scticn zien te krijgen die de vreedzame'Ambachter, liet is een blad der bewarende uw blad, en al de Yperlingé» te bedanken voor tooner? dat men niet straffeloos de bclaa* wandelaars niet uitdagen, die niet hunne partij, dal tegen de aanstaande kiezingen bet goed) dat zij mij gedaan hebben,ik ben over- gen der lastenbelalers benadeeligt. papieren lantaarns tegen bet hoofd van vrouteen en kinderen slaan, die niet roe pen: Leven d.e kaioten 1 en weg met de geuzen I dat is gevaarlijk, en de inrich ters van die Spontaneité ftmdroyante hebben ondervonden dat hunnen, haring iiier niet braadt. liet Journal d'Ypres mag klagen, het Nieuwsblad, mag vveenen, Seys mag al de liberalen naar den bliksem wenschen, hel is zóó en niemand zal dal ooit veranderen. Met Journal voegt er bij dat de politie goed; haren dienst gedaan heeft; alsof hel zegge® wilde datzij anderzins haren dienst niet doen; zeker hebben wij reden om d,e handelwijze der politie goed Ie keuren, niet alleen in dit geval, maar telkens dat er moet gezorgd worden, en de heer dd burgemeester heeft opent lijk hulde ge bracht aau de waakzaamheid onzer politic en ze, bedankt voor den ijver waarmede zij hare plichten kweet. Willen de iinleiders der manifestatie hun eigen geweten raadplegen, willen Fagel, Seys en andere suikerstanden één maal in hun leven rechtzinnig zijn, zij zullen bekennen dat zij liet zijn die hel vuur in dc sloppe staken en oorzaak wa ren dat zoovele oorvegen gedeeld werden aan mannen die het misschien min ver dienden dan zij. Maar wat wilt grj, men ïs beter met een wijzen vijand da a met een do ran ion vriend 1 Bet Jifflüpn.'il tl*ïpi»cs v te Rljse' De opstellcrsraad van het Journal d' Ypres heeft Zondag l.t. grooten ophef gemaakt te Rijsel Inderdaad, rond- 2 '1/2 ure kon men op de groofce Markt een twintigtal heeren bewonderen, die het kenleeken- van re porter droegen; ja, eenc medaiïtie als'tu de medewerking aanvaardt van dc gfepe-t«ïgd dat indien zij ooit eene gunst moesten vra- genste en werkzaamste mannen. Zij zijn'gen aan de Rijselnaars, deze gelukkig zouden zoo talrijk dat wij genoodzaakt zijn ze uit/-iff bunne dankbaarheid te betuigen te lezen. Hier hebt gij het puikste ge deelte der Ypersche samenleving. Al mensclien van liet rechter bedde, wel op gevoed en die in hunne artikels de grootste kieschheid gebruiken om hunne tegenstre vers te bevechten. Wij zijn hier gekomen lom over uwe feesten te oordcelen en wij hebben besloten een verslag er over te Scli rij ven Ik versta, onderbrak de adjunct, gij zijt hier gezonden om een lofbaar verslag iop te stellen ter eere van.uw stadsbestuur, dat zoo dienstvaardig geweest is jegens de stad Rijsel, die nooit genoeg zijne dank baarheid zal kunnen bewijzen.. Oh 1 M. de adjunct, hernam aan stonds de advakaal-gazelteschrijvcr, gij misgrijpt u over onze inzichten. Daar gij niets aan onze politiek verslaat, zal ik u maar vlakaf zeggen zonder eenen broede ren uitleg te geven dat onze zending be staat in alles slecht te vinden wal de Aanvaard, heer Opsteller, enz. E. Z. Dc wnarlieid kwetst. In onze vorige nummers hebben wij reeds getoond hoe onze pijpenkoppen met handen en. voeten gewrocht hebben om onze neeringdoeners te bcnadeeligen, tij dens de tuindagfeesten; wij hebben ver haald hoe zij liet festival van Poperinghe hielpen lot stand komen, met liet inzicht steenen te werpen in den hof onzer be stuurders; zij hebben geloogend en gelo gen dat zij zweetten om te bewijzen dat die beschuldiging onverdiend was, maar wat wij later vernamen van de maatschap pijen die hun aanbod geweigerd hadden, stelde hen in de onmogelijkheid n.og ver der dat pak van hunnen rug te schudden; en zij zwegen gelijk vermoord over den üasco van Poperinghe. Wij willen nu op deze zaak slechts terugkeeren omdat liet Journal d\pres met zijne gewone anderen goedvinden, en dat het onze pliclit|schijnheiligheid onzen doorluchli-gen, Se is te beknibbcn al wat onze tegenstrevers nateur en onze niet min doorluchtige verrichten; Vis alzoo dat wij ten minste'!Volksvertegenwoordigers wil wit was- iwi-tóg artikels zullen aaneen fietsen om sehen van eene andere beschuldiging,, die Goliath en uwe schoone feesten op fl.es- nog ernstiger is dan de eerste. sc!>cn te trekken. En met welk inzicht zult gij zulks doen? vroeg de adjunct. Om onze tegenstrevers te bevechten,. Mijnheer. Prijüdcctiiiïce. Verleden Zondag, om 10 ure des vóór- middags, had de prijsuitdeeling aan de leerlingen der ko-steloozc stadsjonger©- school, bestuurd door den heer Verduyu, op de gewone zaal onzer stadsballe plaats. Die plechtigheid was voorgezeten door de l heeren d.d. Burgemeester, Schepene, I Raadsheeren, leden van- d-en Schoolpen- ning en menige andere invloedhebbende! personen. De muziekafifeeling heeft er' met kunst .eenige muziekstukjes uitgevoerd, die met daverend handgeklap onthaald werden. De leerlingen der muziekschool hebben daardoor nog eens bewezen dat die instel ling aan haar doel volkomen beantwoordt en dat er daar menig goeden muziekact uitge kweekt zal worden, liet is maar jam mer dat deze jonge gasten,, als zij wat groot geworden zijn zich Eten verleiden met beloften en wat geld door de ikzuch tige hoofdmannen dier l\atle kazakken, pardon Blauwe kousen-, want AL dé mu ziekanten die dezen hoop uitmaken, heb ben hun onderwijs in muziek te danken aam ons liberaal stadsbestuur; die nooit ten achteren blijft, iets" te doen voor liet nut en 't welzijn- van liet men-schdom... Om op de prijsdeeling terug té keeren, hebben-nog koorzangen plaatsgehad', uit liet is algemeen geweten ma gekend dat Yperen, ter gelegenheid der krijgsoefe ningen, die nu gaan plaats hebben, zou gevoerd door leerlingen der lagere klas bezet worden met eeu legerkorps van ell sen, dewelke met veel juistheid tot twaalf duizenu mannen. Het 8tadsbe-||>an, Daarop- keerde- de lieer- schepen j)ffin stuur liad alles aangewend own de- mwo-'gea geweest werden, zijnen rug toe zonder hen te groeten, en/[ieis z0<j)Uf le van men die-jonge zanger somen- ■ar gevoel en uitdruk kelij-kbeid gezon- Telkenmalc heeft af bevel de twintig schrijvelaars tnt den/af f°r df '°ka|en waren gekozen om- dc juicht i™i t„ u,.;;,-™ soldalen te herbergen en slechts de ofli- urn s- hartelijk toGge- be-liefL Zij waren gekleed met zwarte Wat de gegeven? prijzen aangaat, zij, be stoet te drijven. De arme drommels gingen drnij heen, namen den trein en spoedde? huiswaarts- 'nauwd hun aandeel te hebben en. zij W;; i Zij hadden de reis afgelegd mei off per hebben |iuunen invloed gebruikt om min ctmet mMen den llC0r de cent vermindering, want zij- hadden zich soldaten naar yperen te laten komen en f,ï'1» 'Jvm.°llc: 0«d«wyzers- in de Rlnlie nancreboden-als ledrm der Rel-„iffftek te wenschen met den Uitslag diciï zij warca bi X 8' kazak kt-, witte- ondervest,witten halsdoek boogen hoed en gele handschoenen. in de static aangeboden als Eden der Bel-a)zQ0 ap nieuw „ltooLe schade Met den sigaar m den- mond verwacht- gisch-Erausche en Vlaam-sche Academie, bracht aan al de neEiugdoecers onzer ten zij omerduldiglijk de aankomst van^n. daar zij nog zes kamaraden mede had~'S|a(j bunnen. besten vriend Goliath.. den om het getal vijf-cn-lvvintig le volle- Te Rijsel dacht men eerst dat het over- digen, had men wel verplicht geweest hun! op nieuw grooie scuaoc aange- zij bekömen in vene taak.. lede® waren, want zij hadden den cliic van zich te houden en- te poseerengelijk zij bel gemeenlijk, te Yperen dóen. Au, dat is eene kwestie van. gewoonte. Toen het stadsbestuur de Colonne de Jfui,Hel genaderd was, deed. de adjunct of sch-epeiai hen roepen, en. verzocht hun zich bij liet bestuur te willen voegen, Hetgeen zij deden met eene onvergeeflijke stoutheid.. De- messagier verzocht hen hunne na men. en hoedanigheden. te willen bekend maken E'e® advokautdie in Yperen? zeer ver maard Is (in Vlaanderen Vlaamsch),. na der de- aksc-bi» en stelde zijne- collega's voor, tem getal te van negentien: allen leeuwen der stad Yperen, die deel maakten van dei® opstelraad. van liet JouruaJ. Dé heeradju-nel,beleefdals-een Fransch- matr, in- de tegenwoordigheid van een- gezelschap d'al zoo verstandig als-uitgele zen scheen, groette en waagde het te vragen of het Journal ondersteund was door den- Staat, de Provincie en? de Stad Men vindt weinig dagbladen, zeid'e bij, hoe belangrijk zij ook mogen we «Be een zoo groot getal opstellers hebben? d.e gevraagde-vermindering toe te-staan. *-• Het liuigelachtig o-urnal d'Ypres ïc%1< Des anderendaags, IJ.. Maandag, om nu.« Men beschuldigt onzealgevaardigdcn) R, ure, in de zeilde zaal woonden wij dc lcn on recti te.. De omliggende dorpen en/prijsuitreiking bij aan de leerlingen onzer sleden, moeten tecli ook soldaten I-eb- kostelooze stadsmeisjesschool bestuurd ben en mededeelen van 't De liberalen zijn ikzuchtige mannen, die alles voor hen alleen willen en niets laten voor dc andere.. De schrijver van die Jeremaasklachten Men seh rij ft ons uil Rijsel:. Heer opsteRer- der Toekomst,. Bt ben. gelukkig u te- mogen schrijven met welke geestdrift de reuze- van Yperen en zijne! IT kinderen- hier onifiaaM geweest zijn. Niets! kon het féést meer verheffen, dan Goliath cn zij-'.had be'er gezwegen, want wij zijn nu ne famiiie, en afschooti ik mij aan iets grootseh^en volle overtuigd dat die arlequins dc verwachtte,, nooit heb ik dunvon. liogcn. dat niij-iverautwoordfilijkheid. hunner daden, niet ne veiwvaohting zoo-zeer overt-retl'en zou-geweest durven dragen, cn zeker hebben zij d<- zijn. Al dc-gazetten van-Rijsel, AIo<jre/!üs-!volle bewustheid dat dc ntringdoeners le, le Proyrès- du Nordr t& Réveil, le PelüS9n- Yperen nu ingelicht zijn nopens dooi; de alonlberoemde Mevr.D'tlaeseleirc- D'Hoogke.. De breed e-, ruime zaal was waarlijk te klein, om de toeloop van volk te bevatten. Allen moesten eene plaats; rijk en arm, jong cn oud. was- toegestroomd Toen de heeren d.d. Rurgcmcesler, Schepene, Raadsheeren, leden van den Schoolpenning, officieren der Pompiers en der Burgerwacht, leeraren, onderwij zers enz. enz.., hunne intrede in de zaal deden om de plechtigheid, voor le zitten speelde het muziek der pompiers liet na- 0. 1( tional lied en een openingstak dcc Rajselnam-s toe te-stemmen, eene daad.v.ci:-;soI-mème,. en uit vrees vanzelf te veie Daarop volgde eenen koorzan". Ronde richt-heeft waanoveczij hem met genoeg, kunnen 'officieren te moeten herbergen of paarden I Savoy arde, mecsterlij.k uitgevoerd, door bedanken.De-reus svas-het succes van den stoet,(l« moeten stallen, uit vrees dat hunne een Sfltal leerlingen, hij alléén- heeft meer bijgedragen? tot den gfto- meesters, dé zwartjes, ook hun aandeel ten-ontvangst dan al de-andere groepen te za-zouden hebben, verkozen, zij duizende men. Ik was waarlijk ge-'ukkig- Yperling-te zijn'franken schade aan neeri'ng en handel toe N-ord,.l' Echo du Nord, la Bópêctie en la hunne volksliefde;, zij hebben, hetfran- Guzelle d'Armmtièves-.ziju het eens om to-.schc spreekwoord bewerk,stelligd-dat zegt; beslaligen datuwStadsbestaui-.metaan de vraa'g\Chaiité- bien ordonnée conwbenee par toen- ik- al die lieve- kindertjes-zag dansen,sprin gen en zingen rond. Goliath.het tuindag lied' en 't neuzenliedje dhi ik-zelf zoo dikwijls gezon- le brengen-. Wij weten het wel, zij zullen het loo chenen, gelijk zij hunne medeplichtigheid De prijzen aan de leerlingen:, die zich? in de verschillige ondérwijsvakken.onder scheiden. hebben, bestonden, uit prachtige? heel nuttige boekwerken. Het kiacfcrlooneellje-Course des DadaSy waarlijk een aandoenlijk stukje zei* e|gen heb, vervoerden mij tot. in den zevenden in. het festival geloochend hebben, zij wanneer die kléine bubbelies in hunne ^en,(hemel en deir ganscBen dag was ik als? vervoerd zullen zich kwaad: maken, maar wat wilt jockey kleedij, met hunne bevallige stem- "Aan blijdschap bij, het zicht mijner stadsgenoo- gij, dé-waarheid kwetst. En aï togen zij metjes zoo? mooi zongen, terwijl zit met ©ill t neen, Mijnheer- dé adjunct,'ten die-ian Rijset zoo-zoet; toegejuicht waj'em.. aatwoordde- onze doorluchtige Yeurne-1 Ik. verzoeku. mijnen ïi; toegejumhr wareat. jgett'jk zakkedra-gers1, dé- neeringdoeners: veel kunst ew sameuliimg hunne paardc- bnef mede. te deeleri in van Yperen zullen* hun bij eenige- weken kens vergezelden en rondliepen. n A IV AlV fV\ A/1 /k/i rvAl A li 1 C G 1 1 1 1 1 1 i rrninnnHR IIC MbI. I1_Jj. t J: 3

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 2