STADSNIEUWS. vreemdelingen! IVr 244. 29° Jaar. Zondag, 31n Oogst 1880. Zondagsblad van Stad en Arrondissement YPEREN. LEEST EK OORDEELT. VKEE31DELIKGEN! Y 11E KM DELIl\ GEN V REEMIS ELEHGEN. V R E E$3 DE LI N G N VREEMDELINGEN! Men schrijft in: Te Yperen, DIXMU DESTRA AT, 18, en op al de posibureelen van 'i land. Alle aftkhen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onverguld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zendón. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaars voor «Se stad; 3 fs». vo®«» geheel lïclglc, Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. - 5 CENTIEMEN HET NüM M EÜ, Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 2d id. id. id. RediteiTij te eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. DE CENTEN. De liberale partij is, op een punt, bij de klerikalen ten achter. Dit punt is echter van groot belang; het heet geld. Telkens wij iets moeten tot stanc brengen, waarvoor ruime sommen noodig zijn, stuiten wij op velerlei moeiel ijk heden. En de klerikalen.die daarin mach tig veel plezier vinden, scheppen er behagen in te pochen op hunne vrij gevigheid op hunne groote midde len, op hunnen rijkdom. Vooral po chen zij er op, dat zij hunne onder nemingen uit eigen zak betalen, en niet aan de groote kas zitten. Dwalen is menschelijk, en bedrie gen is eene jesuitieke deugd 1 Zij zitten niet aan de groote kas Zij onderhouden hunne scholen,hun ne patronagiën niet met de duiten van het algemeen ...niet rech tstreeks maar onrechtstreeks,o man! weten zij de staatskas ferm te aderlaten. Opent het staatsblad, lezers, en werpt een oogslag op de vette toela gen,welke gedurig worden verleend, aan kerken, kloosters, kapellen, aan laars en kwezels, spookt met de pij-heeft om het voorstel in aanmerking 3° De weledele Baron Surmont, de nsn der hel en des vagevuurs, ram-te doen nemen. M. Janson zal zijne aanleider der klerikale partij, vermaard melt met des duivels ketens, de he-^ollega's raadplegen over de middels om zijne liefdadigheid en zijne zorgvuldig heid in liet brijkenkuischen; in één woord de gemiste burgemeester van over drie jaren, heeft eindelijk besloten zijn huis te voltrekken dat in opbouw is, en wie ziet men den gëvel volzetten verkoopt aan den ingang van eenen circus?. melsche gelukzaligheid voorhoudt, om ditmaal te gelukken. Zoo de lde- ën... met de centen dier domme hum-lrikalen weigeren van zelfs hetvoor- ■mels schampavie speelt jstel te onderzoeken, zoude het volk, YVie verkoopt plaatsen in den he-dat zich reeds zoolang miskend ziet, mei, lijk men kaartjes op voorhand wei °'ens kwaad kunnen worden. YVie drijft handel in missen, in af laten en gebeden Wie woekert met het ;ge.bed tot lafenis der afgestorve ne zielen Wie sjachert met relik- wiën en mirakels De groote,eerlijke, katholieke par- Ja wel, zij kan pochen nooit aan de groote, aan de algemeene kas te zitten, dewijl zij onrechtstreeks de duiten daaruit schaveelt. Maar wat zij niet kan, is de vlek uitwisschen welke op al hare instel lingen kleeft zij zijn gesticht met .Yperen, 30" Oogst 1890. Be klerikale menschértbediiegers wee- nen ca jammeren in hunne gazetten óver hel lot van den werkman, zij 'schrijven geheele kuloihmen vol óm te zeggen dat het betreurenswaardig is dat zoovele am bachtsliedcn de stad moeten veriater. om in den vreemde werk te zoeken, en zij Nu moeten de werklieden van Yperen niet meer twijfelen aan de goede inzichten dier pagadders, nu mogen zij op hunne twee ooren slapen, zij hebben de volle overtuiging dat, indien er een cent le winnen is, zij hem bij voorkeur aan de vreemdelingen geven zouden en zoo zou het ook zijn moesten die polichinellen ooit in het Stadsbestuur gekozen worden. Kiezers van Yperen, onthoudt die drie laten ren m verstaan dat, indien zij meester waTl0™miIeitea (lcr WW»». fJ zuI!en op het Stadhuis, dit alles zou veran-iTU>VC- slfm komcn afbedelen; nog deren. De werkman zou niet meer naatfslnechter' m,ssc,ae«' Z,JzuIle" ze Vi!Ien Frankrijk moeten gaan, xlc gebraden kie- afkoof5enwant zij denken dat gij niet .kens zouden hem hier in den mond vallen mm ei^env?aarde hczlt dan zij, dat gy gelden van twijfelachtigen oorsprong, en men zou van Yperen een luilekkerland vö°f fen vyiïrir^stuk om to koopen zyt en worden met dergelijke tondsëii on- maken wa8r armoede en nood voor en d,üt Z1J sll'aTficlo°s ™et u den 1 ecuwig zouden verbannen zijn. aap houden. Maar bctaa t ze met dezeüde n i l munt die zq u gegeven hebbenen zendt Om nu een staaltje van de rechtzinnig-'^ Rru, f|., s 3 beid der japneuzen te geven, willen wij derhouden. In 't Fransch heet men dat be ter entretenues maar drij voorbeelden aanhalen, die klaar pasters en vetbroers. Maakt de tota-l Ja> wij, liberalen, hebben met vé- lesomop, en ge zult er ons nieuws1!0 moeielijkheden te kampen wij 'genoeg zullen bewijzen dat in die mannen van vertellen." Imoeten ons zware opofferingen ge-jnicts huist dan leugen en laster, bedrog Is het te verwonderen dat lieden/troosten om onze instellingen te doen en huichelarij. Luistert: 1° welke door de staat zoo rijkelijk gedijen, maar tevens mogen wij, als worden begiftigd, niet zien op een.eerlijke lieden, de handen laten zien, karrewiel onder of boven, ten .einde en onze hulpbronnen toonen. de instellingen der partij, waarvan! Deze zijn rein, en op onze scholen, zij die vette brokjes danken, te steu- op onze gestichten,kleeft geene vlek, nen Jgeene verdenking. Ziet hoe in prijskampen, letter- Zij zijn de vrucht onzer verkleefd- kundige en andere, de godgeloovige(heid aan onze grondbeginselen, niet kampioenen bevoorrecht worden,ten'de woekerplanten, \voortspruitende zijn het die de ramen, deuren en blinden Speelt niet «sset Enct vntii*. Het Journal dCYpres klaagt en zucht omdat de natie kazakkeu.... pardon, dö Blauwe kousen, zoo slecht onthaald gemaakt hebben van het huis van den heer werden aan de statie bij hunne terug- Fraeys, in de Botefstraat. Wij hebben het köiKst van llcyst. Zeker, het is te betreu- werk zien toekomen eii wij hebben het ten dat burgers cener zelfde sifad elkander briefje gelezen: Bruxelles-Ypres, 7'ci-jaanvallen, en onlusten teweegbrengen die rif' A° 2. nadeele van min orthodoxe mededin gers. Verwondert het u,dat ook zij eeni- uige franken over hebben om de par tij te doen bloeien, die hun de welge vulde schotel zoo vrijgevig toestak Ziet in de kerken,groote en kleine, de ontelbare offerblokken gapen daarin worden de kopere centen van den burger, het halve frankske.... of het nikkeltje van den nobbel jap per verzameld tot groote sommen. Deze worden gebruikt AdMajorerri Dei dloriam, opi de partij van den domphoren te doen zegevieren. YVie is het, ten andere, die bij het sterfbed van oude, afgeleefde kweze uit bedrog en afzetterij Alle liberalen bijna zijn het eens dat het artikel 47 der grondwet moet herzien worden de uitbreiding van stemrecht dringt zich meer om meer op. M. Paul Janson heeft besloten een nieuw wetsvoorstel in dien zin in de Kamer neer te leggen zoohaast zij weder bijeen komt. Het zal de vierde maal wezen dal de zaak aan de volksvertegenwoordi gers wordt voorgelegd. Men herin: nert zich dat M.Tlouzeau in 1887 dé laatste poging heeft aangewénd en dat gansch de linkerzijdó gestemd door 2" De Blauwe kousen moeten in een' Dus dit werk werd verricht men maar beter zou vermijden. Maar iwaarom ook alles aanwenden om die on- Jluslen te doen ontstaan?... Hetgodvruöh- tig leugenaarsbladjc spreekt van eene aan- gename verrassing, eene schoóne inhaling nieuvv pak gesleken wordenhet lakenpcjOOI, fa katholieke Ik acht voorbereid, de voeiing, de knoopen en al de toe- maar |ie[ vergeet le zeggen dat het op het bebooiien, dm den lieei Iweins, d6 !)CVel was van Seys dat zijne hntenwevei- jvjsoauioflanq opuamorjooj gemakkelijk,en anjere mannen do natie kazak- en aan even goedkoopen prijs in Yperen'ken genloet gegaan waren. Waarom kon wnden, moet geleveid worden door wilde die aanstaande kandidaat eene be- en niettegenstaande dat wij hier zeer han dige en bekwame kleermakers hebben, moesten die kleederen gesneden wordcu door en dan door ecnige goedzakkige Yperlin- gen aaneen gefietst. tooging?... Om te doen gelooven dal tb. Ypersche bevolking belang stelt in .do Blauwe tuitersHet spreekwoord zegt: IVie met hel vuur speelt, ver brandt er zijne vingers aan, en de kalot, n hebben Zondag laatst ondervon den dat die spreuk maar al tc waar is. Als men eene cerewacht voor een muziek korps vraagt, moét men ten minste men- BE TOEKOMST --- CO

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1