reeds een heel romantje. Ten einde hem in de oogen van het volk te verheffen, heeft men hem tot zoon gemaakt van eenen hertog van Aquitaniën; men vertelt zelfs dat hij van Faromond, frankische koning, afstamt. Zijn opvolger op den bisschoppelijken zetel van Luik, zijn geestelijke zoon,Floribert geweest zijnde, beeldt men zich in dat dezen zijn wezentlijken zoon geweest is en men geeft den heilige daarvoor eene echtgenote, die men Floribana doopt, om eenen naam te hebben, die met dien des zoons overeenkomt. Wat deze Floribana betreft, men verklaarde HET SEMINARIE VAK BRUGGE VERKOCHT. 't Is een goê affaire, zegde de katholie ke gazelten nu zal de proprietaris zelve den onderhoud van dit gebouw moeten betalenja, salut Liza zij zijn bezig met het torrelje en de daken te vermaken en weel ge wien dat er dit betaald Er is eene som van fr. 12,500-00 uitgesteken in het budget van de provincie voor her stellingswerken aan het Seminarie Leg ze maar daar, lastenbetaalders, die- mannen scheeren ons zonder zeepe. 't. Is al winste voor de stad Brugge aan het Seminarie Herrinnert u dat de stad zich verbonden heeft bij den verkoop, tot het heropbouwen van bijna geheel den ringmuur van achter. Dat zal een schoon getal duizende franskens zijn om van den. koop. of liever den geefprijs, af te trekken. Voeg daarbij dat de koopers die mil joenen rijk zijn, in tien jaar zullen beta len zonder intrest 't Is toch een schoone affaire die ver koop van 't Seminarie Brugge wordt rijk daarmée. EVENWICHT IN DE MAGISTRATUUR. De klerikale dagbladen hebben over eenige dagen gesproken oyer de noodzakelijkheid het evenwicht in de magistratuur te brengen, tussohen katholijken en liberalen en beweer den te dier gelegenheid dat de libe ralen er in veel grooter getal zijn dan de katholieken. Een blad van Gent heeft eens de statistiek: opgemaakt voor wat het ze dochter van eenen graaf van Leuven, twee honderd jaar voor dat eenen graaf van Leuven in de geschiedenis optreedt. De bijzonderheid der reis naar Rome is niet zekerder; zij kan aan eene andere gewijde levensbeschrijving ontleend geweest zijn of misschien is zij ontstaan op de enkele ver onderstelling dat een zoo groote heilige de reis naar Rome heeft moeten doen. Demirakels aan St-IIubrechtovergekomen zijn waarschijnelijk nog van latere dagtee- kening dan de bijzonderheden, die min of meer geschiedkundig schijnen. Het mirakel van de stool, uit den hemel door eenen engel aangebracht, schijnt maal laat uitgevonden te zijn geweest. Men vindt het inderdaad enkel voor de eerste maal vermeld in de schriften van de XIV0 eeuw, door Johan van Overmaas, die er waarschijn lijk de uitvinder van is, om te beter de won deren uit te leggen door dat gewijd kerksie raad uitgewerkt en die wij verder zullen bespreken. Het mirakel van de verecheining van den hert schijnt ook niet tot de oorspronkelijke vertelling te behooren; het komt maar in de XV6 eeuw voor de eerste maal te voorschijn en kan heel gemakkelijk aan een ander heilig leven ontleend geweest zijn. Men moet inderdaad weten dat Johan Damascenus reeds in de VIII0 eeuw vertelt dat Placidas, heidenscli officier zulke verschijning zag en dien tengevolge zich onder den naam van Eustachius doopen liet. Na zijn martelaar schap onder Adriaan, werd hij heilig ver- DE TOEKOMST. -OJ> -Wl»»-».».

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1