STADSNIEUWS. Nr 211. 29e Jaar. Zondag, 12» Januari 188© Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van't land. Alle affichen bij-den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplhatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. »s jaars voor de stad; 3 fr. voor geJseeï Bcigi®, Buitenlandsche verzendingen, lt port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. KONINKLIJKE REDEVOERING. dervinding heeft, ons geleerd, boe weinig klerikale vrienden gebrandmerkt, omdat den balletmeester David, uit bet heilig Het Staatsblad heeft de gewoonte jaar- er gewoonlijk van al de schoone konink- de rechtvaardige amendementen van Co-evangelie. lijks de redevoeringen, welke Ier gelegen heid van Nieuwjaar in het paleis des Konings worden uilgesproken, mede te deelen. Dit jaar gebeurt dit ook weer zoo bemerkt men dan ook dat de Koning eene redevoering heeft uitgesproken, die in 't geheel niet met de gedachten der ministers overeenstemt. Zich tot de leden van den Gemeente raad van Brussel wendende, heeft Leopold II de volgende woorden met veel nadruk uitgesproken Ik treed in het vijf-en-lwinligste jaar mijner regeering, en ik zou verlangen dat dit jubilé eene gelegenheid kon wezen tol eene groote betooging van weldadigheid en broederlijkheid. Een land, rijk en nijverig als het onze, mag de gekwetsten van den arbeid niet vergelen; en die ingenomendheid mag het niet alleen door redevoeringen en be loften uitdrukken, maar door daden be wijzen en het is lot eene dier daden, Mijnheeren, dat ik u uituoodig mij door uwen invloed behulpzaam te zijn. De vijf-en-twintigste verjaardag mij ner regeering; zal samenvallen met den zestigsten yun ons onafhankelijk bestaan. Het is onze onafhankelijkheid, die, voor al, feestelijk moet herdacht worden. Ik heb er mij op toegelegd, naar het voorbeeld van Ilem die voor mij den troon bekleedde, in den kring mijner conslitulioneele bevoegdheid, alles te doen wat mogelijk was voor het welzijn des lands. Hartstochtelijk bemin ik het Vader lijke volzinnen terechtkomt. KOTSEPOT. Ons minisierie van openbare geestver stomping, dal al de goede scholen afschafte en bekwame onderwijzers met vrouwen en kinderen op straal wierp, heeft zijn drij jaarlijksch verslag uitgebracht over den... dood van het lager onderwijs. 't Is de eerste klerikale logen die over de nieuwe wet van 20 September 1884, als officieel stuk werd uitgegeven. 4. M. Jacobs was 4 maand minister en bracht den doodslag toe aan onze scholen. 2. M. Thonissen, dekrijsscher bleef de slrooieman van Jacobs. 3. M. De Voider werd de poesjenel van Jacobs, en het werk van vernieling en verwoesting werd druk voortgezet. In hel ministerie gaf er niemand geene bevelen, dan Jacobs. Hunne statistiek komt thans ten over vloede bewijzen hoe het gansohe land, op den buiten, aan onwetende koewachters, klokluiders en domme kosters werd toe vertrouwd. Die Jacobs verkeert tegenwoordig in geene heiligheid van geur in den Neder- duitschen Bond te Antwerpen. In eene buitengewone vergaderingwerd die oud-minister voor goed door den voorzitter uitgekleed, op volgender wijze: M. Jacobs woont te Brussel en denkt niet genoeg aan de Antwerpenaren. Eenige oogenblikken naar Antwer- pen komen ten tijde van de kiezingen, om ons eenige beloften te doen, dat is land, en ik weet dat mijne medeburgers niet genoeg, wij vragen daden, maar daarvan overtuigd zijn. IFellicht zal de Natie mij ictldra zeggen dat ik op het goede pad ben, en ik hoop dal zijtij dens de plechtigheden die moeten plaats hebben, dat zij mij haar orde woord zal laten kennen, waaraan ik zal welen te gehoorzamen. Men is er nogal aan gewoon dikwijls meer belang aan de koninklijke woorden- geene woorden. 't Is alleen Woeste die de taalrechten der Vlamingen bestreed, maar Jacobs zweeg als een graf Waar zijn titans de woorden, die hij in een onzer vergaderingen uitsprak, toen hij zegde Vraagt niets, want ik zal u meer geven dan gij mij vragen zult! Hij heeft het niet gedaan, en dal remans aangaande het Vlaamsch in de hoogescholen, doodzweeg. Jacobs verdedigt liever de mouchards, vvaschl liever het vuil linnen van Beer- naart en De Volder, dan de taal van drie miilioen 'Vlamingen te verdedigen I Toen we door onze liberale ruzie in l huishouden met een klerikaal minis terie begiftigd werden, ging er volgens de apostels der onfeilbaarheid, hemel- sehe manna dalen op aller hoofden. Die veetbeloovers zijn reeds zes jaar aan 't bewind, onze millioenen werden verleerd aan... forten en kloosters en de armoede deed zich nooit zoo zeer gevoe len, als tegenwoordig, want ze vergroot van dag tot dag. Als de Aalstcnaars een weinig hoppe- sap in het lijf hebben, zullen ze dien kle- rikalen gemeenteraad van Aalst een dansje geven, dal ze al hinkende van hel stad huis zullen rollen, en dat nog wel Met fluiten en trompetten Trommels en klarinetten Chaque son tour is niet te veel Ieder zijn beurt ea elk zijn deel. En zulk politiek kiesdansje zal aan den diklijvigen van Wambeek, een weinig van zijne alleenheerschende verwaand heid, benemen. Yperen,11 Januari 1890. Se loting. De lotingen voor den soldatendienst zul- ledereen ging volgens de klerikale bla- len plaats nemen als volgt in de kantons van den op zijne renten kunnen leven, open bare werken in overvloed zouden aanbe steed worden Niels werd verricht en nkel ontnam men aan de groote steden niet min dan vijf miilioen fr. toelagen voor hare scholen. hel arrondissement Yperen kramerijen te hechten, dan zij wezenlijk is te betreuren verdienen. Wij echter, lijden aan die] Jacobs wordt dus met den Waal Woeste, chronische flikflooier ij nietwant de on-als een kluchtspeler door zijne eigene, Men kan zich in stad moeilijk een ge dacht vormen, hoe de boerenburgemees- ters stipt op de letter, de bevelen der ees tel ij k l> ei d uitvoeren. In sommige dorpen hadden de burge meesters bevolen dat de herbergen zouden gesloten blijven, terwijl de predi cate van den een of anderen Zolapater duurde Te Aalst, in het gezegende land der loppebel, is van Wambeeck legen alle openbare vermaak of feestelijkheden. Herbergbazen, dansers en muziekanten worden lot boet en gevang veroordeeld omdat ze dansfeesten inrichten!! Ze be kwamen te zamen lot twee jaar gevang Gold hel hier b. v, de dansprocessen van Echlernach en van sommige west- vlaamsche dorpen, dan zou diezelve dik lijvige van Wambeeck, als eersten danser persoonlijk optreden. Volgens chaque son tour mag er maar Elverdinghe, Dondeidag 23 Jannari Langemarck, id. 23 id.; Yperen, Vrijdag 24 id.; Nieuwkerke, Zaterdag 25 id.; Poperinghe, Maandag 27 id.; Proven, id. 27 id.; TVaesten, Dinsdag 28 id.; Gheluvelt, Woensdag 29 id.; Wervik, Donderdag 30 id. Tcfsten voos* den arnica. Zooals wij reeds medegedeeld hebben zul ten onze dappere pompiers een feest inrich ten ten voordeele van den armen. Reeds in liberale en katholieke drukke rijen worden de noodige druksels vervaar digd. Maar hetgeen men niet begrijpt, is dat dc kaloten uit al hunne macht het welgelukken van dat feest willen tegenwerken. In hunne gazetten spuwen zij vuur en vlam tegen feesten ten voordeele van den arme. Wat ziet men nog verder: Baron Surmont, den toekomenden!!!??? burgervader der Y'perlingen, wilt geen centiem ten besten ge ven voor den armedit is het eerste voor beeld. De andere zullen misschien dezo goede kalotevoorbeelden volgenmen moet zeggen kalo te voorbeelden, want al dat zij doen voor den armen is duivelswerk, maar als het is voor pastoor en kerk, dan, ah! dat is wat anders, met een frank te geven aan alleen gedanst worden hij de klerikale M. den pastoor, kan men den hemel verdie- kluchtspelers, bij de opvolgelingen van|nen. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1