9 STADSNIEUWS. ]V 235. 29e Jaar. Zondag, 29n Jfjtii 1889. Zondagsblad Tan Stad en Arrondissement YPEREPf. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van Y land. Alle affichen bij den drukke? van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en ondertcekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jasers voor «Ie sïad; 3 fsv voos* gcSieeJ BcSgie. Buiténlandsche verzendingen, 'i port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. BESCHERMING TEGEN DRAAD. De bescherming staat tegenwoordig aan 't orde van den dag. De kIerika len tateren en wou welen niet anders dan van beschermende rechten in te voeren, en beschermende wetten te stemmen. En de vieze breugels, die te Brussel minister spelen,helpen dan nog een handje, om met het stokke- paardje der bescherming, reclaam rond hunnen naam te maken. Voorbeelden Ons gouvernement beschermt de vogels, die zich met rupsen, maden, wormen en andere insecten voeden. Strenge maatregels zijn uitgevaar digd om de vernieling der insecten etende vogels te keer te gaan. De visichen worden ook al door on ze clerikale bazen onder hunne hoe de genomen. Ministeriöeleomzendbrieven loven eene premie uit voor alwie den kop, de pooten of den staart van eenen ot ter aan de overheid zal vertoonen. Men wil alzoo beken en rivieren van deze gulzige visehdieven bevrijden. reeds zoo gefleemd,getroeteld en ver dedigd dan worden de menschen nog anders voorgesproken en be schermd. En we verzoeken onze lezersvrien- delijk aan deze woorden niet te twij felen, want we willen dadelijk er de waarheid van bewijzen. Ons gouvernement beschermt de kinderen der gemeentescholen, want het geeft bijna geene subsidies meer aan de liberale steden, en dwingt daarbij de vrijzinnige gemeenten het onderwijs der papenkrochten te be kostigen. Het beschermt de opgroeiende jon gelingen en jonge dochters,want de 'fanatieke gemeentebesturen mogen in alle gerustheid de avondscholen af schaffen, waar onze zonen en doch tèr's zich in de nuttigste kennissen bekwamen. Het beschermt de werkmanskinders, want tot nu toe laat men ze in mijnen en fabrieken op de onwaardigste en schandelijkste wijze exploiteeren. Het beschermt den werkman en den Yperen, 28" Juni 1890. Als de ws de passie preekt, Boeren wacht uw ganzen. De schrijvc-laar van 't Nieuwsblad, in den veldloclit dien li ij ondernomen heeft legen ons liberaal stadsbestuur, mei hel inzicht hetzelve hatelijk le maken in de oogen der kiezers, houdt niet op te roe pen dal de neringdoeners van Yperen de slachtoffers zijn van het willekeurig ge drag onzer raadsheeren. Hij wil doen ge- looven dat, indien de japneuzen ooil het stadhuis veroverden, de kiekens zouden gebraad in den mond der neringdoeners vallen; er zou meer verleer zijn, de koop handelcrisis zou een einde nemen, de verkoop-'zou groeier wezen doordien dal er meer werk en meer verbruikers in Yperen zouden zijn, enz., enz. Om in eens le bewijzen hoe ongegrond de Klachten van 't Nieuwsblad zijn, hoe Wat is nu de gevolgtrekking van de snoode handelwijze der kaloten? Dal hun haat hen zoodanig verblindt dat zij de belangen van de Ypersche ne ringdoeners over 'l hoofd zien, en dat, niellegenslaande hun geklag en hunne valsche beloften,zij alles zouden opofferen om hun doel le hereiken. Voegen wij nu de 39 maatschappijen, die volgens hun zeggen le Poperinghe zullen optreden, bij de 60 die te Yperen ingeschreven zijn, men bekomt een getal van 09 maatschap pijen, bc-staande dooreen genomen uil a© man ieder, dat ware 297Q mannen; ver onderstellen wij nu dat ieder man, door een genomen 5 fr. verteert, voor eten en drinken, en dit is niet le overdreven, dat ware eene ronde som van 12850 fr. die ia de stad zouden blijven en waaruit her bergiers, bakkers, beenhouwers en win keliers zouden voordeel gelrokken hebben. En dit zal 't Nieuwsblad niet beletten Verder zijn de kikvorsen opgansch b«<Wl want WS.&S, W.KS-min» hen alle plichten en schennthun vol Bijzondere wijze onderde beschermin& van onze hoogedele ministers gesteld. Sinds eenige maanden is het op zeke re tijden van het jaar, on boete ver strekt geene rechten. Het doet den armen zwoeger lasten p boete ver- betalen en het land verdedigen, en boden, vierpootige kwakers te van-!^a.at papen en rijken de sternbus be- gen en hunne smakelijke billetjes onjstieren en hunne luie botten aan he markten of in winkels te koop te stel- soldatenstieltje vagen. Het bezaait jen mouchards om de werklieden in op stand te brengen, en doet deze mis leide sukkelaars dan als razende hon den tegen den grond schieten. Het gouvernement beschermt ook het volk, want het zorgt dat het zeer men op de beloften der katholieken;'-0 roePen dat de katholieken niets bcoo- mag rekenen, hoeven wij slechts eenen Sen ^an winst en den voorspoed der oogslag le werpen op de schijnheiligéiner'nSc'oeners> bat het de kiezers zal handelwijze der kadodders tegenover ons; wijsmaken bat liet slechts in hun belang !is dat zij willen werken, kortom dat het de katholieken alleen zijn die winst ea Tenslotte en tot bekroning van die .beschermende maatregels is er on langs een besluit verschenen, waar bij het rattendooden bij middel van honden, in openbare vertooningen, ten strengste verboden wordt. Die langsteertige vierpooters wor den dus ook al onder de beschermin gen van onze kruisbrave ministers gesteld, en 't blijft dan ook eene uit gemaakte zaak, dat in België de vo gels, viaschen, kikvorschen en rallen zich over het japministerie niet tebe- klagen hebben. Moest men het stem recht onder dezedieren invoeren,dan werd olifant Beemacrt met algemee- ïie stemmen gekozen. Hulde dan aan de bevrijders der vogels, de verdedigers der visschen,de beschermers der kikvorssehen! en lang leve ons rallenministerie stadsgenoten, ledereen weet dat ons stads bestuur, ter gelegenheid der jaarlijksche i kermis, besloten heefteen festival in ig'pTOfij. aan be kooplieden kunnen verschaf- jrichten, dat altijd vele vreemdelingen uit-j'en'0n wa' wee' wa' a' armo praal* lokt en diensvolgens een groot profijt aaii^aar woorden zijn geen oorden, zegt het de neringdoeners verschaft. Welnu, om spreekwoord, en vleesch van duurte niet meer koope- 1 ijk is. En eindelijk beschermt het mini sterie ook de oudeen afgetobde icroe- Iers, want als onze werklieden krom geslaafd en versleten zijn, dan val len ze ten laste van de openbare wel dadigheid, Worden dedieren in ons landeken Onze klerikale ministers bescher men de dieren en vervolgens hetvolk-, zij pratikeeren dus de bescherming legen draad 'En toch blijven die zonderlinge be schermers aan 'g lands bewind Waarom Vraagt het aan twee honderd om gekochte lafaards van Gent, Als de vos de passie preekt Boeren wacht uw ganzen. Poeiër in «le oogeu. Na zijne lezers meer dan eene maand lang gezaagd te hebben met de kwestie hunnen haat te voldoen en de pogingen der bestuurders tegen le kanten, hebben de japneuzen een festival ingericht te Po- peringhe op denzejlden dag als dezen van Yperen; zij hebben alles le werke gesteld, omkoopingen, smeekingen, bedreigingen, om de muzieken van V"peren af te trekken'van de Hospicen, waarvan hij zooveel kent ten voordeele van Poperinghe. Zij zijn er'als een hond van 't mutsenmaken, komt in gelukt eenige kleine boeren muzieken'de sell rij velaar van 't Nieuwsblad een op le maken door hunne loensche middels'nieuw stokpaard le bestijgen, namelijk en roepen luidop dat reeds negen-en-der-'de waterkwestie. Sinds ettelijke jaren tig muzieken zich hebben laten inschrijyen'reeds werd deze kwestie door het Jour- voor hun festival. Maar de liberalen van\ial d'Ypres en het Nieuwsblad bespro- Yperen, die ook van geen twee oude wijfs ken, en met eenige reden, want hel oude gemaakt zijn en willen loonew dat de be- stelsel liet te wensehen; maar nu dat het langen hunner ingezetenen hun ter harte stadsbestuur alles beeft aangewend om de liggen, hebben de valsche plannen der'waterverdeeling op eene onberispelijke kadodders verijdeld en, naar men ons wijze tot stand te brengen, nu dal ieder- verzekert, zullen niet min dan 60 maat- een, rijken en armen, liberalen en katho- scbappijen naar Yperen komen. 'heken, al de voordeelen van dat groolscho DE TOEKOMST 9

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1