STADSNIEUWS. IVr 226. 29e Jaar. Zondag, 2l7n April 1890. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMU DESTRA AT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. DE LIBERALEN AAN HET WERK. Uit al de arrondissementen waar er kiezing is in Juni aanslaande, krijgen wij het beste nieuws. Gent wil, kost wat kost en niettegen staande de drie miilioenen die de tjeven beloven te verteren, Gent wil het dom- persjuk afschudden: Gent is beschaamd in de Kamers verlegenwoordigd te zijn door eenen August de poetsenmaker door eenen zageman Pol Desmet, door eenen slaapwekkende predikant van Cleemputle, door eenen opgeblazen baas Ganzendonck alias Begerem, door een zwijgend driemanschap: Fercruysse, Fievé en Louitje de Hemplinne die zich door hun jaknikken ondersheiden. Gent wil mannen van verdienste, die invloed en talent genoeg bezitten om van het ministerie te bekomen dat,waartoe het voorboden zullen zijn van den grooten strijd. In Charleroi is het zeker dat de papen Yperen, 26 April 1890. DE OPGEWONDEN BOBIJN in liet zand zullen bijten, als de liberalen £ENS AFGELOOPEN. behendig genoeg zijn, om elkander te ver- In do laatste vergadering van de kalho- slaan; Drion en Noël zijn al bezig met,/;e£e Wacht heeft de voorzitter zich aan huil pak te maken. geprikkeld gevoeld, nogmaals te spreken Denkt het zoontje van den vedelman de over de Burgerlijke Godshuizen. Caraman den volksvriend Waroquez te Hij mag zich daarmede bezighouden, doen verhuizen uit Thuin,dan is hij deer- ijk mis; hij heeft zonder der. waard gere kend en zal dus voort in volle gerustheid naar de heerlijke tonen van vaders viool zooveel het hem lust. Indien hij onwaar heden voorhoudt dan kunnen de Hospice- heeren hem terecht wijzen als zij het gs- radig vinden. Wal ons betreft wij hebben niets legen zijn gerammel; maar wanneer hij handelt over eene administratie die, mogen gaan luisteren, zonder door poli tiek gestoord te worden. Sonien en Alk zijn versterkingen, die!200 a^s '!'J ze8*> alleman aangaat, dan niet meer in te nemen zijn, indien onzef óeft '!'J z'c^ eerst 'n le échten om er met vrienden niet op hunne lauweren rusten.jkennis van zaken van te spreken, en het !is juist die kennis die hem leenemaal ont- joslever van k er vier s begint zich z°o;^ recht heeft;Gent wil mannen van vrijheid,7os le gevoelen van lever, dat hij de nood-j ^et "blijkt uit zijne redevoering dat hij mannen van vooruitgang die het hoofd.zakelykheid gevoelt zich certificaten tealleen!ijk niet weeUVat een Godshuizen- niet moeten bukken voor de eerste de doen afleveren door de ministers, om te beste geschoren kruin, en daarom zal het bewijzen, dat hij gewerkt heeft om eenen werken met hand en land, om het arron dissement le verlossen van de papenheer schappij. Om de macht der drie miilioenen le verdeelen zal de strijd ook aangegaan worden le Aalst legen den kluchtspeler Van Wambeke en den menschenhaler, den onderwijzerverslinder Woeste.De Libera le Bond zal zich verslaan met de geachte hoofdmannen van het vrije Aalst, waar de alomgeëerbiedigste familie Gumont nog invloed genoeg bezit, ik zeg niet om te zegepralen,maar om de klerikalen te dwin gen voor hunne eigene stemming te zor gen, in plaats van hunne hulp naar Gent le zenden. Te Audenaarde ook zal gewerkt wor den met de krachtige medehulp van de invloedrijke familiën Verspieren, Van Damme, Massez, De Keyzer van Ronse, enz., de strijd zal er ook aangegaan wor den nog eens met het doel om te beletten, dat de geldmacht der papen van de streek naar Gent verplaatst worde. Overal zal de slrijdpenning der liberalen toelaten, de verspreiding der liberale ge dachten met kracht in te richten, te begin nen met de provinciale kiezingen, die de bestuur is en nogtans den naam zelf geeft er de beteeken-is vsn. ijzer weg te bekomen. Och arme j j)e besturen der Godshuizen zijn aan- Waarloe dien die certificaten Hij zal gesteld, om de gestichten, in vroegere toch vliegen met klank, tengevolge van tijden door liefdadige personen ingericht, zijne lochle en le losse lever te beheeren en het inkomen der goederen, waarmede zij begiftigd zijn, vooruit en vooraf le besleden aan de onderhouds- In een woordwij voelen ons kloek kosten de ije tKmke> oude m on_ genoeg, om een twaalftal setels te geneesliikc„men dle er aa„veer(1 worden winnen met Juni, op voorwaarde dat De wet aan de Godslntis commissien,» Hospicen in 1890 algelijk tot bij de er van nu al aan, eenparig gewerkt worde, dat de strijd dat de hebben, zooals men zegt, kan niet dan goed zijn. Sedert eenige jaren moet door de land- bouw-crisis en den aftrek van den intrest op de renten van den Staat, hun inkomen merkelijk verminderd zijn: veronderstel len wij dat door de pachtverminderingen, dit inkomen voortdurend afnam, dat het nog slechts toereikende ware om de kos ten van hunne gast- gods- en weeshuizen te dekken, hewel, dan zouden zij geenen onderstand meer kunnen geven aan hunne thans ten huize bedeelde arme lieden. Wanneer het inkomen van de Godshui zen en van den Disch niet meer voldoende ware om al de noodlijdenden die de wet ten hunnen laste legt, te' iiëipen, dan zou de stad; 't is te zeggen, wij allen, het te kort moeten toevolgen, zoo als in menige andere steden plaats heeft. Dat is hetgeen de laatdunkende voor zitter der klerikale wacht met zijn bot verstand niet begrijpt. De man heeft nog veel te leeren indien hij eens in een open baar bestuur zal kunnen zetelen. Ilij is misschien een goeden lintenwever, maar wanneer hij over zaken van administratie handelt, dan steekt hij er zich deerlijk en tot over de ooren in Volgen wij hem een oogenblik in zijne redeneering: Dat en belet niet zegt hij dat de aangegaan schen te onderhouden, en bijgevolg, Indien de Hospicen van Yporcn, eenwanneer ik aan elk dezer 1404 dooreen niet op, zoo als hij het misschien denkt,'» 400,000 fr.schikken uil le geven; maar o\eia wor e j)u||en |.)are gestichten,nog andere behoef-!» nu.aanveerden wij dat zij maar 313,000 f f Penmn& ligen le helpen ofte ondersteunen: Dat is,» fr- inkomen hebben. Volgens hunne re- ernstig worde ingericht, c at er vanyak en het doel y£m de j)issci,en en kening hebben zij ook maar 1404 men- heden af uitgezien worde naar kan-!. v D Armnps nrpn didaten, echte volksmannen,die goed: bekend zijn in de streek, die er de' J zeker getal arme ouderlingen en gebreke taai van spreken en die ondersteund i i-i lijken, ten huize helpen, dit is Ier ontlas- worden door al de krachten der libe- J ling van den Disch, en omdat zij, dank aan hun wijselijk en vooruitziende beheer, Voegt daarbij de propagande der jaarlijks eene aanzienlijke som overko- pers en de bezoeken bij de kiezers'men, na dal zij den dienst \an al hunne met het doel de lastertaal der papen gestichten verzekerd hebben.'t Is dit over- te vernietigen, en 1890 zal, doorschot dat zij ten groole deele in maand- werkzaamheid en eendracht, voor de'gelden aan de behoefligen uitdeelen. vrijzinnige partij eene wedergeboorte! Indien zij jaarlijks hunne rekeningen zijn, die zal dagteekenen in de libe- met een overschot slu rale partij. rale geschiedenis. ïiten daarin kunnen jwij ze niet laken; want bestieren is voor zien en een appelken tegen den dorst 200 fr.geve,dan houd ik nog 32,000 fr. overschot, die kunnen gebruikt worden voor allerhande bestuurkosten. Gelijk men ziet, houdt de voorzitter der klerikale wacht er mordicus aan, om het inkomen der Hospicen alzoo onder den armen uil te deelen. Zeer wel man, maar met zulke wijze van bestieren, zoudt gij noodzakelijk de gestichten, waaraan uwe geloofsgenooten zoo zeer houden, moeten afschaffen. Koninklijke besluiten door den Uloni- leur bekend gemaakt, stellen de onder- DE TOEKOMST zij

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1