9 STADSNIEUWS. 3*r 213. 29e Jaar. Zondag, 26° Januari 1890. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. BERICHT Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureèlen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fp. »s jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel Brtgic. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. IN DE KAMER. Hosannah Woensdag was de Kamer in getal. De bespreking over de Wet betreffende het Hooger onderwijs, wordt voortgezet. Stroomen welsprekendheid vloeien van de lippen der honorabelen. Rechts en links wordt er voor of tegen het amende- ment-Bergerem aan art. -16 gesproken, hetwelk ten slotte wordt verworpen met 39 tegen 35 stemmen en 11 onthoudin gen. Art. 16 wordt aangenomen. Men herneemt daarna de bespreking van art. 17 betreffende het exaam van candidaat-notaris. Onnoodig te zeggen dat hel land die be raadslaging, in No\ember begonnen en nog in verre na niet geëindigd, we zijn nu op 't einde van Januari, met de grootste belangstelling volgt. DE WET-DEVOLDER VALT. De stadsregeering neemt een innig deel in Het programma ter dezer gelegenheid op- De beraamde aanslag op de bekwaam- plechtigheid, en om al hare goede gevoe-|6emaakL droeg het volgende heidskiezers van ambtswege zal niet door-^ens 'e bewijzen, heeft besloten ul. eene me_L V ure' on^vanSsl; ^en Stadhuize door gedreven worden, De wet-Devolder valt!*® te behandigen waarop do gebeurtenis de jubilarissen De regeering schrikt terug Yoor de ge- Tan rivwon jubilé of gouden bruiloft gedagtee-J volgen en het is 't orgaan zelf van M. kend staat. Dit eermetaal zult gij aan uwe kinderen en Om de debatten nog meer aantrekke lijkheid te geven, is M. Raepsael begon nen met eenige wijzigingenljes en amen- dementjes aan art. 17 voor te stellen, welke opvolgenllijk werden aangenomen De Kamer neemt nog aau liet volgend opstel van de middenafdeeling De ak ten zullen naar keus der kandidaten 't zij in Fransch, 't zij in Viaamsch opgesteld worden, Y zij in de twee talen. De kandidaten mogen insgelijks hunne Jacobs, van den ingever dier politieke deugenieterij, L'Escaut, die er ons de lijding van brengt. Onder voorwendsel dat bet wetsont werp in verre na niet beantwoordt aan de eischen der katholieken, is de rechterzijde besloten het telaten val len. Of, in andere woorden Wij willen den bekwaamheidskiezers van ambtswege hun kiesrecht niet ontnemen, zoolang de genen die hel door 't exaam zijn, ook niet afgeschaft worden. Die is goed, hé Kom, kom, de druiven waren le groen. De vos Jacobs trekt beschaamd en mei ingetrokken staart terug. LIJKEN VERBRANDING. Door het stedelijk bestuur van New- York is bevolen, dat alle lijken van aan besmettelijke ziekten overleden personen, verbrand en de asch op de begraafplaats 2. 10 ure, solemnele mis in Sint-Maartens kerk. 3. 10 ure 43 m., vergadering der geburen bij M. P. Bouquet. 4. 11 ure, bezoek der geburen. 's Avonds. 7 ure, serenade. 8 ure, verlichtingbengaalscb vuur en vuurwerk. Men ziet dat alles stipt werd naargeko- men. VOOR DES ARME. Het Concert, ingericht door het korps Sa- peurs-Pompieis onzer stad, is onwederroepelijk vastgesteld op morgen Zondag 26 Januari. De deuren zullen ie 6 1/2 ure geopend worden; men zal stipt om 7 ure beginnen. Ce ingang- kleinkinderen overzetten, niet alleenlijk als een bewijs van uwe half eeuwige vereeni- ging, maar ook als eene getuigenis of bewijs van de vriendelijke achting uwer medebur gers en Magistraten, achting die gij welver diend hebt door uw werkzaam, vreedzaam en treffelijk leven, welk kan dienen als voor beeld aan alle uwe nakomelingen. Van dit Stadhuis, gaat gij naar de nabu rige kerk gaan om God te danken over zijne weldaad, al mijne wenschen en mijne be den vergezellen u daar ook. Ik vraag met u dat God ul, zou schenken nog lange jaren en een voortdurend geluk in bet midden uwer beminde kinderen en kleinkinderen. En nu, om t'eindigen, zullen wij allen, volgens een oud viaamsch gebruik, een glas der eerste plaatsen zal geschieden onder de wijn van eere drinken op uwe gezondheid,' r. i -t j - - 1 poort van Parnassus gewoonhjken ingang); de van een naburig eiland moet begraven worden. Reeds zijn duizend lijken opge graven en verbrand. Een afdoende maatregel, zooals men ziet, maar wat zal liet er ginds aardig uit bekwaamheid doen vaststellen, voor wat 2ien, op den dag van 't laatste oordeel, betreft het opstellen oer akten in de Duit - Wanneer de dooden door hel trompetlen- sche taak geschal der engelen uit hunnen slaap ge- Art. 17 wordt eindelijk aangenomen. wekt, hunne ledematen zullen moeten Art. 18, 19 en 20 komen er zonder bjjeen schartelen om de reis naar de val Kleerscheuren door. lei van Josaphat te ondernemen, waar de Ten 5 uur iQ slaan de redenaars Pafalgemeene bijeenkomst plaats heeft. Hoe al de armen, beenen, hoofden en de rest teruggevonden in dit hoopje asch Doch, geen ellende voor den uw lang leven en bet welzijn van uwe tal rijke familie. ingang der tweede zal plaats hebben al den kant der Kloosterpoort. Degenen die niet inge- Bij het teragkeeren van de kerk werden de schreven hebben, kunnen ingangkaarten beko men aan 't bureel des Theaters; maar zullen geen recht hebben op de medegaande bons. De prijzen blijven de zelfde als deze der inschrij ving: er zijn familjekaarten aan 5 franken; per soonlijke kaarten, 1° plaats, aan 2 fr., en per soonlijke kaarten, 2° p!aats, aan I fr. Wij herinneren aan de personen die in bezit zijn van familjekaarten, dat deze kaarten maar voor art. 21. Zij kunnen niet verder, on mogelijk. Auguste roeptAllans diner het En al dit gewawel kost aan land, per maand en per representant, 200 ne- derlandsche guldens WERELDTI NTC ONSTELLING T£ BERLIJN. Na Parijs, Berlijn 't Kan niet anders. Men is voornemens in 1897 te Berlijn eene groote Wereldtentoonstelling te hou den, welke nog veel schooner moet wor den dan die van Parijs ten minste de Duitschers zeggen het. Alles is mogelijk; maar de fiasco der Duitschers, op al de Wereldtentoonstellin gen waar z mede gestreden hebben, veroorlooft te zeggen dat het woordje pioei wel mc hl achterwege blijven. geldig zijn voor de leden van één en hetzelfde huisgezin, onder het zelfde dak wonende. tijd God, die almachtig is, zal dat wel klaar spinnen. Yperen, 23 Januari 1890. Gouden Bruiisft van M. Ch. Didier en zijne echtgenote Lucia Calmein, op 20 Januari 1890. (wenschen uit den grond des herten dat gij Ziehier de woorden uitgesproken door' lang ZQudt gezegend zijn van den H Mijnbeer Bossaert, bij do ontvangst ten Stadhuize Dus, Mr en M- Didier, bet is beden meer ^akken,lot voorbeeld envr'eugd van geheel dan vijftig jaren dat gij vereenigd zijt, en betgebUurte uwe familie, uwe vrienden en uwe geburen Lang leYen onze lieTe jllbilarissen zijn bereid dit gelukkig voorval uws levens Charles Didier on Lucie Calmein! luisterlijk te vieren, I jubilarissen ten bunnen onthaald door de ge buren die bun een schoon aandenken op droegen, ter dezer gelegenheid werd bun de volgende toespraak door een jong meisje ge daan Gelukkige ouderlingen 1 Op den dag vau uwe gulden bruiloftfeest, bieden wij u in den naam van geheel bet ge buurte onze hartelijkste gelukwenschingen'S' aan. Yan God gezegend, van de menscben ge acht en bemind, hebt gij te gare vijftig heil zame jaren doorgebracht, vijftig jaren van vrede en peis, vijftig jaren van wederzijd- sche liefde. Gij zijt nog kloek en gezond alle twee daarom is er niemand die verwonderd is \-an; u op dezen schoonen dag zoo verheugd en;'^" an&aisie pour Dandonium, uit te voe- 1 ren door M. A. lgodt. zoo gelukkig te zien. (4. Kluchtlied door M. Aernout. Wij, uwe geburen, die gij bijna allen in 5. Air varié pour piston, uit te voeren dien langen buwelijkstijd hebt zien rondom! door 51. V. Masscheiein. u opgroeien, wij, die u sedert lang hebben^, Scène corhique congolaise. leeren kennen en bij gevolg beminnen, wij;"'' TJ0Ur (Ch. Dancla). uit te voeren door MM.lasseel en Mortier, nemen grootehjks deel in uw geluk en wy g La Canne Royaie, 2eDeel: D. Ziehier het programma: 1° Deel: 1. Harmonie, openingstuk: Ilans Sachs, (Lortzing). 2. Cavatine: Lucrèce Borgia, (Donizetti), uit te voeren door M. YVouts. dat gij nog lange jaren te zamen zoudt mo gen verblijven, vrij van kwellingen en onge- 1. Harmonie, fantazia: HA/ricaine. (Wittebrood t), 2. Duo: KErmile et le Chevalier,(Coacone), uit te voeren door MM. Wouts en Aernout. Symphonie, Polka mazurka: Les gouttes d'or(A. Gerdin). 4. Blijspel: Kosterliefde. (5'anpeene). Apothéose. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1