Gazette va a 'I arrondissement IJ peren. POLITIEKE BERICHTEN. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiüige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. BERICHT. N* 1ÖS. 26° Jaar. Zondag 18n December 1887. Do personen die een abonnement aan de TOEKOMST nemen, voor 1888, zullen van heden tot op 31 De cember het blad kosteloos ontvan gen. Een nieuw ministerie in Frankrijk. De heer Tirard is er eindelijk in gelukt een ministerie samen te stellen, welk zich Dinsdag in de Kamers heeft aange boden. Ziehier de namen van het eerste mi nisterie van den voorzitter Carnot. M. Tirard neemt het voorzitterschap van den raad en het ministerie van finan- tiën. M. Sarrien, binnenlandsche zaken; M. Flourens, buitenlandsche zaken; M. Fallières, openbaar onderwijs; M. Louvet, justitie; M. Faye, openbare werken; M. Dautresme, koophandel en nijver heid. M. Yiette, landbouw; M. de Mahy, zeewezen en koloniën; Generaal Logerot, oorlog. Het nieuw kabinet bestaat dus uit vijf afgevaardigden, drie senateurs en twee leden die tot het parlement niet behooren M. Flourens en generaal Logerot. Zitting der Kamer. De zitting is Dinsdag om 2 ure ge opend; de heer Floquet geeft het woord aan M. Tirard, voorzitter van den mi nisterraad. De nieuwe voorzitter geeft lezing der boodschap van den Voorzitter der Repu- bliek; Het Congres, zegt het stuk, heeft zijnen wil doen kennen, van alle oorzaak van geschil ter zijde te stellen, ten voor- deele van de belangen van het land en van zijnen wettigen invloed daar builen. Ik zal mijne gedragslijn regelen naar den verzoeningsgeest en met dit doel, zal het gouvernement u wachten op den gemeen- zamen terrein der zedelijke en stoffelijke belangen van de natie. Ofschoon trachtende eene herneming der zaken uit te lokken en goed de ten toonstelling van 1889 voor te bereiden, zal het gouvernement zich ook bezig hou den met maatregelen, die de werkers, de gezondheid, den onderlingen bijstand en bet sparen betreffen; het moet werken om den finantiëelen toestand te verbeteren, het bestuur te vereenvoudigen en tot het eerlijk bestuur der openbare zaken het moet zich insgelijks bezig houden met het leger en de marine. De Kamers hebben voor plicht aan de regecring de macht te verzekeren om dit programma te verwezentlijken. De boodschap zegt ook dat Frankrijk de goede betrekkingen met de vreemde mogendheden wil behouden en eindigt met een beroep op de vaderlandsliefde der twee Kamers. De lezing van de boodschap wordt maar koel onthaald. In den Senaat is het de heer Fallières die lezing van de boodschap geeft, die nog al goed onthaald wordt. De Drukpers. De fransche drukpers onthaalt het ka binet Tirard maar koel. De République francaise betreurt bij zonderlijk het verhak van de heeren Rouvier, Spulier en generaal Ferron. Volgens de Figaro zal het kabinet on machtig zijn, omdat bet maar gematigden van tweeden rang bevat. De Journal des Débats dost opmer ken, dat de uiterste linkerzijde in het ka binet niet is vertegenwoordigd de radi- kale linkerzijde is het weinig het is ook geen eensgezind kabinet. Wat men tegen het ministerie kan in brengen, zegt de Rappeldat het geen ministerie is zooals men van den nieuwen Voorzitter mocht verwachten. Voor de Justice vertegenwoordigt hef kabinet de Kamers niet en nog min he1 land. Aanslag tegen !9S. Ferry. Een schandelijke aanslag is Zaterdag in de Fransche Kamer van Afgevaardigden gebeurd, tegen M. Jules Ferry, een der bijzonderste Staatsmannen van Frankrijk wiens kandidatuur voor den voorzitters zetel der Republiek zoo bestreden is ge worden. Een genaamde Aubertin, deed M.Ferry roepen, zeggeude dat hij hem eene ge wichtige mededeeling had te doen. Hij zegde een Elzasser te zijnen dat hij begeerde M. Ferry oogenbïikkelijk te spreken. De heer Ferry komt bij den man die hem doen roepen heeft, deze haalt eene brochuur uit eene portefeuille die hij aan M. Ferry geeft en terwijl deze bezig is met dit werkje in te zien, loste Aubertin drie revolverschoten op M. Ferry. De heer Franchioni, opsteller van de Lgon Républicaindie zich nevens M. Ferry bevond, nam de gekwetste bij den arm en trok hem in de nevenstaande zaal. Inmiddels was een bediende op den moordenaar gesprongen en had hem ont wapend. Op hetzelfde oogenblik kwam een tweede kerel te voorschijn, die ook een revolver uit den zak haalde, maar die door de aanwezigen belet werd er gebruik van te maken. Gelukkig zijn de wonden van M. Jnles Ferry niet erg. Van de drie kogels zijn er twee die hem geraakt hebben, maar die er niet in het lichaam zijn gedrongen. De genezing van M. Ferry volgt haren regelmatigen gang, maar zal nog eenigen tijd vergen. HOE WIJ ONZE OOGEN KWIJT GERAAKTEN. 't Is nu zoo waf eenige weken gele den dat het Nieuwsblad je schreef dat onze volksscholen in de liberale ste den en gemeenten maar bevolkt wa ren, dank aan de drukking en den dwang der liberale besturen en Wel dadigheidsburelen, die aan de werklieden allen arbeid en onder stand weigerden wanneer deze het wagen durfden hunne kinderen naar eene katholieke schoie te zenden. Om te toonen dat het wederom laster, en niets dan laster was, zeg den wij dan dat wij hier te Yperen werklieden kenden, wier kinderen de lessen der katholieke scholen volgden, en die toch jaaruitjaarin werk van stad kregen. Wij voegden daarbij dat het N ieuwsbladje ons verplichten ging met ééne enkele klerikale gemeente of stad op te noemen, waar men werk gaf'aan huisvaders, wier hin ders ter geineenteschoie gingen Het Nieuwsblad je zweeg gelijk een visch. Dat verwonderde ons ook niet en om reden. Moesten er liberale weldadigheids- bureelen zijn, die de behoeftige ouders min of meer dwingeu hunne kinders naar de gemeentescholen te zenden wij zouden nog mogan zeggen en bewijzen dat zij maar hunne plicht doen. Wij zouden redevoeringen kun nen aanhalen, die tijdens de bespre king der eerste onderwijswet in 1842, dooreenen klerikalen ministerDe Dec ker en door andere klerikale kopstuk ken wier naam ons voor 't oogenblik ontvlogen is, uitgesproken werden, en waarin die heeren klerikalen er op steunden dat het voor deweldadig- heidsbesturen eene dringende plicht was de ouders te verplichten hunne kinders naar de gemeentescholen te sturen. Maar wij zijn geene voorstaanders van dwangmiddelen en wij verdedi gen de vrijheid van iedereen. Daarom zegden wij over eenige weken dat liet schoone was van wege onze bestuurders van iedereen vrij te laten in de keus eener school. Daarom ook laakten wij immer de onverdraagzame houding der geeste lijkheid in den schoolstrijd en daar om wezen wij ook dikwijls op de noodlottige gevolgen van die hou ding voor den godsdienst. De geestelijkheid heeft geene reden willen verstaan en zij begint in te oogsten wat zij gezaaid heeft: het ge loof gaat te niete, zoo het niet reeds om zeepe is. Het volk wil niet gedwongen zijn noch door paperij, noch door kleri- kalerij, noch door gelijk wie het ook zijn moge. Maar het wil nog veel min van godsdienstige winkels weten. 't Is daar beu van. Welnu, ziende dat de gemeente scholen altijd meer en meer bevolkt geraken, dachten de klerikalen eenan truk uit. Vele werklieden, die het door hunne maag niet kunnen krij- fen het onderwijs en de opvoeding unner kinderen aan broêrtjes en an dere koewachters met God toe te vertrouwen, en die den haat en de wraak der geestelijkheid vreesden, zegden, om hieraan te ontsnappen, dat zij verplicht waren hunne kin deren ter gemeenteschool te zenden. De priesters, meest allen doorsla gen jezuïten, begrepen allichte de smeep en verzonnen eenen list. Spe len wij slim tegen niet dom, zegden zij en doen wij door onze ^nederige slaven in de Kamer eene wet stem men, die het uitoefenen van allen dwang, nopens het schoolgaan, ver biedt aan de besturen, maar niet aan de almachtige en heerschzuchtig© geestelijken en wij sullen wel zien wie ons dan nog zal trotseeren durven. En wêe hen dan! want geween en tandengeknars zal hun aandeel zijn. Dat wetsontwerp bestreden en laak ten wij als zijnde een klerikaal werk. Niet omdat door zulk eene wet aan iedereen de vrijheid zou gewaarborgd zijn om voor zijn kroost eene opvoe ding en een onderwijs te kiezen, die met zijne denkwijze en zijn geweten overeenkomen, maar omdat zij strek ken moet om het overige van het volksonderwijs aan den haat en de wraakzucht der pastoors prijs te ge ven. Wij en allen met ons, weten maar al te wel, dat de liberalen met hun rechtschapen en loiaal gemoed die wet gewetensvol naleven zullen, ter wijl de klerikalen ze wederom op je zuïtische wijze opvatten zullen en ten voordeele van hunnen winkel en te gen de liberalen toepassen. Wie daaraan nog twijfelen kon zou wel heel naïef moeten zijn. Ziedaar waarom wij zulke wet af keurden. Het N ieuwsbladje was daar dui om en 't zegde dat wij door die afkeurin- ge onze eigene oogen uitstaken. En zoo zijn wij blind geraakt, maar toch niet genoeg om niet van tijd tot tijd eens duchtig op 's Nieuwsbladje a kneukels te trommelen tot zijn groot ongenoegen en spijt. Amen. 'T IS BEWEZEN. Over veertien dagen zegden wij aan 't A'ieuwsbladje, toen het geschreven had dat hel rechters kende, die enkel benoemd werden, nadat zij zich verbonden hadden een kiesmandaat te aanvoerden, dat «zulks laster, vuigen laster was en dat wij zulks gingen blijven zeggen, zoo- lange het heilig papierke zijne gezegden Bareel: Dixmudcstraat, 18. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMED s S5 centiemen den regel. Brie ven «n pakken moeten vraohtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT fr. 4-00 'f jaars voor de stad; fr. 4-50 voor geheel Belgie, Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 centiemen het eenmer. Men schrijft in op al de postbureeien. esruiir.— DE TOEKOMST,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1887 | | pagina 1