STADSNIEUWS. Nr 240. 29e Ja*r. Zondag, 3n Oogst 1890. Zondagsblad van Stad en 'Arrondissement YPEREN. YERLOREN ARBEID. Den Verloren Arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. Verloren arbeid. wmammmm Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDÈSTRAAT, 18, en op aide poslbureelen van 'i land. Alle affichen bij den drukker yan dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 ff, jnftr» voor dc sfnd; 3 ff. voor geheel Belgle. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 C E N TI EMEN HET N M ME R, Aankondigingen; 10 centiemen den regel. Reklamen: zo icF. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. aflOöil 3(3 TA* HET OORDEEL YAN EEN FRANSCHRSAN OVER BELOIE. In een fransch tijdschrift, la Revue d'anjourd'liui verschenen notaS over Belgie, verzameld door den franschen schrijver Baudelaire, welke van 't begin tot het einde ééne smaadrede op onzen bandaard behelzen en aan. het hartstoch- telijkste misprijzen lucht geven dat men zich denken kan, als waren wij een lager ras. Toch komen tusschen al die hoonende opmerkingen, striemende waarheden. Over onze verfransching zegt Baude laire: On ne sait pas le franca is,mals tout le monde affecte de ne pas sa voir le Aanrand. C'est de bon gout, Over de naaping onzer fransquiljons: 11 est aussi difficile de définir le carac- tère beige que de classer le Beige dans l'échelle des êtres. 11 est singe, mais il est mollusque. Over onze partijen; Le parti clerical et lc parti libéral. Egalement bêtes. Verfranschte hoogere klassen tegenover bet volk: On dirait qu'it y a conspira tion pour maintcnir le peuple dans la mi sère et fabrutissemect. Zoo wrijft men de hondjes met hun neus in hun vuiligheid. Maar die toch loeren daarbij hun slechte manieren af. Hoe meer een franschman daarentegen onze fransquiljons bespot en veracht, hoe walgelijk platter dat goedje wordt. Op het waalsche congres te Brussel werd gevraagd Dat de fransche taal als officieel voer taal zou behouden worden. Dat het fransch in Vlaanderen zou ver plichtend verklaard worden. Dal slappenzouden aangewend worden om het slaan van vlaamsche munt, eh hét drukken van bankbriefjes met nederland- sche opschriften legen te werken. Dat de vlaamsche akademie zou afge schaft worden. Dat aan de Gentsche en Luiksche IIoo- gescholeti een leergang van Waalsche let terkunde zou ingericht worden en nog wat. Lieve broederlijkheid Die zonderlinge Termonin's verstaan de gelijkheid op echt vreemde wijze. Yperen, 2° Oogst 1890. Iedereen kent het uithangbord, waarop een man is afgebeeld die eenen moor wascht, en dat boven de deur eencr hei berg der Bollingstraat te zien is. Die her berg noemt: Dit is de schoonste zinspeling op al hetgene de kaloten verrichten en schrij ven, die men ooit vinden kan. Inderdaad: Dè pogingen der hoofden van de pijpen koppen partij om het festival te doen mis lukken, en alzoo uit vtiigen partijhaat duizenden franks te ontnemen aan de Ypersche neringdoeners, zijn totaal mis lukt, en zoodanig mislukt, dat zij zouden willen doen gelooven dat zij voor niets zijn in de dweersdrijverij te Poperinghe teweeg gebracht. Maar: Geloofwaardige mannen van Poperinghe, die nochtans van de liberaalste liberalen niet zijn, bevestigen en verzekeren dat het de hoofdmannen zijn der Ypersche ka- dodders, die het gedacht opgevat hebben een muziekfeest in Poperinghe op te rich ten, in tegenstelling nrnt dat van Yperen. Niettegenstaande de stelligste bewijzen, die bestaan, schreeuwen die greppedan- sers overluid dat zij niets beoogen dan de welvaart der Yperlingen én het welgcluk ken van het festival. Maar niemand wil hen gelooven, dus De muziekmaatschappij van Wytsehae- te, die jaarlijks 200 fr. subsidie krijgt van het gemeentebestuur, werd verwittigd dat zij het Ypersch festival niet mocht bijwo nen, of dat zij nooit geene subsidie meer zou hebben. De Poperingsche fecst-com- missie bood deze maatschappij een frank per man boven de maaltijd, indien zij hun festival bijwoonde. Met algemeene stem men, min ééne werden de uitnoodiging en het aanbod van Poperinghe verworpen en, om de subsidie niette verliezen, besloot men noch van het eene noch van het an dere deel te maken, en naar Yperen te gaan zonder muziek, enkel om het feest als eenvoudige toeschouwers bij te wonen. Wat hadden de kaloten verricht De tal rijk e uitkoopingen om maatschap pijen aan te werven of onthoudingen te doen ontstaan, kosten aan de klerikale paljassen eenen schrik van geld, en toch maakt hun festival fiasco in vergelijking met tiet onze. Al wat zij verteerd hebben om hun doel te bereiken is: De beschuldigingen in de klerikale pond papiertjes uitgekraaml tegen, de laden van ons Stadsbestuur om ze hatelijk te ma ken, is De ophemeling van controleur' Colaert, die in den gemeenteraad van. Ypprpn ze telt en alles doet om dien Raad tegen te werken, is Iedereen kent nu de waarde van dien Poperingschen leeuw, die in den gemeen teraad spartelt gelijk een duivel in een wijwatervat, die spreekt om niets te zeg gen, die zijnen kalen keikop wil uitwer ken volgens de bevelen die hij van het zwart gebroed ontvangt, kortom, die nog niets ernstigs verricht heeft sedert hij op het stadhuis is, en niets anders gedaan heeft dan Men heeft schoon te schrijven, te schreeuwen, te bedreigen, te beloven, om kiezers op te maken, stemmen te winnen en zich te houden alsof men reeds meester ware, al De pijpenkoppenpartij is gewikt en ge- wegen, iedereen weet wat zij is en wat zij later zou worden, wat zij bedoelt en wat de Yperlingen niet verdragen kunnen, en daarom is al hun gezwets, daarom zijn al hunne kromme sprongen, hun beslag, hunne leugens: De kalolebladjes hebben onzen reus Goliath voor den aap willen houden; de dobbele rosten zei dat het een monster was dat van Brussel gaat komen; maar te ver geefs, onze bevolking meent het reeds zeer goed met den Reus, en spijts al hunne be weringen zal hem een prachtig onthaal gedaan worden, waaraan de kaloten lange zullen denken, en overwegen dal zij op de hoogte niet zijn om slruikelsteenen te wer pen im den hof der liberalen. Zij zelf zul len bekennen 't is Onze Reus weegt geweldig op de maag van 't Nieuwsblad, dat niet dulden kan dat de Yperlingen tot de oude overleve ringen wederkeéren. Het arlequinsgazetje wil kost wat kost doen gelooven dat het eene nieuwe uitvinding is, en schrijft den heer Schepen Cornet'.o het vaderschap dezer uilvinding toe. ï>7T> ,a-;vjbt;ow-W n inum- »- Zeker willén Wij hiel' de dommigheden niet wederleggen die het bladje 'over de verschijning vah dern reus uitkraamt, alleenlijk bestatigen' wij dal al de hoeda nigheden die hij den heer Cornettv toe schrijft., juist deze zijn waarmede Zijne Edelheid Van lepenhout begaafd is. Wat er van zij, wij welen uit goede bron dat Reusje een ongehoorden bijval zal hebben en dat de straten van Yperen zullen dreunen onder liet gezang van: Als de grootè klokke luidt, Èe klókke luidt, i De reuze komt uit Keer u eens om, reusje, reusje, Keer ueens om, Gij schoone bloem. Reusje komt de.Torrepoort in. De Torrepoort jn, Al dansen in Keer u eens om, reusje, enz. Moeder hang den pot op 't vier Den pot op 't vier De reuze ts hier, Keer u eeDS om, enz. Moeder snijd een boterham, Een boterham De reuze is gram. Keer u eens om, enz. Moeder breng den koffijpot,. Den koffijpot De reuze is zot, Keer u eens om, enz. En al die zeggen dat reusje komt Dat reusje komt Zij liegen er om Keer u eens om, enz. Thans vernemen wij dat een tweede liedje op den reus gemaakt is en wij ver haasten ons het aan de lezers der Toe komst mede te deelen. Hier is het: REUZENLIEDJE. (Stemme Yper, Yper) i uwïfrts atec1 Daar, Nieuwsblad, slikt die pille, en als gij die kunt doorkrijgen zonder eene indigestie te krijgen, wij geven u een oer- tifikaat van goede gezondheid en een be- .n c -■ b c5 fl'"*ob - b'jtfl iji'. Siska Vana'cker» met uwen langen kin Laat 'l snellewerken steken want de reuze komt nu in Gekleed m eenen lurk, mei sabel en tulband lly draagt als oudste burger den scbepter in dc hand Nu ziet by i)ly gemoed dal zyne lieve stad Merkelyk is verbeterd en zoovele schoons bevat, i l Is honderd jaren dat by bier niet ineer kwam En door zvn lang vertoeven ons zoovele vreugd ontnam Maar nu is liy terug en elk roept onv bet meest Kom binnen iieve reuze, gawsclt Yper is in teest En vrolyk komt by dp, Wyt meer dan duizend lièn Hier komen tocgeloopen om den schoouen reus te zien. Hoort eens 't gejuich waarmee men bem begroet lly doet de vreugd herleven en by sticht niet weinig goed Elkeen roept ganScti verrukt 't is nu h k ov'er tyd De reuze bréngt ons winste cn maakt ieder verblyd En op het karillon hoort men gestadig 't lied Dat reusje kómt al dansen en ons zijne gunsten biedt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1