SO,000 franken STADSNIEUWS. Nr 287. 29e Jaar. Zondag, !3n Juli 1890. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. GOLIATH, de reus Tan Yperen. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postburoelen van't land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst lot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. jaar» voor de stad; 3 fr. voor geheel België. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. id. id. Akkoord per maand of per jaar. ALLES VOOR KLOOSTERS EN KERKEN. Konden de twijfelachtige kiezers van tijd tot tijd eens den Monilem- lezen, 't is dan dat de verdwaalde oogen zouden opengaan. In den Monitcur van Vrijdag, is er eenehemelschemana,onder den vorm van geldelijke toelagen, op de kerk fabrieken neergedaald. Oordeel liever PROVINCIE ANTWERPEN. 10,000 fr. aan de kerk St-Wille- brords453 fr. aan Austruweel 7,640 fr. aan St Jan te Borgerhout 8,000 fr. aan de kerk van Donck te Brasschaet 7,322 fr. aan Brecht 1,678 te Oosfmaele 1,136 aan St- Leonard; 1,010 's Gravenwezel; 5000 Ste - Catiiarina-Waver 1,512 aan Westwezelte zamen fr. 43,753 PROVINCIE BRABANT. NAMEN. Aan 2 kerken 8,150 fr Dit maaktjalleste zamen hetschoon sommetje van 198,764 fr. dat uit on ze staatskas aan de kerkfabrieken, aan de kas der pastoors door onze re geering geschonken wordt Die toelagen aan de Scherreweg- mannen,overtreffen tegen woordigai- le gedacht en ten minste een tiental keeren per jaar, worden in onzen heiligen Monileurzulke schandalige sommen afgekondigd Het volk lijdt overal armoede, te Brussel alleen loopen met honderden, ja met duizenden ongelukkigen zon der werk en in plaats van ons geld aan nuttige, openbare werken te be steden,stort men onze centen met mil- lioenen in de schatrijke coffres-forts van onze geestelijkheid Het opzoeken en naspeuren van het vaderschap, zal ook aanleiding geven, dat niet meer zoovele onge lukkige jonge moeders hunne wicht jes zullen vermoorden. Deze wet woiMtook volledigd door de familievaders te straffen en hunne kinderen te ontnemen, wanneer ze deze zouden verwaarloozen en mis handelen. Wanneer vaders tegenover hun kroost hunne plichten niet vervullen, kan de nieuwe wet hun als vervalle- ne vaders verklaren. Zulke wetten moesten reeds sedert lang in voege zijn. KWIJTSCHELDING aan de tceggeloopene soldaten. De regeering stelt een wetsontwerp voor waarbij eene algemeene kwijtschelding van straf verleend wordt aan de deserteurs, Lezers van De Toekomst over- 4/0 fr.Beggijnendijck; 500 fr. Got-;weegt en oordeelt: men speelt tegen- techain 90Ö fr. Duysburg 159 fr. woordig een Roomschen scherreweg achterblijvers en veroordeelde soldaten. Jjas"e i 2>000 fr- DworP te zamen met Ret geld der lastenbetalers, dat! Dit besluit, welk zal genomen worden ft, 4129. anders niet dient dan om kloosters, ter gelegenheid der 25jarige troonbekl im kerken, priesters, paters en nonnen mingvan onzen koning, zaf door al defami- te verrijken. liën met vreugde vernomen worden. Wanneer dan zullen die schanda lige geldaftroggelarijen ophouden Als gansch het land en de burge rij zal geruïneerd zijn,zullen de kloos- WEST-VLA AN DEREN. 2,731 fr.Ardoye 3,295 Clemsker- ke; 3,163 Damme; 3, 864 Heysta/zee; 5,580 Moescroen; 672 Oost-Roosebe- ke; 3,253 Ten Brielen; 1,438 Zonne- beke 1,833 Zuidschote te zamen fr. 25,829. OOST-VLAANDEREN. 5,000 fr. St-Jozef, Aalst 5,066'uw geld Burght335 Denderwindeke 5,000 St-Jozef, Gent5 000 St-Macharus, Gent 750 te Godveerde^em 2,746 vergadering der jonge k.k. wacht, onder het voorzitterschap van den dobbelen ros ten en de hooge bewaking van den wel edelen hooggeboren heer Henrietje, die in eene krachtdadige aanspraak aankondigde dat de kiezingen van October den genade slag zouden brengen aan de liberalen, dat de uitslag reeds zeker was en dat men niets zou verwaarloozen om hem te berei ken, al moest het kosten. Dc gansche vergadering, door geest drift vervoerd, juichte dapper toe en nep met verrukking Leve Henrietje, de nieuwe Burgemeester van lJperen! Schoone beloften voorwaar! Met dat en rotte appels is er geen nood iemand te kwetsen. Maar wat ons vreemd voorkomt, is dat de jonge wachten zoo dapper veranderen van Burgemeester; niet lang is het geleden dal zij den heer Surmont lot Burgemees- Ier uitriepen.Zouden zij den doorluchtigen baron wel over boord geworpen hebben dan Of zal hij, uit vrees van zijne collec tie buizen te zien vermeerderen, zich van den strijd onthouden Het einde zal het uitwijzen. Eene bekentenis die dient aangemerkt te worden in de aanspraak van den ge^st- DE WET OP HET VADERSCHAP. St-Laurent, Lokeren 300 Westrem De verleide en bedrogene meisjes ?'?S2il3iIig Hert' St-Amandsberg ;zuiien jubelen! Men heeft in de Ka- *.'_9r Nöyghem; 3,234 Semmerzaeke; mers een wetsontwerp neergelegd, Er zullen dus verloren zoons terug in hunne familiën mogen komen. De personen die van deze kwijtschel- ding of krijgsamnistiegebruik maken, zul-'driftigen redenaar, is dat NIET zal terlingen nog voortdurend zonder ien enkel in het leger hunnen dienst moe-\verwaarloosd tcorden, al moest hei werken, op hunne renten leven met ten uitdoen, bij uitzondering van de man igrt 000 Franken kosten'» nen, ouder dan 33 jaar, de getrouwde of, weduwenaars met kinderen, waarvan den! me' v'a'ia' z?ggen da' de kaloten diensttijd verloopen is, alsook de rem-voor Seene omkoopingen zullen terug plaganten en de vrijwilligers met premiën, schrikken, dat zij het geld, welk zij zoo die gansch vrij zijn van allen soldalen- Kemakkeh;k weten af te luizen, zullen ge- dienst bruiken om stemmen te koopen, onthou- onlstaan en alle soorten o91d9TTd\msc^e Wanneghem waarbij het opzoeken van den vader 39 88 tö Zam8n toeSelaten wordt L \'T TT I Men zal het vaderschap voortaan i kaw PaP®n ontvangen hier door aue niogelijke middelen mogen bewijzen. Dit is eene menschlievende wet, die door iedereen zal goedgekeurd overal 5,000 franks LIMBURG. 560 fr,, Rothem 3,605 fr. Helch- teren 2o0 fr., Herck; 5,712 fr., La-^worden. naeken; 525 fr., Lummen 8,600 fr,,' St-Marten, te St-Truiden. 983 fr.Sluse op Geer; 125 fr.Vlier-' Waal 750 fr. Te zamen 21,110 fr. HENEGOUWEN. Aan 6 kerken 25,131 fr. toelagen. LUIK, Aan 8 kerken 9,016 fr. id. LUXEMBURG. Aan 18 kerken 25,891 fr. - De hartelooze kerels, die soms eene vrouw verlaten'met verscheidene kin deren en dan met eene andere trou wen, zullen door de wet kunnen ge straft worden. Ook de verleiders,viveurs en meis- Ijesbedriegersmogen voortaan op hunne hoede zijn, want de wet zal hen rekenschap vragen over hun los bandig gedrag. Laat ons dus verhopen dat deze mensch-|(dng,en le f03" i"i van loensche trekken uit te meten, tegen- V i I h 7, '1^ nl0"e 0 hes cm gjpjjfjjg me( (jg we^ en me^ geheim der worde opdat alle Be 8en «w nat.o- wjj 't zeil nale feesten, zouden kunnen deel nemen. Reeds sedert lang vroeg iedereen der gelijke wet, die eene algemeene kwijt schelding verleent. Yperen, 12" Jtali 1890. Roept geen m«s»clt eer ze aan land zijn. 't Schijnt dat onze klerikale greppedan- sers maar altijd voort hunne wenschen voor wezenlijkheid nemen en denken dat zij maar moeten spreken om aanhoord te worden. Verleden Zondag was het algemeene stemming. Wij zuilen een oog houden en het gerecht bij tijd en stond verwittigen over al het bedrog dat kan gepleegd worden. Dat de toekomende Burgemeester en zijn acoliet, de toeko mende secretaris opletten, want Moeder Justicia kent geene verschooningen wan neer het de overtreding der wet geldt. Wat ons betreft, wij zeggen: IIn homme pré- vetiu en vaul deux; hetgeen zeggen wil: Opgepast en niet gelachen! Het is reeds algemeen geweten dat de Ypersche Tuindagfeesten zullen opgeluis- DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1