-sv>- STADSNIEUWS. r IV 246. 29c Jaar. 'Zondag, 14» September 1890. Zondagsblad Tan Stad cn Arrondissement YPERÈM Zondag, 14» September, Algemeene Vergadering M. Iweins d'Eeckboutte in de katholieke wacht. Dus, slavernij! Dus, slavernij! Dus, slavernij! Dus, slavernij! Dus, siavern VERGELIJKING. Men schrijft in: Te Yperen, DIXMÜDESTRAAT, IS, en op al de jxjsltereelen van't ktvd. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden ««vergeld in hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikelen uiterlijk tegen Vrijdag middag, vrachtvrij en onderteekend, toe te zenden. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 's jaars voor de stad; 3 fr. voor geheel Bclglc, Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Yperen, 13" Sept. 1890. ona acht ure s avonds, in de Liberale Associatie, ter estaminet den Gouden ArendGroote Markt. Het Nieuwsblad verhaalt ons dat de heer Iweins d'Eeckhoulte, de voorzitter der Blauwe kousen, de afgod der Yper- sche kaloten, kortom de apuauiotjoo] JOlsoomaS.inq van Yperen, de leden der Kan men wel huichelachtiger de ge- gene hun door de bisschoppen afgeleverd, arme werklieden te trachten le verminde schiedenis verminken 't Is waar, onze voorouders trokken op tegen de dwinge land ij van Philips den muntsehrooder maar dit was om hunne vrijheid te her winnen, om hun eigen koning en meester te worden, om vreemde ratten van den vlaamschen bodem le jagen. Terwijl de Sporenslag dien wij inOctober zullen aan vangen, zal gericht worden legen de man nen die hun land, hunne wetten, bunnen Vorst miskennen, om zich blindelings te onderwerpen aan bet Roomsch gebroed Rome is hun vaderland, de wetten die in h.et Valikaan gegeven worden hebben de overhand op de wetten van ons land en onze Koning is schaamteloos verworpen voor den Paus van Rome, die niets beter katholieke wacht aangewakkerd heeft om yraagt dan aanhangers te winnen om de neerstig le werken, landen cn de volkeren in zijne macht te Vijftig jaren slavernij zijn voorbij, krijgen, zegt dat heerschap maar hij duikt zijn spel, hij verdraait zijne gedachten, bij weet zeer wel dat vijftig jaren vrijheid En dat de doorluchtige spreker der Het is zoolang niet geleden dal de door luchtige heer Iweins, de voorstander van' ren, en vreemdelingen doen komen om hunne gevels vol te zetten, terwijl zoovele Yperlingcn niets beier vragen dan le. mogen werken! recht en vrijheid (sic), in den provincialeni Stemt voor mannen, die niet, geluk raad, de afschaffing der wachtgelden vcr-L, 8, „r j r „„'Fraeys, hunne meubelen van Brussel doen Wat lui in de vergadering van 2a Ikomen, die deuren en vensters laten ma- Jum 11. uitkraamde om die alschamng ie', Iken door Vperlingen, die meubelmakers, bekomen en eenc nieuwe uithongeraars-) 'schilders, smids, wet le doen stemmen, zal eeuwig tegen; enz., den penning gun- "T^'jnen in hunne eigene stad! ïein pleiten cn toonen dat dit onverstan dig en ongeleerd ventje niets dan de slaaf' is der bisschoppen,Mie de wetten en be velen van Rome stellen boven de wetten des lands. In alle feesten, welke meesttijds met Stemt voor mannen, die niet, gelijk de kaloten van Yperen, neering en handel benadeelen willen met openliijk de feesten, ten voordeele der neeringdocners gegeven, legen te werken, stemt voor hen die alles te werke stellen om den Yperling eenen cent te laten verdienen,die niet, ere feelijk do eene maaltijd gesloten worden, is er een'voorzitter der blauwe kousen, naarBrus- heildronk voorgesteld aan Z. M. den Ko-,$el gaan om zich le bevoorraden voor ning en aan de koninklijke familie. Die kostumen en schako's, die coupeurs van heildronk wordt telkens luidruchtig toe gejuicht en met geestdrift begroet. Bij de kaloten gaat het zoo nietde Yperen nemen als het cr op aan komt, maar geene vreemdelingen. Stemt voor mannen die hun gezag en over Yperen geheerscht hebben, er. hij katholieke wacht liet niet loochenc, de eerste heildronk is voor den Paus, die hunnen invloed gebruiken, niet om het wacht zich wel te laten veronderstellen voorbeelden zijn daar die de waarheid van onze gezegden bewijzen. De wet op het onderwijs, in 1879 door onder ons gezegd, maar een vreemdeling profijt dat Yperen mocht genieten, naar is, met wien wij geen uitstaans hebben, boereparochiën over te dragen, maar om en de Koning komt slechts naderhand. Hij de ingezetenen le doen voordeel trekken dat, indien de kaloten hier gekozen wa ren, die vrijheid zou vervangen worden door slavernij en dwang, waarvan wij, helaas! een voorbeeld zicn in al de steden die het ongeluk hebben een klerikaal be stuur te bezitten, Irecht aanmatigden al dc getrouw geble-' eersten burger des lands. f'er plicht! Ja, beloven al dc kiezers in gevangenbewaar Nu mag de herbergier ten minste vrij'yenè onderwijzers in den ban der kerk te verplicht, door de bisschoppen die alles ders te herschapen, en laten gelooven dat handelen om het volk eenig vermaak in'slaan, die aan ouders en kinders verboden aan Rome zouden opofferen. dc liberale meerderheid in de Kamers ge- is miskend door de katholijkc slaven, die uil de omstandigheden die zich voordoen, slemd, werd tegengekant en bevochten verplicht zijn de gezondheid van den Paus' Stemt voor mannen die niet, gelijk den door de wet der bisschoppen, die zich belop te dringen vóór de gezondheid van den doorluchtigen voorzitter Henrietje Iweins, zijne herberg te verschaffen liefhebbers hunne plichten van christenen te kwijten van zang mogen rekenen op het gespel'ea deze laatste zelfs beletten hunne eerste communie te doen. Het is genoeg geweten dat, le beginnen van 1884, het klerikaal gouvernement eenen veldtocht opende legen de officiëele eener piano; liefhebbers van dansen, gaan waar een orgel of een accordeon le vinden is, elk is vrij zich te vermaken hoe en Waar hij wil, op voorwaarde dat hij de openbare rust niet stoore en de wetten niet overtrade. Maar moesten ooit de ka loten aan T bewind komen, de herbergen zouden weldra in congregatiën herschapen Worden, het politieuur zou bepaald en de sluiting der herbergen zou bevolen wor den, 's winters om 9 ure en 's zomers om 40 ure. De slag van Groeninghe voor de Yperlin- 1 gen worfit geleverd. Onze vadren wilden vrij 1 zijn van de fransohe dwingelandij, en wij zijn de dwingelandij der liberalen moede. zij almachtig zijn, om tebeloven en 'onmachtig om tc gevenstemt voor man nen die u genoeg eerbiedigen om u het Wij ook, wij willen vrij zijn, wij wil- affront niet te doen geld te bieden voor len liet slavenjuk der priesters en 'san uwe stem, die moedig uwe beslissing af- iiunne aanhangers blijven verwerpen, wij wnchten en }lun mandaat niet willen ver- willen moedig ten strijde trekken voor gehuldigd zijn aan bedrog en omkooperij. onze vrijheid en onze voorrechten en dén Ja, stemt voor dig bannen, en gij zult de scholen, die in 18/9 lot-stand gekomen d001,luchligen lale,,aar der katholijke hünd gelcend hebben aan de voltooiing wacht bewijzen dat hij nog op het verval ouzer vrijheid, aan de uitroeiing van hen der Vperlingen niet rela-men mag om zijne dje ons ZOU(]en willen doen buigen onder hcerscbzucht te voldoen. het juk der slavernij. Stemt mannen, roept hij uit, die de belan- gen van werkman en burger ter herte nemen, i) mannen die u vóór de kiezing niet en paaien EcïIC met beloften, maar mannen die, gelijk onze. .1 voorouders, aan hun woordgetrouw blij venj Deschrandere voorzitter der katholieke Voorwiè vlaamsch verstaat en tusschen'tcac/tf, die zooveel verstand heeft van be waren. De onderwijzers en de onderwijze ressen werden vervolgd en onmeêdoogend op wachtgeld gesteld, wachtgeld dat on toereikend was om te voorzien in de nood wendigheden van hun huishouden en waardoor vele, zeer vele eerlijke en be kwame dienaars tot armoede vervielen, door den wil der geestelijkheid, die deze martelaars liet vervangen door boerenkin kels zonder geleerdheid, die geen ander bekwaamheidsdiploma bezalen dan het- de regels kan lezen, dit wil zeggen, stemt sluurzaken als een zwijn van peper te voor mannén, die niet als Surmont hunneeten, vergelijkt de stad Rousselare aau brij ken zelf kuischen om het loon der Yperen. Dio oolij kaard wil doen gelooven DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1890 | | pagina 1