Nr 220. 29e Jaar. Zondag, 1611 Haart 1890. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Men schrijft in Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de posthureelen van 't land. Alleafflchen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Yrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-SO fr. >b jaars voor de stad; 3 fr. tooi* geheel Belgic. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen i frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. EEN DOELMATIG PROPAGANDA 'ging van eenen ten slotte niet vol te hou- MIDDEL. Dat de Genlsche vooruitstrevende libe ralen den nagel op den kop geslagen heb ben blijkt genoeg uit bet volgende bericht, dat wij in De Strijd van Zondag 1.1. lozen: De peraafdeeling van den voornit- «trovendcn propagaudnkrlng van Gent, heeft besloten morgen, Zondag, eene ruime en kostelooze uitdeeling van DE s strijd te doen. Duizend nummers worden verspreid. Onze vrienden der pcraafdeeliug be- j) grijpen dat er geen doelmatiger middel be- staat tot bestrijding der domperspartij, dan de verspreiding, bij middel van dagbladen, der vrijzinnige en vooruitstrevende gedachten onder het volk. Vinde hun uitstekend gedacht ook elders bijtreding; worde hun voorbeeld ook buiten Gent gevolgd. Intusschen, zeggen wij de pcrsafdcelSng hartelijk dank voor haar edelmoedig werk. Wanneer zullen onze liberale leiders ook eens begrijpen dat de verspreiding van vrijzinnige dag- en weekbladen het doelmatigste middel is om de vrijzinnige gedachten bij het volk te doen doordrin gen. De kiezingen dagen reeds in 't ver schiet op en wij hopen dat de Ypersche!^eü mees^ verontrustenden toestand. Het liberalen wakker op de bres staan zullen aan eene z'e^le waardoor al zijne en van de dagbladen een veelvuldig ge jachten worden uitgeput.: het monar- bruik maken gaan om het volk naar hun- c'''sme den toestand, schier zoo erg als oorlog sieraad verliezen, dadelijk vallen veel zelf. hinderpalen. Volken, die men weder- Frankrijk, wil zijne provinciën, inzijdsch legen elkander ophitst, reiken mal- 1871, na den Fransch-Duitschen oorlog kaar de broederhand. Grenzen vervallen, verloren, terugwinnen. veeten verdwijnen, legers hebben geen Italië, wil Savooië met Nice terug, na reden meer van zijn. De milliards, jaar den oorlog van 1859 aan Frankrijk afge- lijks uit het gezin der arbeiders geplun- staan. derd, worden aangewend lot zedelijke en Duitschlsnd, loert met een begeerrg stoffelijke verbetering der massa. De n ij - oog op de vruchtbare velden van Cham pagne. Rusland, wil eer en meester zijn in hel Laat eenige kroondragers hua hoofd-geklommen lot n7,000,000,000, dat schiereiland der Balkans en Constanlino- pel veroveren. Oostenrijk, houdt hardnekkig aan zijne laatste ltaliaansche provinciën en tracht zijn gezag te bestendigen in Bosnië en Herzegowina, aan Turkeije ontnomen. Turkije, versterkt zich aanhoudend om niet zijne laatste bezittingen in Europa lo verliezen. Engeland, is verplicht zijne vloot eil|mooidtuigen verspillen, en zullen gevoe- zijn leger gedurig uit te breiden, om ten1'0118 van 'iaa^ en 11de harten vervullen allen stond zijne onmetelijke bezittingen waar a''een plaats mocht zijn voor bros- tegen de begeerlijkheid van bevriende!^1''jkheid eü vrijheidsmin monarken te kunnen verdedigen. Kortom, heel Europa bevindt zich in verheden, die nu moordtuigen voortbren gen, zullen nuttige werktuigen maken tot vooruitgang en heil der menschheid. Zoolang echter de volken zullen gedoo- gen dat enkelen over hun lot, over hun nen welstand, over hun leven, over hun ne toekomst naar welgevallen beschikken, zoolang zal de gewapende vrede voort woeden, zoolang zullen oorlogen mogelijk zijn, zoolang zal Europa het Leste van zijn bloed, alsmede zijne fortuin aan nen kant te houden of over te halen. Het is een machtig middel, het eenige dat op wegen kan legen de onverpoosde inmen ging der drietippen in onze politieke Inderdaad, het zijn maar de landen door koningen en keizers geregeerd, die er steeds op uit zijn hunne grenzen uit te breiden, gedeeltelijk uit eerzucht, maar strijden. De liberale bladen alleen kunnen voornamelijk om in buitenlandsche oorlo op tijd en stond ons volk de oogen openen gen afleidingen te zoeken voor den drei- en het doen klaar zien in al de lagen en'genden invvendigen opstand der mindere listen, waarmede onze tegenstrevers hel klassen, die, lijdende onder de vreeselijk- trachlen om den tuin te leiden. ;ste economische wanverhoudingen, uitge- Dat men daar eens goed op nadenke en zogen door den alverslindenden vampyr wij zijn overtuigd dat er op dal gebied van het internationaal groot-capilalisnae, veel en nuttig werk te verrichten valt. ;er van lieverlede naar overhellen ook op internationale wijze liet hoofd aan haar HET MILETARISME. verdrukkers te bieden. De gewapende vrede die als een- De gewapende vrede is dus het nood- Damocièszwaard over het bange Europa lollig gevolg van een nog noodloltiger hangt, vindt groolendeels zijne oorzaak;kwaad: hel regeerend despotisme, in de veroveringsplannen, welke aan som-j Laat een half dozijn tronen verdwijnen: jnige groote potentaten worden loege-meteen verandertof verdwijnt veel kwaads gchreven. jwelk nu nog voor onuitroeibaar wordt De gewapende vrede, is de bcstendi- geboudeu. wil zeggen honderd zeventien milliards, waarvan de jaarlijksche intrest ongeveer zes duizend tnillioen bedraagt. Europa verteert daarenboven vijf' duizend tnil lioen aan den onderhoud van negentien millioen soldalen, die het tegenwoordig onder de wapens houdt, omdat Wilhelm II Elzas en Lotharingen wil behouden; omdat Alexander Constanlinopel hebben wil; omdat Italië en Engeland, en Frank rijk colonies willen bezitten; omdat de Groote Turk Ilarems heeft te onderhou den, en in Europa blijven wil. En deze uitgaven, in plaats van te verminderen, dreigen alle jaren toe te nemen, en gevol- gentlijk vermeerderen de lasten en loopen wij regelrecht als krankzinnigen die wij zijn, naar den gapenden afgrond. De huidige verkeerde maatschappelijke toestand is ontegensprekelijk het gevolg der economische wanorde. Het onrecht kan niet worden uitgevoerd, zoolang die wanorde bestaat. Heel juist Maar het militarisme, de bestendige legers, zijn de Europa gaal langzamerhand doch 011- versle ac,lter dewelke het onrecht zich vermijdelijk zijn ondergang te gemoet.Ilet schm' houdt, militarisme slurpt zijn beste krachten op, Zonder militarisme, geen onrecht meer; verjaagt zijn beste kinderen. En terwijl zonder sabelslepers, geen geweld, maai de oudere landen ten onderen gaan, ont wikkelt zich, aan gindscbe zijde des ook geen monarchies. Wij zullen er toch moeten toekomen. Oceaans, een krachtig, vlijtig en verstan- fIet is immers niet mogelijk, dat honder- dig ras. Daar staat een ontwikkeld en vrij den millioenen zullen blind blijven, en volk op. Van daar zal wellicht de bevrij- doof, en laf?... Leroy de Beaulieu zegtIndien de Europeesche volkeu, met opgezelten zin ding komen. De fortuin der nieuwe landen neemt in ongehoorde evenredigheid toe. Hun voor- trachtten zich ten onder te brengen, zou- uilgang, op allerlei gebied, wij Euro- peers, hebben het op de Wereldtentoon stelling van Parijs moeten bewonderen, is wonderbaanop wetenschappelijk gebied zijn de Amerikanen ons voor; eveneens in de werktuigkunde en in alle vakken, die tot heil der menschheid strekken. Alleen in zaken van militarisme, spant Europa de kroon. Helaas De Vereenigde-Slaten hebben te veel geld. De milliards schulden, genoodzaakt door den oorlog voor de vrijmaking der slaven, zijn bijna uilgedelgd. De schuld van Europa, daarentegen, is den zij niet anders kunnen handelen. De volken zijn niet schuldig aan dit euvel; 't zijn hunne meesters; maar wat zij nog niet schijnen te beseffen, is dat 300 mil lioen menschen machtiger zijn dan een half dozijn regeerders. Eens toch zullen zij hel welen; sommige voorteekens veroorloven te vermoeden dat het oogenblik nadert. EEN WOORDJE OVER DE BELASTINGEN. De belasting is eene vergoeding die, elk burger gehouden is aan den Staat te betalen volgens de goederen DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1