Tanden Impression :df; Tableaux, 1 ji Ijiithmés pour. i Éi d'A.-H. IlNPIÊER s i IVtELRGSE EjmileVanAerde i Catalogues, Prospectus, Kortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortfijk. uebks, s~ aC:è"lTers'""'~")| Usbes' m. If- TYPO- LITHOSRAPHIOOES if ETC' HAAR HERSTELLER, VAN DO BKRGH et Co Fij nc Craangèiiever, Lo iïi bah rdstra a t19, Y p r c Prijs vafi de doos i fr. 50 SPEELKAARTEN, Belangrijk bericht M. M. M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissiegèbróveteérd bij Koninklijk besluit, 1 i Circulaires v. h *-•» ■B/rvuTUTnTrTAiwn Souvenirs, RUE DE djxmuöE, 1.8, YPRlïS. 1 n, i Cartes DE Y xsite, ijgsm^ss^è^sssisae^BSBak. Dessins, Plans, Djplömes, MEEST GEZOCHTE Se trouve, a Ypres, chez M. Vermeulen-Joos, coiffeur-parfumier. 22, rue au Beurre. et cbez M. Raymond Ommeslagb; mercerie, parfumerie, 55, Grand'Place. 33-43, Brouwersvliet, Antwerpen DE KLOK Afslag op de Schoenen vervaardigd volgens het oude stelsel CHIRURG IJN-TANDMMlSTER, tandmeester van het koninklijk gesticht van Meessen te bekomen ten bureele van dit blad alle slach van DE FILLIN Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu on betaalbaar voor Kinderen van,eiken ouderdom, DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen, ilclis geroemd ter genezing van .licht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten beeft zij geer.e mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor. Holloway's Etablissementen 78, NE V/ OXFORD STREET LONDEN, voorheen S35, OXFORD STREET Jja worden verkocht in Potiei) en Üoozen van is. 1 t/2d., 2s. 'Jd., 4s, 6d., J s22g. öös, en verkrijgbaar hij alle medecijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koppers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 553, Oxford Street, er niet slaat, zoo is het bedrog. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zón- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den rrond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmacliien (gaze protoxyde d'azotij waardoor de'gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel gecne pijn, maar hel laat niets te \ven- schen over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudslop- ping der holle landen, kuustmatig-emailleeriiig; rechtzetting der oiigei.rgeiéle tanden bij de j kinderen vsn beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van p'ijtie'gevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijien (stelsel M. Mfereft). De gemaakte tanden en volledige gebijten werden ingezet zonder haken, platen, veeren of I banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uitbating der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tandén tot het vermalen der hardste spijztn; de klank der slem is helder'eri klaarder. Dit.'stelsel is nieuw uitgevonden en bestaal in België alleen bij den uitvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gtbijl aan 400 fr'. 'en-daarboven. De stukken die uit Ie werkplaatsen komen van EU1' en Mm8 MEIER tr.otseereu om zoo te zeggen de werken der natuur: men zou niet kunnen uitkennrn, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken-en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mr en Mmo Meier, zijn gewaarhórgt voor het leven. N. B. - M. Meier is eiken Zaterdag van iedere wet k te raadplegen; van ure 's morgens lot ure namiddag, ten huize van M. w" Van Kemmel, Groote Markt, 3, te IJperen. Impui5Ssior.de Labeurs,Brochures, bTO Feuilles COMI'TABLES, 1 Administbatioxsv SÖCIËTÊS' HOLLAR/qJ' bKniiLS 'OUR.NnUBES DE MaRIACE, DE DeUIL, I PiEGISTRES A SOUCHE I DE. NAISSAKCE. I T, ET ORDINAIR ES.' OuvRAGES SoiGNÉS, CëLÉRITÉ, EXACTITUDE. f •CSBRtBEBCSSSflSiyitBMSKSiBtBSStl&SBKiSHlSBKigBBBBBSKiSBBBMBBiP herstelf grijs, wit of verkleurd haar bepaalde lijk tot zijne oorspronkelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert A het schin en deelt er leven, groeikracht, glans A en schoonheid aan mede. Verkocht in heele fR'N en halve fless. - er, door Coiffeurs en Parfumeurs, EERy *"4 H ofd Déoóf. Rue Etiènne Marcel, Parijs. fr <<\\Markt X et ver- 6y Ao per fe 50. v-M-adkUlc/vuU Cr nacht over 't Stsdhui/7 ÜtK&TEtRf ucru'tw vo or ores&ae/rruxöActe. rr> cGVleXrö apotheker, Anspachlaan, 118, te Brussel zijn het beste purgeermiddel vpor pud en joni voor man cn vrouw. dLcck^rv genezen van maagpijn, maagzuur, maagkrampen ;enezen van gal, slijmen, verstopping. ;eneze;i van braken cn over te geven, slechte pijverteringen, GEDIPLOMEERDEN RECHT OVER DE StERRESTRaAT. Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren. behalve den Zondag. Inzetting van lauden en kunstige gebiten, liiltffkkin'g, Gotidstoppieg en Herstelling van ongeregelde tanden, volgens de beste stelsels. genezen van hoofdpijn, buikpijn, speen, puisten genezen van krevelingen, geraaktheid, koeren der jaren, 3 hebben 3 gouden medalien en eene eere diploma i I bekomen in de Gezondheids Tentoonstellingen. 1 in een wpord de BloedfrilLen van M. F. Ver- 1 I gamim, a)iol!wl;.erle Brussel,zijn de beste fj samenstelling van geneeskundige stoffen om eene g goede gezondheid ie verkrijgen'en te bewaren. B I Daarom raden wii deze goede remedie onze I 1 lezers boven alle anderen aan. 1 Te bekomen bij SS. Bh Vcrganwen, nnotjie- pj 1 Ker, AnsjiacHJa^iJ, 1Ï8, te Brussel. I De Bloed pillet) worden franco verzonden mits 10 postzegels 'yan '10 èentimen of een pos'man- I daat v8R 1 fr. CO aar, M. F, Yergauwen tp ëiurep, OOK. -pa JÏEiKPSIBM f Uj Rf 80CQUET-TERRIÊRB, apolj?., te Yperen Drukkerij EsBgcls-SEejstlB'ai» ïSssrtjckcei» rbtR?u ciesti aal, 18, ts IJperfjj,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 4