STADSNIEUWS. Nr 238. 29e Jaar. Zondag, 20» Juli 1800. Zondagsblad Tan Stad en Arrondissement YI'EltliV. Men schrijft in: Te ïperen, DIXMUDESTRAAT, 18, en op al de postbureelen van 't land. Alleaffichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaarade artikelen uiterlijk tegen Vrijdag raiddag, vrachtvrij en onderleekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's ja.tr* voor de stad; 3 fr. voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Yperen, 19° Juli 1890. Asluns asiunm frScat. blauwe platen werden aan eenen Yperling besteld, en indien de man in de stad geen fabrikant bad om ze te maken, was bij wel verplicht zich te wenden naar eenen In ons laatste nummer gaven wij een andêrén kant, maar 't was de Yperling beknopt verslag over de vergadering derdie het eerste profijt genoot. Wat zeg-je k. k. wacht en wij zegden er onze meer nu daarvan? Wat de monsters van Brus- ning over. Thans keeren wij op deze ver- sel betreft, dit is eene zinspeling op den gadering terug om de welsprekenheid der Beuzè, waaraan een lal Ypcrlingen wer- twee leeuwen te doen uitschijnen, die er het woord voerden. Ziehier hoe het ;yienwsJ,lad de zaak verhaalt De beer voorzitter (dit is Sei/s) doet de ge ken: timmerlieden en mandenmakers ma ken het geraamte, Marcel steekt hem in zijne beste klceren, en het is maar het masker dat van Brussel moet komen, om dat Seys er niet wil in toestemmen zijnen schiedenis van den kiesstrijd uiteen voor den smikkel te leenen, die allerbest voor dit gemeenteraad in tper. werk zou passen. Ypcrlingen laatu niet bedriegen, leden der moeten naar Brussel gaan om de kleeren te snijden,waarom doel gij zeook te Brus sel niet maken Denkt gij misschien dat wij kapoleklelsers zijn die niets kunnen dan naadjes maken, en met een brevet van onbekwaamheid de misslagen willen her stellen die uw coupeur zou gedaan heb ben Neen, neen, Voorzitter, ik eet van dat brood niet en weiger de kleêren die gij te maken hebt. Jules. Maar Fluppe, gij begrijpt dat er maar één snijder kan zijn, en om nie mand le mishagen neemt men eenen Brus selaar. Fluppe. -- Wel hoe, gij ook al Ik meende dat gij slimmer waart; verstaat gij niet dal de Voorzitter ons te dom en te on- Telkens dat er strijd was voor den grooten lielft van den raad, deden de katholieken eenen goeden stap voorwaarts. Ja,,de bewijzen ervan zijn de oneindige buizen die zij bij elke kiezing wonnen. Nu is er ook strijd voor den grooten helft. Daarbij de katholieken Jiebben reeds een man op 't stadhuis met de 8 die moeten gekozen heer voorzitter geluk met zijne rede, drukt dat zij denken dat de brussëlsc'he chic een worden, waren 9 tegen G.(hem dc hand en... .4sinus asinum geheim is dat wij niet kennen, daarom leuze indachtig, voor 7-echl handig denkt om ons dit werk toe te ver- en vrijheid binnen drie maanden staat ge[ voor de deur van 't stadhuis zonder hope er trouwen. Zeg, hebt gij nog niet begre- ooit binnen te geraken. pefcwaaromde Voorzitter en zijne vrienden M. 1 weins d'Eeckhoutte wenscht den zich te Brussel doen kleeden?'t is om- Frangois. - Ik weiger, uit ganschc? harte, eri heb u nooit het recht gegeven mij eene almoes aan te bieden. Louis. Ik ook weiger uwen halven frank, draag hem naar Brussel. Pieren. Dat noem ik spreken. 't ls waarachtig belachelijk wat men met ons doet. Reeds verscheidene malen ben ik het slachtoffer geweest van uwe looze streken, maar mijne oogen gaan open geef al uw profijt aan dezen die te dom zijn qm tö verstaan dat gij ons hier voor den aap houdt; gij,die u als den vader der Yperljngeii voorstelt, zijt maar een slechte vader, gij geeft het vleesch aan de vreem den en gij werpt ons de beenderen toe. Voorzitter. Mijnhecren, gij neemt bet op eenen toon.... Pieren. - Ja, op den toon van veront waardiging, dien uwe handelwijze ver dient, valsche huichelaar; gij zegt dat gij op ons rekent voor de kiezingen van Oc tober, gij wilt den schijn hebben ons te Ja, er zal strijd zijn, de kutholijkenyWcaf, riep de koster, en hij juichte toe. doen zij ons het affront aan eenen coupeur ondersteunen en gij benadeeligt ons uit al hebben één man in den raad, die er spar telt gelijk de duivel in een wijwatervat, en niet weinig verlangt naar zijn verlof, dat de liberale kiezers bij 3 jaar zullen teek en. De liberalen gevoelen reeds dat de schoen nijpt, en daarom doen zij nu overal werken, Zou de slimme redenaar liever hebben dat er niet gevrocht wierd, hij die zoo zeer de belangen der Yperlingen behar Wal wil dat zeggen vroeg hem eenen gebuür. Dat wil zeggenantwoordde de magister de eene ezel wierookt den anderen. voorgezeten door den h' Fan Iepenhout. Voorzitter. De fanfaren, gelijk gij weet, krijgen een uniform. Hewel, ik wil tigt Ja, waarachtig, want- dat werk dat het profijt er van in Yper blijve, dat neemt hem eenen troef uit zijn spel, en kleermakers, laken marchands, hoeden hij ziet met tegenzin dat de liberalen niet en klakkenmakers er elk uw deel van daden en niet met woorden hunne kiezers'hebbet. Wat zegt gij daarvan tevredenstellen. j Pieren.--Ik ben ugrootelijks dankbaar, Wij zijn vol hope als de katholieken voort mijnheer de Voorzitter. werken is de zegepraal zeker. I 0. n» t i Sissen. - M. de \oorzilter, ik ben lea Ja,ais z.j aankomen zijn zij gewonnen,! veriicu„d maar er zal nog veel water door't Yperije, spoelen. Vooraltor. Maar De liberalen beginnen beleefd groeien, als dal ik ran Brussel zij u anders niet zouden bekeken hebben. »jheb doen komen en dal ik voornemens Seys verdraait de rollen en hij spreekt ben het laken in de grootste fabrieken van van de hoofdslad te zenden om de blauwe uwe krachten. kousen in een nieuw pok le sleken. Jules. Tiens 'I is waar ook. Pieren. Maar, vrienden, 't is beter een luis in den pot dan geen vet. Sissen. -- Natuurlijk, maar Fluppe wil altijd van zijnen neus maken. Voorzitter.— Maar gij begrijpt de reden niet die mij alzoo doet handelen. Fluppe. Ja wel, wij begrijpen maar al te wel dat gij den Brusselaar wilt be- voordecligen die uw kostuum van distrikt commissaris gemaakt heeft, omdat gij Voorzitter. - En gij, gebroeders K....? denkt dat hij ook uw burgemeesters kos- Gebrocders. Wij, wij aanvaarden, op tuum zal maken, maar als gij hem ooit voorwaarde dat wij ook het profijt hebben'noodig hebt, zal het onze schuld niet zijn. van de reparatiën. Fluppe. Wees gerust, lappen, ver- Voorzitter. Wat wilt gij zeggen? Fluppe. Dat gij ook naar Brussel maken en aaneendriegen zult ge genoeg moogt gaan om u te doen kiezen, mogen doen, want de Brusselaars zouden zich daarmede niet bezig houden. Voorzitter. - Fluppe, gij weigert dus hier van zich zelve. Maar zij blijven de Yperlingen miskennen, 't land te koopen. Frangois. Als het zoo is hebben wij tot preuve de blauwe platen die moesten van hi t d rprlrpiupn\ t vreemde komen, tot preuve de monsters van; te aoo) .[iiijicilteriie hen) Brussel. 1 Voorzitter. - Een oogenblik, Frangois, Halt! het is u toegelaten, o schrandere'gij laat mij niet uilspreken. voorzitter, de dommigheden opeen te sta-j Fluppe. Verschooning, mijnheer, gij pelen, maar het is verboden te liegen. De hebt al genoeg gesproken. Als gij denkt te Fluppe. - Zeker, want, al zeg ik het zelf, ik behoef uit mijne schoenen niet te ik moet u vooraf gaan voor een Brusselaar. Francois. lk geef u geen ongelijk maar waarom moesten wij hier komen Wij zijn loeh geen kleêrmakers. Voorzitter. lk wilde u zeggen, Fran gois, dal ik u en Pierre, alsook aan Louis en Staf oenen halven frank per kostuum toesta, zonder dat gij iels levert, of eenig handwerk verricht. Op 70 kostumen hebt gij dus 33 frank winste. Wat zegt gij er van Pieren. Zonder hier verder ie spreken zal ik u doen opmerken dal uwe doenwijze slrijdt met onze belangen en dat wij het zullen onthouden. Voorzitter. En gij, Slaf Staf. lk weiger, mijnheer de Voor zitter. Voorzitter. Dus vijf die weigeren en zes of zeven die aanvaarden Fluppe. Ja, al die eenige eigenliefde heeft zal weigeren, kapolckletser alleen kunnen dergelijke voorstellen aanvaarden. Voorzitter. Mijnheercn, de zitting is geheven. Frangois.~'t Was welde moeite weerd ons te derangeeren. Salut DE TOEKOMST EEN! KLEERMAKERS CONGRES

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1