T*r 'iJr1 %tsï«,»?wlerlram' dc'4 BRIEFWISSELINGEN. vmsmmm POraiïVGWE. EliiV LEUGENAAR. VereRTti-'dri liaartspelcrs; 1 2 'iS 1-3: Hl GELING EK. De prijzen van graad aan de Ieerlin- Öe Scholen, De heropening der scholen zal weldra plaats grijpen en vele ouders wier kinde gen der volwassene-, lagere- en keuken- scholen bestonden uit schoonc en dcu delijke kfeersloffen. Talrijk ook waren.ren de jaren van het schoolgaan hebben hier de uitgedeelde inschrijvingen op de bereikt, moeten eenen keus doen van de spaaikas. school welke hunne spruiten gaan bezoe- De landman, door Miry, werd insge-ken. Dc Ijeefkens, do kwezels en vooral lijks nauwkeurig en met talent gezongen, de geestelijken, die niet weten wat doen Het genoot eenen grooten bijval. niet hunnen tijd, zijn oploop om de ouders De inschrijvingen op de spaarkas, ge geven: 1° door de Wereldlijke School penning onzer stad; 2° door de fondaliën Vandenpeereboom, B. Bo-uckcnacre, Pan- wels en Pype,liadden alsdan plaats; alsook de uitreiking der prijzen aan de leerlingen Van den kindertuin, zijn waarlijk geene dc minste aantrekkelijkheden van het feest De parel van liet gansche feest was wel La Belgique pitlaresque, kindcrtooneel die met veel kunst en ievcr uitgevoerd werd door een groot getal leeilingen zoowel groote als kleine. Men moet dit zien om er een gedacht van te hebben, hoe wonderwel- de juistheid van het ge zang, de gelijkheid der gebaren, en der gangen, alles was 01» ter best. Zulke prijsdeelrngen strekken tot de grootste eere van de talentvolle Bestuur ster en aan hare moedige onderwijzeres sen. Aan haar ook onzen hartelijkste© dank en dezen van die lalteoze schaar toe hoorders voor de aangename en genot volle uren, die- wij daar doorgebracht hebben- Wat de- tentoonstelling der werken Be te overhalen ol Ie dwingenals zij kleri kale' kalanten hebben, hunne kinderen naar de kloosterscholen te zenden, ten .einde ze alzoo van jongs af de verderf] ij ke klerikale princiepen in te printen en ze wat zij een godsdienstig onderwijs noe men, te geven, dat tegen de gezonde re den strijdt. De invloed der klerikalen moet op som mige ouders groot zijn, want degenen die in hunne jeugd de kloosterscholen bezocht hebben, zouden er anders hunne kinderen aan de kwezelaars, «ic«8i-u uüc ui m-i,; ■met inzenden, omdat zij ten eersten wetén'huishoteden en verdelgen alwie zich tegen! wnt gebrekkig onderwijs- er gegeven!hun zoü willen verzetten. de volgens het voorbeeld van den fameu ze n deken Vandepntle, zaliger memorie, die niet anders beoogde dan de verdeeld heid onder zijne parochianen te brengen ,on> zooveel te beter hen te kunnen oveF- heerseben Onder hun is het aan hem die de mees- ste blijken van. moed gegeven heeft aan zijne overheden, in de hoop van, volgens zijné politieke Verdiensten beloond te wor den. Wanneer zij dit doen en zij zich blootstellen, men verplaatst ze,, en deze verplaatsing zelf is hun voordcclig, want zij zullen eene belere plaats vinden dan deze die zij verlaten hebben. 't Is alzoo dat men dagelijks dis heereri, die getrouw gebleven zijn aan de raadge vingen van bisschop Malou, niets zien Kolen.'Öfe vroegste vermelding' van stetm* keien dagieekenf van 1243, doeh denkelijk wa ren-die rèed's lang ie voren iri den handel bekende De bu-rgers van Londen' gebruiken se geduTeade' de regeeringl van Ednard 1; elk scheepslading die? onder de bogen der oude London-bridge toeiv betaalde een'tof van sixpence aan het gild'e. De burger-klassen waren de eersten die de waarde* der kolen op prijs stelden; maar de adel, wiens huizingen in de aanvallige voorsteden van Holborre en 't Strand-Waren,, beschouwden ze als een last,, en klaagden luide over den-damp. In 150(5 werd! er eene commissie Van onderzoek ingesteld, ere door eene proclamatie gevolgd, die het ge brui te van steenkolen binnen de slad Londen verbood* De uitwerking Van dezen verbod-s-maatregeï was slechts tijdelijk. In 150$ werden door dc kanscl'erij 50 pond aan verscbilcnde <f houtkoop-- jlui voor geleverde steenkolen- en hout bij: de verwaarloozen om hunnen buit te ïteret-l, ken, en om er te komen, zij jagen dè'doodi ImSmfh .mie in l.etl MARK.TPRÏJÏËN IJPEREN faOijgsf 50* Oogst. en aan welke gevaren hunne kin-j rt Is alzoo, buiten eenige afzonderheden,. wij gelukkig zijn te ontmoeten, d-al wat wordt deren blootgesteld zijn. De menigvuldige welke vei ooi deeiingen an geestelijken en bree-er te Poperi-nghe menschen gevonden C|tf08 ••)0n aa|1 d'f" toMen n'ol se' worden, die andersints zich zouden geer© en' zijn o-m de jeugd opleleiden en ze zien, maar malkaar niet kunnen lijden,, ooi rnnne voorbeelden te stichten. en zij en weten niet waarom, en dit is de^Haver Daarom- o-uders, die hunne kinderen schuld van hetgeen thans te Po-peidng lie'Er weten lief hebben en er degelijke mannen, en omgaat. Boontjes' vrouwen wil van maken, zendt ze niet. En het zijn cïe Snrfehters welke zich' ge- naai o-e oosters of zoogezegde vrije meenlijk achter het gordijn houden. Eiers-,25 Tarwe Rogge Zij hebben deze' voorzon 800 met genomen en zij in het laatste hebben zich,, scholen,maar vertrouwt ze aan gocdegecii pionierde onderwijzers en onderwijzeres- feest treft wij moeten bestadigen, dat dezef n toe; onze talrijke koslelooze cn beta.- k0|) V(jorcu ia; dcn |IOod" «esmelen zon- d it I "™dr ri f rtS- L ondem-ijs ,1c opvoe-weerdIgheid zouden kj.cn te kort doen wordt ei gemaaktvan de kostelijkste dm„ is e. goed verzorgd, men. mag in volle:aisooj{ iinimo nriesferliike ?pndin<* on hot beddespreien tot de- geringste breiwerkenr vertoouwen zijne kinderen er heen zenden, 'Snel zetten met veel zorg eneven- nauwkeurigheid ver- zonder dat men moet bevreesd ziin dat ziil vaardigd. er zedelijk zullen bedorven worden en men'B'J ffc f', Pers®nen' Y'J CE er fanatieken zal van maken die °Pgcsl(>ken zijn door alle siaeh va© 2o-TS' 3,000 1 24-00 13-23! 4,400 14-23 13-30' 2,400 16-50 00-00 400 18-00' 18-66' OvOOO oo-oo-- 2,000 5-73 240-00' 10,118 230-Q0 2-33 2-30 Aan de leermeesteressen van het hand- er fanatiek en zal van maken, werk onze besle gelu-kwenscliingen Om dé verslagen der prijsdcclingen te sluiten moeien wij nog een woord van verwondering zeggen over onzen door- kluchtigen beer Colaert.In- de prijsdcclin gen waar wij tegenwoordig waren, heb ben wij hem zijne afwezigheid zien blin ken. Zou tiij misschien geene- redenen meer kunnen vinden om onze beroemde scholen (waarvan men zooveel bof spreekt in ai de, sleden en gemeenten, v.m ons land) te be vechten en te benadoeligen zulks, is ook de leuze der onderdanige© van bisschop pastoor: Alles vernietigen wat eerlijk en deugdzaam is en. bevoordeel!gen wal kerk én klooster aangaat,. Cngcïalte». Zaterdag avond laat, kwam de koetsici van ,1. B. langs dc Diekebossehe steenweg stedewaarts gereden. Aan de nieuwe vaart Hgt de steenweg open sm eene nieuwe brug te bouwen en daar er geen field was is liet rijtuig iii de diepte getuimeld en ganscb aan splinteren gevlogen. Man en paard kwamen ongelukkiglijk nog on gedeerd van af. Zondag avond' kwam een bediende der nieuwe vaart over de brug,, van den ijze- renweg, nabij den verbranden molen, toen hij bij. ongeval in- de diepte- plofte eener hoogte van 8 meters. Men heelt den ongelukkige in een bedenkelijkentoestand opgeraapt en spoedig een geneesheer gaan wepen. De lijder kan niet vervoerd wor den en loopt groot gevaar er het leven bij ®- te schieten.. BURGERSTAND Geboorten: Mannelijk geslacht.5 Vrouwelijk id. 4. Sterfgevallen Boudry, Euphrasia., 18 jaren, dagloonsler, ongehuwd, Meefienslraat. Dubois, Pieler; 89 jaren, zonder beroep, weduwaar van Amelia Moven, Kijfce ClarenstraaJ. Sabben, Emiel, <S jaren,, zonder beroep-, Rfeeoenstsaat. Wil lem-, Joannes, 59 jaren-, lintenstrijker, echtge noot van Florence Obyn, Cartonslraat. Kiiibderen beneden 7 jaren. Mannelijk geslacht, 2;. Vrouwelijk, id., 1. Iaal ons eens ,,aar"aa„ v ióli? S «orbaii Keyset .Uw,BooIim din van dore f-rip<stfw I deugdzumen Alowiu» lart Gonzaga, bewoond- door I» GeethaJsi Voor le eindigen met de fameuse feest der wijding van het vaandel der kooraf- decliag, laat ons eens: het verdoken doel was d deze feest en de inrichters zijn van deze triestige onder neming, vei oordecld, niet alleenlijk dooi de liberalen, maar nog van al wat te Po- Iperinghe een beetje versland bezit Twee soorten van menschen hebben er zich mede bezig gehouden: Ten eerste, deze die geloofden de Ypersche feesten té doen mislukken; dan, sommige vreemde lingen die- alles onder zich willen doen plooien, en alles zouden verdelgen, wan neer zij niet meer luisteren,, als zij builen hunne' zending gaan'. Deze- laatste© droomem niet anders dan jV-sn slaan en smijten, alzoo zich gedragemJ Leugens,.en die alles zouden geloovcn, zelfs wat niet gelooflijk is! -De cenvoudigsten daarin zijn deze-die als evangelie geloovcn alles wat hun ge zegd wordt en hlindeiing de- bevelen vol gen die hun gegeven worden. De slimslen gaan maar hunne intresten i.n„en benauwd van schade gedaan te zijn, zij buigen hun hoofd cn doen gelijk de anderen. Dewijl de Poperinghsche briefwisselaar van het Nieuwsblad,, die bij name- en toename van iedereen gekend is, niet geantwoord heeft op de uitdaging welke wij hem gedaan hebben, van goed te doen dat dcdiberalen zouden geld gegeven heb ben om zekere rauzieken af te houden van deel te némen aan liet feest welk tegen Yperen was ingericht, wij herhalen" voor de tweede maal dal die schrijver is Zou men ons geen nieuws kunnen ge- onderzoeken wat.Yöri over den ouden prefekt der congrcga- °r inrichters van tie Yan jongelieden,, dien godvruchligen STAD YPËREN- ïóor het gegeven,, met medehulp van het Stadsbestuur.; door de aan alle' Hfaaföchappijen en Liefhebbers-- aangeboden. In iisdere herberg: worden de volgende prijzeiü uitgeloofd* ZG.YDAG 31 OOGST;. op cfe- Mïeitw Hbtttma&fU, n.r IA bewoond door J. Joly.tv ZÜ-N DAG- 7 SEPTEMBER:, in dé herberg: A- if C-, bewoond*-door Ei fosse-.- Dél- Z0NDAG' 14 SEPTEMBER; ia db herberg! Aw Tonne lier, lüiaistraal, be woond- doer G-. Ossieur;- ZONDAG 21 SEPTEMBER:, rkf* dé vriend der abeedjes die, in Ulo lem pore, zoo geern den dag door, van zijn lekkeren wij» gingen proevend In hel just iciepaleis-.Een bi.itenm-ensch wandelt in den gang, nwf eenen zijner neven, Zeg: eensr vraagt bij, hoe noemt men die ding.cn welke de advokatcn onder den ari» dragjen?' Dit zijn servielten,. Mt serv'ietlen f Maar,, jongen,- dèw raoet !#cB> hier' veel' vuil werk doen om Ze' zoo zwartte doen werdenf ZONDAG 2D SEPTEMBER, ;m dé herberg: De Pöstbodë, Nieuwe Hout- mar la v bew-oond door A=. K-noGkaert. ZONDAG 5 OCTOBER,, in* d'e- herberg, bewoond, doer C-oivrleeuisse', St-Maartens Nieuw weg. Op- Seéfer prijskamp' zal een- eermetaal ge schonken worden aan de maatschappij welke W grootste- getal* Iedere sail* aanbieden-, verfe"en- woordigd op lieï spel ea* bestaande 'ten mtasig «.it-1 o aaaï3®ere, j Teorwaard'en' aïs giwoouSr, krooning van Lduard den tweede uitbetaald. Tl.AAr rt/sdnlsi vu.-* ij- Y GRANEN' enz. fWU-j l IJ vcrkochue kwantiteit middenprij's p. 100 kilo. verüoclilte kwantiteit ralddettprij^ p. 100 kilo. O-50 faum ii Wtuui Vtll W1 VAW HEN 22" TOT HBN 29" OOGST 18ÖO. Kaartspel - - v - v' V. t>'

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 3