STADSNIEUWS. N' 243. Jaar. bondag, 24n Oogst 189#. Zondagsblad Tan Stad en Arrondissement YPEÉEl^ Men schrijft in: Te Yperen, DIXMUDESTRAAT18, en op al.de postbureelen van 'i land. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderleekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fr. 's jafiris tooi' de stad; 3 fs*. voot' geïseeï Bclg&£> Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN IIET NUMMER, Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. HET SCHIJNSOCIALÏSME BEH jl® bestuurders en ingenieurs uit de irijver- FAPEM- dieidsges richten zouden moeten gebannen wor- De kerkelijke partij zoekt door alle moge- den lijke middelen haren invloed op de arbeidsbe-j Dat ware goed voor de werkelooze en be volkingen uit te oefenen en zich van de wer- velooze zoontjes vaneenige hoogst godvruch- kersbeweging meester te maken. Daarom, neemt zij den schijn zich met de tige pilaarbijters, hé?! Te Bergen werd ook nog besloten, door die sociale kwestie te bekommeren en die, naar gewijde nijverheidsbazen, dat zij alles zou- Evangclisclien geest en wil, te willen oplos-Nen aanwenden om liunne werklieden regel sen. Iniatig naar de miste doen gaan, de confre- Ja, de arbeidersbeweging te bemachtigen, i'iën en Zonrlag.-krocnten te doen bezoeken enz... Welke eerbied toch voorlmt geweten en voor de vrijheid van hunnen evenmeiisch! t af te leiden en ten haren bate te doen keeren, is op onze dagen wellicht de grootste bekom-. memis der Eoomsche kerk en der staatspar-jOf houdt gij op een mensch te zijn van tij die haar vertegenwoordigt. oogenblik af dat een paap u een stuk brood Daaruit vloeit voor de liberale partij een laat verdienen, en wordt gij opeens een ma- groot gevaar. Indien deze onwillig en vèr-jehien in zijne handen Hebt gij ooit, lezers, stokt bleef, indien zij niets deed voor dén ar-,csn liberaal gekend die ooit aan eenen enke- beidersstand, indien liare zoogezegde leiders len zijner werklieden verboden heeft naar de langer doof bleven voor de billijke klachten kerk te gaan Neen, nietwaar en wenschen der werklieden, en indien te vens de katholieke partij, uit louter bereke- leeuwèn die zij gedurig verdedigen niet kunnen verliezen, is het versland, bet gezond oordeel, de wellevendheid, die elk rechtschapen mensch zou moeten bezitten en die bij onze pijpenkoppen totaal ont breekt. Waren de sch rij vela ars van Join nal en Nieuwsblad niet van alle eerge voel beroofd, zij zouden de schandelijke personnaiiteiten vermijden, die zij weke lijks in hunnen ellendigen prietpraat aan hunne lezers voorstellen. Hoe laf moet men niet zijn om aon andere personen de gebreken en dc domheid toe te schreven die men hen zelf ten lasle leggen? Maar het einde wettigt de middels, (dit is de leuze der Jezuïeten) en bij gebrek aan eerlijke wapens om eenen tegenstre ver tc bevechten, gebruikende volgelin gen van Loyola leugens en laster., om te bezwadderen wat eerlijk is en twist en burgers Eiwel,"vergelijkt dan en oordeelt. J£n Wanneer gij de ware strekking der pa lling natuurlijk, iets of wat deed en daarbij penpartij begrijpt en inziet, handelt dan ook veel wist te beloven en het uitzicht aannam'diens'/olgens. Weg met verdrukkers en wrij-'pyv-eedracbt te zaaien onder dé de sociale vraagstukken ernstig te bestudee-heidwurgers ,eener stad. ren en te onderzoeken, dan zou wellicht een. De wereld moet vergaan of zij zal het jukl y c noo. (i.n hpt zeker Zlin verstand te vérlten (als en verstooten blijft, door de houding der.Lelijken. J v katholieke bazen misleid (die volop aan 'tj Halte-la! |™n er ooit gehad heeft), dat het te be-jrechtzinnigheid, gij, die door uwe ge- Congresseeren zijn over de sociale kwestie !)j Wij,vrijzinnige mannen,iw-ij zullen er voor treuren is zijn hoofd te verliezen; maar maakte gebaren en houding waant alle tot deze overloopenen de vrijzinnige partij zorgen 'dat dp Rpomsche Kerk niets meer zal \vat: nog spijliger, wat nog belreurlijker.deugden te bezitten, gij zijt een levend nan haar lot overlaten. jte vertellen hebben, dat zij de vrijheid van is> js |iel geid tc verliezen van kleine voorbeeld van de waarheid dezer Alles, niet alleen de rechtvaardigheid en de geenen enkelen burger meer hinderen n°ch'Janclbouw jnenschelijkheid, maar ook en zelfs uw par-.de rust van geen enkel volk meer stoort n kan. lijbelan3spoort er u toe aan, liberalen,recht- Daar liet hier geldt een goed werk te verrichten er. Ie bewijzen dat het maar het pijpenkoppen verstand is dat opge houden heeft te leven, hc-eft Goliath de uifnoodiging der Rijselnaars aanvaard en beloofd in den stoet (e verschijnen met a! zijne flinke knapen, die zoo lustig dansten en zongen bij elkeene zijner verschijnin gen. Of hij bij onze zuiderburen goed zal onthaald worden lijdt geen twijfel, en zij die zijne dood aankondigden, de gebene dijde greppedansers, die beloofd hebben een volledig verslag over zijn afsterven te geven, zullen, indien zij geen leugen le meer op hunne heilige consciëntie willen stapelen, het uitstapje van Goliath moeten. mededeelen en bekennen dat zij hunne wenschen voor de wezenlijkheid genomen hebben en dat Reusje nog nooit gezonder is geweest dan sinds zijn laatste uitstapje. Niels is bedrieglijker dan de schijn onthoudt het wel, gebruinde en onge trainde babbelaars, want gij, die een toonbeeld wilt zijn van eerlijkheid en zinnig en krachtig de belangen der arbei dersmassa in handen te nemen. Of wilt ge, door uwe onverschilligheid en werkeloos heid het plan der papen helpen gelukken Onder den dekmantel van democratie, zoe- Yperen, 23" Oogst 1890. NJeSs as bedta'IegcüJkcB» €3 in sa dessisiju. Onze gebenedijde pondpapiertjes, het ££les*xkale logiek. Niemand is verstandiger dan de opstei- ers, van schamele menschen die Niets is bedrieglijker dan.de schijn. een appeltje tegen den dorst spaarden en die, door de zeemzoete woorden van zeker kort- en langgerokle aftroggeiaars,hunne duurverspaar.de penningen zagen verdwfj- 'erS van onze klerikale gazetjes, niemand nen in den afgrond door dezen of -genen,'s vernuftiger dan de mannen die deze op- godsbedrieger gedolven. Wat daarvan Maar keeren wij tol Reusje terug. zeg-je nu'stellers betalen en aanmoedigen. kortgerokte Na hcele kolommen vol geschreven te hebben om te bewijzen dat Reusje eene ken zij immers niets anders dan de werklie- Journal dNpres en het Nieuwsblad, tien inde gelederen te scharen van het katho- waarvan het eene opgesteld is door kort- heke leger, om hen dan des te gemakkelijker Q|,le Jeziiïelea en het andere door f)e en des te zekerder onder hun juk te plooien en te behouden langgerokte paljassen, juichen en jubelenjroklc paljassen,waarvan wij boogcr spra-den spot gedreven te hebben niet Goliath, Het princiep der volstrekte, blinde onder omdat Reusje zijn hoofd verloor op zijne ken, wilden dus hunne lezers doen ge-jhebben zij eensklaps van stelsel veranderd Jezuïeten en hingge- domme uitvindingwas, na weken lang 15 Augusti 11. werping aan de geestelijkheid voert natuur- wandeling van hjker wijze niet tot ontvoogding, maar tot Wat daarmede te lachen valt wetc-n wij yersmachting en verslaving. 'niet, maar elkeen zal met ons bekennen YVat de papen droomen, is den tikkenhaan an(jere m$nncQ dan Goliath welecns meester te zien in het werkhuis en m de la- r n het hoofd verloren hebben. De bisschop bri.ek.net zooals hij het alreeds is m het leger en veelal in de school der volkskinderen. Zie-van Dooinik, bij \oouceld, veiiooi met daar het ideaal der klerikalen 1 alleen het hoofd, maar nog een groot deel En daarover valt geen oogenblik te twijfe-van den inhoud der bisschoppelijke kas. len daarover heeft eene onlangs te Berlijn Andere en andere hebben het lioófd ver- gehoudene vergadering v an weldenken- jorcn en beb wgyal is niet zoo zeldzaam <lc^rksowpsi»klaar«itgpprpken k en de Patriate(the toch voor, niets, achteruit ..-■■■ wijkt) geneert zich immers niet ook indien wat de knoeiers van onze godgezegende zin te spreken en tc verklaren dat alle libera- vuilpladen niet sullen veiliezen, warde looven dat Reusje verongelukt was in de en zij herscheppen Reusje in eenen onder Dixmudestraal berusten in het zothuis. Dit is de kolosaalste leugen die ooit in een pagaddersblad verscheen. En tol be en dat zijne overblijfsels^zoeksrechter die rekening komt vragen aan ons Stadsbestuur over zijn beheer. Wij willen den dommen prietpraat van 't Nieuwsblad niet weerleggen, want de stadsbestuur van Rijsel, dat ter wijs liet gelegenheid der kermis een liefdadigheids feest inricht, heeft onzen Reus uitgenoo- digd om dit feest door zijne tegenwoordig heid op te luisteren. (Dit is een bewijs van dén grooten bijval dien Goliath hier verworven heeft.) schrijvelaar van dal bladje weet zelf niet wat hij zegt; doch wij houden er aan een woordje le reppen over dc snoode aan randing der kalolen tegen ons lager on derwijs. Zij kunnen maar niet verkroppen, die slimooren, dat de Lamolten afgesteld en vervangen werden door geleerde en be- ME TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1