I)e 10den Juni. IVr 233. 29<> Jaar. Zondag, 15a Juni 1890. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEI1E3V. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 'l land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaats tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fp. 's jaar» voor de stad; 3 fr. voor gebeel België. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Grooter teleurstelling, dan de uit slag der verkiezing van Dinsdag te Gent, heeft het liberalisme nooit be leefd. Indien in het Waalsche land de liberale partij haar stellingen heeft behouden en zelfs een paar zetels veroverd, is de toestand van het vroeger zoo liberale Gent merkelijk verslecht. De liberale lijst werd er geklopt, zooals nooit in het vrijzinnige Gent is gebeurd. De Eemans, de De Smets en consoorten triomfeeren met eene meerderheid van 477 stemmen! Liberalen, hoe vindt ga't? Zou het geen tijd worden, een an deren, dan den tot hiertoe gevolgden weg in te slagen; en, in plaats van u aan de cijnskiezers vast te klam pen, u tot de volksklas te wenden, die alleen nog de vrijzinnige begin selen redden kan? lijke lieden, wat geeft hun dit alles. Laat er nu maar gemouchardeerd worden; laat er nu maar geknoeid worden binnen en buiten 't land; laat nu het land on wederroepelij k in de handen vallen der ravenkliek; laat de schreeuwendste ongelijk heden in zake van stemrecht, lands verdediging, belastingen nog steeds toenemen; laat het ministerie zijn aanslag volvoeren op de bekwaamheidskie zers; laat het nu nog, na het vleesch, het brood belasten; laat het de eene na de andere eer loosheid plegen de meerderheid der cijnskiezers is bereid dit alles goed te keuren, mits er iets afvalt voor de moeite. De meerderheid te Gent door de klerikalen behaald, hebben zij ge kocht en duur betaald; want de Sursum corda! Hoog de harten. Geen moed verloren; terug naar het wapen gevat, dat ons verraderlijk uit dé hand werd geslagen. UITSLAG DER KAMERKIEZINGEN. Provincie Oost-Uaaadcren. GENT. Liberalen. Auger-Vincent 5958 Laten we nu een wezenlijk volks- jassen doen het voor geen dertig gezind besluit nemen, waardig van zllverlingen meer. net liberalisme en waardig van man nen die, zich oprichtende na de neer laag, met gestaaiden wil naar her vormingen streven. laa En daar de val van het ministerie afhing van den triomf der liberalen, hebben de behoudsgezinden niet nauw gezien. Y iij Het kwam er op geen honderd dui- Laten we bewijzen dat de neer- d frank op aaJ,° as: van Dinsdag met een Waterloo; 1 is geweest voor ons, dan Baertsoen Caillier De Bast Fredericq Lippens Mechelynck Van Loo Cumont De Mont De Windt Re; 3 Bernaege Lietmans Snoeck Bara Garbonelle Dereine Broquet Klerikalen. Begerem 4411 5898 De Heraptinne 4353 5879 De Smet 4599 59i0 Eeman 4586 5907 Fiévé 4367 3926 Herry 4355 3883 Van Cleemputte 4373 5875 Vercruysse 4334 De klerikalen zegepralen met 400 ;i 500 stem men meerderheid. AALST 688 De Saedelcer 055 Verbrugghen 685 Van Wambeke 66 a j Woeste AUDENAARDE 619 De Malander 735 Raepsaet 598 j Thienpont, Malander en consoorten gekozen. EECLOO r r, Geen strijd. J. Kervyn de Letten-'jjayet I hove 485 St-NIKOLAAS 1458 1420 1457 1457 848 949 949 De liberale senateur en een liberale volksver-» tegenwoordiger zijn gekozen. ZONINGEN (Soignies). Getal kiezers 2608 Paternoster 1504 Scoumanne 1428 Thiriart 1416 j DOORNIK Getal stemmen 3235 Englebienne 1511 1795 1751 1804 1789 Hecq d'Espierres 1384 1384 Liberalen gekozen. Dupont Fléehet Frère-Orban Hanssens Mag is Neujean Neef-O rban Warnant Jamne Provincie Luik LUIK 1496 Geen strijd 1519 1003 1533 1520 1509 1475 1315 j VERVIERS Zegepraal der gansche liberale lijst met 130 stemmen meerderheid. De klerikale Losleveris aan de deur. BORGWORM (Waremme.) 507 Ancion-Jamar 593 540 Cartuyvels 607 HOEl Geen strijd i \t at de Macar J VanNaemen 56o Warnant Jos P. van Raemdonk. 562 S. Verwighen at-oI En daarom smeten zij het geld te grabbel tusschen de veile menigte ^een slnjd het censitarisme zelf, welk zijn zege-p. praal heeft te danken aan de onge- Lgeweten oozen 1.:l"V En daarom is de dag van Dinsdao- hoordste kiesomkooperijen, aan de schandaligste kuiperijen honderd duizenden weggesmeten Alwie eene lage ziel, een geweten loos hart bezat, heeft zich laten om- koopen. Die «verstandige, eerlijke, orde- de Kerchove Durieu een dag van schande voor Orent .het oude bolwerk van het libera- De klerikalen hebben het geld Enetj-sm0 Wanhopen wij echter niet. Wat' waar is voor de volken, is ook waar) voor de partijen: door zware boproe-ThaU(hon vingen, wordt de moed wakker ge- schud; door groote gevaren Giroul DENDERMONDE L. De Bruyn P. De Kepper G. Vanden Steen Provincie Slcnegonffcu. BERGEN Zegepraal der liberalen. ATH 855 Geen strijd. 855 CHARLEROI 656 704 Devaux Rigaux 625 354 549 939 r» 959 .Chuys 979 Provincie Limburg; HASSELT Getal kiezers 1167 iievend cijnskiezers, die altijd met de geest van verzet gescherpt, zooveel minachting op den minderen] Terug aan 't werk. Sluit de ran- man neerzien, en hem alle recht op gen< j\iaar zetten wij de gelederen politieke ontvoogdigd ontzeggen, on- open voor betere,eerlijkere krachten, der voorwendsel dat hij zijne stem] Qaan wij tot het volk, zonder voor voor een glas jenever zou verkwan- {^houding, zonder achterdocht, met gelen; die cijnskiezers hebben zich verhoerd aan de meestbiedenden. Wat een modderpoel! Pouah! Voor eenige vijffranstukken heb ben die judassen zich verkocht. De belangen der vrijzinnige begin selen, de landsinteresten, het natio het oprecht voornemen mede te strij den voor zijne rechten, en beginnen wij, zonder vertoeven, den strijd voor algemeen stemrecht. Herinneren wij ons het zoo dik werf aangehaalde woord: Het libe ralisme zal democratisch zijn, ol het naie eergevoel, dé trots der fatsoen-zal ophouden te bestaan, 2974 2981 2839 5135 2950 3152 5086 Drion Misonne Noel 2705 2516 2588 Philippot Saba tier Demokraal Callewaert Jan 217 Tourneur 212 Zegepraal der liberalen. Wij winnen twee zetels. THL1N Anspach-Puissant 1182 deCaraman-Ghimay Gigot 1M5| 1119 Waroqué 1160 j Derbaix 1155 1 Ranscelot 1065 Senaleur Afzonderlijke lijst Paris Joseph i 130 Losseau lu76 Bollotteering tusschen Gigot, Waroqué, de Garaman en Derbaix. Grauls Geen strijd Geen strijd 317 292 de Pitteurs-IIiégaerls, a. 801 de Gors wa rem n l. 816 Klerikalen gekozen. MAASEIK Helleputte TONGEREN Meyers 1 Sctisetzen 314 534 593 De kiezingen vaulN86 ca 1S99. Het zal niet zonder belang zijn de steramen te doen kennen die de candidaten der beide par tijen bekomen hebben in de wetgevende kiezin gen van 1886 en 1890 in de vier provincies. GENT. 3,873 clerikalen 188G liberalen 1890 1886 1890 1886 1890 1886 1890 3 938 AALST. 633 688 BERGEN. 1,671 2,398 CHARLEROI. 2,545 3,152 1» 3,965 4,411 [1,365 1,458 1.547 1,637 2,604 2JÜ5 DE TOEKOMST i i i J i- >7i vfir i nerpn mpftr. oo An- nin nnno 71070PO hnhnAn 7ir>h-. v. i» i t

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1